X

  Przedmowa 11
  CZĘŚĆ I. OD PRACY DO KAPITAŁU LUDZKIEGO 17
    Rozdział 1. Transformacja pracy i funkcji personalnej (Henryk Król) 17
      1.1. Istota pracy 17
      1.2. Transformacja pracy 19
      1.3. Czy zmierzch pracy 22
      1.4. Nowe zjawiska w obszarze pracy 27
      1.5. Ewolucja funkcji personalnej 34
        1.5.1. Istota funkcji personalnej 34
        1.5.2. Modele funkcji personalnej 35
        1.5.3. Fazy rozwoju funkcji personalnej 46
      Pytania 49
      Literatura zalecana 49
    Rodział 2. Podstawy funkcji zarządzania zasobami ludzkimi (Henryk Król) 50
      2.1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi 50
        2.1.1. Istota i znaczenie pojęcia zasoby ludzkie organizacji 50
        2.1.2. Co rozumie sie przez zarządzanie zasobami ludzkimi? 54
      2.2. Rodzaje zarządzania zasobami ludzkimi 60
        2.2.1. Modelowe ujęcia ZZL 60
        2.2.2. Podejście "twarde" i "miękkie" w ZZL 63
      2.3. Zastrzeżenia wobec koncepcji ZZL 64
      2.4. Istota, zasady i modele polityki personalnej 66
        2.4.1. O istocie polityki personalnej 66
        2.4.2. Nowa treść pojęcia polityka personalna/kadrowa 68
        2.4.3. Ogólne zasady polityki personalnej 74
        2.4.4. Szczegółowe zasady polityki personalnej 77
        2.4.5. Modele polityki personalnej 80
      2.5. Specyficzne podejścia w ZZL 81
      Pytania 91
      Literatura zalecana 91
    Rozdział 3. Kapitał ludzki organizacji (Henryk Król) 92
      3.1. Istota i pomiar kapita3u intelektualnego organizacji 92
        3.1.1. Mierzenie kapitału intelektualnego organizacji 98
        3.1.2. Nowa propozycja bilansu przedsiębiorstwa 100
        3.1.3. Pozafinansowe mierniki kapitału intelektualnego organizacji 102
      3.2. Pojęcie i rodzaje kapitału ludzkiego 110
        3.2.1. Kapitał ludzki w skali makro 111
        3.2.2. Indywidualny kapitał ludzki 112
        3.2.3. Kapitał ludzki zespołu 114
        3.2.4. Kapitał ludzki organizacji 116
        3.2.5. Kapitał ludzki jako metafora 117
      3.3. Od zasobów ludzkich do kapitału ludzkiego 118
      Pytania 119
      Literatura zalecana 119
    Rozdział 4. Uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi (Henryk Król) 120
      4.1. Wewnętrzne uwarunkowania ZZL 121
        4.1.1. Strategiczny aspekt ZZL 121
        4.1.2. Kultura organizacyjna a ZZL 131
        4.1.3. Struktura organizacyjna a ZZL 144
      4.2. Zewnetrzne uwarunkowania ZZL 146
        4.2.1. Globalizacja 146
        4.2.2. Integracja europejska 150
      Pytania 155
      Literatura zalecana 155
  CZĘŚĆ II. PLANOWANIE I ALOKACJA ZASOBÓW LUDZKICH 159
    Rozdział 5. Analiza pracy i planowanie zatrudnienia (Antoni Ludwiczyński) 159
      5.1. Istota i rodzaje analizy pracy 159
      5.2. Proces analizy pracy 162
      5.3. Opis stanowiska pracy i jego wykorzystanie 167
      5.4. Istota planowania i rodzaje planów zasobów ludzkich 174
      5.5. Metody planowania zatrudnienia i jego wykorzystanie 179
      5.6. Budowa społecznego planu restrukturyzacji 184
      Pytania 189
      Literatura zalecana 190
    Rozdział 6. Alokacja zasobów ludzkich organizacji (Antoni Ludwiczyński) 191
      6.1. Istota i determinanty alokacji zasobów ludzkich 191
      6.2. Pozyskiwanie pracowników 197
        6.2.1. Rekrutacja 198
        6.2.2. Selekcja 208
        6.2.3. Adaptacja 215
      6.3. Alokacja pracowników wewnątrz organizacji 219
      6.4. Odejścia pracowników 222
      Pytania 226
      Literatura zalecana 227
  CZĘŚĆ III. OCENA PRACY I PRACOWNIKÓW 231
    Rozdział 7. Wartościowanie pracy (Antoni Ludwiczyński) 231
      7.1. Istota i rozwój wartościowania pracy 231
      7.2. Metody wartościowania pracy 237
      7.3. Proces wartościowania pracy i jego uwarunkowania 268
      7.4. Wykorzystanie wyników wartościowania pracy 271
      Pytania 274
      Literatura zalecana 274
    Rozdział 8. Ocenianie pracowników (Antoni Ludwiczyński) 275
      8.1. Istota i rodzaje oceny pracowników 275
      8.2. Projektowanie okresowych ocen pracowniczych 278
        8.2.1. Cele oceniania 279
        8.2.2. Zasady oceniania 283
        8.2.3. Kryteria oceniania 284
        8.2.4. Metody oceniania 289
        8.2.5. Procedura oceniania 303
      8.3. Wdrażanie ocen pracowniczych 305
      8.4. Wykorzystanie ocen pracowniczych 310
      Pytania 313
      Literatura zalecana 314
  CZĘŚC IV. SYSTEMY MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW 317
    Rozdział 9. Motywacja i motywowanie (Stanisława Borkowska) 317
      9.1. Istota motywacji. Krótki rys podstawowych teorii 317
      9.2. Motywowanie do pracy 333
        9.2.1. Narzedzia motywowania 336
        9.2.2. Ewolucja motywowania 346
        9.2.3. Warunki i zasady skutecznego motywowania 348
      Pytania 352
      Literatura zalecana 353
    Rozdział 10. Wynagradzanie (Stanisława Borkowska) 254
      10.1. Istota wynagrodzen. Kwestie terminologiczne 254
      10.2. Funkcje wynagrodzeń 357
      10.3. Determinanty wynagrodzeń 359
      10.4. Kształtowanie strategii wynagrodzeń 362
      10.5. Tabele płac i zasady podwyższania stawek płac 366
        10.5.1. Dziewięć zasad budowy tabel płac 367
        10.5.2. Podstawowe problemy budowy tabel płac 368
        10.5.3. Zasady podwyższania stawek płac 375
      10.6. Formy wynagrodzeń 376
        10.6.1. Cztery podstawowe formy wynagrodzeń 376
        10.6.2. Inne formy wynagradzania 381
        10.6.3. O zasadach skutecznego premiowania 395
      10.7. Wynagrodzenia długoterminowe 399
        10.7.1. Akcje i opcje na akcje 401
        10.7.2. Systemy odroczonych udziałów w zysku 404
        10.7.3. Warunki powodzenia 406
      10.8. Świadczenia dodatkowe 409
      10.9. Mierniki efektów 411
      10.10. Analiza i usprawnianie systemu wynagrodzeń; o zarządzaniu systemem wynagrodzeń 414
      Pytania 419
      Literatura zalecana 419
  CZĘŚĆ V. ROZWÓJ KAPITALU LUDZKIEGO ORGANIZACJI 423
    Rozdział 11. Istota rozwoju kapitału ludzkiego organizacji (Henryk Król) 423
      11.1. Transformacja zasobów ludzkich w kapitał ludzki 423
      11.2. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji 424
        11.2.1. Modele polityki personalnej 425
        11.2.2. Stawka na najlepszych 430
      11.3. Główne czynniki rozwoju kapitału ludzkiego organizacji 432
        11.3.1. Szkolenia pracowników 435
        11.3.2. Realokacja pracowników 442
        11.3.3. Restrukturyzacja wykonywanej pracy 443
        11.3.4. Działania w zakresie ochrony zdrowia i obsługi socjalnej 444
      11.4. Pozostałe czynniki rozwoju kapitału ludzkiego 445
        11.4.1. Wpływ kultury organizacyjnej 445
        11.4.2. Równowaga między pracą zawodową a życiem osobistym 446
        11.4.3. Rola zarządzania wiedzą 446
      11.5. Podmioty rozwoju kapitału ludzkiego 447
      Pytania 450
      Literatura zalecana 451
    Rozdział 12. Proces szkolenia pracowników (Henryk Król) 452
      12.1. Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych 452
      12.2. Plan szkolenia pracowników i jego realizacja 458
      12.3. Metody szkoleniowe 464
        12.3.1. Wybrane metody szkolenia na stanowisku pracy 466
        12.3.2. Wybrane metody szkolenia poza stanowiskiem pracy 468
        12.3.3. Zabezpieczenie materialne przedsięwzięć szkoleniowych 473
      12.4. Ocena przebiegu i efektów przedsięwzięć szkoleniowych 474
      Pytania 476
      Literatura zalecana 476
    Rozdział 13. Kształtowanie karier w organizacji (Alicja Miś) 477
      13.1. Istota kariery zawodowej 477
      13.2. Teorie rozwoju kariery - wymiar indywidualny 478
      13.3. Organizacyjny aspekt kariery zawodowej. Zarządzanie karierą 485
        13.3.1. Subprocesy zarządzania karierą w organizacji 487
        13.3.2. Instrumenty zarządzania karierą 491
      13.4. Zarządzanie karierą - wyzwania i przyszłe tendencje 493
      Pytania 496
      Literatura zalecana 496
  CZĘŚĆ VI. ORGANIZACJA PROCESÓW PERSONALNYCH 499
    Rozdział 14. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi (Aleksy Pocztowski) 499
      14.1. Podmioty zarządzania zasobami ludzkimi 499
      14.2. Role i kompetencje pracowników działu zasobów ludzkich 501
      14.3. Rozwiązania organizacyjne w obszarze funkcji personalnej 504
      14.4. Outsourcing zadań personalnych 515
      14.5. Doradztwo personalne 521
      Pytania 526
      Literatura zalecana 526
    Rozdział 15. Informatyczne systemy wspomagania ZZL (Jerzy Kisielnicki) 527
      15.1. System zarządzania - system informacyjny - system informatyczny 527
      15.2. System informatyczny i jego elementy 529
      15.3. System informatyczny i jego użyteczność w ZZL 530
      15.4. Oferta - użyteczność systemów informatycznych we wspomaganiu rutynowej pracy menedżera personalnego i pracowników działu ZZL 532
      15.5. Wirtualizacja i jej rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi 539
      15.6. Uwagi o zastosowaniu systemów informatycznych do wspomagania funkcjonowania ZZL - rola Internetu 543
      Pytania 544
      Literatura zalecana 545
  CZĘŚĆ VII. PARTNERSTWO SPOLECZNE W BUDOWANIU KAPITAŁU LUDZKIEGO ORGANIZACJI 549
    Rozdział 16. Partnerstwo w zarządzaniu kapitałem ludzkim organizacji (Stanisława Borkowska) 549
      16.1. Partnerstwo i jego formy – kwestie terminologiczne 549
      16.2. Trzy modele zarządzania zasobami ludzkimi w ujeciu szerokim 557
        16.2.1. Model amerykanski 559
        16.2.2. Model zachodnioeuropejski 562
        16.2.3. Model japoński 567
      16.3. Partnerstwo w ZZL w Polsce 569
        16.3.1. Dialog społeczny - rola państwa 571
        16.3.2. Partnerzy społeczni 573
        16.3.3. Partnerstwo zakładowe - relacje pomiedzy pracodawcą (kierownictwem) i pracownikami 574
      Pytania 576
      Literatura zalecana 577
    Rozdział 17. W poszukiwaniu nowej drogi (Stanisława Borkowska) 578
      17.1. Ewolucja modelu unijnego (korporacyjnego) 578
      17.2. Dialog społeczny 579
      17.3. ZZL w organizacjach a relacje: pracodawca (kierownictwo)–pracownicy (ich przedstawicielstwa) 582
        17.3.1. Elastyczność zakładowego ZZL 582
        17.3.2. Rodzaje artykulacji interesów pracowniczych w organizacji 583
        17.3.3. Co z korporatyzmem? 584
        17.3.4. Wzrost roli działu ZZL 585
      17.4. Podsumowanie 586
      Pytania 587
      Literatura zalecana 587
  ANEKS. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W RÓŻNYCH ORGANIZACJACH 591
    A.1. ZZL w małych i średnich przedsiębiorstwach (Marcin Karwiński) 591
      A.1.1. Charakterystyka zatrudnienia w MSP 591
      A.1.2. Uwarunkowania ZZL w MSP 592
      A.1.3. Organizacja (struktura, podmioty, zadania) 595
      A.1.4. Strategie i metody ZZL 597
      A.1.5. Wyzwania, problemy do rozwiązania 602
      Pytania 603
      Literatura zalecana 603
    A.2. ZZL w jednostkach administracji publicznej (Tomasz Sapeta) 605
      A.2.1. Charakterystyka zatrudnienia w jednostkach administracji publicznej 605
      A.2.2. Uwarunkowania i ograniczenia ZZL 606
      A.2.3. Organizacja funkcjonowania instytucji administracji publicznej 609
      A.2.4. Strategie i metody ZZL 614
      A.2.5. Przewidywane zmiany w realizacji funkcji personalnej 626
      Pytania 628
      Literatura zalecana 628
    A.3. ZZL w jednostkach badawczo-rozwojowych (Joanna Purgał-Popiela) 629
      A.3.1. Wprowadzenie 629
      A.3.2. Charakterystyka zatrudnienia w JBR 631
      A.3.3. Uwarunkowania ZZL w JBR 634
      A.3.4. Organizacja ZZL w JBR 638
      A.3.5. Strategie i narzedzia ZZL 638
      A.3.6. Podsumowanie 643
      Pytania 644
      Literatura zalecana 644
    A.4. ZZL w jednostkach sektora usług medycznych (Beata Buchelt-Nawara) 645
      A.4.1. Wprowadzenie 645
      A.4.2. Charakterystyka zatrudnienia 647
      A.4.3. Uwarunkowania ZZL w ZOZ-ach 652
      A.4.4. Organizacja funkcji personalnej w SP ZOZ-ach 655
      A.4.5. Strategie i metody ZZL w szpitalach 660
      A.4.6. Podsumowanie 662
      Pytania 663
      Literatura zalecana 663
  Bibliografia 665
  Słownik pojęć 680
  Indeks rzeczowy 699
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik
- 10%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

704

Kategoria

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)

ISBN-13

978-83-01-14813-3

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Henryk Król, Antoni Ludwiczyński
3.5 / 5 (79 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podręcznik akademicki, zawierający pełny zakres wiedzy związanej z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Omawiane problemy przedstawione są na tle makrootoczenia, z uwzględnieniem nowoczesnych koncepcji i specyfiki małych, średnich i dużych firm.


Oprócz zagadnień typowych dla innych podręczników, książka zawiera pogłębione ujęcia współczesnych i przyszłościowo bardzo ważnych kwestii, np. metod pomiaru kapitału ludzkiego, organizacji zarządzania zasobami ludzkimi oraz kultury organizacyjnej.


Uzupełnieniem treści jest aneks omawiający praktykę zarządzania zasobami ludzkimi w różnych organizacjach i w różnego typu branżach. Co ważne, przykłady z praktyki oparte są na doświadczeniu polskich firm. Każda część książki poprzedzona jest zestawem ważniejszych terminów, zaś każdy rozdział zakończono pytaniami i zalecaną lekturą.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 79 )
39
7
1
22
10
Oceń:  
Opinie użytkowników
Nie potrzeba studium
otoTlumaczenie
Wystarczy przeczytać tę książkę. 
Gorąco polecam
Gorąco polecam
Gorąco polecam 
super
Nieznajomy
Bardzo praktyczna książka polecam 
najlepszy podręcznik
Polecam
To najlepszy podręcznik związany z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Sprawdzony! Polecam!