RegulaminRegulamin konta obowiązujący od 01.01.2021 r.REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(AKTYWACJI I PROWADZENIA KONTA PRZEZ KLIENTA)

DOKONYWANYCH W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO IBUK.PL
(dalej również: "Regulamin")

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki aktywacji i korzystania z Konta, oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. DOK - Dział Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat aktywacji i prowadzenia Konta, oraz funkcjonowania Serwisu;

b. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Przypomnienie lub zmiana hasła może nastąpić poprzez kliknięcie w link "przypomnij/zmień hasło";

c. Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin;

d. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą, Umowę o Świadczenie Usług w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

da. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę o Świadczenie Usług bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

e. Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Serwisu;

f. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

g. Newsletter - usługa dostarczania przez Usługodawcę Klientowi informacji dotyczącej usług Usługodawcy lub usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

h. Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument okreś#347;lający zasady aktywacji i korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

i. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych - umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia (w formie Wypożyczeń albo Zakupu) przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych (pojedynczo lub w Pakiecie), na warunkach uregulowanych w odrębnym regulaminie;

j. Serwis- platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://www.ibuk.pl/;

k. Sklep - platforma dostarczania Treści Cyfrowych oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę;

l. Sprzedawca - ePWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442101, NIP: 525-25-43-576 o kapitale zakładowym 12.000.000 zł, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

m. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Treściach Cyfrowych, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Usługodawcę, kontrahentów Usługodawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą z Serwisu;

n. Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w odrębnym regulaminie;

o. Usługodawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235 o kapitale zakładowym 4.250.606 zł, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

p. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu - Wymagania techniczne korzystania z Serwisu. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.

§ 2.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta.

3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

§ 3.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Usługodawcę działalności, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu (42) 680-44-94 oraz pod adresem e-mail: pomoc@ibuk.pl. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z DOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

§ 4.

LICENCJA

Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Konta przez Usługodawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Usługodawca świadczy bezpłatnie, w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:

a. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);

b. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w § 6 (Usługa Newslettera);

2. Usługodawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy w szczególności następujące bezpłatne usługi:

a. dopasowywanie treści reklamowych do zainteresowań danego Klienta;

b. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);

c. umożliwienie Klientom korzystania z aplikacji myIBUK.

3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 powyżej nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty ceny na rzecz Usługodawcy.

4. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Usługodawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zamówienia Treści Cyfrowych, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

7. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w języku polskim, na czas nieoznaczony.

8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług;

b. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy i niezakłócający pracy Usługodawcy.

9. Klient zobowiązany jest również do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

b. niepodejmowania działań takich jak:

- umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Usługodawcę;

- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Usługodawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

10. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 8 lub ust. 9 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6.

USŁUGA NEWSLETTERA

1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczania przez Usługodawcę Usługi Newslettera, Klient ma prawo wyrazić Usługodawcy zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox`u w procesie rejestracji Konta Klienta.

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera w ramach tworzenia Konta Klienta i naciśnięcia odpowiedniego przycisku.

3. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:

a. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Klienta lub

b. zgłoszenie takiego żądania do DOK podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

§ 7.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z DOK na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.

2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją zamówienia Klienta, które nie zostały zrealizowane - rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych możliwe jest niezwłocznie po realizacji zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.

3. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie § 5 ust. 8, 9 i 10 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę umotywowane obiektywnymi względami. Usługodawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

§ 8.

REKLAMACJE USŁUG

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Usługodawcę w każdym czasie.

2. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub w formie telefonicznej lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

4. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Poniżej wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?ev... oraz nasz adres email: pomoc@ibuk.pl.

5. Zgodnie z dyspozycją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., a także na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r., poz. 1823) poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR Izby Gospodarki Elektronicznej: mediacjeeizby.pl. Platforma ODR e-Izby stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozwiązywania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

§ 9.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a także w celu prowadzenia Konta, w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę.

2. Państwa dane podane w trakcie rejestracji Konta, mogą być udostępnione Sprzedawcy, w związku ze złożeniem przez państwa Zamówieniem w Sklepie.

3. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem URL: https://www.ibuk.pl/politykaprywatnosci.html

ZMIANA REGULAMINU / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r i jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Klientem.

b. konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

- decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej lub

- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy

wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Klientowi;

e. połączenie, podział albo przekształcenie Usługodawcy lub zmiana innych danych Usługodawcy określonych w § 1 lit. o Regulaminu.

3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług, jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.ibuk.pl/regulamin.html skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Minimalne wymagania sprzętowe:

a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architektach

b. Pamięć operacyjna: 512MB

c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit

d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura

f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

2. Minimalne wymagania oprogramowania:

a. System Operacyjny: Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 i wyżej

b. Platformy mobilne: Android i iOS, Przeglądarka internetowa: Chrome w wersji min. 22 lub Safari min. 6.0

c. Włączona obsługa ciasteczek i JavaScript

d. Wymagany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
Regulamin sprzedaży obowiązujący od 01.01.2021 r.


REGULAMIN DOSTARCZENIA TREŚCI CYFROWYCH DOKONYWANYCH

W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO IBUK.PL

(dalej również: "Regulamin Sprzedaży")

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin Sprzedaży określa warunki zawierania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Sprzedaży użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. DOK - Dział Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat oferowanych Treści Cyfrowych, Sklepu, Regulaminu Sprzedaży oraz aktualnych Promocji;

b. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub dostarczenia Treści Cyfrowych na rzecz Klienta zgodnie z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych;

c. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Przypomnienie lub zmiana hasła może nastąpić poprzez kliknięcie w link "przypomnij/zmień hasło". Procedura odzyskania Hasła realizowana jest przez Usługodawcę;

d. Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży;

e. Kod promocyjny - kod promocyjny wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Treści Cyfrowych oferowanych w Sklepie przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego;

f. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

fa. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

g. Konto Klienta/Twoje Konto/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.

h. Koszyk - usługa udostępniana przez Usługodawcę każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, wpisanie Kodów promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulacjami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Treści Cyfrowych i wszystkich Treści Cyfrowych łącznie;

i. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

j. Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Treści Cyfrowych lub usług Sprzedawcy lub Treści Cyfrowych lub usług podmiotów współpracujących z Sprzedawcą (tj. Treści Cyfrowych, usług lub towarów, które nie są Treściami Cyfrowymi lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę);

k. Pakiet - zdefiniowana przez Sprzedawcę ilość Treści Cyfrowych, jakie Klient będzie mógł według swojego wyboru wskazać (w określonym czasie) do Wypożyczenia, z Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus, po zawarciu Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych. W komunikacji marketingowej, w szczególności w ramach Sklepu Pakiet może być również nazywany abonamentem;

l. Promocje - szczególne warunki dostarczenia Treści Cyfrowych, uregulowane na zasadach określonych w ramach Sklepu, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności zasad Promocji z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, pierwszeństwo mają znajdujące zastosowanie zasady Promocji;

m. Regulamin Sprzedaży - niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin Sprzedaży określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin Sprzedaży jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

n. Umowa o Świadczenie Usług - dokument w formie odrębnego regulaminu określający zasady aktywacji i korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów;

o. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych - umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych (pojedynczo lub w Pakiecie) za zapłatą Ceny. Dostarczenie Treści Cyfrowych może nastąpić albo w formie Wypożyczenia albo Zakupu;

p. Serwis - platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://www.ibuk.pl/;

q. Sklep - platforma dostarczania Treści Cyfrowych oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę;

r. Sprzedawca - ePWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442101, NIP: 525-25-43-576 o kapitale zakładowym 12.000.000 zł, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

s. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Treściach Cyfrowych, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Serwisu;

t. Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę (pojedynczo lub w Pakiecie) za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

u. Usługodawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235 o kapitale zakładowym 4.250.606 zł, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

v. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży - Wymagania techniczne korzystania ze Serwisu;

w. Wypożyczenie - sposób dostarczenia Treści Cyfrowych na podstawie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych polegający na umożliwieniu Klientowi dostępu do Treści Cyfrowych w ramach "Twojego Konta" Klienta. Rodzaje Wypożyczeń określone są w Załączniku nr 3 do Regulaminu Sprzedaży;

x. Zakup - sposób dostarczenia Treści Cyfrowych na podstawie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych polegający na umożliwieniu Klientowi pobrania Treści Cyfrowych na urządzenie lub dostępu do Treści Cyfrowych w ramach "Twojego Konta" Klienta, w zależności od wybranej formy Zakupu. Formy Zakupu określone są w Załączniku nr 3 do Regulaminu Sprzedaży;

y. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Treści Cyfrowe lub ich Pakiet oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych.

§ 2.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu (42) 680-44-94 oraz pod adresem e-mail: pomoc@ibuk.pl. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z DOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

§ 3.

LICENCJA

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje w jakimkolwiek miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:

a. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w § 5 (Usługa Newslettera);

b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów o Dostarczanie Treści Cyfrowych;

c. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;

d. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;

e. przechowywanie i udostępnianie wypożyczonych / zakupionych Treści Cyfrowych w zakładce Twoje Konto - Lista Dostępów lub Twoje Konto - Pobrania;

f. przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zawartych Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych i Zamówień w zakładce Twoje Konto - Historia zamówień.

2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży.

3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c. korzystania z usług i Treści Cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.

5. Klient zobowiązany jest również do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

b. niepodejmowania działań takich jak:

- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Treści Cyfrowych;

- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

6. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 4 lub ust. 5 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedaży.

§ 5.

USŁUGA NEWSLETTERA

1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczania przez Sprzedawcę Usługi Newslettera, Klient w procesie zawieranej ze Sprzedawcą Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, ma prawo udzielić Sprzedawcy zgody.

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera.

3. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:

a. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Klienta lub

b. zgłoszenie takiego żądania do Działu Obsługi Klienta, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

§ 6.

REKLAMACJE USŁUG

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

ZASADY DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH

§ 7.

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

Faktury VAT dostępne są w formie elektronicznej po zalogowaniu na stronie "Twoje zakupy" i wyborze konkretnego, zrealizowanego już zamówienia. Fakturę można pobrać i wydrukować zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54/2004 poz. 535 z póź. zm.).
Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.

1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią ofertę zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych kierowaną przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych wymaga posiadania przez Klienta Konta.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych):

a. Zamówienia na Treści Cyfrowe można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

b. Zamówienie na Treści Cyfrowe może zostać złożone tylko przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto;

c. Klient dodaje wybrane Treści Cyfrowe do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia lub w ramach krótkiej ścieżki bezpośrednio przechodzi do formularza Zamówienia; w przypadku Pakietu - po jego wybraniu, przechodzi do formularza Zamówienia;

d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny;

e. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych lub podaje inne dane;

f. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych;

g. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem "Zamawiam i płacę" Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Treści Cyfrowych oraz modyfikacji sposobu płatności;

h. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem "Zamawiam i płacę" oznaczającej, ze Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny;

i. z momentem kliknięcia przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę" i złożenia Zamówienia (oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy ze Sprzedawcą), Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowej uznaje się za zawartą;

j. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

3. Zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.

§ 8.

CENY I PROMOCJE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Treści Cyfrowych zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Treści Cyfrowych w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki.

3. Całkowita suma do zapłaty przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu promocyjnego.

§ 9.

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

1. Płatności można dokonać:

a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą przelewu elektronicznego lub, o ile dostępne dla wybranych Treści Cyfrowych, karty płatniczej;

b. w przypadku wybranych Treści Cyfrowych za pośrednictwem SMS.

2. Akceptowalne sposoby płatności dostępne są w ramach Sklepu w zakładce Podstawowe informacje.

3. Termin płatności za zamówione Treści Cyfrowych wynosi 1 dzień od dnia zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnie z § 7 Regulaminu Sprzedaży.

4. Nie jest możliwe opłacenie Zamówienia jednocześnie przy pomocy łączenia różnych metod wymienionych w ust.1.

5. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przez SMS, Sprzedawca za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności, zgodnie z ust. 6. poniżej.

6. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem żadnych kosztów.

§ 10.

DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

1. Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści Cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie danej Treści Cyfrowej oraz w Sklepie.

2. Treści Cyfrowe udostępniane są Klientowi nie później niż w przeciągu 1 dnia od dnia zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, po zatwierdzeniu dokonania Płatności. Klient zostanie poinformowany i wpłynięciu płatności w drodze wiadomości email.

3. Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim.

4. W przypadku Wypożyczeń, udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez umieszczenie danej Treści Cyfrowej w Koncie Klienta w zakładce Twoje Konto - Lista dostępów oraz przesłanie w drodze wiadomości e-mail linku kierującego do odpowiedniego pliku w Koncie Klienta.

5. W przypadku Zakupu, udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez umożliwienie Klientowi pobrania danej Treści Cyfrowej ze Sklepu poprzez zakładkę Twoje Konto - Pobrania, na urządzenie Klienta za pomocą którego korzysta ze Sklepu. Powyższe nie dotyczy Zakupu Treści Cyfrowej w formacie IBUK, której udostępnienie odbywa się jedynie w sposób, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. W przypadku Pakietu, dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się poprzez wybór przez Klienta na karcie produktu każdej Treści Cyfrowej niezależnie, poprzez zakładkę Twoje Konto - Lista dostępów. Analogicznie do ust. 4 udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez umieszczenie danej Treści Cyfrowej w Koncie Klienta w Sklepie.

§ 11.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.

1. Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje w przypadku dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych (w Pakiecie - o rozpoczęciu dostarczania po wskazaniu przez Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta pierwszej Treści Cyfrowej) Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.

4. Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku złożenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: pomoc@ibuk.pl. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych od momentu zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12.

REKLAMACJE TREŚCI CYFROWYCH

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych w terminie 7 dni od dnia dostarczenie Treści Cyfrowych.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Treści Cyfrowych Klient może domagać się prawidłowego dostarczenia Treści Cyfrowych lub linku, a w przypadku braku możliwości dostarczenia poprawnej Treści Cyfrowej zwrotu kwoty równej Cenie Treści Cyfrowych najpóźniej w terminie 7 dni od momenty rozpatrzenia reklamacji.

§ 13.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a także w celu prowadzenia Konta, w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę.

2. Państwa dane podane w trakcie rejestracji Konta, mogą być udostępnione Sprzedawcy, w związku ze złożeniem przez państwa Zamówieniem w Sklepie.

3. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem URL: https://www.ibuk.pl/politykaprywatnosci.html

ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY

1. Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sprzedaży w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących dostarczanie Treści Cyfrowych lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, Umowie Dostarczenie Treści Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

- decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub

- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy

wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Dostarczenie Treści Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu Sprzedaży, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Sprzedaży i oferowanych Klientowi;

e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w § 1 lit. r Regulaminu Sprzedaży.

3. Zmiana Regulaminu Sprzedaży nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Sprzedaży, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu Sprzedaży poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Dostarczenie Treści Cyfrowych jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sprzedaży nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą

a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Treść Regulaminu Sprzedaży jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.ibuk.pl/regulamin.html skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMIN U ZAKUPÓW DOKONYWANYCH

W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO IBUK.PL

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Minimalne wymagania sprzętowe:

a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architektach

b. Pamięć operacyjna: 512MB

c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit

d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura

f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

2. Minimalne wymagania oprogramowania:

a. System Operacyjny: Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 i wyżej

b. Platformy mobilne: Android i iOS, Przeglądarka internetowa: Chrome w wersji min. 22 lub Safari min. 6.0

c. Włączona obsługa ciasteczek i JavaScript

d. Wymagany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMIN U ZAKUPÓW DOKONYWANYCH

W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO IBUK.PL

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

- Adresat: ePWN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczenie następujących treści cyfrowych(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/przedsiębiorcy na prawach konsumenta

- Adres konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta

- Podpis konsumenta(-ów) /przedsiębiorcy na prawach konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO REGULAMIN U ZAKUPÓW DOKONYWANYCH

W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO IBUK.PL

Typy Treści Cyfrowych:

1. Wypożyczenie:

a. dobowe

b. tygodniowe

c. miesięczne

d. roczne

2. Zakup:

a. Epub

b. Mobi

c. Pdf

d. Mp3

e. Ibuk

Typy Pakietu:

1. Pakiet 5 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus do Wypożyczenia przez okres jednego miesiąca (30 dni) z możliwością dostępu przez aplikację myIBUK.

2. Pakiet 30 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus do Wypożyczenia przez okres 6 miesięcy (150 dni), z możliwością dostępu przez aplikację myIBUK.

3. Pakiet 10 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus do Wypożyczenia przez okres 3 miesięcy (90 dni), z możliwością dostępu przez aplikację myIBUK.

Regulamin konta obowiązujący od 01.04.2015 r.REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

DOKONYWANYCH W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO IBUK.PL (dalej również: "Regulamin")

§ 1.

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Konta oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. DOK - Dział Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat prowadzenia Konta oraz funkcjonowania Serwisu;

b. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Przypomnienie lub zmiana hasła może nastąpić poprzez kliknięcie w link "przypomnij/zmień hasło";

c. Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin;

d. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą, Umowę o Świadczenie Usług w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

e. Konto Klienta/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Serwisu;

f. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

g. Newsletter - usługa dostarczania przez Usługodawcę Klientowi informacji dotyczącej usług Usługodawcy lub usług podmiotów współpracujących z Usługodawcą.

h. Umowa o Świadczenie Usług - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

i. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych - umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia (w formie Wypożyczeń albo Zakupu) przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych (pojedynczo lub w Pakiecie), na warunkach uregulowanych w odrębnym regulaminie;

j. Serwis- platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://www.ibuk.pl/;

k. Sklep - platforma dostarczania Treści Cyfrowych oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę;

l. Sprzedawca - ePWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442101, NIP: 525-25-43-576 o kapitale zakładowym 12.000.000 zł, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

m. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Treściach Cyfrowych, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Usługodawcę, kontrahentów Usługodawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą z Serwisu;

n. Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w odrębnym regulaminie;

o. Usługodawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235 o kapitale zakładowym 4.250.606 zł, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

p. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu - Wymagania techniczne korzystania z Serwisu. Aby utworzyć Konto i dokonać zakupów w Sklepie Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.

§ 2.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych, określonych w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta Klienta.

3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.

§ 3.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Usługodawcę działalności, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu (42) 680-44-94 oraz pod adresem e-mail: pomoc@ibuk.pl. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z DOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

§ 4.

LICENCJA

Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Konta przez Usługodawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Serwisu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Usługodawca świadczy bezpłatnie, w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:

a. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);

b. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w § 6 (Usługa Newslettera);

2. Usługodawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy w szczególności następujące bezpłatne usługi:

a. dopasowywanie treści reklamowych do zainteresowań danego Klienta;

b. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);

c. umożliwienie Klientom korzystania z aplikacji myIBUK.

3. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 powyżej nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty ceny na rzecz Usługodawcy.

4. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

5. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Usługodawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta i bez dokonywania zamówienia Treści Cyfrowych, powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

7. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w języku polskim, na czas nieoznaczony.

8. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Usługodawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług;

b. korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Usługodawcy i niezakłócający pracy Usługodawcy.

9. Klient zobowiązany jest również do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

b. niepodejmowania działań takich jak:

- umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Usługodawcę;

- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Usługodawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

10. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 8 lub ust. 9 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 6.

USŁUGA NEWSLETTERA

1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczania przez Usługodawcę Usługi Newslettera, Klient ma prawo wyrazić Usługodawcy zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox`u w procesie rejestracji Konta Klienta.

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera w ramach tworzenia Konta Klienta i naciśnięcia odpowiedniego przycisku.

3. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:

a. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Klienta lub

b. zgłoszenie takiego żądania do DOK podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

§ 7.

ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z DOK na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.

2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją zamówienia Klienta, które nie zostały zrealizowane - rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych możliwe jest niezwłocznie po realizacji zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.

3. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie § 5 ust. 8, 9 i 10 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę umotywowane obiektywnymi względami. Usługodawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.

§ 8.

REKLAMACJE USŁUG

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Usługodawcę w każdym czasie.

2. Klient może zgłosić Usługodawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub w formie telefonicznej lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

4. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego rozwiązywania sporów (ODR) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006.2004 i dyrektywy 2009/22/WE. Poniżej wskazujemy link do platformy ODR: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL oraz nasz adres email: pomoc@ibuk.pl.

5. Zgodnie z dyspozycją rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., a także na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23.09.2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016r., poz. 1823) poniżej udostępniamy łącze elektroniczne do platformy ODR Izby Gospodarki Elektronicznej: mediacjeeizby.pl. Platforma ODR e-Izby stanowi m. in. źródło informacji na temat form pozasądowego rozwiązywania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

§ 9.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a także w celu prowadzenia Konta, w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę.

2. Państwa dane podane w trakcie rejestracji Konta, mogą być udostępnione Sprzedawcy, w związku ze złożeniem przez państwa Zamówieniem w Sklepie.

3. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem URL: https://www.ibuk.pl/politykaprywatnosci.html


ZMIANA REGULAMINU / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r i jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Klientem.

b. konieczność dostosowania działalności Usługodawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

- decyzji właściwego w zakresie działalności Usługodawcy organu administracji publicznej lub

- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Usługodawcy

wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, zawieranej pomiędzy Klientem a Usługodawcą;

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Usługodawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;

e. połączenie, podział albo przekształcenie Usługodawcy lub zmiana innych danych Usługodawcy określonych w § 1 lit. o Regulaminu.

3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 11.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług, jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.ibuk.pl/regulamin.html skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Minimalne wymagania sprzętowe:

a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architektach

b. Pamięć operacyjna: 512MB

c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit

d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura

f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

2. Minimalne wymagania oprogramowania:

a. System Operacyjny: Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 i wyżej

b. Platformy mobilne: Android i iOS, Przeglądarka internetowa: Chrome w wersji min. 22 lub Safari min. 6.0

c. Włączona obsługa ciasteczek i JavaScript

d. Wymagany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

Regulamin sprzedaży obowiązujący od 01.04.2015 r.REGULAMIN DOSTARCZENIA TREŚCI CYFROWYCH DOKONYWANYCH

W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO IBUK.PL

(dalej również: "Regulamin Sprzedaży")

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

DEFINICJE

Niniejszy Regulamin Sprzedaży określa warunki zawierania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu Sprzedaży użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

a. DOK - Dział Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie/mailowo/za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat oferowanych Treści Cyfrowych, Sklepu, Regulaminu Sprzedaży oraz aktualnych Promocji;

b. Cena - określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) należnego Sprzedawcy tytułem zrealizowania usługi lub dostarczenia Treści Cyfrowych na rzecz Klienta zgodnie z Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych;

c. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Przypomnienie lub zmiana hasła może nastąpić poprzez kliknięcie w link "przypomnij/zmień hasło". Procedura odzyskania Hasła realizowana jest przez Usługodawcę;

d. Klient - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin Sprzedaży;

e. Kod promocyjny - kod promocyjny wydawany przez Sprzedawcę uprawniający do nabycia Treści Cyfrowych oferowanych w Sklepie przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego;

f. Konsument - Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

g. Konto Klienta/Twoje Konto/Konto - przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Serwisu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług/Umową o Dostarczanie Treści Cyfrowych, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług.

h. Koszyk - usługa udostępniana przez Usługodawcę każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, wpisanie Kodów promocyjnych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulacjami, wyświetlenie podsumowania Ceny poszczególnych Treści Cyfrowych i wszystkich Treści Cyfrowych łącznie;

i. Login - adres e-mail Klienta podany w ramach Serwisu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

j. Newsletter - usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Treści Cyfrowych lub usług Sprzedawcy lub Treści Cyfrowych lub usług podmiotów współpracujących z Sprzedawcą (tj. Treści Cyfrowych, usług lub towarów, które nie są Treściami Cyfrowymi lub usługami oferowanymi przez Sprzedawcę);

k. Pakiet - zdefiniowana przez Sprzedawcę ilość Treści Cyfrowych, jakie Klient będzie mógł według swojego wyboru wskazać (w określonym czasie) do Wypożyczenia, z Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus, po zawarciu Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych. W komunikacji marketingowej, w szczególności w ramach Sklepu Pakiet może być również nazywany abonamentem;

l. Promocje - szczególne warunki dostarczenia Treści Cyfrowych, uregulowane na zasadach określonych w ramach Sklepu, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności zasad Promocji z postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, pierwszeństwo mają znajdujące zastosowanie zasady Promocji;

m. Regulamin Sprzedaży - niniejszy dokument, określający zasady zawierania Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin Sprzedaży określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin Sprzedaży jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

n. Umowa o Świadczenie Usług - dokument w formie odrębnego regulaminu określający zasady korzystania z Konta oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę na rzecz Klientów;

o. Umowa o Dostarczanie Treści Cyfrowych - umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych (pojedynczo lub w Pakiecie) za zapłatą Ceny. Dostarczenie Treści Cyfrowych może nastąpić albo w formie Wypożyczenia albo Zakupu;

p. Serwis - platforma udostępniania Konta oraz Sklepu, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: http://www.ibuk.pl/;

q. Sklep - platforma dostarczania Treści Cyfrowych oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę;

r. Sprzedawca - ePWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000442101, NIP: 525-25-43-576 o kapitale zakładowym 12.000.000 zł, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

s. Treść/Treści - elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Treściach Cyfrowych, zdjęcia, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Serwisu;

t. Treści Cyfrowe - treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę (pojedynczo lub w Pakiecie) za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

u. Usługodawca - Wydawnictwo Naukowe PWN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000067444, NIP: 526-01-52-235 o kapitale zakładowym 4.250.606 zł, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl;

v. Wymagania Techniczne - minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania z Serwisu zawarcia Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu Sprzedaży - Wymagania techniczne korzystania ze Serwisu;

w. Wypożyczenie - sposób dostarczenia Treści Cyfrowych na podstawie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych polegający na umożliwieniu Klientowi dostępu do Treści Cyfrowych w ramach "Twojego Konta" Klienta. Rodzaje Wypożyczeń określone są w Załączniku nr 3 do Regulaminu Sprzedaży;

x. Zakup - sposób dostarczenia Treści Cyfrowych na podstawie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych polegający na umożliwieniu Klientowi pobrania Treści Cyfrowych na urządzenie lub dostępu do Treści Cyfrowych w ramach "Twojego Konta" Klienta, w zależności od wybranej formy Zakupu. Formy Zakupu określone są w Załączniku nr 3 do Regulaminu Sprzedaży;

y. Zamówienie - formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający poszczególne Treści Cyfrowe lub ich Pakiet oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych.

§ 2.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

Dział Obsługi Klienta (DOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu (42) 680-44-94 oraz pod adresem e-mail: pomoc@ibuk.pl. Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z DOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument.

§ 3.

LICENCJA

1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.

2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje w jakimkolwiek miejscu Sklepu udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 4.

ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG

1. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące usługi na rzecz Klientów:

a. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w § 5 (Usługa Newslettera);

b. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów o Dostarczanie Treści Cyfrowych;

c. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;

d. bieżąca aktualizacja statusu złożonego Zamówienia;

e. przechowywanie i udostępnianie wypożyczonych / zakupionych Treści Cyfrowych w zakładce Twoje Konto - Lista Dostępów lub Twoje Konto - Pobrania;

f. przechowywanie i udostępnianie Klientowi historii zawartych Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych i Zamówień w zakładce Twoje Konto - Historia zamówień.

2. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usług, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sprzedaży.

3. Warunkiem korzystania z usług wskazanych powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych.

4. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w Zamówieniu wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;

b. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;

c. korzystania z usług i Treści Cyfrowych oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu Sprzedaży, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;

d. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów.

5. Klient zobowiązany jest również do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;

b. niepodejmowania działań takich jak:

- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

- modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Treści Cyfrowych;

- nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

6. Naruszenie któregokolwiek z zobowiązań wskazanych w ust. 4 lub ust. 5 powyżej rozumiane jest jako rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Sprzedaży.

§ 5.

USŁUGA NEWSLETTERA

1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczania przez Sprzedawcę Usługi Newslettera, Klient w procesie zawieranej ze Sprzedawcą Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych, ma prawo udzielić Sprzedawcy zgody.

2. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera.

3. Klient może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:

a. kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail zawierającej Newsletter przesyłanej do Klienta lub

b. zgłoszenie takiego żądania do Działu Obsługi Klienta, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter.

§ 6.

REKLAMACJE USŁUG

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

ZASADY DOSTARCZANIA TREŚCI CYFROWYCH

§ 7.

ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

Faktury VAT dostępne są w formie elektronicznej po zalogowaniu na stronie "Twoje zakupy" i wyborze konkretnego, zrealizowanego już zamówienia. Fakturę można pobrać i wydrukować zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54/2004 poz. 535 z póź. zm.).
Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.

1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią ofertę zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych kierowaną przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych wymaga posiadania przez Klienta Konta.

2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób, kolejno (czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych):

a. Zamówienia na Treści Cyfrowe można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;

b. Zamówienie na Treści Cyfrowe może zostać złożone tylko przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto;

c. Klient dodaje wybrane Treści Cyfrowe do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia lub w ramach krótkiej ścieżki bezpośrednio przechodzi do formularza Zamówienia; w przypadku Pakietu - po jego wybraniu, przechodzi do formularza Zamówienia;

d. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny;

e. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych lub podaje inne dane;

f. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych;

g. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem "Zamawiam i płacę" Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Treści Cyfrowych oraz modyfikacji sposobu płatności;

h. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem "Zamawiam i płacę" oznaczającej, ze Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny;

i. z momentem kliknięcia przez Klienta przycisku "Zamawiam i płacę" i złożenia Zamówienia (oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy ze Sprzedawcą), Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowej uznaje się za zawartą;

j. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

3. Zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.

4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji.

§ 8.

CENY I PROMOCJE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Treści Cyfrowych zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Treści Cyfrowych w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.

2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki.

3. Całkowita suma do zapłaty przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu promocyjnego.

§ 9.

ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI

1. Płatności można dokonać:

a. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą przelewu elektronicznego lub, o ile dostępne dla wybranych Treści Cyfrowych, karty płatniczej;

b. w przypadku wybranych Treści Cyfrowych za pośrednictwem SMS.

2. Akceptowalne sposoby płatności dostępne są w ramach Sklepu w zakładce Podstawowe informacje.

3. Termin płatności za zamówione Treści Cyfrowych wynosi 1 dzień od dnia zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnie z § 7 Regulaminu Sprzedaży.

4. Nie jest możliwe opłacenie Zamówienia jednocześnie przy pomocy łączenia różnych metod wymienionych w ust.1.

5. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przez SMS, Sprzedawca za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności, zgodnie z ust. 6. poniżej.

6. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem żadnych kosztów.

§ 10.

DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

1. Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści Cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć znajdują się na karcie danej Treści Cyfrowej oraz w Sklepie.

2. Treści Cyfrowe udostępniane są Klientowi nie później niż w przeciągu 1 dnia od dnia zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, po zatwierdzeniu dokonania Płatności. Klient zostanie poinformowany i wpłynięciu płatności w drodze wiadomości email.

3. Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim.

4. W przypadku Wypożyczeń, udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez umieszczenie danej Treści Cyfrowej w Koncie Klienta w zakładce Twoje Konto - Lista dostępów oraz przesłanie w drodze wiadomości e-mail linku kierującego do odpowiedniego pliku w Koncie Klienta.

5. W przypadku Zakupu, udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez umożliwienie Klientowi pobrania danej Treści Cyfrowej ze Sklepu poprzez zakładkę Twoje Konto - Pobrania, na urządzenie Klienta za pomocą którego korzysta ze Sklepu. Powyższe nie dotyczy Zakupu Treści Cyfrowej w formacie IBUK, której udostępnienie odbywa się jedynie w sposób, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

6. W przypadku Pakietu, dostarczenie Treści Cyfrowych odbywa się poprzez wybór przez Klienta na karcie produktu każdej Treści Cyfrowej niezależnie, poprzez zakładkę Twoje Konto - Lista dostępów. Analogicznie do ust. 4 udostępnienie Treści Cyfrowych następuje poprzez umieszczenie danej Treści Cyfrowej w Koncie Klienta w Sklepie.

§ 11.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Korekty do faktur (wystawiane np. w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży) dostarczane są pocztą elektroniczną na adres email podany przy zamówieniu.

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

2. Prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje w przypadku dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych (w Pakiecie - o rozpoczęciu dostarczania po wskazaniu przez Klienta pierwszej Treści Cyfrowej) Klient podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Klienta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.

4. Konsument może odstąpić od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu Sprzedaży (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: pomoc@ibuk.pl. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych od momentu zawarcia umowy. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 12.

REKLAMACJE TREŚCI CYFROWYCH

1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych w terminie 7 dni od dnia dostarczenie Treści Cyfrowych.

2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z DOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Treści Cyfrowych Klient może domagać się prawidłowego dostarczenia Treści Cyfrowych lub linku, a w przypadku braku możliwości dostarczenia poprawnej Treści Cyfrowej zwrotu kwoty równej Cenie Treści Cyfrowych najpóźniej w terminie 7 dni od momenty rozpatrzenia reklamacji.

§ 13.

DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, który będzie przetwarzał dane osobowe Klientów w celu realizacji Umowy o Świadczenie Usług, a także w celu prowadzenia Konta, w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej oraz w innych celach, na które Klient wyraził zgodę.

2. Państwa dane podane w trakcie rejestracji Konta, mogą być udostępnione Sprzedawcy, w związku ze złożeniem przez państwa Zamówieniem w Sklepie.

3. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem URL: https://www.ibuk.pl/politykaprywatnosci.html


ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY / POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14.

ZMIANA REGULAMINU SPRZEDAŻY

1. Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Sprzedaży w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):

a. zmiana przepisów prawa regulujących dostarczanie Treści Cyfrowych lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług, Umowie Dostarczenie Treści Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:

- decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub

- orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy

wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie Dostarczenie Treści Cyfrowych zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;

c. zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);

d. zmiana zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu Sprzedaży, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem Sprzedaży i oferowanych Konsumentowi;

e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w § 1 lit. r Regulaminu Sprzedaży.

3. Zmiana Regulaminu Sprzedaży nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Sprzedaży, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu Sprzedaży poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 15.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Dostarczenie Treści Cyfrowych jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu Sprzedaży nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą

a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Treść Regulaminu Sprzedaży jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://www.ibuk.pl/regulamin.html skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMIN U ZAKUPÓW DOKONYWANYCH

W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO IBUK.PL

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Minimalne wymagania sprzętowe:

a. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architektach

b. Pamięć operacyjna: 512MB

c. Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit

d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca

e. Mysz lub inny manipulator + klawiatura

f. Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

2. Minimalne wymagania oprogramowania:

a. System Operacyjny: Windows 7 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 i wyżej

b. Platformy mobilne: Android i iOS, Przeglądarka internetowa: Chrome w wersji min. 22 lub Safari min. 6.0

c. Włączona obsługa ciasteczek i JavaScript

d. Wymagany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMIN U ZAKUPÓW DOKONYWANYCH

W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO IBUK.PL

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

- Adresat: ePWN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, numer telefonu: (42) 680-44-94, adres poczty elektronicznej: pomoc@ibuk.pl

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o dostarczenie następujących treści cyfrowych(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO REGULAMIN U ZAKUPÓW DOKONYWANYCH

W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO IBUK.PL

Typy Treści Cyfrowych:

1. Wypożyczenie:

a. dobowe

b. tygodniowe

c. miesięczne

d. roczne

2. Zakup:

a. Epub

b. Mobi

c. Pdf

d. Mp3

e. Ibuk

Typy Pakietu:

1. Pakiet 5 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus do Wypożyczenia przez okres jednego miesiąca (30 dni) z możliwością dostępu przez aplikację myIBUK.

2. Pakiet 25 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus do Wypożyczenia przez okres 5 miesięcy (150 dni), z możliwością dostępu przez aplikację myIBUK.

3. Pakiet 10 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus do Wypożyczenia przez okres 3 miesięcy (90 dni), z możliwością dostępu przez aplikację myIBUK.

4. Pakiet 15 Treści Cyfrowych oznaczonych flagą IBUK Plus do Wypożyczenia przez okres 5 miesięcy (150 dni), z możliwością dostępu przez aplikację myIBUK


Regulamin sprzedaży obowiązujący w dniach od 01.04.2015 r. do 14.03.2016 r.
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia