RegulaminRegulamin sprzedaży obowiązujący od 01.01.2023 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH I USŁUG CYFROWYCH

W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO IBUK.PL

(dalej również: "Regulamin Sprzedaży")


POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin Sprzedaży określa warunki zawierania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę tj. ePWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jak również zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę tj. Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Sprzedaży użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

1.Aplikacja myIBUK - aplikacja internetowa dostępna za pośrednictwem adresu URL https://reader.ibuk.pl/ służąca do odczytywania Treści Cyfrowych zakupionych lub wypożyczonych przez Klienta na podstawie Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych zawartej w ramach Zamówienia.

2.DOK - Dział Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat oferowanych Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych, Sklepu, Regulaminu Sprzedaży oraz aktualnych Promocji;

3.Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub dostarczania Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych na rzecz Klienta zgodnie z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych;

3a. Cena początkowa - określona w złotych polskich i podana przez wydawcę lub producenta Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych jako rekomendowana kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem dostarczania Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych na rzecz Klienta zgodnie z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych;

3b. Najniższa cena - najniższa Cena, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny danej Treści Cyfrowej/Usługi Cyfrowej lub która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania danej Treści Cyfrowej/Usługi Cyfrowej do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki (gdy dana Treść Cyfrowa jest oferowana do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni). Najniższą cenę podaje się w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny, obok informacji o obniżonej Cenie danej Treści Cyfrowej/Usługi Cyfrowej, stosownie do art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178).

4.Funkcjonalność - zdolność Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;

5.Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Przypomnienie lub zmiana hasła może nastąpić poprzez kliknięcie w link "przypomnij/zmień hasło". Procedura odzyskania Hasła realizowana jest przez Usługodawcę;

6.Integracja - połączenie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z elementami Środowiska Cyfrowego Klienta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej;

7.Interoperacyjność - zdolność Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju;

8.Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży;

9.Kod promocyjny - kod promocyjny wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych oferowanych w Sklepie przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego;

10.Kompatybilność - współdziałanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania;

11.Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

11a. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

12.Konto Klienta/Twoje Konto/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług;

13.Koszyk - usługa udostępniana przez Usługodawcę każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, wpisanie Kodów promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych i wszystkich Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych zapamiętanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;

14.Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

15.Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych lub usług Sprzedawcy lub usług podmiotów współpracujących z Sprzedawcą (tj. Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych, usług lub towarów, które nie są Treściami Cyfrowymi lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę);

16.Okres Rozliczeniowy - okres rozliczeniowy, który ma zastosowanie w przypadku Pakietu Stałego Czytelnika, trwający odpowiednio 1 miesiąc albo dłuższy okres w zależności od wyboru dokonanego przez Klienta;

17.Operator Płatności - łącznie lub każdy z osobna z podmiotów świadczących usługę płatniczą;

18.Pakiet - zdefiniowana przez Sprzedawcę ilość Treści Cyfrowych, jakie Klient będzie mógł według swojego wyboru wskazać (w określonym czasie) do Wypożyczenia spośród dostępnych w danej chwili Treści Cyfrowych oznaczonych flagą Abonament, po zawarciu Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. W komunikacji marketingowej, w szczególności w ramach Sklepu, Pakiet może być również nazywany abonamentem;

18a. Pakiet Stałęgo Czytelnika - zdefiniowana przez Sprzedawcę ilość Treści Cyfrowych, jakie Klient będzie mógł, według swojego wyboru, wskazać do Wypożyczenia w danym Okresie Rozliczeniowym spośród dostępnych w danej chwili Treści Cyfrowych oznaczonych flagą Abonament, po zawarciu Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, przy czym w przypadku tych Pakietów rozliczenie odbywa się w Okresach Rozliczeniowych z wykorzystaniem autoodnawialnych płatności.W komunikacji marketingowej, w szczególności w ramach Sklepu, Pakiet Stałego Czytelnika może być również nazywany abonamentem z płatnością autoodnawialną oraz abonamentem autoodnawialnym;

19.Promocje - szczególne warunki dostarczania Treści Cyfrowych, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności zasad Promocji z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, pierwszeństwo mają znajdujące zastosowanie zasady Promocji;

20.Regulamin Sprzedaży - niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin Sprzedaży określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin Sprzedaży jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344, z późn. zm.);

21.Serwis - platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://www.ibuk.pl/;

22.Sklep - platforma dostarczania Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę;

23.Sprzedawca - ePWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000442101, NIP: 525-25-43-576 o kapitale zakładowym 12.000.000 zł, będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

24.Środowisko Cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Klienta w celu uzyskania dostępu do Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej lub w celu korzystania z nich;

25.Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Treściach Cyfrowych/Usługach Cyfrowych, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą z Serwisu;

26.Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę (pojedynczo lub w Pakiecie) za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Treści Cyfrowej, dotyczy to również towaru, który służy wyłącznie jako nośnik Treści Cyfrowej, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

27.Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych - umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczania przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych (pojedynczo lub w Pakiecie) za zapłatą Ceny. Dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych może nastąpić albo w formie Wypożyczenia albo Zakupu;

28.Umowa o Świadczenie Usług - dokument w formie odrębnego regulaminu określający zasady aktywacji i korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów;

29.Usługa Płatności - usługa świadczona przez jednego z Operatorów Płatności;

30.Usługa Cyfrowa - usługa dostarczana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta za zapłatą Ceny, pozwalająca Klientowi na:

 • a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
 • b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi,
 • c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Treściach Cyfrowych dotyczy to również Usług Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

31.Usługodawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235 o kapitale zakładowym 4.250.606 zł (w całości wpłaconym), będąca dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

32.Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu, zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży - Wymagania techniczne korzystania z Serwisu;

33.Wypożyczenie - sposób dostarczania Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych na podstawie Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych polegający na umożliwieniu Klientowi dostępu do Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych w ramach "Twojego Konta" Klienta przez Aplikację myIBUK. Rodzaje Wypożyczeń określone są w Załączniku nr 3 do Regulaminu Sprzedaży;

34.Zakup - sposób dostarczania Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych na podstawie Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych polegający na umożliwieniu Klientowi pobrania Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych na urządzenie lub dostępu do Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych w ramach "Twojego Konta" Klienta przez Aplikację myIBUK, w zależności od wybranego formatu plików, na którym są zapisane dane Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe. Rodzaje Zakupów określone są w Załączniku nr 3 do Regulaminu Sprzedaży;

35.Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Treści Cyfrowe/Usługi Cyfrowe lub ich Pakiet oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych.

§ 2.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu (42) 680-44-94 oraz pod adresem e-mail: pomoc@ibuk.pl. Opłata dla Klienta (w tym Konsumenta) za połączenie telefoniczne z DOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient (w tym Konsument).

§3.

LICENCJA


1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych lub umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje w jakimkolwiek miejscu Sklepu, udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:

a. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w § 5 (Usługa Newslettera);

b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów o Dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych;

c. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;

d. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;

e. przechowywanie i udostępnianie wypożyczonych / zakupionych Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych w zakładce Twoje Konto - Lista Dostępów lub Twoje Konto - Pobrania;

f. przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zawartych Umów o Dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych i Zamówień w zakładce Twoje Konto - Historia zamówień.


2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży oraz w odrębnym Regulaminie Świadczenia Usług drogą elektroniczną.

3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnianie przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży.

4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego jej wykonania;

c. korzystania z usług i Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.

5. Klient zobowiązany jest również do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

b. niepodejmowania działań takich jak:

- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);
- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;
- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych;
- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.


6. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 4 lub 5 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedaży.

7. Każda osoba korzystająca z Serwisu może oceniać Treści Cyfrowe/Usługi Cyfrowe dostępne w Sklepie poprzez przyznawania tzw. "gwiazdek", przy czym oceny te nie są w żaden sposób weryfikowane przez Sprzedawcę i mogą być nierzetelne, niepoparte zakupem, doświadczeniem itp. Natomiast każdy Klient, który posiada Konto i jest do niego zalogowany, może dodawać recenzje Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych dostępnych w Sklepie, czyli oceny Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych w postaci opisowej. Sprzedawca sprawdza, czy dana recenzja Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych została dodana przez osobę, która faktycznie kupiła w Sklepie daną Treść Cyfrową/Usługę Cyfrową na podstawie Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych zawartej ze Sprzedawcą i jeśli okaże się, że tak, wówczas przy danej recenzji Treści Cyfrowej/Usługi Cyfrowej dodawany jest komunikat "Zweryfikowana zakupem".

8. W każdym przypadku, gdy przy recenzji lub ocenie Treści Cyfrowej/Usługi Cyfrowej nie występuje komunikat "Zweryfikowana zakupem" oznacza to, że recenzja lub ocena Treści Cyfrowej/Usługi Cyfrowej została dodana przez osobę, która nie kupiła w Sklepie danej Treści Cyfrowej/Usługi Cyfrowej na podstawie Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych zawartej ze Sprzedawcą lub Sprzedawca nie był w stanie zweryfikować takiego zakupu, a zatem recenzja lub opinia takiej osoby dotycząca danej Treści Cyfrowej/Usługi Cyfrowej może być nierzetelna, fikcyjna (niepoparta faktami, doświadczeniem, dowodami), wprowadzająca w błąd Klientów.


§ 5.

USŁUGA NEWSLETTERA

1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczania przez Sprzedawcę Usługi Newslettera, Klient w procesie zawieranej ze Sprzedawcą Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych, ma prawo udzielić Sprzedawcy zgody.

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera.

3. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:

a. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Klienta lub

b. zgłoszenie takiego żądania do Działu Obsługi Klienta, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

§ 6.

REKLAMACJE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji bezpłatnych usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego bezpłatnych usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.


3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta. W tym też terminie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację.


ZASADY DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH/USŁUG CYFROWYCH

§ 7.

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USLUG CYFROWYCH1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią ofertę zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych kierowaną przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych wymaga posiadania przez Klienta Konta.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych):

a. Zamówienia na Treści Cyfrowe/Usługi Cyfrowe można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu;
b. Zamówienie na Treści Cyfrowe/Usługi Cyfrowe może zostać złożone przez Klienta, który posiada lub założy Konto w ramach procesu Zamówienia;

c. Klient dodaje wybrane Treści Cyfrowe/Usługi Cyfrowe do Koszyka, po czym przechodzi do formularza Zamówienia lub w ramach krótkiej ścieżki bezpośrednio przechodzi do formularza Zamówienia; w przypadku Pakietu - po jego wybraniu, przechodzi do formularza Zamówienia;
d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny;

e. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych lub podaje inne dane;

f. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych;

g. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem "Zamawiam i płacę" Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych oraz modyfikacji sposobu płatności;

h. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem "Zamawiam i płacę" oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny;

i. z momentem kliknięcia przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę" i złożenia Zamówienia (oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy ze Sprzedawcą), Umowę o Dostarczanie Treści Cyfrowej/Usługi Cyfrowej uznaje się za zawartą. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin Sprzedaży;

j. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza zawarcie Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych;


k. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych zostaje zawarta w momencie określonym w lit. i. powyżej w sytuacji wyboru rodzaju płatności, o którym mowa w §9 ust. 1 lit. a niniejszego Regulaminu pod warunkiem rozwiązującym dokonania płatności w terminie określonym w §9 ust. 3 Regulaminu.

3. Zawarcie Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w ramach Serwisu.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz poprzez udostępnienie faktury w Koncie Klienta w zakładce Zamówienia. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.

5. Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie do momentu nadania Zamówieniu statusu "Przyjęte". Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta (telefonicznie / w drodze wiadomości e-mail). Uprawnienie Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do anulacji Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w §11 Regulaminu. Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania / zmiany Zamówienia.

6.Zmiana Zamówienia w sposób opisany w ust. 5 powyżej nie jest możliwa, jeżeli Klient wybrał płatność kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a zmiana spowodowałaby zwiększenie wartości zamówienia. Nie narusza to praw Konsumenta /Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §11 Regulaminu oraz praw Klienta do złożenia kolejnego Zamówienia.

7.Faktury VAT dostępne są w formie elektronicznej po zalogowaniu na stronie "Zamówienia", dostępnej w ramach funkcjonalności Konta i wyborze konkretnego Zamówienia, przyjętego już do realizacji. Fakturę można pobrać i wydrukować.
Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy danym Zamówieniu (lub będący Loginem, jeśli nie został podany inny adres e-mail podczas składania Zamówienia).

8.W przypadku Umów o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych faktura jest również dostępna w Koncie Klienta w zakładce Zamówienia.

9.W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.

§ 7a.

PAKIET STAŁEGO CZYTELNIKA

1.Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych w postaci Pakietu Stałego Czytelnika zawarta jest na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem, że warunki cenowe określone są na Okres Rozliczeniowy, a Sprzedawca może zaoferować Klientowi nowe warunki w trybie opisanym w § 15 ust. 4-6 Regulaminu Sprzedaży (przy czym w tym przypadku ten tryb ma zastosowanie do zmiany warunków Pakietu Stałego Czytelnika zamiast do zmiany Regulaminu Sprzedaży).

2.Klient może zawrzeć w danym czasie wyłącznie jedną Umowę o Dostarczanie Treści Cyfrowych w postaci Pakietu (w tym Pakietu Stałego Czytelnika) niezależnie od liczby posiadanych przez siebie Kont. Zawarcie kolejnej Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych w postaci Pakietu (w tym Pakietu Stałego Czytelnika) możliwe jest po wykorzystaniu limitu Treści Cyfrowych przewidzianych do Wypożyczenia w aktualnie obowiązującym Pakiecie.

3.Rozliczenie z tytułu Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych w postaci Pakietu Stałego Czytelnika odbywa się w Okresach Rozliczeniowych.

4.Sprzedawca może za pomocą powiadomień na e-mail na wskazany przez Klienta adres e-mail w ustawieniach Konta kierować informację zawierającą termin zakończenia danego Okresu Rozliczeniowego.

5.Zapłata za Pakiet Stałego Czytelnika może nastąpić w drodze płatności kartą płatniczą dokonywanych wyłącznie za pośrednictwem Usługi Płatności, z wykorzystaniem metod płatności aktualnie udostępnianych przez Operatorów Płatności.

6.W zależności od długości wybranego przez Klienta Okresu Rozliczeniowego opłata za Pakiet Stałego Czytelnika będzie różna, a jej dokładna wartość będzie podawana w ramach Serwisu.

7.W przypadku płatności kartą płatniczą lub kartą kredytową, Klient upoważnia Sprzedawcę do automatycznego pobierania opłaty za Pakiet Stałego Czytelnika z tej karty za kolejne analogiczne Okresy Rozliczeniowe, poprzez obciążenie rachunku Klienta kwotą opłaty za kolejny Okres Rozliczeniowy. Klient może w każdym czasie zrezygnować z automatycznego odnowienia płatności, poprzez skorzystanie z linku rezygnacji w zakładce Twoje konto lub kontakt z działem obsługi klienta pod adresem e-mail: pomoc@ibuk.pl.

8.Opłata za kolejny Okres Rozliczeniowy, w sytuacji, o której mowa w ust. 7 powyżej, pobierana jest pierwszego dnia kolejnego Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, za który Pakiet Stałego Czytelnika został opłacony.

9.Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 7 powyżej z jakiejkolwiek przyczyny (np. brak środków, odmowa z banku) płatność za Pakiet Stałego Czytelnika nie może zostać pobrana, Sprzedawca wyśle do Klienta oświadczenie, o którym mowa w ust. 13 poniżej wraz z informacją, że Sprzedawca przez okres 14 dni od momentu zakończenia poprzedniego Okresu Rozliczeniowego podejmować będzie ponowne próby obciążenia rachunku Klienta oraz z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy próby te okażą się bezskuteczne, Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych ze Sprzedawcą na wybrany przez Klienta Pakiet Stałego Czytelnika rozwiąże się po upływie tego okresu.

10.Klient może złożyć reklamację, jeżeli Pakiet Stałego Czytelnika nie jest realizowany przez Sprzedawcę lub jest realizowany nienależycie, niezgodnie z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży. Reklamacje dotyczące usług realizowanych przez Operatorów Płatności rozpatrywane są przez nich na zasadach wskazanych w regulaminach usług świadczonych przez nich.

11.Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych w postaci Pakietu Stałego Czytelnika może być rozwiązana w każdym czasie przez Klienta, za 14-dniowym wypowiedzeniem, z zastrzeżeniem, że rekomendowanym sposobem wypowiedzenia umowy jest skorzystanie z formularza odstąpienia od umowy znajdującego się pod adresem:https://www.ibuk.pl/rozwiazanie_umowy.html i wysłanie na adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl.

12.Klient może wypowiedzieć Umowę o Dostarczanie Treści Cyfrowych w postaci Pakietu Stałego Czytelnika w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, w sposób opisany w ust. 11 powyżej, w przypadku rażącego naruszenia przez Sprzedawcę postanowień Regulaminu Sprzedaży.

13.Umowę o Dostarczanie Treści Cyfrowych w postaci Pakietu Stałego Czytelnika może być rozwiązana przez Sprzedawcę poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail Klienta podany w ustawieniach jego Konta, w przypadku, gdy po upływie danego Okresu Rozliczeniowego, Klient lub Sprzedawca (w sytuacji, o której mowa w ust. 9 powyżej) nie dokona kolejnej płatności za Pakiet Stałego Czytelnika, w terminie 14 dni od dnia upływu poprzedniego Okresu Rozliczeniowego lub w przypadku niekorzystania przez Klienta z Pakietu Stałego Czytelnika przez okres co najmniej 90 dni. W sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych w postaci Pakietu Stałego Czytelnika ulegnie rozwiązaniu po upływie 14 dni liczonych od dnia złożenia ww. oświadczenia Sprzedawcy.

 • 14.W przypadkach, o których mowa w ust. 11 i 12 powyżej, Sprzedawca dokona zwrotu Klientowi odpowiedniej kwoty, obliczonej proporcjonalnie do okresu obowiązywania danego Okresu Rozliczeniowego (zwrot części opłaty za okres niewykorzystany w wyniku rozwiązania umowy).
 • 15.Sprzedawca nie zbiera i nie przechowuje danych o kartach płatniczych lub kartach kredytowych czy innych danych płatniczych, a także nie obsługuje bezpośrednio transakcji płatniczych.
 • 16.Sprzedawca informuje, że dokonywanie płatności może wiązać się z koniecznością akceptacji warunków tych płatności opracowanych przez podmioty trzecie (banki, pośrednicy płatności), przy czym na treść tych warunków (opłaty, zakres przetwarzania danych osobowych itp.) Sprzedawca nie ma wpływu.

§ 8.

CENY I PROMOCJE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące, z zastrzeżeniem §7a ust. 1 Regulaminu Sprzedaży.

2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki.

3.Całkowita suma do zapłaty przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu promocyjnego.

§ 9.

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

1. Płatności można dokonać:

a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu;

b. w przypadku wybranych Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych za pośrednictwem SMS.

2. Akceptowalne sposoby płatności dostępne są w ramach Sklepu w zakładce Podstawowe informacje.

3. Termin płatności za zamówione Treści Cyfrowe/Usługi Cyfrowe w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a. powyżej, wynosi 1 dzień od dnia zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych zgodnie z § 7 Regulaminu Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności w tym terminie jest warunkiem rozwiązującym Umowę o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych.

4. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 1 przy opłaceniu jednego Zamówienia.

5. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przez SMS, Sprzedawca za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności, zgodnie z ust. 7 poniżej.

6.W przypadku, gdy zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje w przypadkach innych niż odstąpienie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, o którym mowa w §11 Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu płatności, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o obniżeniu Ceny.

7. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem żadnych kosztów.

§ 10.

DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH/USŁUG CYFROWYCH

 • 1.Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji, a także mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie danej Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej oraz w Sklepie.

2.Treści Cyfrowe/Usługi Cyfrowe udostępniane są Klientowi nie później niż w przeciągu 1 dnia od dnia zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych, po zatwierdzeniu dokonania Płatności. Klient zostanie poinformowany o wpłynięciu płatności w drodze wiadomości email.

3.Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim.

4.W przypadku Wypożyczeń, udostępnienie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych następuje poprzez umieszczenie danej Treści Cyfrowej/Usługi Cyfrowej w Koncie Klienta w zakładce Twoje Konto - Lista dostępów oraz przesłanie w drodze wiadomości e-mail linku kierującego do odpowiedniego pliku w Koncie Klienta.

5.W przypadku Zakupu, udostępnienie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych następuje poprzez umożliwienie Klientowi pobrania danej Treści Cyfrowej ze Sklepu poprzez zakładkę Twoje Konto - Pobrania, na urządzenie Klienta, za pomocą którego korzysta ze Sklepu. Powyższe nie dotyczy Zakupu Treści Cyfrowej/Usługi Cyfrowej w formacie IBUK, której udostępnienie odbywa się jedynie w sposób, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6.W przypadku Pakietu, dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych odbywa się poprzez dodanie przez Klienta na karcie produktu każdej Treści Cyfrowej niezależnie, poprzez zakładkę Twoje Konto - Lista dostępów. Analogicznie do ust. 4 udostępnienie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych następuje poprzez umieszczenie danej Treści Cyfrowej w Koncie Klienta w Sklepie w zakładce Twoje Konto - Lista dostępów.

7.W okresie obowiązywania Pakietu Sprzedawca może, według swojego uznania, wprowadzać i usuwać Treści Cyfrowe/Usługi Cyfrowe dostępne w sprzedaży za pomocą Serwisu, jak również wprowadzać i usuwać oznaczenia poszczególnych Treści Cyfrowych flagą Abonament, jak również czasowo zawieszać możliwość nabywania danych Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych. Treści Serwisu mogą być więc zmienne w czasie.

8.Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta:

 • a.wzywa Sprzedawcę do ich dostarczenia, a jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych albo
 • b.może odstąpić od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych bez wzywania do dostarczenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, jeżeli:
 • 1)z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej lub
 • 2)Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

§ 11.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych (nie dotyczy Umów o Dostarczanie Usług Cyfrowych) nie przysługuje w przypadku Treści Cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, za które Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumentajest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie przed upływem terminu do odstąpienia od umowy za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3. W przypadku Treści Cyfrowych (nie dotyczy Usług Cyfrowych), które nie są dostarczane na nośniku materialnym, za które Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta jest zobowiązany do zapłaty Ceny, dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.

4. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku złożenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: pomoc@ibuk.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: OSDW Azymut sp. z o.o., Sklep internetowy ibuk.pl, Smolice 1F (SEGRO - Magazyn A), 95-010 Stryków. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Bieg 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych od momentu zawarcia umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12.

UMOWA O DOSTARCZANIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH ORAZ NIEZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH/USŁUG CYFROWYCH Z TĄ UMOWĄ

1. Sprzedawca informuje Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, a Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta powinien wówczas zainstalować te aktualizacje w rozsądnym czasie, w szczególności w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.

2. Jeżeli Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z ust. 1 powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

1) poinformował Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

 • 3.Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, jeżeli Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 • 4.Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową dostarcza się w wersji wskazanej na karcie danej Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej.
 • 5.Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta ma obowiązek współpracować ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych (w tym przykładowo przy zastosowaniu komunikacji e-mailowej, telefonicznej, poprzez przesłanie wymaganych printscreenów), w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 • 6.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 • 7.W przypadku Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych takiej Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 • 8.Domniemania określone w ust. 6 i 7 nie mają zastosowania, jeżeli:

1) Środowisko Cyfrowe Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Sprzedawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych;

2) Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych o obowiązku współpracy ze Sprzedawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.

9. Jeżeli Klientem jest Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta i Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa są niezgodne z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, może on:

a. żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych.

Jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności

znaczenie braku zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych oraz wartość Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej zgodnych z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych.

Sprzedawca doprowadza Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową do zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta o braku zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych ponosi Sprzedawca.

b. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, gdy:

1) doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy;

2) Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych;

3) brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treść Cyfrową lub Usługę Cyfrową do zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych;

4) brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w lit. a powyżej;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta nie może odstąpić od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, jeżeli Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych jest nieistotny.

10. Po odstąpieniu od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta
w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

1) są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią Cyfrową lub Usługą Cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych;

2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, które stanowiły przedmiot Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych;

3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;

4) zostały wytworzone przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

Sprzedawca udostępnia Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta na jego żądanie i na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego treści wytworzone lub dostarczone przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w trakcie korzystania z Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, inne niż dane osobowe, z wyjątkiem treści, o których mowa w pkt 1-3 powyżej niniejszego ustępu.

11. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył Treść Cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych. Konsument/ Przedsiębiorca na prawach Konsumenta zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt Sprzedawcy.

12. W przypadku odstąpienia od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta dalsze korzystanie z Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta dostępu do Treści Cyfrowych lub Usługi Cyfrowej lub zablokowanie Konta Klienta. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, o których mowa w ust. 10 powyżej.

13. W przypadku odstąpienia od Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, Konsument/ Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

14. Sprzedawca może dokonać zmiany Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, z uzasadnionych przyczyn wskazanych w § 15 ust. 2 Regulaminu Sprzedaży. Nie jest możliwe dokonanie zmiany Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy.

§ 13.

REKLAMACJE TREŚCI CYFROWYCH/USŁUG CYFROWYCH

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w przypadkach przewidzianych wyraźnie w niniejszym Regulaminie Sprzedaży lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta. W tym też terminie zostanie udzielona odpowiedź na reklamację.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych Klient może domagać się prawidłowego dostarczenia Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych lub linku do pobrania danej Treści Cyfrowej, a w przypadku braku możliwości dostarczenia poprawnej Treści Cyfrowej/Usługi Cyfrowej zwrotu uznanej kwoty najpóźniej w terminie 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

5. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności.


§ 14.

DANE OSOBOWE


1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a także w celu prowadzenia Konta, w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę.

2. Państwa dane podane w trakcie rejestracji Konta, mogą być udostępnione Sprzedawcy, w związku ze złożonym przez Państwa Zamówieniem w Sklepie.

3. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem URL: https://www.ibuk.pl/politykaprywatnosci.html

ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY / POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 15.

ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY


1. Niniejsza wersja Regulaminu Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i jest dostępna na stronie internetowej Sklepu.


2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sprzedaży w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych,lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, Umowie o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
- decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub

- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Dostarczanie Treści Cyfrowych/Usług Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy lub Usługodawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu Sprzedaży, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Sprzedaży i oferowanych Klientowi;
e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w § 1 pkt 23 Regulaminu Sprzedaży.

3. Zmiana Regulaminu Sprzedaży nie wpływa na treść i warunki Umów o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych zawartych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmiany.

4. W przypadku zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych w postaci Pakietu Stałego Czytelnika Sprzedawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu Sprzedaży w trakcie obowiązywania ww. umowy, przy czym w takim przypadku zmiana treści Regulaminu Sprzedaży wejdzie w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Klienta o zmianie. Brak wyraźnej informacji ze strony Klienta o przyjęciu nowej treści Regulaminu Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia poczytuje się za odmowę przyjęcia nowej treści Regulaminu Sprzedaży przez Klienta.

5. W przypadku odmowy przyjęcia nowej treści Regulaminu Sprzedaży przez Klienta Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych w postaci Pakietu Stałego Czytelnika wygasa:

- z dniem upływu okresu wypowiedzenia tej umowy, jeśli Klient złożył takie wypowiedzenie lub

- z dniem, w którym kończy się Okres Rozliczeniowy, w ciągu którego nastąpiła odmowa przyjęcia nowej treści Regulaminu Sprzedaży (w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej).

W takim wypadku nie następuje automatyczna płatność za kolejny Okres Rozliczeniowy, a w okresie wypowiedzenia i w trakcie opłaconego wcześniej Okresu Rozliczeniowego Klienta obowiązuje brzmienie Regulaminu Sprzedaży sprzed dokonanej zmiany.

6. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Sprzedaży, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu Sprzedaży poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 16.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a do rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, w szczególności związanych z zawarciem i realizacją Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych- właściwe są sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sprzedaży nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Treść Regulaminu Sprzedaży jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.ibuk.pl/regulamin.html skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

4. W przypadku Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych nabytych do dnia 31 grudnia 2022 r. podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeśli Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2022 r., jak również Regulamin Sprzedaży w wersji obowiązującej do 31 grudnia 2022 r.

5. W przypadku Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych nabytych od dnia 1 stycznia 2023 r. podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jeśli Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa jest niezgodna z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, stanowią powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r., jak również Regulamin Sprzedaży w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r.

6. Do Umów o Dostarczania Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej zawartych do dnia 31 grudnia 2022 r., jeżeli dostarczanie Treści Cyfrowej lub Usługi Cyfrowej miało nastąpić lub nastąpiło po 1 stycznia 2023 r. stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w wersji obowiązującej od 1 stycznia 2023 r. (z wyłączeniem art. 43p i art. 43q tej ustawy).

7. Usunięcie Konta wiąże się z utratą dostępu do wszystkich bezpłatnych i płatnych funkcjonalności Serwisu.§ 17.

MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POZASĄDOWYCH SPOSOBÓW ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR1. Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego sądu polubownego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.


2. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.


3. Konsument może również skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy m.in. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów lub zwrócić się do organizacji pozarządowej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.ZAŁĄCZNIK NR 1
DO REGULAMINU SPRZEDAŻY


WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Minimalne wymagania sprzętowe:

a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach;
b. Pamięć operacyjna: 512MB

c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit

d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura

f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

2. Minimalne wymagania oprogramowania:

a. System Operacyjny: Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 i wyżej

b. Platformy mobilne: Android i iOS, Przeglądarka internetowa: Chrome w wersji min. 22 lub Safari min. 6.0

c. Włączona obsługa ciasteczek i JavaScript

d. Wymagany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU SPRZEDAŻY


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

- Adresat: ePWN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl

Adres pocztowy: OSDW Azymut sp. z o.o., Sklep internetowy ibuk.pl, Smolice 1F (SEGRO - Magazyn A), 95-010 Stryków.


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczenie następujących treści cyfrowych(*) umowy dostawy następujących towarów (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta


- Adres konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta


- Podpis konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO REGULAMINU SPRZEDAŻY

I.Rodzaje Wypożyczeń Treści Cyfrowych:

a. dobowe

b. tygodniowe

c. miesięczne

d. roczne

e. na 5 miesięcy

f. w postaci Pakietu:

1)Pakiet 5 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą Abonament do Wypożyczenia przez okres 30 dni, z możliwością dostępu przez Aplikację myIBUK.

2)Pakiet 20 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą Abonament do Wypożyczenia przez okres 180 dni, z możliwością dostępu przez Aplikację myIBUK.

3)Pakiet 50 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą Abonament do Wypożyczenia przez okres 365 dni, z możliwością dostępu przez Aplikację myIBUK.

4)Pakiet Stałego Czytelnika z płatnością autoodnawialną co 30 dni - 5 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą Abonament do Wypożyczenia w Okresie Rozliczeniowym wynoszącym 30 dni, z możliwością dostępu przez Aplikację myIBUK.

5)Pakiet Stałego Czytelnika z płatnością autoodnawialną co 180 dni - 20 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą Abonament do Wypożyczenia w Okresie Rozliczeniowym wynoszącym 180 dni, z możliwością dostępu przez Aplikację myIBUK.

6)Pakiet Stałego Czytelnika z płatnością autoodnawialną co 365 dni - 50 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą Abonament do Wypożyczenia w Okresie Rozliczeniowym wynoszącym 365 dni, z możliwością dostępu przez Aplikację myIBUK.

II.Rodzaje Zakupów Treści Cyfrowych w zależności od formatu plików, w którym są zapisane Treści Cyfrowe:

a. format EPUB ze znakiem wodnym - watermark: format oparty o HTML, przeznaczony przede wszystkim dla urządzeń mobilnych. Główną zaletą tego formatu jest bezproblemowe wyświetlanie treści książki na mniejszych ekranach.

Poniżej informacja, w jaki sposób można otwierać pliki typu EPUB:

1.Na komputerach (Windows, Mac OS X), można przykładowo wykorzystać do otwarcia pliku:

1.1przeglądarkę Mozilla Firefox z dodatkiem ePUBreader lub Chrome z zainstalowanym dodatkiem EPUBReader (Windows, Mac OS X, Linux).

1.2 Program Calibre - bezpłatny czytnik ebooków do pobrania (uwaga - bezpłatne aplikacje mogą zawierać reklamy).

1.3 Program Adobe Digital Editions (Windows, Mac OS X) - bezpłatny czytnik e-booków firmy Adobe na komputery. Do pobrania ze strony Adobe (uwaga -bezpłatne aplikacje mogą zawierać reklamy).

2. W urządzeniach mobilnych (telefon, tablet) można przykładowo wykorzystać do otwarcia pliku:

2.1 aplikację dla urządzeń z systemem Android (uwaga - bezpłatne aplikacje mogą zawierać reklamy):

ReadEra

Aldiko Book Reader

Cool Reader

Czytnik eReader Prestigio

FBReader

Moon+ Reader

2.2 aplikację dla urządzeń z systemem iOS (Apple):

iBooks.

b. format MOBI przeznaczony jest do urządzeń typu KINDLE. Plik na urządzenie przesyłamy za pomocą kabla USB. Podłączamy urządzenie kablem USB do komputera, widzimy urządzenie Kindle jako dysk zewnętrzny i umieszczamy ebooka w katalogu "documents".

Aby czytać ebooki w formacie MOBI na innych urządzeniach elektronicznych (np. e-czytnik, tablet, smartphone, komputer) potrzebne jest dodatkowe oprogramowanie np. Kindle for PC, MobiPocket Reader, Calibre itp.

Uwaga - od sierpnia 2022 roku plików w formacie MOBI nie wyślemy za pomocą rozwiązania online "Send To Kindle". Musimy plik mobi przesłać za pomocą kabla podłączonego do urządzenia typu Kindle.

c. format PDF - Portable Document Format (PDF) - format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo-graficznych, stworzony przez firmę Adobe Systems. Obecnie rozwijany i utrzymywany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Format polecamy na urządzanie z większym ekranem, takie jak laptop czy komputer stacjonarny.

Do otwarcia pliku PDF można wykorzystać jedną z poniższych przeglądarek:

Microsoft Edge - wersja 108.0.1462.54 lub wyższa,

Google Chrome - wersja 108.0.5359.125 lub wyższa,

czy też Mozilla Firefox - wersja 107.0 lub wyższa.

d. format Mp3 - (audiobooki) format pliku Treści Cyfrowej. Algorytm kompresji dźwięku zapisanego w postaci sygnału cyfrowego. Popularnie zwany formatem MP3 lub standardem MP3. Jest to najczęściej używany format pliku audio. Użytkownicy systemów Windows i macOS mogą odtwarzać pliki MP3 bez instalowania oprogramowania innych firm.

e. format ZIP - format kompresji bezstratnej Treści Cyfrowej na komputerach, dotyczy sprzedaży Treści Cyfrowej dostępnej w co najmniej dwóch formatach (ebooki PDF wraz z formatem Mp3) lub Treści Cyfrowej wymagającej dużej przestrzeni na dysku twardym - audiobooki (Mp3).

f. format EXE jest standardowym rozszerzeniem pliku używanym przez programy Windows. To program wykonywalny (instalacyjny) dla systemu Windows.

Dotyczy głównie aplikacji np. słowników. Niezbędne wymagania do instalacji i uruchomienia programu znajdują się w opisie na karcie danego produktu.

Niezbędne informacje do otworzenia pliku wysyłamy wraz z plikiem lub w oddzielnej wiadomości na podany podczas zakupu adres e-mail. Zależnie od Treści Cyfrowej może być to kod dostępu, login i hasło, adres URL z którego musimy pobrać plik instalacyjny (format EXE) oraz ewentualna instrukcja aktywacji.

UWAGA!

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oprogramowanie podmiotów trzecich użyte do otwarcia zakupionych w Sklepie plików, w tym pobrane przez Klienta aplikacje czy przeglądarki internetowe pochodzące od podmiotów innych niż Sprzedawca.

Sprzedawca informuje, że pobranie aplikacji, o których mowa w niniejszym załączniku, może wiązać się z koniecznością akceptacji warunków licencji opracowanych przez podmioty trzecie, przy czym na treść tych warunków (w tym zakres przetwarzania danych osobowych, opłaty itp.) Sprzedawca nie ma wpływu.

III.Rodzaje Wypożyczeń Treści Cyfrowych w zależności od formatu plików, w którym są zapisane Treści Cyfrowe:

a. format Ibuk - format pliku dotyczący Wypożyczeń. Dostęp do Treści Cyfrowych przez aplikację myIBUK, dostępną pod adresem: https://reader.ibuk.pl/

Wymagania techniczne dotyczące aplikacji myIBUK opisane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży - wymagania techniczne korzystania z serwisu.

b. format Abonament - format pliku dotyczący Wypożyczeń w postaci Pakietu (abonamentu), w tym Pakietu Stałego Czytelnika (abonamentu z płatnością autoodnawialną). Dostęp do Treści Cyfrowych przez aplikację myIBUK, dostępną pod adresem: https://reader.ibuk.pl/

Wymagania techniczne dotyczące aplikacji myIBUK opisane są w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży - wymagania techniczne korzystania z serwisu.


Regulamin konta obowiązujący od 01.01.2021 r.REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(AKTYWACJI I PROWADZENIA KONTA PRZEZ KLIENTA)

DOKONYWANYCH W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO IBUK.PL
(dalej również: "Regulamin")

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki aktywacji i korzystania z Konta, oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. DOK - Dział Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat aktywacji i prowadzenia Konta, oraz funkcjonowania Serwisu;

b. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Przypomnienie lub zmiana hasła może nastąpić poprzez kliknięcie w link "przypomnij/zmień hasło";

c. Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin;

d. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą, Umowę o Świadczenie Usług w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

da. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę o Świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

e. Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Serwisu;

f. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

g. Newsletter - usługa dostarczania przez Usługodawcę Klientowi informacji dotyczącej usług Usługodawcy lub usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

h. Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument okreś#347;lający zasady aktywacji i korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

i. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych - umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia (w formie Wypożyczeń albo Zakupu) przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych (pojedynczo lub w Pakiecie), na warunkach uregulowanych w odrębnym regulaminie;

j. Serwis- platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://www.ibuk.pl/;

k. Sklep - platforma dostarczania Treści Cyfrowych oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę;

l. Sprzedawca - ePWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442101, NIP: 525-25-43-576 o kapitale zakładowym 12.000.000 zł, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

m. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Treściach Cyfrowych, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Usługodawcę, kontrahentów Usługodawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą z Serwisu;

n. Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w odrębnym regulaminie;

o. Usługodawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235 o kapitale zakładowym 4.250.606 zł, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

p. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu - Wymagania techniczne korzystania z Serwisu. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.

§ 2.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta.

3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

§ 3.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Usługodawcę działalności, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu (42) 680-44-94 oraz pod adresem e-mail: pomoc@ibuk.pl. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z DOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

§ 4.

LICENCJA

Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Konta przez Usługodawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Usługodawca świadczy bezpłatnie, w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:

a. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);

b. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w § 6 (Usługa Newslettera);

2. Usługodawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy w szczególności następujące bezpłatne usługi:

a. dopasowywanie treści reklamowych do zainteresowań danego Klienta;

b. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);

c. umożliwienie Klientom korzystania z aplikacji myIBUK.

3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 powyżej nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty ceny na rzecz Usługodawcy.

4. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Usługodawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zamówienia Treści Cyfrowych, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

7. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w języku polskim, na czas nieoznaczony.

8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług;

b. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy i niezakłócający pracy Usługodawcy.

9. Klient zobowiązany jest również do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

b. niepodejmowania działań takich jak:

- umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Usługodawcę;

- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Usługodawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

10. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 8 lub ust. 9 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6.

USŁUGA NEWSLETTERA

1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczania przez Usługodawcę Usługi Newslettera, Klient ma prawo wyrazić Usługodawcy zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox`u w procesie rejestracji Konta Klienta.

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera w ramach tworzenia Konta Klienta i naciśnięcia odpowiedniego przycisku.

3. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:

a. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Klienta lub

b. zgłoszenie takiego żądania do DOK podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

§ 7.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z DOK na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.

2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją zamówienia Klienta, które nie zostały zrealizowane - rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych możliwe jest niezwłocznie po realizacji zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.

3. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie § 5 ust. 8, 9 i 10 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę umotywowane obiektywnymi względami. Usługodawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

§ 8.

REKLAMACJE USŁUG

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Usługodawcę w każdym czasie.

2. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub w formie telefonicznej lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

4. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Poniżej wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?ev... oraz nasz adres email: pomoc@ibuk.pl.

5. Zgodnie z dyspozycją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., a także na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r., poz. 1823) poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR Izby Gospodarki Elektronicznej: mediacjeeizby.pl. Platforma ODR e-Izby stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozwiązywania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

§ 9.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a także w celu prowadzenia Konta, w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę.

2. Państwa dane podane w trakcie rejestracji Konta, mogą być udostępnione Sprzedawcy, w związku ze złożeniem przez państwa Zamówieniem w Sklepie.

3. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem URL: https://www.ibuk.pl/politykaprywatnosci.html

ZMIANA REGULAMINU / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r i jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Klientem.

b. konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

- decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej lub

- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy

wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;

e. połączenie, podział albo przekształcenie Usługodawcy lub zmiana innych danych Usługodawcy określonych w § 1 lit. o Regulaminu.

3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług, jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.ibuk.pl/regulamin.html skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Minimalne wymagania sprzętowe:

a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architektach

b. Pamięć operacyjna: 512MB

c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit

d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura

f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

2. Minimalne wymagania oprogramowania:

a. System Operacyjny: Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 i wyżej

b. Platformy mobilne: Android i iOS, Przeglądarka internetowa: Chrome w wersji min. 22 lub Safari min. 6.0

c. Włączona obsługa ciasteczek i JavaScript

d. Wymagany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
Regulamin sprzedaży obowiązujący od 01.01.2021 r.


REGULAMIN DOSTARCZENIA TREŚCI CYFROWYCH DOKONYWANYCH

W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO IBUK.PL

(dalej również: "Regulamin Sprzedaży")

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin Sprzedaży określa warunki zawierania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Sprzedaży użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. DOK - Dział Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat oferowanych Treści Cyfrowych, Sklepu, Regulaminu Sprzedaży oraz aktualnych Promocji;

b. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub dostarczenia Treści Cyfrowych na rzecz Klienta zgodnie z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych;

c. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Przypomnienie lub zmiana hasła może nastąpić poprzez kliknięcie w link "przypomnij/zmień hasło". Procedura odzyskania Hasła realizowana jest przez Usługodawcę;

d. Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży;

e. Kod promocyjny - kod promocyjny wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Treści Cyfrowych oferowanych w Sklepie przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego;

f. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

fa. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

g. Konto Klienta/Twoje Konto/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.

h. Koszyk - usługa udostępniana przez Usługodawcę każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, wpisanie Kodów promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulacjami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Treści Cyfrowych i wszystkich Treści Cyfrowych łącznie;

i. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

j. Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Treści Cyfrowych lub usług Sprzedawcy lub Treści Cyfrowych lub usług podmiotów współpracujących z Sprzedawcą (tj. Treści Cyfrowych, usług lub towarów, które nie są Treściami Cyfrowymi lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę);

k. Pakiet - zdefiniowana przez Sprzedawcę ilość Treści Cyfrowych, jakie Klient będzie mógł według swojego wyboru wskazać (w określonym czasie) do Wypożyczenia, z Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus, po zawarciu Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych. W komunikacji marketingowej, w szczególności w ramach Sklepu Pakiet może być również nazywany abonamentem;

l. Promocje - szczególne warunki dostarczenia Treści Cyfrowych, uregulowane na zasadach określonych w ramach Sklepu, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności zasad Promocji z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, pierwszeństwo mają znajdujące zastosowanie zasady Promocji;

m. Regulamin Sprzedaży - niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin Sprzedaży określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin Sprzedaży jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

n. Umowa o Świadczenie Usług - dokument w formie odrębnego regulaminu określający zasady aktywacji i korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów;

o. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych - umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych (pojedynczo lub w Pakiecie) za zapłatą Ceny. Dostarczenie Treści Cyfrowych może nastąpić albo w formie Wypożyczenia albo Zakupu;

p. Serwis - platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://www.ibuk.pl/;

q. Sklep - platforma dostarczania Treści Cyfrowych oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę;

r. Sprzedawca - ePWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442101, NIP: 525-25-43-576 o kapitale zakładowym 12.000.000 zł, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

s. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Treściach Cyfrowych, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Serwisu;

t. Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę (pojedynczo lub w Pakiecie) za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

u. Usługodawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235 o kapitale zakładowym 4.250.606 zł, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

v. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży - Wymagania techniczne korzystania ze Serwisu;

w. Wypożyczenie - sposób dostarczenia Treści Cyfrowych na podstawie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych polegający na umożliwieniu Klientowi dostępu do Treści Cyfrowych w ramach "Twojego Konta" Klienta. Rodzaje Wypożyczeń określone są w Załączniku nr 3 do Regulaminu Sprzedaży;

x. Zakup - sposób dostarczenia Treści Cyfrowych na podstawie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych polegający na umożliwieniu Klientowi pobrania Treści Cyfrowych na urządzenie lub dostępu do Treści Cyfrowych w ramach "Twojego Konta" Klienta, w zależności od wybranej formy Zakupu. Formy Zakupu określone są w Załączniku nr 3 do Regulaminu Sprzedaży;

y. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Treści Cyfrowe lub ich Pakiet oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych.

§ 2.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu (42) 680-44-94 oraz pod adresem e-mail: pomoc@ibuk.pl. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z DOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

§ 3.

LICENCJA

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje w jakimkolwiek miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:

a. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w § 5 (Usługa Newslettera);

b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów o Dostarczanie Treści Cyfrowych;

c. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;

d. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;

e. przechowywanie i udostępnianie wypożyczonych / zakupionych Treści Cyfrowych w zakładce Twoje Konto - Lista Dostępów lub Twoje Konto - Pobrania;

f. przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zawartych Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych i Zamówień w zakładce Twoje Konto - Historia zamówień.

2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży.

3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c. korzystania z usług i Treści Cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.

5. Klient zobowiązany jest również do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

b. niepodejmowania działań takich jak:

- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Treści Cyfrowych;

- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

6. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 4 lub ust. 5 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedaży.

§ 5.

USŁUGA NEWSLETTERA

1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczania przez Sprzedawcę Usługi Newslettera, Klient w procesie zawieranej ze Sprzedawcą Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, ma prawo udzielić Sprzedawcy zgody.

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera.

3. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:

a. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Klienta lub

b. zgłoszenie takiego żądania do Działu Obsługi Klienta, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

§ 6.

REKLAMACJE USŁUG

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

ZASADY DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH

§ 7.

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

Faktury VAT dostępne są w formie elektronicznej po zalogowaniu na stronie "Twoje zakupy" i wyborze konkretnego, zrealizowanego już zamówienia. Fakturę można pobrać i wydrukować zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54/2004 poz. 535 z póź. zm.).
Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.

1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią ofertę zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych kierowaną przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych wymaga posiadania przez Klienta Konta.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych):

a. Zamówienia na Treści Cyfrowe można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

b. Zamówienie na Treści Cyfrowe może zostać złożone tylko przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto;

c. Klient dodaje wybrane Treści Cyfrowe do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia lub w ramach krótkiej ścieżki bezpośrednio przechodzi do formularza Zamówienia; w przypadku Pakietu - po jego wybraniu, przechodzi do formularza Zamówienia;

d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny;

e. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych lub podaje inne dane;

f. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych;

g. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem "Zamawiam i płacę" Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Treści Cyfrowych oraz modyfikacji sposobu płatności;

h. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem "Zamawiam i płacę" oznaczającej, ze Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny;

i. z momentem kliknięcia przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę" i złożenia Zamówienia (oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy ze Sprzedawcą), Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowej uznaje się za zawartą;

j. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

3. Zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.

§ 8.

CENY I PROMOCJE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Treści Cyfrowych zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Treści Cyfrowych w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki.

3. Całkowita suma do zapłaty przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu promocyjnego.

§ 9.

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

1. Płatności można dokonać:

a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą przelewu elektronicznego lub, o ile dostępne dla wybranych Treści Cyfrowych, karty płatniczej;

b. w przypadku wybranych Treści Cyfrowych za pośrednictwem SMS.

2. Akceptowalne sposoby płatności dostępne są w ramach Sklepu w zakładce Podstawowe informacje.

3. Termin płatności za zamówione Treści Cyfrowych wynosi 1 dzień od dnia zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnie z § 7 Regulaminu Sprzedaży.

4. Nie jest możliwe opłacenie Zamówienia jednocześnie przy pomocy łączenia różnych metod wymienionych w ust.1.

5. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przez SMS, Sprzedawca za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności, zgodnie z ust. 6. poniżej.

6. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem żadnych kosztów.

§ 10.

DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

1. Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści Cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie danej Treści Cyfrowej oraz w Sklepie.

2. Treści Cyfrowe udostępniane są Klientowi nie później niż w przeciągu 1 dnia od dnia zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, po zatwierdzeniu dokonania Płatności. Klient zostanie poinformowany i wpłynięciu płatności w drodze wiadomości email.

3. Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim.

4. W przypadku Wypożyczeń, udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez umieszczenie danej Treści Cyfrowej w Koncie Klienta w zakładce Twoje Konto - Lista dostępów oraz przesłanie w drodze wiadomości e-mail linku kierującego do odpowiedniego pliku w Koncie Klienta.

5. W przypadku Zakupu, udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez umożliwienie Klientowi pobrania danej Treści Cyfrowej ze Sklepu poprzez zakładkę Twoje Konto - Pobrania, na urządzenie Klienta za pomocą którego korzysta ze Sklepu. Powyższe nie dotyczy Zakupu Treści Cyfrowej w formacie IBUK, której udostępnienie odbywa się jedynie w sposób, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. W przypadku Pakietu, dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się poprzez wybór przez Klienta na karcie produktu każdej Treści Cyfrowej niezależnie, poprzez zakładkę Twoje Konto - Lista dostępów. Analogicznie do ust. 4 udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez umieszczenie danej Treści Cyfrowej w Koncie Klienta w Sklepie.

§ 11.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.

1. Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje w przypadku dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych (w Pakiecie - o rozpoczęciu dostarczania po wskazaniu przez Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta pierwszej Treści Cyfrowej) Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.

4. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku złożenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: pomoc@ibuk.pl. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych od momentu zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12.

REKLAMACJE TREŚCI CYFROWYCH

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych w terminie 7 dni od dnia dostarczenie Treści Cyfrowych.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Treści Cyfrowych Klient może domagać się prawidłowego dostarczenia Treści Cyfrowych lub linku, a w przypadku braku możliwości dostarczenia poprawnej Treści Cyfrowej zwrotu kwoty równej Cenie Treści Cyfrowych najpóźniej w terminie 7 dni od momenty rozpatrzenia reklamacji.

§ 13.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a także w celu prowadzenia Konta, w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę.

2. Państwa dane podane w trakcie rejestracji Konta, mogą być udostępnione Sprzedawcy, w związku ze złożeniem przez państwa Zamówieniem w Sklepie.

3. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem URL: https://www.ibuk.pl/politykaprywatnosci.html

ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY

1. Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sprzedaży w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących dostarczanie Treści Cyfrowych lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, Umowie Dostarczenie Treści Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

- decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub

- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy

wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Dostarczenie Treści Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu Sprzedaży, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Sprzedaży i oferowanych Klientowi;

e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w § 1 lit. r Regulaminu Sprzedaży.

3. Zmiana Regulaminu Sprzedaży nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Sprzedaży, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu Sprzedaży poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Dostarczenie Treści Cyfrowych jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sprzedaży nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą

a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Treść Regulaminu Sprzedaży jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.ibuk.pl/regulamin.html skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMIN U ZAKUPÓW DOKONYWANYCH

W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO IBUK.PL

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Minimalne wymagania sprzętowe:

a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architektach

b. Pamięć operacyjna: 512MB

c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit

d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura

f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

2. Minimalne wymagania oprogramowania:

a. System Operacyjny: Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 i wyżej

b. Platformy mobilne: Android i iOS, Przeglądarka internetowa: Chrome w wersji min. 22 lub Safari min. 6.0

c. Włączona obsługa ciasteczek i JavaScript

d. Wymagany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMIN U ZAKUPÓW DOKONYWANYCH

W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO IBUK.PL

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

- Adresat: ePWN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczenie następujących treści cyfrowych(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta

- Adres konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta

- Podpis konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO REGULAMIN U ZAKUPÓW DOKONYWANYCH

W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO IBUK.PL

Typy Treści Cyfrowych:

1. Wypożyczenie:

a. dobowe

b. tygodniowe

c. miesięczne

d. roczne

2. Zakup:

a. Epub

b. Mobi

c. Pdf

d. Mp3

e. Ibuk

Typy Pakietu:

1. Pakiet 5 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus do Wypożyczenia przez okres jednego miesiąca (30 dni) z możliwością dostępu przez aplikację myIBUK.

2. Pakiet 30 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus do Wypożyczenia przez okres 6 miesięcy (150 dni), z możliwością dostępu przez aplikację myIBUK.

3. Pakiet 10 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus do Wypożyczenia przez okres 3 miesięcy (90 dni), z możliwością dostępu przez aplikację myIBUK.

Regulamin konta obowiązujący od 01.04.2015 r.REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

DOKONYWANYCH W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO IBUK.PL (dalej również: "Regulamin")

§ 1.

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Konta oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. DOK - Dział Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat prowadzenia Konta oraz funkcjonowania Serwisu;

b. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Przypomnienie lub zmiana hasła może nastąpić poprzez kliknięcie w link "przypomnij/zmień hasło";

c. Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin;

d. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą, Umowę o Świadczenie Usług w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

e. Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Serwisu;

f. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

g. Newsletter - usługa dostarczania przez Usługodawcę Klientowi informacji dotyczącej usług Usługodawcy lub usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

h. Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

i. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych - umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia (w formie Wypożyczeń albo Zakupu) przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych (pojedynczo lub w Pakiecie), na warunkach uregulowanych w odrębnym regulaminie;

j. Serwis- platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://www.ibuk.pl/;

k. Sklep - platforma dostarczania Treści Cyfrowych oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę;

l. Sprzedawca - ePWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442101, NIP: 525-25-43-576 o kapitale zakładowym 12.000.000 zł, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

m. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Treściach Cyfrowych, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Usługodawcę, kontrahentów Usługodawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą z Serwisu;

n. Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w odrębnym regulaminie;

o. Usługodawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235 o kapitale zakładowym 4.250.606 zł, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

p. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu - Wymagania techniczne korzystania z Serwisu. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.

§ 2.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta.

3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

§ 3.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Usługodawcę działalności, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu (42) 680-44-94 oraz pod adresem e-mail: pomoc@ibuk.pl. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z DOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

§ 4.

LICENCJA

Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Konta przez Usługodawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Usługodawca świadczy bezpłatnie, w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:

a. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);

b. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w § 6 (Usługa Newslettera);

2. Usługodawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy w szczególności następujące bezpłatne usługi:

a. dopasowywanie treści reklamowych do zainteresowań danego Klienta;

b. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);

c. umożliwienie Klientom korzystania z aplikacji myIBUK.

3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 powyżej nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty ceny na rzecz Usługodawcy.

4. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Usługodawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zamówienia Treści Cyfrowych, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

7. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w języku polskim, na czas nieoznaczony.

8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług;

b. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy i niezakłócający pracy Usługodawcy.

9. Klient zobowiązany jest również do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

b. niepodejmowania działań takich jak:

- umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Usługodawcę;

- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Usługodawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

10. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 8 lub ust. 9 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6.

USŁUGA NEWSLETTERA

1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczania przez Usługodawcę Usługi Newslettera, Klient ma prawo wyrazić Usługodawcy zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox`u w procesie rejestracji Konta Klienta.

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera w ramach tworzenia Konta Klienta i naciśnięcia odpowiedniego przycisku.

3. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:

a. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Klienta lub

b. zgłoszenie takiego żądania do DOK podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

§ 7.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z DOK na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.

2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją zamówienia Klienta, które nie zostały zrealizowane - rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych możliwe jest niezwłocznie po realizacji zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.

3. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie § 5 ust. 8, 9 i 10 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę umotywowane obiektywnymi względami. Usługodawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

§ 8.

REKLAMACJE USŁUG

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Usługodawcę w każdym czasie.

2. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub w formie telefonicznej lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

4. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Poniżej wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz nasz adres email: pomoc@ibuk.pl.

5. Zgodnie z dyspozycją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., a także na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r., poz. 1823) poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR Izby Gospodarki Elektronicznej: mediacjeeizby.pl. Platforma ODR e-Izby stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozwiązywania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

§ 9.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a także w celu prowadzenia Konta, w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę.

2. Państwa dane podane w trakcie rejestracji Konta, mogą być udostępnione Sprzedawcy, w związku ze złożeniem przez państwa Zamówieniem w Sklepie.

3. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem URL: https://www.ibuk.pl/politykaprywatnosci.html


ZMIANA REGULAMINU / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r i jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Klientem.

b. konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

- decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej lub

- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy

wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;

e. połączenie, podział albo przekształcenie Usługodawcy lub zmiana innych danych Usługodawcy określonych w § 1 lit. o Regulaminu.

3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług, jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.ibuk.pl/regulamin.html skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Minimalne wymagania sprzętowe:

a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architektach

b. Pamięć operacyjna: 512MB

c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit

d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura

f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

2. Minimalne wymagania oprogramowania:

a. System Operacyjny: Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 i wyżej

b. Platformy mobilne: Android i iOS, Przeglądarka internetowa: Chrome w wersji min. 22 lub Safari min. 6.0

c. Włączona obsługa ciasteczek i JavaScript

d. Wymagany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

Regulamin sprzedaży obowiązujący od 01.04.2015 r.REGULAMIN DOSTARCZENIA TREŚCI CYFROWYCH DOKONYWANYCH

W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO IBUK.PL

(dalej również: "Regulamin Sprzedaży")

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin Sprzedaży określa warunki zawierania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Sprzedaży użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. DOK - Dział Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat oferowanych Treści Cyfrowych, Sklepu, Regulaminu Sprzedaży oraz aktualnych Promocji;

b. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub dostarczenia Treści Cyfrowych na rzecz Klienta zgodnie z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych;

c. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Przypomnienie lub zmiana hasła może nastąpić poprzez kliknięcie w link "przypomnij/zmień hasło". Procedura odzyskania Hasła realizowana jest przez Usługodawcę;

d. Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży;

e. Kod promocyjny - kod promocyjny wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Treści Cyfrowych oferowanych w Sklepie przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego;

f. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

g. Konto Klienta/Twoje Konto/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.

h. Koszyk - usługa udostępniana przez Usługodawcę każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, wpisanie Kodów promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulacjami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Treści Cyfrowych i wszystkich Treści Cyfrowych łącznie;

i. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

j. Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Treści Cyfrowych lub usług Sprzedawcy lub Treści Cyfrowych lub usług podmiotów współpracujących z Sprzedawcą (tj. Treści Cyfrowych, usług lub towarów, które nie są Treściami Cyfrowymi lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę);

k. Pakiet - zdefiniowana przez Sprzedawcę ilość Treści Cyfrowych, jakie Klient będzie mógł według swojego wyboru wskazać (w określonym czasie) do Wypożyczenia, z Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus, po zawarciu Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych. W komunikacji marketingowej, w szczególności w ramach Sklepu Pakiet może być również nazywany abonamentem;

l. Promocje - szczególne warunki dostarczenia Treści Cyfrowych, uregulowane na zasadach określonych w ramach Sklepu, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności zasad Promocji z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, pierwszeństwo mają znajdujące zastosowanie zasady Promocji;

m. Regulamin Sprzedaży - niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin Sprzedaży określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin Sprzedaży jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

n. Umowa o Świadczenie Usług - dokument w formie odrębnego regulaminu określający zasady korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów;

o. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych - umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych (pojedynczo lub w Pakiecie) za zapłatą Ceny. Dostarczenie Treści Cyfrowych może nastąpić albo w formie Wypożyczenia albo Zakupu;

p. Serwis - platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://www.ibuk.pl/;

q. Sklep - platforma dostarczania Treści Cyfrowych oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę;

r. Sprzedawca - ePWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442101, NIP: 525-25-43-576 o kapitale zakładowym 12.000.000 zł, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

s. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Treściach Cyfrowych, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Serwisu;

t. Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę (pojedynczo lub w Pakiecie) za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

u. Usługodawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235 o kapitale zakładowym 4.250.606 zł, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

v. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży - Wymagania techniczne korzystania ze Serwisu;

w. Wypożyczenie - sposób dostarczenia Treści Cyfrowych na podstawie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych polegający na umożliwieniu Klientowi dostępu do Treści Cyfrowych w ramach "Twojego Konta" Klienta. Rodzaje Wypożyczeń określone są w Załączniku nr 3 do Regulaminu Sprzedaży;

x. Zakup - sposób dostarczenia Treści Cyfrowych na podstawie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych polegający na umożliwieniu Klientowi pobrania Treści Cyfrowych na urządzenie lub dostępu do Treści Cyfrowych w ramach "Twojego Konta" Klienta, w zależności od wybranej formy Zakupu. Formy Zakupu określone są w Załączniku nr 3 do Regulaminu Sprzedaży;

y. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Treści Cyfrowe lub ich Pakiet oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych.

§ 2.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu (42) 680-44-94 oraz pod adresem e-mail: pomoc@ibuk.pl. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z DOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

§ 3.

LICENCJA

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje w jakimkolwiek miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:

a. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w § 5 (Usługa Newslettera);

b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów o Dostarczanie Treści Cyfrowych;

c. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;

d. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;

e. przechowywanie i udostępnianie wypożyczonych / zakupionych Treści Cyfrowych w zakładce Twoje Konto - Lista Dostępów lub Twoje Konto - Pobrania;

f. przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zawartych Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych i Zamówień w zakładce Twoje Konto - Historia zamówień.

2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży.

3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c. korzystania z usług i Treści Cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.

5. Klient zobowiązany jest również do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

b. niepodejmowania działań takich jak:

- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Treści Cyfrowych;

- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

6. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 4 lub ust. 5 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedaży.

§ 5.

USŁUGA NEWSLETTERA

1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczania przez Sprzedawcę Usługi Newslettera, Klient w procesie zawieranej ze Sprzedawcą Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, ma prawo udzielić Sprzedawcy zgody.

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera.

3. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:

a. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Klienta lub

b. zgłoszenie takiego żądania do Działu Obsługi Klienta, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

§ 6.

REKLAMACJE USŁUG

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

ZASADY DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH

§ 7.

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

Faktury VAT dostępne są w formie elektronicznej po zalogowaniu na stronie "Twoje zakupy" i wyborze konkretnego, zrealizowanego już zamówienia. Fakturę można pobrać i wydrukować zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54/2004 poz. 535 z póź. zm.).
Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.

1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią ofertę zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych kierowaną przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych wymaga posiadania przez Klienta Konta.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych):

a. Zamówienia na Treści Cyfrowe można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

b. Zamówienie na Treści Cyfrowe może zostać złożone tylko przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto;

c. Klient dodaje wybrane Treści Cyfrowe do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia lub w ramach krótkiej ścieżki bezpośrednio przechodzi do formularza Zamówienia; w przypadku Pakietu - po jego wybraniu, przechodzi do formularza Zamówienia;

d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny;

e. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych lub podaje inne dane;

f. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych;

g. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem "Zamawiam i płacę" Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Treści Cyfrowych oraz modyfikacji sposobu płatności;

h. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem "Zamawiam i płacę" oznaczającej, ze Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny;

i. z momentem kliknięcia przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę" i złożenia Zamówienia (oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy ze Sprzedawcą), Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowej uznaje się za zawartą;

j. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

3. Zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.

§ 8.

CENY I PROMOCJE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Treści Cyfrowych zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Treści Cyfrowych w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki.

3. Całkowita suma do zapłaty przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu promocyjnego.

§ 9.

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

1. Płatności można dokonać:

a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą przelewu elektronicznego lub, o ile dostępne dla wybranych Treści Cyfrowych, karty płatniczej;

b. w przypadku wybranych Treści Cyfrowych za pośrednictwem SMS.

2. Akceptowalne sposoby płatności dostępne są w ramach Sklepu w zakładce Podstawowe informacje.

3. Termin płatności za zamówione Treści Cyfrowych wynosi 1 dzień od dnia zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnie z § 7 Regulaminu Sprzedaży.

4. Nie jest możliwe opłacenie Zamówienia jednocześnie przy pomocy łączenia różnych metod wymienionych w ust.1.

5. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przez SMS, Sprzedawca za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności, zgodnie z ust. 6. poniżej.

6. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem żadnych kosztów.

§ 10.

DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

1. Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści Cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie danej Treści Cyfrowej oraz w Sklepie.

2. Treści Cyfrowe udostępniane są Klientowi nie później niż w przeciągu 1 dnia od dnia zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, po zatwierdzeniu dokonania Płatności. Klient zostanie poinformowany i wpłynięciu płatności w drodze wiadomości email.

3. Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim.

4. W przypadku Wypożyczeń, udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez umieszczenie danej Treści Cyfrowej w Koncie Klienta w zakładce Twoje Konto - Lista dostępów oraz przesłanie w drodze wiadomości e-mail linku kierującego do odpowiedniego pliku w Koncie Klienta.

5. W przypadku Zakupu, udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez umożliwienie Klientowi pobrania danej Treści Cyfrowej ze Sklepu poprzez zakładkę Twoje Konto - Pobrania, na urządzenie Klienta za pomocą którego korzysta ze Sklepu. Powyższe nie dotyczy Zakupu Treści Cyfrowej w formacie IBUK, której udostępnienie odbywa się jedynie w sposób, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. W przypadku Pakietu, dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się poprzez wybór przez Klienta na karcie produktu każdej Treści Cyfrowej niezależnie, poprzez zakładkę Twoje Konto - Lista dostępów. Analogicznie do ust. 4 udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez umieszczenie danej Treści Cyfrowej w Koncie Klienta w Sklepie.

§ 11.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje w przypadku dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych (w Pakiecie - o rozpoczęciu dostarczania po wskazaniu przez Klienta pierwszej Treści Cyfrowej) Klient podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Klienta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.

4. Konsument może odstąpić od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: pomoc@ibuk.pl. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych od momentu zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12.

REKLAMACJE TREŚCI CYFROWYCH

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych w terminie 7 dni od dnia dostarczenie Treści Cyfrowych.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Treści Cyfrowych Klient może domagać się prawidłowego dostarczenia Treści Cyfrowych lub linku, a w przypadku braku możliwości dostarczenia poprawnej Treści Cyfrowej zwrotu kwoty równej Cenie Treści Cyfrowych najpóźniej w terminie 7 dni od momenty rozpatrzenia reklamacji.

§ 13.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a także w celu prowadzenia Konta, w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę.

2. Państwa dane podane w trakcie rejestracji Konta, mogą być udostępnione Sprzedawcy, w związku ze złożeniem przez państwa Zamówieniem w Sklepie.

3. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem URL: https://www.ibuk.pl/politykaprywatnosci.html


ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY

1. Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sprzedaży w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących dostarczanie Treści Cyfrowych lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, Umowie Dostarczenie Treści Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

- decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub

- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy

wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Dostarczenie Treści Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu Sprzedaży, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Sprzedaży i oferowanych Konsumentowi;

e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w § 1 lit. r Regulaminu Sprzedaży.

3. Zmiana Regulaminu Sprzedaży nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Sprzedaży, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu Sprzedaży poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Dostarczenie Treści Cyfrowych jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sprzedaży nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą

a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Treść Regulaminu Sprzedaży jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.ibuk.pl/regulamin.html skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMIN U ZAKUPÓW DOKONYWANYCH

W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO IBUK.PL

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Minimalne wymagania sprzętowe:

a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architektach

b. Pamięć operacyjna: 512MB

c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit

d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura

f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

2. Minimalne wymagania oprogramowania:

a. System Operacyjny: Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 i wyżej

b. Platformy mobilne: Android i iOS, Przeglądarka internetowa: Chrome w wersji min. 22 lub Safari min. 6.0

c. Włączona obsługa ciasteczek i JavaScript

d. Wymagany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMIN U ZAKUPÓW DOKONYWANYCH

W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO IBUK.PL

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

- Adresat: ePWN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczenie następujących treści cyfrowych(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO REGULAMIN U ZAKUPÓW DOKONYWANYCH

W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO IBUK.PL

Typy Treści Cyfrowych:

1. Wypożyczenie:

a. dobowe

b. tygodniowe

c. miesięczne

d. roczne

2. Zakup:

a. Epub

b. Mobi

c. Pdf

d. Mp3

e. Ibuk

Typy Pakietu:

1. Pakiet 5 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus do Wypożyczenia przez okres jednego miesiąca (30 dni) z możliwością dostępu przez aplikację myIBUK.

2. Pakiet 25 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus do Wypożyczenia przez okres 5 miesięcy (150 dni), z możliwością dostępu przez aplikację myIBUK.

3. Pakiet 10 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus do Wypożyczenia przez okres 3 miesięcy (90 dni), z możliwością dostępu przez aplikację myIBUK.

4. Pakiet 15 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus do Wypożyczenia przez okres 5 miesięcy (150 dni), z możliwością dostępu przez aplikację myIBUK


Regulamin sprzedaży obowiązujący w dniach od 01.04.2015 r. do 14.03.2016 r.