Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

-20%

Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstwa

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,8018,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza publikacja prezentuje opracowania koncepcyjne oraz wyniki badań empirycznych poświęcone problematyce rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw z dwóch perspektyw. Pierwsza z nich związana jest z problematyką strategicznych uwarunkowań procesów rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, jak również z modelami i działaniami zarządzających realizowanymi na poziomie strategicznym. Druga natomiast odnosi się do koncepcji i problemów dotyczących operacyjnej realizacji działań zarządczych sprzyjających przełamywaniu problemów rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw. Warto zwrócić uwagę, iż współcześni menedżerowie dysponują wieloma różnorodnymi metodami i koncepcjami zarządzania, które mogą wspierać pokonywanie barier rozwoju i wzrostu. Dotyczą one zarówno strukturalnych możliwości organizacji przedsiębiorstw, stosowania ogólnych i specjalizowanych funkcjonalnie metod zarządzania, jak i modeli dojrzałości organizacji.


Liczba stron300
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-119-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Nicoletta Baskiewicz: Kompetencje członków zespołów procesowych na tle zmian społeczno-gospodarczych    11
  Izabela Bednarska-Wnuk: Sieć pracowników jako czynnik rozwoju organizacji    21
  Jacek Bendkowski: Strukturalne przesłanki rozwoju kapitału społecznego wirtualnych wspólnot działań    29
  Agnieszka Berska: Czynniki wewnętrzne sprzyjające implementacji koncepcji zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach usługowych    37
  Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka: Rozwiązania controllingu w poszczególnych fazach wzrostu organizacji    46
  Tomasz Brzozowski: Funkcjonowanie mechanizmów doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania w przedsiębiorstwach w Polsce    55
  Magdalena Dolata: Dojrzałość projektowa jako mechanizm identyfikacji przyczyn sukcesów i porażek w zarządzaniu projektami    62
  Bartłomiej J. Gabryś: Czas w procesie identyfikacji szans rozwojowych: wpływ otoczenia    70
  Piotr Głowicki, Sebastian Lotz: Założenia dotyczące controllingu personalnego w firmie produkcyjnej    77
  Ewa Głuszek: Zmienność wartości organizacyjnych w cyklu życia przedsiębiorstwa    85
  Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński: Czego członkowie organizacji procesowej mogą nauczyć się od piłki nożnej?    96
  Katarzyna Januszkiewicz: Konsekwencje zmiany relacji pracownik–organizacja. Zarys problematyki    105
  Joanna Kacała, Marek Wąsowicz: Przełamywanie barier rozwoju obszaru struktur i regulacji systemu zarządzania w małych urzędach gminy    112
  Krystyna Kmiotek: Otoczenie przedsiębiorstwa jako źródło barier w doskonaleniu systemów motywowania    120
  Jacek Kopeć: Talenty zatrudnionych – istotny składnik potencjału rozwojowego przedsiębiorstwa    128
  Dagmara Lewicka: Porównanie narzędzi wspierania proinnowacyjnych postaw w przedsiębiorstwach innowacyjnych    134
  Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki: Komunikacja otwarta jako istotny obszar potencjału rozwojowego zespołów    145
  Zbigniew Malara, Jolanta Sobol-Wojciechowska: Wizerunek przedsiębiorstwa oraz mechanizmy jego kreowania na potrzeby kształtowania potencjału rozwojowego    154
  Izabela Marzec: Rola klimatu uczenia się w organizacji w rozwijaniu zaangażowania w pracę zawodową    165
  Anna Michna, Anna Męczeńska, Roman Kmieciak: Wybrane czynniki wpływające na poziom innowacyjności organizacji    172
  Milleniusz W. Nowak: Wzrost przedsiębiorstwa poprzez wzrost wartości relacji z klientami    179
  Kazimierz Perechuda, Wojciech Idzikowski, Małgorzata Sobińska: Coaching dedykowany jako instrument usprawniania procesów obsługi klienta w salonie kosmetycznym    187
  Mikołaj Pindelski: Strategia sprzedaży jako egzekucja strategii organizacji – powstanie barier wzrostu przedsiębiorstwa    194
  Estera Piwoni-Krzeszowska: Przełamywanie barier wzrostu i rozwoju wartości relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami    203
  Dariusz Sala, Jacek Obrzud: Restrukturyzacja procesów zarządzania w oparciu o analizę logiki biznesowej    212
  Adam Stabryła: Model wyboru strategii zarządzania przedsiębiorstwem z uwzględnieniem wskaźników wykonalności    219
  Janina Stankiewicz, Marta Moczulska: Wartości jako istotny czynnik warunkujący zaangażowanie pracowników w organizacji niezbędne dla przemian we współczesnych przedsiębiorstwach    227
  Monika Stelmaszczyk: Rola i znaczenie wiedzy w zarządzaniu kapitałem społecznym małego przedsiębiorstwa (na podstawie Hydro-Pomp Sp. z o.o.)    235
  Aneta Stosik, Piotr Głowicki, Edyta Zarecka: HR business partner – nowa rola w zarządzaniu zasobami ludzkimi    242
  Aneta Stosik, Marcin Kowalewski: Wykorzystanie kapitału intelektualnego w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem    249
  Ilona Światek-Barylska: Transformacja kontraktu psychologicznego jako obraz zmian w relacjach pracownik-organizacja    258
  Beata Ujda-Dyńka: Współdziałanie gospodarcze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres i formy    266
  Anna Wieczorek-Szymańska: Doskonalenie kompetencji pracowniczych jako droga budowania potencjału rozwojowego organizacji na przykładzie wybranych placówek uniwersalnych banków komercyjnych    274
  Żaneta Wittek: Dojrzałość projektowa organizacji jako potencjał rozwojowy przedsiębiorstw    282
  Przemysław Zbierowski: Przywództwo transformacyjne, nadzieja i optymizm w organizacjach wysokiej efektywności    291
  Summaries    20
    Nicoletta Baskiewicz: The competence of team members on the background of the process of socio-economic changes    20
    Izabela Bednarska-Wnuk: Informal networks of employees as a factor in the development of the organization    28
    Jacek Bendkowski: Structural premises of social capital development in virtual communities of practice    36
    Agnieszka Berska: Internal factors determining the success of knowledge management implementation in service enterprises    45
    Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka: Controlling solutions on various stages of organization’s growth    54
    Tomasz Brzozowski: Functioning of mechanisms of normalized management systems improvement in organizations in Poland    61
    Magdalena Dolata: Project maturity as a mechanism of identification of origins of success and failures in the project management    69
    Bartłomiej J. Gabryś: Time in opportunity recognition process: influence of environment    76
    Piotr Głowicki, Sebastian Lotz: Principles of personal controlling in a production organization    84
    Ewa Głuszek: Changeability of organizational values in life cycle of an enterprise    95
    Magdalena Hopej-Kamińska, Marian Hopej, Robert Kamiński: What can the members of process organization learn from football?    104
    Katarzyna Januszkiewicz: The consequences of change in the relations between employees and organizations    111
    Joanna Kacała, Marek Wąsowicz: Overcoming barriers of development of the structure and regulation area of management system for small offices of municipality    119
    Krystyna Kmiotek: Environment of an organization as a source of barriers in the improvement of motivation systems    127
    Jacek Kopeć: Workers talents as a relevant element of enterprise development potential    133
    Dagmara Lewicka: Comparative study of tools supporting pro-innovative attitudes in innovative enterprises    144
    Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki: Open communication as an essential area of teams’ development potential    153
    Zbigniew Malara, Jolanta Sobol-Wojciechowska: The image of the contemporary enterprise and the creation of mechanisms to meet the needs of shaping the development potential    163
    Izabela Marzec: The role of organizational learning climate in enhancing job involvement    171
    Anna Michna, Anna Męczeńska, Roman Kmieciak: Selected factors influencing organizational innovativeness    178
    Milleniusz W. Nowak: Company growth through an increase in customer relationship value    185
    Kazimierz Perechuda, Wojciech Idzikowski, Małgorzata Sobińska: Oriented coaching as the development instrument in clients process services in beauty salons    193
    Mikołaj Pindelski: Sales strategy as an implementation of organization strategy – rise of barriers of company’s growth    202
    Estera Piwoni-Krzeszowska: Overcoming barriers of the growth and development of the company’s value of relationships with market stakeholders    211
    Dariusz Sala, Jacek Obrzud: Restructuring of the management processes based on the analysis of business logic    218
    Adam Stabryła: A model of selecting the corporate management strategy including feasibility indicators    226
    Janina Stankiewicz, Marta Moczulska: Values as an important determinant of employees’ engagement in the organization necessary for transformation in modern enterprises    234
    Monika Stelmaszczyk: Role and significance of knowledge in the management of human capital in a small enterprise (Hydro-Pomp Ltd. company)    241
    Aneta Stosik, Piotr Głowicki, Edyta Zarecka: HR Business Partner - new role in the management of human resources    248
    Aneta Stosik, Marcin Kowalewski: Use of intellectual capital in modern enterprise management    257
    Ilona Światek-Barylska: Transformation of the psychological contract as a sign of changes in employee–organization relationships    265
    Beata Ujda-Dyńka: Economic co-operation of small and medium enterprises – the scope and forms    273
    Anna Wieczorek-Szymańska: Improvement of employee competencies as a way of creation of development potential of an organization – the example of selected universal commercial banks    281
    Żaneta Wittek: Project management maturity as developmental potential of an enterprise    290
    Przemysław Zbierowski: Transformational leadership, hope and optimism in high performance organizations    300
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia