Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia

Pomiar efektywności organizacji publicznych na przykładzie sektora ochrony zdrowia

2 oceny

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Głównym celem książki jest przedstawienie rozważań dotyczących nowoczesnej koncepcji świadczenia usług publicznych, zarysowanie kierunków zmian (nowego paradygmatu) zarządzania publicznego, złożoności pojmowania pojęcia „efektywności” organizacji działających w systemie ochrony zdrowia, koncepcji pomiaru efektywności oraz przegląd wybranych badań empirycznych podejmowanych w tym sektorze. Przedstawiono w niej wyniki badań ilościowych dotyczących pomiaru efektywności w organizacjach działających w systemie ochrony zdrowia poprzez empiryczną weryfikację modelu za pomocą ustalonych wskaźników, oraz wyników empirycznych badań jakościowych obrazujących proces wprowadzenia metody pomiaru efektywności w organizacji działającej jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej i jego rezultaty.


Obszarem badań omówionych w niniejszej publikacji jest sektor ochrony zdrowia, dokładnie ta jego część, która mieści się w klasyfikacji: organizacje publiczne, czyli zdefiniowane strumieniem środków przeznaczonych na finansowanie działalności, a rezultatem stało się wypracowanie narzędzia pomiaru efektywności organizacji publicznych działających w tym obszarze. Problem efektywnego zarządzania ochroną zdrowia stał się w ostatnim czasie jednym z ważnych obszarów badawczych oraz jedną z zasadniczych kwestii w dziedzinie polityki wewnętrznej prawie wszystkich rozwiniętych państw świata, co znalazło również odzwierciedlenie w ujęciu tych zagadnień jako odrębnego bloku badań finansowanych przez Unię Europejską w ramach 7. Programu Ramowego.


Badania w pracy obejmowały problemy istoty organizacji publicznych, czynników, które decydują o ich wpływie na rozwój społeczno-gospodarczy danego terytorium oraz wpływu umiejętności i kwalifikacji osób sprawujących kluczowe pozycje dla sprawności zarządczej. Praktyczny cel sprowadzał się do identyfikacji narzędzi i instrumentów, których właściwe wykorzystanie pozwoli menedżerom publicznym na lepsze zarządzanie sferą usług publicznych związanych z ochroną zdrowia.


Rok wydania2010
Liczba stron450
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-599-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  1. NOWOCZESNA KONCEPCJA ŚWIADCZENIA USŁUG PUBLICZNYCH – ZMIANA W KIERUNKU NOWEGO ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO – Aldona Frączkiewicz-Wronka    15
    1.1. Politologiczno-ekonomiczne uwarunkowania zmiany myślenia o sektorze publicznym i zasadach działania organizacji publicznych    15
    1.2. Konsekwencje transformacji systemowej dla funkcjonowania organizacji publicznych realizujących świadczenia zdrowotne    27
    1.3. Rola usług użyteczności publicznej w kształtowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego    32
    1.4. Pomiar efektywności organizacji jako obszar konwergencji metod, narzędzi i instrumentów zarządzania między sektorem biznesowym i publicznym    41
  2. POJMOWANIE EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI – DEFINIOWANIE, POMIAR – Monika Kulikowska-Pawlak    63
    2.1. Kategoria efektywności organizacji - próba konceptualizacji    63
    2.2. Pomiar efektywności organizacji    81
    2.3. Efektywność funkcjonowania organizacji jako zmienna zależna w badaniach empirycznych    93
  3. POMIAR EFEKTYWNOŚCI W ORGANIZACJACH OCHRONY ZDROWIA – Agata Austen    100
    3.1. Specyfika pomiaru efektywności jednostek ochrony zdrowia    100
    3.2. Efektywność organizacji publicznych w badaniach empirycznych    108
    3.3. Pomiar efektywności organizacji publicznych w praktyce działania organizacji    119
  4. OCENA EFEKTYWNOŚCI WYBRANYCH DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA I JEGO PODMIOTACH – Urszula Urbanowicz, Martyna Wronka    132
    4.1. Syntetyczna charakterystyka systemów ochrony zdrowia    132
    4.2. Wybrane elementy oceny efektywności systemów ochrony zdrowia    135
    4.3. Wybrane elementy oceny funkcjonowania sytemu ochrony zdrowia w Polsce – aspekty finansowe    150
  5. POMIAR EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACJI PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE SEKTORA OCHRONY ZDROWIA – WYNIKI BADAŃ ILOŚCIOWYCH – Agata Austen, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Monika Kulikowska-Pawlak    166
    5.1. Istota i znaczenie modelu dla podejmowania decyzji przez zarządzających    166
    5.2. Cel i model, na podstawie którego prowadzono proces badawczy    177
    5.3. Analiza wyników badań    189
      5.3.1. Otoczenie organizacji    189
      5.3.2. Kontekst organizacji    190
      5.3.3. Nowe zarządzanie publiczne    198
        5.3.3.1. Doskonalenie zarządzania    198
        5.3.3.2. Pomiar wyników organizacji    223
      5.3.4. Efektywność organizacji    243
    5.4. Weryfikacja hipotez badawczych    252
      5.4.1. Otoczenie a metody i narzędzia nowego zarządzania publicznego    252
      5.4.2. Otoczenie a kryteria pomiaru efektywności    256
      5.4.3. Kontekst a doskonalenie metod i narzędzi nowego zarządzania publicznego    266
      5.4.4. Kontekst organizacyjny a kryteria pomiaru efektywności    271
      5.4.5. Kontekst organizacyjny a elementy, które należy uwzględnić dokonując pomiaru efektywności    275
      5.4.6. Doskonalenie zarządzania, pomiar efektywności a efektywność organizacji    279
      5.4.7. Regresja: równoczesny wpływ NPM na wyniki (miary percepcyjne)    280
      5.4.8. Regresja: NPM a wyniki (miara finansowa)    283
  6. ZASTOSOWANIE KARTY MONITOROWANIA STRATEGII DO ZARZĄDZANIA PUBLICZNĄ JEDNOSTKĄ OCHRONY ZDROWIA – STUDIUM PRZYPADKU – Sabina Ostrowska    288
    6.1. Istota Mission Oriented Scorecard    288
    6.2. Zasady wdrażania Mission Oriented Scorecard w organizacji publicznej na przykładzie publicznej jednostki ochrony zdrowia    296
      6.2.1. Elementy opisowe mierników    299
      6.2.2. Rodzaje mierników i ich miejsce na mapie strategii    300
    6.3. Studium przypadku: proces wdrożenia MSC w publicznej jednostce ochrony zdrowia    302
      6.3.1. Charakterystyka Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sanoku    302
    6.4. Analiza procesu wdrażania MSC w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sanoku    311
      6.4.1. Konceptualizacja polityki    311
      6.4.2. Mapa Strategii Mission Oriented Scorecard (MSC) dla SPZOZ w Sanoku    317
      6.4.3. Identyfikacja celów strategicznych, mierników i działań dla poszczególnych perspektyw SPZOZ w Sanoku    320
      6.4.4. Uruchomienie mierników w perspektywach MSC w SPZOZ w Sanoku    321
      6.4.5. Proces monitorowania wdrożenia MSC w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sanoku    335
    6.5. Realizacja Strategii SPZOZ w Sanoku w okresie 2007-2009 w ujęciu poszczególnych perspektyw MSC    363
    6.6. Nakłady i efekty wdrożenia MSC jako narzędzia pomiaru efektywności na przykładzie SPZOZ w Sanoku    373
    6.7. Rekomendacje dla praktyki    378
    6.8. Zaproponowana uniwersalna formuła dla poszczególnych perspektyw MSC do wykorzystania w szpitalu działającym w formie SPOZ    381
  ZAKOŃCZENIE    399
  ANEKS    407
  SPIS LITERATURY    423
RozwińZwiń