X

  Wstęp 11
  ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej w przedsiębiorstwie 19
    1.1. Wyzwania otoczenia gospodarczego 22
    1.2. Strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim 24
    1.3. Działania w dziedzinie strategicznego zarządzania kapitałem ludzkim 27
    1.4. Nowe tendencje w odniesieniu do funkcji personalnej 29
    1.5. Wyniki badań dotyczących wybranych elementów strategii personalnej 32
    1.6. Strategia personalna wybranych przedsiębiorstw biorących udział w badaniu 33
  ROZDZIAŁ 2. Mierniki funkcji personalnej 36
    2.1. Wkład funkcji personalnej w uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej 36
    2.2. Ocena działań w zakresie funkcji personalnej 37
    2.3. Znaczenie mierników funkcji personalnej 40
    2.4. Rola systemu mierników kapitału ludzkiego (Human Capital Metrics - HCM) 41
    2.5. Rodzaje mierników skuteczności zarządzania kapitałem ludzkim 42
    2.6. Analiza mierników zastosowanych w badaniu 46
    2.7. Wnioski dotyczące mierników w badanych firmach 48
  ROZDZIAŁ 3. Satysfakcja pracowników i jej wpływ na motywację do pracy 52
    3.1. Znaczenie satysfakcji z pracy 52
    3.2. Funkcje i metody badania satysfakcji 53
    3.3. Związki celów wewnętrznego public relations z działaniami w obszarze funkcji personalnej 56
    3.4. Wyniki badań satysfakcji 58
      3.4.1. Analiza czynników satysfakcji 58
      3.4.2. Analiza wpływu badanych czynników na zadowolenie ogólne 65
      3.4.3. Analiza pojedynczych czynników zadowolenia 66
    3.5. Rezultat badania satysfakcji jako miernik 72
  ROZDZIAŁ 4. Istota i znaczenie modeli kompetencyjnych w zarządzaniu kapitałem ludzkim 75
    4.1. Zarządzanie personelem oparte na kompetencjach 78
    4.2. Zarządzanie kompetencjami w świetle badań empirycznych 82
    4.3. Kompetencje menedżerów personalnych 83
    4.4. Potrzeby rozwojowe polskich menedżerów 85
    4.5. Analiza wyników badania poziomu kompetencji menedżerów personalnych 86
    4.6. Synteza wyników badania empirycznego 87
  ROZDZIAŁ 5. Rekrutacja, selekcja i procesy redukcji w polskich przedsiębiorstwach 100
    5.1. Planowanie zapotrzebowania na personel 101
    5.2. Rekrutacja w przedsiębiorstwie 103
    5.3. Proces selekcji 105
    5.4. Techniki selekcji 105
      5.4.1. Wywiad tradycyjny 107
      5.4.2. Wywiad epizodyczny 108
      5.4.3. Assessment Center 110
      5.4.4. Zadania symulowane 113
    5.5. Procesy doboru w świetle badań satysfakcji 114
    5.6. Redukcja zatrudnienia 116
      5.6.1. Znaczenie procesów redukcji 117
      5.6.2. Zwolnienia monitorowane 118
    5.7. Procesy rekrutacji, selekcji i redukcji w badanych przedsiębiorstwach 119
  ROZDZIAŁ 6. Zmiany w zakresie funkcji oceniania 122
    6.1. Znaczenie systemów oceniania w organizacji 123
    6.2. Istota i cele systemów ocen 124
      6.2.1. Ocena zorientowana na oszacowanie pracy (ocena porównawcza, ewaluacyjna) 125
      6.2.2. Ocena rozwojowa i motywacyjna 126
      6.2.3. Elementy procesu oceny 126
    6.3. Ewolucja systemów oceniania 128
    6.4. Ocena zorientowana na wyniki 130
    6.5. Zarządzanie efektywnością (Performance Management) 132
    6.6. Ocena wieloźródłowa 133
    6.7. Wytyczne dla wprowadzania systemów ocen 135
      6.7.1. Komunikowanie się 135
      6.7.2. Projektowanie szkoleń 137
      6.7.3. Ćwiczenie umiejętności 138
      6.7.4. Monitorowanie systemu 139
    6.8. Procesy oceny w świetle badań satysfakcji 139
    6.9. Procesy oceniania w badanych przedsiębiorstwach 142
  ROZDZIAŁ 7. Szkolenia i rozwój pracowników w polskich przedsiębiorstwach w dobie gospodarki wiedzy 145
    7.1. Cele szkoleń 146
    7.2. Etapy procesu szkolenia 148
    7.3. Potrzeby szkoleniowe i metody ich identyfikacji 148
      7.3.1. Metody stosowane w trakcie analizy potrzeb 150
    7.4. Model kwintetu szkoleniowego 153
    7.5. Przeprowadzanie szkolenia 153
    7.6. Ocena efektywności szkoleń 155
    7.7. Wskaźnik ROI w ocenie efektywności szkoleń 157
    7.8. Planowanie karier 160
    7.9. Plany następstw (sukcesji) 162
    7.10. Metody oceny kompetencji pracowników 164
      7.10.1. Ocena kadry kierowniczej metodą Development Center 164
      7.10.2. Ocena metodą informacji zwrotnej 360 stopni 166
      7.10.3. Testy i kwestionariusze oceny predyspozycji menadżera 166
    7.11. Procesy szkolenia i rozwoju w świetle badań satysfakcji 166
    7.12. Procesy szkolenia i rozwoju w badanych przedsiębiorstwach 170
  ROZDZIAŁ 8. Motywowanie pracowników 173
    8.1. Motywowanie pracowników a kształtowanie satysfakcji 173
    8.2. Wyniki badań empirycznych dotyczących motywowania 174
    8.3. Procesy motywowania w wybranych przedsiębiorstwach 176
    8.4. Motywująca wartość procedur personalnych 178
      8.4.1. Motywująca rola planowania zasobów ludzkich 179
      8.4.2. Motywujące znaczenie procesu rekrutacji i selekcji 179
      8.4.3. Rola adaptacji 181
      8.4.4. Motywacyjna rola szkolenia i rozwoju 183
      8.4.5. Coaching jako motywująca technika szkolenia 184
      8.4.6. Motywująca rola ścieżki kariery i planu sukcesji 185
      8.4.7. Motywacyjna siła oceniania 187
      8.4.8. Motywacyjna rola komunikowania się 188
    8.5.Procesy i procedury personalne a motywacja pracowników w świetle badań empirycznych 189
      8.5.1. Procedury personalne w ocenie badanych 190
      8.5.2. Ocena poziomu satysfakcji ze stosowania wybranych elementów motywowania 192
  ROZDZIAŁ 9. Zarządzanie wiedzą 194
    9.1. Kapitał ludzki a kapitał intelektualny 195
    9.2. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie personelem 196
    9.3. Analiza i ocena zarządzania wiedzą w badanych przedsiębiorstwach 198
    9.4. Procesy dzielenia się wiedzą w świetle badań satysfakcji 204
    9.5. Procesy zarządzania wiedzą w badanych przedsiębiorstwach 206
    9.6. Koncepcja organizacji uczącej się 207
    9.7. Metoda INVEST - narzędzie do diagnozowania organizacji uczącej się 209
  ROZDZIAŁ 10. Konflikt w organizacji 213
    10.1. Podłoże konfliktów 214
    10.2. Poziomy konfliktu 216
    10.3. Rodzaje konfliktów 216
    10.4. Możliwe podejścia do sytuacji konfliktowej 218
    10.5. Podstawowe procedury w rozwiązywaniu konfliktów 221
    10.6. Rozwiązywanie konfliktów w badanych przedsiębiorstwach 223
  ROZDZIAŁ 11. Zarządzanie różnorodnością 227
    11.1. Uwarunkowania polityki różnorodności 227
    11.2. Korzyści z różnorodności dla przedsiębiorstwa 229
    11.3. Działania w zakresie różnorodności 230
    11.4. Dyskryminacja w Polsce 231
    11.5. Dyskryminacja ze względu na pleć 232
    11.6. Programy godzenia życia zawodowego z osobistym (work-life balance) 233
    11.7. Zapobieganie dyskryminacji 234
    11.8. Zarządzanie różnorodnością w badanych przedsiębiorstwach 236
  ROZDZIAŁ 12. Kreowanie innowacyjnego środowiska pracy 244
    12.1. Przedsiębiorstwa innowacyjne 245
    12.2. Strategia i praktyki personalne jako czynniki wspierające innowacyjność 246
      12.2.1. Przedstawienie założeń innowacji w postaci wizji 248
      12.2.2. Swoboda dostępu do wiedzy 249
      12.2.3. Osoba lidera 249
      12.2.4. Wartości 250
      12.2.5. Motywowanie 252
      12.2.6. Kompetencje 252
      12.2.7. Szkolenia 253
    12.3.Wyniki badań dotyczących wspierania innowacyjności w przedsiębiorstwach 253
      12.3.1. Bariery innowacyjności 253
      12.3.2. Wartości firmy 255
      12.3.3. Motywowanie 258
      12.3.4. Model kompetencyjny 259
      12.3.5. Polityka szkolenia 260
    12.4. Synteza wyników badań 262
  ROZDZIAŁ 13. Zmiany na rynku pracy a konieczność budowania marki pracodawcy 264
    13.1. Koncepcja marki pracodawcy 265
    13.2. Budowanie marki pracodawcy 266
    13.3. Związki między marką pracodawcy a marką produktu 267
      13.3.1. Marka jako wiązka wartości 268
      13.3.2. Marka jako tożsamość 268
      13.3.3. Marka jako wizerunek 269
    13.4. Ocena wartości marki 270
    13.5. Wyniki badań dotyczących marki pracodawcy 272
      13.5.1. Czynniki decydujące o wyborze pracodawcy 274
      13.5.2. Czynniki decydujące o atrakcyjności pracodawcy 275
      13.5.3. Czynniki wpływające na lojalność 277
    13.6. Synteza wyników badań 281
  ROZDZIAŁ 14. Założenia badawcze i metodologia badań 282
    14.1.Ocena stanu i jakości rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w wybranych przedsiębiorstwach w gospodarce opartej na wiedzy 283
      14.1.1. Cele badania 283
      14.1.2. Zastosowane metody badawcze 284
    14.2. Badania dotyczące wpływu procedur personalnych na stwarzanie proinnowacyjnego środowiska pracy 290
    14.3. Badania dotyczące siły marki pracodawcy 291
    14.4. Badania dotyczące wpływu procedur personalnych na motywowanie pracowników 293
  Zakończenie 294
  Aneks 301
  Literatura 335
  Indeks 346
Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

352

Kategoria

Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)

ISBN-13

978-83-01-16261-0

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach


W dobie gospodarki opartej na wiedzy właściwe zarządzanie kapitałem ludzkim nabiera szczególnego znaczenia dla rozwoju przedsiębiorstwa. Wiedza, kompetencje i postawy pracowników składają się na istotną część jego wartości. Autorka przedstawia tę problematykę zarówno od strony teoretycznej, jak i przez pryzmat badań empirycznych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach. Omawia najważniejsze problemy i wyzwania, przed którymi stają polscy menedżerowie i wskazuje pomocne w ich pracy narzędzia. Uwzględnia takie aspekty nowoczesnego zarządzania jak: konkurencyjność, innowacyjność, zarządzanie różnorodnością i zarządzanie wiedzą. W aneksie do książki Czytelnik znajdzie przykładowe ankiety wykorzystywane w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz analizy przypadków zaczerpnięte z polskiej praktyki gospodarczej.


Praktyczny charakter książki i wnikliwa analiza badań empirycznych sprawiają, że praca jest wyjątkowo cenną pozycją na polskim rynku wydawniczym.


Książka adresowana jest do:


specjalistów z działów HRM,


doradców personalnych,


studentów zarządzania, doktorantów, kadry akademickiej,


uczestników szkoleń i treningów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!