Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki

3 oceny

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,40  59,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 59,00 zł (-40%)

Najniższa cena z 30 dni: 35,40 zł  


35,40

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach


W dobie gospodarki opartej na wiedzy właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim nabiera szczególnego znaczenia dla rozwoju przedsiębiorstwa. Wiedza, kompetencje i postawy pracowników składają się na istotną część jego wartości. Autorka przedstawia tę problematykę zarówno od strony teoretycznej, jak i przez pryzmat badań empirycznych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach. Omawia najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stają polscy menedżerowie i wskazuje pomocne w ich pracy narzędzia. Uwzględnia takie aspekty nowoczesnego zarządzania jak: konkurencyjność, innowacyjność, zarządzanie różnorodnością i zarządzanie wiedzą. W aneksie do książki Czytelnik znajdzie przykładowe ankiety wykorzystywane w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz analizy przypadków zaczerpnięte z polskiej praktyki gospodarczej.


Praktyczny charakter książki i wnikliwa analiza badań empirycznych sprawiają, że praca jest wyjątkowo cenną pozycją na polskim rynku wydawniczym.


Książka adresowana jest do:


specjalistów z działów HRM,


doradców personalnych,


studentów zarządzania, doktorantów, kadry akademickiej,


uczestników szkoleń i treningów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.


Rok wydania2010
Liczba stron352
KategoriaZarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21110-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej w przedsiębiorstwie    19
    1.1. Wyzwania otoczenia gospodarczego    22
    1.2. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim    24
    1.3. Działania w dziedzinie strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim    27
    1.4. Nowe tendencje w odniesieniu do funkcji personalnej    29
    1.5. Wyniki badań dotyczących wybranych elementów strategii personalnej    32
    1.6. Strategia personalna wybranych przedsiębiorstw biorących udział w badaniu    33
  ROZDZIAŁ 2. Mierniki funkcji personalnej    36
    2.1. Wkład funkcji personalnej w uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej    36
    2.2. Ocena działań w zakresie funkcji personalnej    37
    2.3. Znaczenie mierników funkcji personalnej    40
    2.4. Rola systemu mierników kapitału ludzkiego (Human Capital Metrics - HCM)    41
    2.5. Rodzaje mierników skuteczności zarządzania kapitałem ludzkim    42
    2.6. Analiza mierników zastosowanych w badaniu    46
    2.7. Wnioski dotyczące mierników w badanych firmach    48
  ROZDZIAŁ 3. Satysfakcja pracowników i jej wpływ na motywację do pracy    52
    3.1. Znaczenie satysfakcji z pracy    52
    3.2. Funkcje i metody badania satysfakcji    53
    3.3. Związki celów wewnętrznego public relations z działaniami w obszarze funkcji personalnej    56
    3.4. Wyniki badań satysfakcji    58
      3.4.1. Analiza czynników satysfakcji    58
      3.4.2. Analiza wpływu badanych czynników na zadowolenie ogólne    65
      3.4.3. Analiza pojedynczych czynników zadowolenia    66
    3.5. Rezultat badania satysfakcji jako miernik    72
  ROZDZIAŁ 4. Istota i znaczenie modeli kompetencyjnych w zarządzaniu kapitałem ludzkim    75
    4.1. Zarządzanie personelem oparte na kompetencjach    78
    4.2. Zarządzanie kompetencjami w świetle badań empirycznych    82
    4.3. Kompetencje menedżerów personalnych    83
    4.4. Potrzeby rozwojowe polskich menedżerów    85
    4.5. Analiza wyników badania poziomu kompetencji menedżerów personalnych    86
    4.6. Synteza wyników badania empirycznego    87
  ROZDZIAŁ 5. Rekrutacja, selekcja i procesy redukcji w polskich przedsiębiorstwach    100
    5.1. Planowanie zapotrzebowania na personel    101
    5.2. Rekrutacja w przedsiębiorstwie    103
    5.3. Proces selekcji    105
    5.4. Techniki selekcji    105
      5.4.1. Wywiad tradycyjny    107
      5.4.2. Wywiad epizodyczny    108
      5.4.3. Assessment Center    110
      5.4.4. Zadania symulowane    113
    5.5. Procesy doboru w świetle badań satysfakcji    114
    5.6. Redukcja zatrudnienia    116
      5.6.1. Znaczenie procesów redukcji    117
      5.6.2. Zwolnienia monitorowane    118
    5.7. Procesy rekrutacji, selekcji i redukcji w badanych przedsiębiorstwach    119
  ROZDZIAŁ 6. Zmiany w zakresie funkcji oceniania    122
    6.1. Znaczenie systemów oceniania w organizacji    123
    6.2. Istota i cele systemów ocen    124
      6.2.1. Ocena zorientowana na oszacowanie pracy (ocena porównawcza, ewaluacyjna)    125
      6.2.2. Ocena rozwojowa i motywacyjna    126
      6.2.3. Elementy procesu oceny    126
    6.3. Ewolucja systemów oceniania    128
    6.4. Ocena zorientowana na wyniki    130
    6.5. Zarządzanie efektywnością (Performance Management)    132
    6.6. Ocena wieloźródłowa    133
    6.7. Wytyczne dla wprowadzania systemów ocen    135
      6.7.1. Komunikowanie się    135
      6.7.2. Projektowanie szkoleń    137
      6.7.3. Ćwiczenie umiejętności    138
      6.7.4. Monitorowanie systemu    139
    6.8. Procesy oceny w świetle badań satysfakcji    139
    6.9. Procesy oceniania w badanych przedsiębiorstwach    142
  ROZDZIAŁ 7. Szkolenia i rozwój pracowników w polskich przedsiębiorstwach w dobie gospodarki wiedzy    145
    7.1. Cele szkoleń    146
    7.2. Etapy procesu szkolenia    148
    7.3. Potrzeby szkoleniowe i metody ich identyfikacji    148
      7.3.1. Metody stosowane w trakcie analizy potrzeb    150
    7.4. Model kwintetu szkoleniowego    153
    7.5. Przeprowadzanie szkolenia    153
    7.6. Ocena efektywności szkoleń    155
    7.7. Wskaźnik ROI w ocenie efektywności szkoleń    157
    7.8. Planowanie karier    160
    7.9. Plany następstw (sukcesji)    162
    7.10. Metody oceny kompetencji pracowników    164
      7.10.1. Ocena kadry kierowniczej metodą Development Center    164
      7.10.2. Ocena metodą informacji zwrotnej 360 stopni    166
      7.10.3. Testy i kwestionariusze oceny predyspozycji menadżera    166
    7.11. Procesy szkolenia i rozwoju w świetle badań satysfakcji    166
    7.12. Procesy szkolenia i rozwoju w badanych przedsiębiorstwach    170
  ROZDZIAŁ 8. Motywowanie pracowników    173
    8.1. Motywowanie pracowników a kształtowanie satysfakcji    173
    8.2. Wyniki badań empirycznych dotyczących motywowania    174
    8.3. Procesy motywowania w wybranych przedsiębiorstwach    176
    8.4. Motywująca wartość procedur personalnych    178
      8.4.1. Motywująca rola planowania zasobów ludzkich    179
      8.4.2. Motywujące znaczenie procesu rekrutacji i selekcji    179
      8.4.3. Rola adaptacji    181
      8.4.4. Motywacyjna rola szkolenia i rozwoju    183
      8.4.5. Coaching jako motywująca technika szkolenia    184
      8.4.6. Motywująca rola ścieżki kariery i planu sukcesji    185
      8.4.7. Motywacyjna siła oceniania    187
      8.4.8. Motywacyjna rola komunikowania się    188
    8.5.Procesy i procedury personalne a motywacja pracowników w świetle badań empirycznych    189
      8.5.1. Procedury personalne w ocenie badanych    190
      8.5.2. Ocena poziomu satysfakcji ze stosowania wybranych elementów motywowania    192
  ROZDZIAŁ 9. Zarządzanie wiedzą    194
    9.1. Kapitał ludzki a kapitał intelektualny    195
    9.2. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie personelem    196
    9.3. Analiza i ocena zarządzania wiedzą w badanych przedsiębiorstwach    198
    9.4. Procesy dzielenia się wiedzą w świetle badań satysfakcji    204
    9.5. Procesy zarządzania wiedzą w badanych przedsiębiorstwach    206
    9.6. Koncepcja organizacji uczącej się    207
    9.7. Metoda INVEST - narzędzie do diagnozowania organizacji uczącej się    209
  ROZDZIAŁ 10. Konflikt w organizacji    213
    10.1. Podłoże konfliktów    214
    10.2. Poziomy konfliktu    216
    10.3. Rodzaje konfliktów    216
    10.4. Możliwe podejścia do sytuacji konfliktowej    218
    10.5. Podstawowe procedury w rozwiązywaniu konfliktów    221
    10.6. Rozwiązywanie konfliktów w badanych przedsiębiorstwach    223
  ROZDZIAŁ 11. Zarządzanie różnorodnością    227
    11.1. Uwarunkowania polityki różnorodności    227
    11.2. Korzyści z różnorodności dla przedsiębiorstwa    229
    11.3. Działania w zakresie różnorodności    230
    11.4. Dyskryminacja w Polsce    231
    11.5. Dyskryminacja ze względu na pleć    232
    11.6. Programy godzenia życia zawodowego z osobistym (work-life balance)    233
    11.7. Zapobieganie dyskryminacji    234
    11.8. Zarządzanie różnorodnością w badanych przedsiębiorstwach    236
  ROZDZIAŁ 12. Kreowanie innowacyjnego środowiska pracy    244
    12.1. Przedsiębiorstwa innowacyjne    245
    12.2. Strategia i praktyki personalne jako czynniki wspierające innowacyjność    246
      12.2.1. Przedstawienie założeń innowacji w postaci wizji    248
      12.2.2. Swoboda dostępu do wiedzy    249
      12.2.3. Osoba lidera    249
      12.2.4. Wartości    250
      12.2.5. Motywowanie    252
      12.2.6. Kompetencje    252
      12.2.7. Szkolenia    253
    12.3.Wyniki badań dotyczących wspierania innowacyjności w przedsiębiorstwach    253
      12.3.1. Bariery innowacyjności    253
      12.3.2. Wartości firmy    255
      12.3.3. Motywowanie    258
      12.3.4. Model kompetencyjny    259
      12.3.5. Polityka szkolenia    260
    12.4. Synteza wyników badań    262
  ROZDZIAŁ 13. Zmiany na rynku pracy a konieczność budowania marki pracodawcy    264
    13.1. Koncepcja marki pracodawcy    265
    13.2. Budowanie marki pracodawcy    266
    13.3. Związki między marką pracodawcy a marką produktu    267
      13.3.1. Marka jako wiązka wartości    268
      13.3.2. Marka jako tożsamość    268
      13.3.3. Marka jako wizerunek    269
    13.4. Ocena wartości marki    270
    13.5. Wyniki badań dotyczących marki pracodawcy    272
      13.5.1. Czynniki decydujące o wyborze pracodawcy    274
      13.5.2. Czynniki decydujące o atrakcyjności pracodawcy    275
      13.5.3. Czynniki wpływające na lojalność    277
    13.6. Synteza wyników badań    281
  ROZDZIAŁ 14. Założenia badawcze i metodologia badań    282
    14.1.Ocena stanu i jakości rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w wybranych przedsiębiorstwach w gospodarce opartej na wiedzy    283
      14.1.1. Cele badania    283
      14.1.2. Zastosowane metody badawcze    284
    14.2. Badania dotyczące wpływu procedur personalnych na stwarzanie proinnowacyjnego środowiska pracy    290
    14.3. Badania dotyczące siły marki pracodawcy    291
    14.4. Badania dotyczące wpływu procedur personalnych na motywowanie pracowników    293
  Zakończenie    294
  Aneks    301
  Literatura    335
  Indeks    346
RozwińZwiń