Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim T.2 Problemy zarządczo - psychologiczne

Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim T.2 Problemy zarządczo - psychologiczne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

21,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Drugi tom pracy Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem
ludzkim zawiera 37 artykułów poświęconych problemom zarządczo-psychologicznym. O ile w pierwszym tomie główny nacisk położono na przedstawienie różnych koncepcji elastycznego zarządzania z uwzględnieniem aspektów
zarządczo-ekonomicznych, o tyle niniejszy tom koncentruje się na właściwościach
podmiotowych menedżerów i pracowników, cechach organizacji wraz z jej otoczeniem
oraz wzajemnych interakcjach zachodzących między podmiotem a organizacją.
Wychodzimy bowiem z oczywistego założenia, że nie można elastycznie i efektywnie zarządzać kapitałem ludzkim bez dysponowania rzetelną wiedzą o organizacji jako całości, jej bliższym i dalszym otoczeniu oraz pracownikach różnych szczebli:
menedżerach, specjalistach, pracownikach wykonawczych i zespołach.
Oba tomy pracy są komplementarne. Z tego powodu zrezygnowaliśmy z powtórzenia części ważnych dla odbioru całości, zwłaszcza z omówienia zagadnień terminologicznych i ogólnoteoretycznych dotyczących elastycznego zarządzania
kapitałem ludzkim (zob. Funkcja personalna w nowych warunkach organizacyjnych,
tom 1). W niniejszym tomie położyliśmy większy nacisk na trudne problemy metodyczno-metodolgiczne, bez rozwiązania których niemożliwa jest realizacjapoprawnych badań empirycznych oraz dokonywanie trafnych diagnoz społecznych
dotyczących kapitału ludzkiego.
Przejawem zainteresowania wewnętrznym i zewnętrznym otoczeniem firmy są m.in. ciekawe artykuły dotyczące klimatu i kultury organizacyjnej oraz związanych z tymi zjawiskami zachowań organizacyjnych pracowników. Większość doniesień z tego obszaru to empiryczna weryfikacja koncepcji teoretycznych w warunkach
polskich organizacji.
Ważne rozważania i wyniki badań dotyczą kompetencyjnych uwarunkowań elastycznego
zarządzania. Analizy te wskazują, że obok kompetencji twardych istotną rolę odgrywają m.in. cechy osobowości, przekonania na temat natury ludzkiej, wiedza o oczekiwaniach pracowniczych oraz nastawienia temporalne. Wiele z tych
wyników, oprócz dostarczania nowej wiedzy o człowieku w organizacji, ma wartość
aplikacyjną. Wiedzę tę można wykorzystać w ramach różnych form doskonalenia oraz w programach rozwojowych i adaptacyjnych (coaching, diversity icebreaker, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, POS – Perceived Organizational Support).
Zapoznanie się przez Czytelnika z tymi treściami może stanowić ważne źródło nowych
inspiracji, szczególnie dla specjalistów zajmujących się rozwojem pracowników
i planowaniem karier zawodowych.
Uwzględniając, że za elastyczne zarządzanie odpowiedzialni są głównie menedżerowie,
w niniejszym tomie podjęto także obszerne rozważania dotyczące kompetencji przywódczych. Dokonano prezentacji najnowszych badań dotyczących stylów kierowania i uwarunkowań ich elastyczności, przedstawiono uwarunkowania
elastyczności wywierania wpływu społecznego oraz analizę kwalifikacji menedżerów, które sprzyjają efektywnemu kierowaniu i dzieleniu się wiedzą.
Kończąc bardzo ogólną prezentację zawartości niniejszej książki, pragniemy przypomnieć, że podstawową intencją redaktorów obu tomów jest ukazanie skomplikowanych zjawisk zarządzania kapitałem ludzkim z różnych perspektyw teoretycznych i badawczych, ujednolicenie terminologii stosowanej przez przedstawicieli
nauk społecznych, humanistycznych i ekonomicznych oraz podjęcie próby wspólnego opisu, wyjaśnienia i prognozowania zachowań ludzi w organizacjach.
Nie jest to zadanie łatwe, o czym świadczy fakt, że pomimo systematycznych prac udokumentowanych ukazującymi się od 1993 r. tomami z cyklu Sukces w zarządzaniu i Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, wciąż wiele nowych problemów czeka na rozwiązanie przez interdyscyplinarne zespoły. Ich rozstrzygnięcie
wymagać będzie dalszych wspólnych prac koncepcyjnych, badawczych i wdrożeniowych.


Liczba stron412
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-233-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  Część 1. Zagadnienia metodologiczno-metodyczne    13
  
  Anna Cierniak-Emerych: Interesy osób świadczących pracę oraz ich respektowanie w warunkach uelastyczniania zatrudnienia    15
  Alicja Keplinger, Bogna Bartosz, Marcin Piwowarczyk: Zapotrzebowanie na elastyczne zarządzanie w administracji publicznej – wyniki badań    25
  Janusz Rymaniak: Elastyczność jako wymiar reistycznej koncepcji pracy    36
  Aneta Stosik, Aleksandra Leśniewska: Perspektywy czasu jako kryteria prognozy potencjału pracowniczego w ujęciu koncepcji Zimbardo i Boyda    45
  Dariusz Turek: Epistemologiczne i metodologiczne problemy pomiaru elastyczności    54
  Stanisław A. Witkowski, Magdalena Ślazyk-Sobol: Wypalenie zawodowe jako przejaw i skutek braku elastyczności w zarządzaniu ludźmi    63
  
  Część 2. Kompetencje pracowników i menedżerów    75
  
  Grażyna Bartkowiak: Kompetencje społeczne pracowników w kontekście „zdrowia organizacji” w obszarze polityki personalnej    77
  Izabela Bednarska-Wnuk: Elastyczność zawodowa w percepcji przedstawicieli pokolenia Y    86
  Justyna Bugaj: Kompetencje specjalisty ds. kadr i płac – wyniki analizy oczekiwań pracodawców    95
  Kinga Lachowicz-Tabaczek: Psychologiczne uwarunkowania elastyczności menedżerskiej – znaczenie postawy wobec nowych doświadczeń oraz przekonań na temat natury ludzkiej    106
  Tomasz Seweryniak, Radosław Wyrzykowski: Weryfikacja propozycji modelu kompetencji coacha sportowego w piłce siatkowej    117
  Magdalena Zalewska-Turzyńska: Wybrane formalne wyznaczniki sprawnej komunikacji w organizacji    128
  
  Część 3. Przywództwo i style kierowania    137
  
  Adela Barabasz: Elastyczność i dzielenie się wiedzą, czyli w poszukiwaniu idealnego przywódcy    139
  Wioletta Gieniec-Urbańska: Zagadnienie przywództwa we współczesnej organizacji    148
  Łukasz Haromszeki: Kwalifikacje menedżera jako główna determinanta przywództwa sytuacyjnego    158
  Barbara Kożusznik: Elastyczność wpływu w zespole pracowniczym    168
  Ryszard Panfil, Łukasz Panfil: Style współpracy menedżera operacyjnego z utalentowanymi realizatorami zadań (na przykładzie organizacji sportowych)    177
  Zbigniew Piskorz: Style kierowania – ile ich jest?    193
  
  Część 4. Zachowania organizacyjne    205
  
  Agnieszka Fornalczyk: Podmiotowe uwarunkowania elastycznego zarządzania konfliktami w organizacji    207
  Bogna Bartosz, Alicja Keplinger, Marcin Piwowarczyk: Zmiany w funkcjonowaniu urzędu administracji publicznej – z perspektywy pracowników    217
  Jolanta Bieńkowska: Struktura potrzeb ludzkich jako determinanta elastyczności działania jednostki i organizacji    226
  Anita Richert-Kaźmierska, Katarzyna Stankiewicz: Czynniki motywujące osoby w wieku okołoemerytalnym do wydłużonej aktywności zawodowej    236
  Agnieszka Wojtczuk-Turek: Elastyczność organizacyjna i indywidualna a zachowania innowacyjne w miejscu pracy – empiryczna analiza zależności    247
  
  Część 5. Adaptacja i doskonalenie    261
  
  Bjorn Z. Ekelund, Piotr Pluta: Diversity Icebreaker – trening elastycznego zarządzania różnorodnością    263
  Katarzyna Januszkiewicz: Sukces zawodowy w perspektywie jutra    273
  Henryk Jarosiewicz: Charakterologiczne uwarunkowania elastyczności zarządzania kapitałem ludzkim    281
  Iwona Kubica: Proces adaptacji pracowników w organizacjach zróżnicowanych kulturowo    291
  Teresa Kupczyk: Identyfikacja sposobu definiowania sukcesu zawodowego przez pracowników z uwzględnieniem różnic wynikających z płci, wykształcenia, zajmowanego stanowiska, lokalizacji organizacji i udziału kapitału – wyniki badań    302
  Magdalena Łużniak-Piecha: POS (Perceived Organizational Support) jako element modelu mentoringowego – polscy profesjonaliści na brytyjskim rynku pracy    314
  Joanna Mesjasz: Coaching jako narzędzie kształtowania elastycznych kadr    323
  Dorota Molek-Winiarska: Rozwój umiejętności pracowników w aspekcie radzenia sobie ze stresem    332
  
  Część 6. Kultura i klimat organizacyjny    345
  
  Katarzyna Durniat: Metodologia i zastosowanie badań klimatu organizacyjnego – na przykładzie zrealizowanego projektu badawczego    347
  Stanisław Grochmal: Paradygmat jedności – nowy paradygmat zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie zarządzania zasobami ludzkimi    358
  Danuta Kunecka: Klimat organizacyjny w kontekście elastyczności zatrudnienia w sektorze zdrowia    369
  Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter, Ewelina Nohrstedt: Świadomość kulturowa jako narzędzie elastyczności w zarządzaniu kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie międzynarodowym realizującym projekty infrastrukturalne – case research    378
  Jagoda Stompór-Świderska: Diagnoza kultury organizacyjnej uniwersytetu: elastyczne podejście do kierunków zmian i nowych wyzwań    390
  Ilona Świątek-Barylska: Whistleblowing w praktyce. Postawy i zachowania pracowników organizacji gospodarczych    403
  
  Part 1. Methodological and methodical problems    24
  
  Anna Cierniak-Emerych: Employee interests and respect for them in the conditions of creating flexible work arrangements    24
  Alicja Keplinger, Bogna Bartosz, Marcin Piwowarczyk: The demand for flexible management in public administration – research results    35
  Janusz Rymaniak: Flexibility as reistic dimension of work concept    44
  Aneta Stosik, Aleksandra Leśniewska: Time perspectives in employees potential prognosis in terms of Zimbardo and Boyd theory    53
  Dariusz Turek: Epistemological and methodological problems of organizational flexibility    62
  Stanisław A. Witkowski, Magdalena Ślazyk-Sobol: Occupational burn-out as the indicator and the consequence of lack of flexibility in managing people    73
  
  Part 2. Employees and managers competence    85
  
  Grażyna Bartkowiak: Social competence of employees in the context of “health organization” in the area of personnel policy    85
  Izabela Bednarska-Wnuk: Professional mobility in the perception of Generation Y    94
  Justyna Bugaj: Competency of personnel and payroll specialist - results of employers expectations analysis    105
  Kinga Lachowicz-Tabaczek: Psychological determinants of managerial flexibility - the importance of attitude towards new experience and theories about human nature    115
  Tomasz Seweryniak, Radosław Wyrzykowski: The proposal of verification of competence of team sport coaches in volleyball    127
  Magdalena Zalewska-Turzyńska: Selected formal determinants for efficient communication in organization    136
  
  Part 3. Leadership and management styles    147
  
  Adela Barabasz: Flexibility and knowledge sharing - in search of an excellent leader    147
  Wioletta Gieniec-Urbańska: The issue of leadership in modern organization    157
  Łukasz Haromszeki: Qualifications of manager as the main determinant of situational leadership    167
  Barbara Kożusznik: Flexibility of influence in the work team    176
  Ryszard Panfil, Łukasz Panfil: Styles in cooperation between operational manager and talented task executors (on the example of sport organizations)    192
  Zbigniew Piskorz: Leadership styles – how many are there?    204
  
  Part 4. Organizational behavior    216
  
  Agnieszka Fornalczyk: Subjective determinants of flexible management of conflicts in organization    216
  Bogna Bartosz, Alicja Keplinger, Marcin Piwowarczyk: Changes in the functioning of public administration services - from the perspective of employees    225
  Jolanta Bieńkowska: Structure of human needs as a determinant of operational flexibility of individual and organization    235
  Anita Richert-Kaźmierska, Katarzyna Stankiewicz: Factors motivating older people to the elongation of their professional activity    246
  Agnieszka Wojtczuk-Turek: Organizational and individual flexibility and innovative behaviour in the workplace – empirical analysis of relationships    259
  
  Part 5. Adaptation and improvement    272
  
  Bjorn Z. Ekelund, Piotr Pluta: Diversity Icebreaker - training of flexible diversity management    272
  Katarzyna Januszkiewicz: Professional success in the perspective of tomorrow    280
  Henryk Jarosiewicz: Characterological determinants of human capital management flexibility    290
  Iwona Kubica: The process of employees’ adaptation in culturally diverse organizations    301
  Teresa Kupczyk: Identification of the way of professional success’ defining by employees including differences resulting from gender, education, position, organization location and capital participation - results of research    313
  Magdalena Łużniak-Piecha: POS (Perceived Organizational Support) as an element of mentoring model - Polish professionals on the British labour market    322
  Joanna Mesjasz: Coaching as a tool of flexible personnel creation    331
  Dorota Molek-Winiarska: Development of employees’ skills in the aspect of coping with stress    343
  
  Part 6. Culture and organizational climate    357
  
  Katarzyna Durniat: Methodology and application of study of organizational climate on the example of realized research project    357
  Stanisław Grochmal: Paradigm of unity - a new paradigm of enterprise management in the aspect of human resource management    368
  Danuta Kunecka: Organization’s atmosphere in a context of employment elasticity in the health care sector    377
  Bogdan Nogalski, Agnieszka Szpitter, Ewelina Nohrstedt: Culture consciousness as a tool of flexibility in the intellectual capital management in international company conducting infrastructural projects – case study research    389
  Jagoda Stompór-Świderska: Diagnosis of university organizational culture. Elastic approach to directions of changes and new challenges    402
  Ilona Świątek-Barylska: Whistleblowing in practice. Attitudes and behaviour of employees in Polish companies    412
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia