Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi

Strategiczne międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi

6 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pionierska publikacja podejmująca problematykę zarządzania zasobami w korporacjach transnarodowych jednocześnie w perspektywie strategicznej i międzynarodowej. Praca zawiera charakterystykę korporacji międzynarodowych oraz wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia ZZL w korporacjach, opis teoretyczno-koncepcyjnego rozwoju strategicznego międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi (SMZZL), w tym różnych modeli oraz nurtów badawczych, ujęcia i koncepcje strategii ZZL, typologie i wymiary kultur narodowych w kontekście funkcji personalnej, charakterystykę kontynentalnych modeli ZZL (europejskiego, amerykańskiego, azjatyckiego i afrykańskiego) oraz uwarunkowań komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej w korporacjach ze względu na cele i potrzeby SMZZL. W pracy autorka prezentuje też własne badania empiryczne, w których wykorzystała autorską metodę badawczą i pomiarową. Ponadto znajdujemy tutaj inne autorskie rozwiązania koncepcyjne, jak model SMZZL, model strategii personalnych w KTN oraz koncepcję komunikacji transkorporacyjnej.


Rok wydania2011
Liczba stron474
KategoriaZarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-047-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  1. Światowe trendy we współczesnych społeczeństwach a otoczenie zarządzania zasobami ludzkimi w korporacjach transnarodowych    13
    1.1. Globalizacja gospodarki światowej i rozwój bezpośrednich inwestycji zagranicznych    13
    1.2. Ogólna charakterystyka korporacji transnarodowej    42
    1.3. Egzogenne i endogenne czynniki otoczenia funkcji personalnej w korporacji międzynarodowej    61
  2. Ewolucja koncepcji strategicznego międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi    76
    2.1. Rozwój perspektywy strategicznej w SMZZL    76
    2.2. Trójpodział nurtów badawczych w SMZZL: korporacyjno-międzynarodowy, międzykulturowy, komparatywny    92
    2.3. Koncepcje, ujęcia i modele SMZZL    103
    2.4. Autorski model SMZZL    123
  3. Strategie ZZL w korporacjach międzynarodowych    134
    3.1. Klasyczny podział strategii ZZL w kontekście zasadniczych szkół i paradygmatów zarządzania strategicznego    134
    3.2. Koherencja wewnętrzna i zewnętrzna strategii personalnych w organizacji    146
    3.3. Klasyfikacja strategii personalnych w organizacjach międzynarodowych    156
    3.4. Autorska koncepcja hierarchicznego układu wynikowego strategii personalnych w korporacjach międzynarodowych    171
  4. Typologie i wymiary kultur narodowych w międzynarodowych badaniach porównawczych – konsekwencje dla smzzl w KTN    180
    4.1. Model 6-D F. Kluckhohna i F.L. Strodtbecka w wersji rozwiniętej    180
    4.2. Model 2-D E. Halla    187
    4.3. Model 5-D G. Hofstede    191
    4.4. Model 7-D F. Trompenaarsa i C. Hampdena-Turnera    203
    4.5. Model 9-D w projekcie badawczym GLOBE    218
    4.6. Dualizm polskiej kultury narodowej w praktyce organizacyjnej KTN w Polsce    228
  5. Międzykontynentalne różnice w zzl – uwarunkowania kontekstowe dla SMZZL w KTN    238
    5.1. Europejski model ZZL    238
    5.2. Amerykański model ZZL    255
    5.3. Azjatycki model ZZL    264
    5.4. Afrykański model ZZL    275
    5.5. Implikacje różnic międzynarodowych i międzykulturowych dla SMZZL w KTN    288
  6. Rola, znaczenie i uwarunkowania komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej w KTN    303
    6.1. Pojęcie, istota i funkcje komunikacji i komunikowania się w organizacji międzynarodowej    303
    6.2. Autorska koncepcja komunikacji transkorporacyjnej w SMZZL    315
    6.3. Badanie istoty problemu w międzykulturowych badaniach jakościowych w organizacji – nurt interpretatywny    330
  7. Komunikacja transkorporacyjna a strategie zarządzania kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych w Polsce – wyniki własnych badań empirycznych    345
    7.1. Metodyka przeprowadzonych badań empirycznych    345
    7.2. Analiza strategii personalnych i ich spójności na podstawie przyjętych wyznaczników    359
    7.3. Zastosowanie autorskiej koncepcji pomiaru efektywności komunikacji transkorporacyjnej    384
    7.4. Wykorzystanie metody interpretatywnej do ewaluacji koherencji komunikacji transkorporacyjnej i strategii personalnych – wybrane przykłady    424
  Zakończenie    435
  Literatura    443
  Spis rysunków    467
  Spis tabel    472
  Summary    476
RozwińZwiń