Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim T.1 Problemy zarządczo-ekonomiczne

Sukces w zarządzaniu kadrami. Elastyczność w zarządzaniu kapitałem ludzkim T.1 Problemy zarządczo-ekonomiczne

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Do podstawowych założeń wiedzy zarządczej należy twierdzenie, że współczesne organizacje mogą przetrwać i rozwijać się w turbulentnym i wysoce konkurencyjnym otoczeniu, jeśli wykażą zdolność reagowania na te warunki tworzące „uogólnioną
niepewność”. Zdolność ta wiąże się bezpośrednio z zatrudnioną w nich kadrą i jej przymiotami – kapitałem ludzkim.


Jest zatem swoistym signum temporis, że kolejne – XI już przedsięwzięcie z cyklu „Sukces w zarządzaniu kadrami” dotyczy elastycznego zarządzania kapitałem ludzkim. Jego istotą są działania względem pracowników, prowadzące do takiego ich ukształtowania, aby byli w stanie adekwatnie, ze względu na czas, zakres i nakłady, reagować na zmiany w otoczeniu i organizacji.
Wykształcenie takiej sprawności, czy też kompetencji, jest wielkim wyzwaniem
choćby dlatego, że determinowane jest ono wieloma zmiennymi. W podjętym przez nas przedsięwzięciu badawczym, którego plonem są dwa tomy artykułów, skupiliśmy uwagę na zagadnieniach zarządczo-ekonomicznych (tom 1) oraz zarządczo-
-psychologicznych (tom 2). Podział ten odpowiada profilom naukowo-badawczym organizatora projektu – Katedry Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz współpracującego z nią Instytutu Psychologii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Z wielką satysfakcją odnotowujemy, iż wsparli nas w tym dziele liczni i często wierni od lat uczestnicy z głównych ośrodków naukowych z całego kraju.


Odnosząc się do zawartości merytorycznej niniejszego tomu, można zauważyć, iż jego układ odpowiada w przybliżeniu klasycznemu podziałowi (strukturze) funkcji personalnej.


Zbiór otwiera część o charakterze ogólniejszym i całościowo opisująca współczesne
praktyki personalne w wybranych organizacjach, kształtowanie umiejętności (kompetencji) kadry, stosownie do zmian, zwłaszcza organizacyjnych.
Kolejna – obejmuje zagadnienia elastycznego zatrudniania i zmiany struktury
społeczno-demograficznej pracowników. Znaczące miejsce w opracowaniu zajmuje problematyka doskonalenia i rozwoju kadr, w tym nowa koncepcja kariery zawodowej.
Tradycyjnie duże zainteresowanie badaczy wzbudziły zagadnienia motywowania
pracowników, ich wynagradzania i oceny. Jak się okazuje, mają one wymiar niemalże
ponadczasowy – są aktualne dla występujących w danym czasie warunków.


Pewną nowością i znakiem czasu są natomiast zagadnienia międzykulturowej i społecznej różnorodności w kształtowaniu kapitału ludzkiego i zarządzaniu nim. Ta problematyka zamyka zbiór artykułów tej pracy (tom 2).
Oddajemy do rąk Czytelników publikację, której myślą przewodnią było rozpatrywanie
problemów kadrowych w kontekście elastyczności, ważnej kategorii współczesnych organizacji i ich podstawowego komponentu – kapitału ludzkiego.


Liczba stron448
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-296-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  Część 1. Funkcja personalna w nowych warunkach organizacyjnych    13
  
  Zbigniew Antczak: Pojęcie elastyczności i jego paradygmatyczna recepcja (rozważania epistemologiczno-eksploracyjne)    15
  Ewa Głuszek: Wpływ wizerunku lidera na reputację przedsiębiorstwa    25
  Władysław Hydzik, Dagmara Lewicka: Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji z wykorzystaniem metody analizy sieci społecznych (Social Network Analysis)    34
  Zdzisław Jasiński: Przystosowywanie zespołów pracowniczych do zmieniających się warunków pracy    46
  Anna Jawor-Joniewicz: Ku elastyczności zarządzania zasobami ludzkimi? Wybrane rozwiązania stosowane przez uczestników konkursu lider zzl w latach 2001-2011    52
  Joanna Jończyk: Zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi w publicznych szpitalach    63
  Elżbieta Kowalczyk: I-deals jako przejaw elastyczności w budowaniu relacji pracownik–pracodawca    73
  Jerzy Niemczyk: Zarządzanie w sieciach międzyorganizacyjnych    87
  Łukasz Sienkiewicz: Wiedzochłonność usług a elastyczność zarządzania kompetencjami pracowników    95
  Beata Skowron-Mielnik: Modelowanie elastycznej organizacji pracy    107
  Janusz Strużyna: Zderzenie myślenia sieciowego z praktykami ZZL    118
  Łukasz Sułkowski: Elastyczność zarządzania zasobami ludzkimi w polskich szpitalach    128
  Weronika Toszewska: Wybrane zagadnienia zarządzania kapitałem ludzkim w opinii pracownikow przedsiębiorstwa Poczta Polska SA    135
  
  Część 2. Elastyczne zatrudnianie i zmiana struktury społeczno-demograficznej pracowników    127
  
  Joanna Cewińska: Freelancing a zarządzanie kapitałem ludzkim    149
  Zdzisława Janowska, Zdzisław Chmal: Elastyczne formy zatrudnienia i wynagradzania. szanse i zagrożenia    158
  Wacław Jarmołowicz, Michał Pilc: Struktura społeczno-demograficzna zatrudnionych w ramach form elastycznych w Polsce i Unii Europejskiej    168
  Tomasz Sapeta: Wykorzystanie audytu personelu w uelastycznieniu zatrudnienia    180
  Małgorzata Striker: Determinanty uelastycznienia zatrudnienia personelu medycznego w Polsce    189
  
  Część 3. Motywowanie, wynagradzanie i ocenianie pracowników    199
  
  Agata Borowska-Pietrzak: Elastyczność systemu okresowego ocen pracowników za pomocą badania opinii pracowniczej – wyniki empiryczne    201
  Urszula Feliniak: Elastyczne systemy wynagrodzeń w zarządzaniu współczesnymi organizacjami    212
  Marta Juchnowicz: Efektywne sposoby poprawy elastyczności wynagrodzeń    223
  Marek Kalinowski: Skuteczność systemów wynagradzania w kontekście determinant dotyczących pracobiorców    231
  Tomasz Kawka: Uelastycznienie kształtowania wynagrodzeń w organizacji    241
  Magdalena Majowska: Typy i źródła nacisków instytucjonalnych na rozwiązania płacowe w organizacji    250
  Katarzyna Półtoraczyk: Systemy motywowania w branży ubezpieczeniowej    261
  Zofia Sekuła: Motywowanie pracowników w małych firmach    270
  Wojciech Ulrych: Przeszłość i teraźniejszość oceniania pracowników    281
  
  Część 4. Doskonalenie i rozwój kadr    291
  
  Piotr Bohdziewicz: Koncepcja kapitału kariery zawodowej jako wyznacznika indywidualnej zatrudnialności na współczesnym rynku pracy    293
  Barbara Kożuch, Bogusław Plawgo: Rozwój pracowników a innowacyjność i konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw    304
  Alicja Miś: Kariera nietradycyjna: alternatywne wzory zaangażowania zawodowego    317
  Łukasz Panfil: Model wspierania rozwoju talentów sportowych w procesie zarządzania nimi – badania pilotażowe    326
  Adam Suchodolski: Czynniki wpływające na wytyczanie kierunków rozwoju pracowników w organizacji    337
  Katarzyna Tracz-Krupa: Wytyczne Unii Europejskiej dla rozwoju kapitału ludzkiego    344
  
  Część 5. Międzykulturowa i społeczna różnorodność a praktyki personalne     353
  
  Beata Buchelt: Sukces czy porażka procesu repatriacji? Praktyki międzynarodowych organizacji działających w Polsce    355
  Magdalena Dunikowska: Różnorodność w zarządzaniu zasobami ludzkimi    365
  Beata Jamka: Model biznesowy zarządzania różnorodnością jako podstawa aktywacji potencjału zawodowego kobiet    374
  Piotr Mrówczyński: Zarządzanie różnorodnością wynikiem zmian w zarządzaniu zasobami ludzkimi    384
  Joanna Mróz: Gender a elastyczność organizacji    393
  Sylwia Przytuła: Ekspatriant – elastyczny pracownik międzynarodowy    402
  Barbara Sajkiewicz: Amerykańskie i japońskie motywowanie do innowacyjności    415
  Marzena Stor: Międzykulturowe uwarunkowania elastyczności systemu oceniania pracowników w korporacjach międzynarodowych    423
  Czesław Zając: Kulturowe problemy zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych    438
  
  Part 1. Personal function in new organizational conditions    24
  
  Zbigniew Antczak: Flexibility and its paradigm’s reception (exploration-epistemological reflections)    24
  Ewa Głuszek: The effects of CEO image on corporate reputation    33
  Władysław Hydzik, Dagmara Lewicka: Using Social network analysis for the human resource management in knowledge-based organizations    45
  Zdzisław Jasiński: Staft teams adaptation to a changing work environment    51
  Anna Jawor-Joniewicz: Towards flexibility of Human Resources Management? Chosen solutions used by the participants of hrm leader Competition in the years 2001-2011    62
  Joanna Jończyk: Changes in human resource management in public hospitals    72
  Elżbieta Kowalczyk: I-deals as a symptom of flexibility in the building of employee-employer’s relation    86
  Jerzy Niemczyk: Management in inter-organizational networks    94
  Łukasz Sienkiewicz: Knowledge intensity of services and flexibility of employees’ competence management    106
  Beata Skowron-Mielnik: Assumptions of modelling flexible work organization    117
  Janusz Strużyna: Impact of networking thinking on HRM practices    127
  Łukasz Sułkowski: Flexibility of human resource management in Polish hospitals    134
  Weronika Toszewska: Selected issues of human capital management in the opinion of the employee of Poczta Polska SA    145
  
  Part 2. Flexible employment and the change of socio-demographic structure of employees    157
  
  Joanna Cewińska: Freelancing - implications for human capital management    157
  Zdzisława Janowska, Zdzisław Chmal: Flexible forms of employment and remuneration. Opportunities and threats    167
  Wacław Jarmołowicz, Michał Pilc: The socio-demographic structure of flexibly employed in Poland and in other European Union countries    179
  Tomasz Sapeta: Using personnel audit in improving the flexibility of employment    188
  Małgorzata Striker: Determinants of flexible working of healt professionals in Poland    198
  
  Part 3. Motivation, remuneration and evaluation of employees    211
  
  Agata Borowska-Pietrzak: Flexibility of periodic system of employees’ evaluation with the use of employee opinion poll - empirical results    211
  Urszula Feliniak: Flexible remuneration systems in modern organizations management    222
  Marta Juchnowicz: Effective methods for improvement of flexibility of wages    230
  Marek Kalinowski: Effectiveness of remuneration systems in the context of determinants concerning employees    240
  Tomasz Kawka: Making the salary shaping in an organization flexible    249
  Magdalena Majowska: The role of the institutional context in making compensation choices    260
  Katarzyna Półtoraczyk: Motivation systems in insurance industry    269
  Zofia Sekuła: Motivating employees in small companies    280
  Wojciech Ulrych: Past and presence of performance appraisal    290
  
  Part 4. Improvement and personnel development    303
  
  Piotr Bohdziewicz: The concept of professional career capital as a determinant of personal competitiveness on the modern labour market    303
  Barbara Kożuch, Bogusław Plawgo: Innovation and competitiveness of small and medium-sized enterprises (SMEs) as a consequence human resources development    316
  Alicja Miś: Nontraditional career – alternative patterns of occupational engagement    325
  Łukasz Panfil: The model of supporting the development of sport talents in the process of talent management – pilot studies    336
  Adam Suchodolski: Factors influencing the directions of employee development in the organization    343
  Katarzyna Tracz-Krupa: European Union guidelines for development of human capital    352
  
  Part 5. Cross-cultural and social diversity vs. personnel practices    364
  
  Beata Buchelt: Success or failure of a repatriation process? Practices of international corporations which operate in Poland    364
  Magdalena Dunikowska: Human Resource Management and Diversity    373
  Beata Jamka: Managing diversity business model as a basis for women’s work potential activation    383
  Piotr Mrówczyński: Diversity management as a result of changes in human resource management    392
  Joanna Mróz: Gender and flexibility of organization    401
  Sylwia Przytuła: Expatriant - flexible international employee    414
  Barbara Sajkiewicz: American and Japanese motivating for innovativeness    422
  Marzena Stor: Cross-cultural determinants for flexibility of employee performance appraisal system in multinational companies    437
  Czesław Zając: Cultural problems of human resources management in international capital groups in the light of empirical studies    448
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia