Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi

-20%

Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi

1 ocena

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 39,50 zł (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 31,60 zł  


31,60

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podstawowy podręcznik akademicki do przedmiotów Zarządzanie projektami i Metody i techniki projektowania, wykładanych na kierunkach zarządzania i marketingu. Stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z zarządzaniem projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi w przedsiębiorstwie. W opracowaniu połączono podstawy teoretyczne i metodologiczne z praktyką gospodarczą.


Praca podzielona jest na 2 części.


W części pierwszej scharakteryzowano istotę zarządzania projektami, ich specyfikę, formy organizacyjne, metody projektowania, fazy procesu projektowania i ocenę projektu.


Część druga zawiera rozwiązania praktyczne, w tym instrumenty analityczno-decyzyjne, wykorzystywane w zarządzaniu projektami, oraz przegląd zastosowań projektowania w dziedzinie ekonomicznej i organizacyjnej.


Książka przeznaczona dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych na kierunkach zarządzania i marketingu oraz praktyków zainteresowanych realizowaniem projektów w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.


Rok wydania2008
Liczba stron512
KategoriaZarządzanie projektami
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14846-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Część pierwsza. Podstawy koncepcji zarządzania projektami    15
    Rozdział 1. Charakterystyka zarządzania projektami    15
      1.1. Geneza zarządzania projektami    15
        1.1.1. Wstępna interpretacja    15
        1.1.2. Projekt Manhattan    19
        1.1.3. Historyczne egzemplifikacje zarządzania projektami    20
      1.2. Zmiany i rozwój a zarządzanie projektami w działalności firmy    23
      1.3. Pojęcie projekt i zakres koncepcji zarządzania projektami    29
      1.4. Typy i rodzaje projektów    32
      1.5. Rozwinięta definicja zarządzania projektami i terminów zbliżonych    34
      Literatura zalecana    37
    Rozdział 2. Specyfika projektów ekonomicznych i organizacyjnych    37
      2.1. Tematyka projektów ekonomicznych i organizacyjnych    37
      2.2. Uniwersalne ujęcie metodyki badań    39
      2.3. Dyspozycje projektów ekonomicznych i organizacyjnych    42
        2.3.1. Typy dyspozycji projektów    42
        2.3.2. Przykłady dyspozycji projektów    43
        2.3.3. Karta projektu    46
        2.3.4. Struktura prac projektowych i kamienie milowe    51
      2.4. Definiowanie projektu    53
      2.5. Procedura operacjonizacji    54
      2.6. Makiety badawcze i listy kontrolne    55
      2.7. Projekty techniczne a projekty ekonomiczne i organizacyjne    62
      Literatura zalecana    68
    Rozdział 3. Instytucjonalne formy zarządzania projektami    69
      3.1. Struktura systemu projektowania    69
      3.2. Organizacja zespołów projektowych    74
        3.2.1. Dobór pracowników    74
        3.2.2. Modele strukturalne zespołów projektowych    80
      3.3. System zadaniowy przedsiębiorstwa    84
      3.4. Struktury stacjonarne    90
        3.4.1. Organizacja biur projektów    90
        3.4.2. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie    93
        3.5. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie a doskonalenie systemu motywacyjnego    98
      Literatura zalecana    99
    Rozdział 4. Planowanie przebiegu i zasobów projektu    100
      4.1. Planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego    100
      4.2. Przygotowanie studium wykonalności inwestycji    105
      4.3. Organizacja systemu zarządzania projektami    109
      4.4. Opracowanie harmonogramów    110
      4.5. Kosztorys projektu    111
      4.6. Budżetowanie    114
      4.7. Proces kontroli    120
        4.7.1. Nadzór a kontrola    120
        4.7.2. Organizacja systemu kontroli    122
        4.7.3. Controlling    125
      4.8. Informatyczne narzędzia zarządzania projektami    127
      4.9. Aplikacje informatyczne    128
        4.9.1. Zarządzanie funduszem czasu i harmonogramowanie    128
        4.9.2. Wykresy sieciowe i metoda PERT    131
        4.9.3. Planowanie zasobów    134
        4.9.4. Analiza finansowa i budżetowanie    136
        4.9.5. Kosztorysowanie    138
        4.9.6. Wspomaganie pracy biura projektów    142
      Literatura zalecana    145
    Rozdział 5. Standardowe metody oceny projektów    146
      5.1. Decyzje rozwojowe    146
      5.2. Przegląd kryteriów oceny    147
      5.3. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu    151
      5.4. Średni ważony koszt kapitału    152
      5.5. Strategie stosowania standardowych metod dyskontowych    155
      5.6. Metoda Earned Value    156
      5.7. Rachunek koordynacyjny w zarządzaniu portfelem projektów    162
      5.8. Metoda Project Finance    167
      Literatura zalecana    171
    Rozdział 6. Metody oceny agregatowej w diagnozie i projektowaniu    172
      6.1. Przeznaczenie oceny agregatowej w zarządzaniu projektami    172
      6.2. Analiza preferencji jako metoda oceny agregatowej projektów    173
        6.2.1. Ogólne ujęcie analizy preferencji    173
        6.2.2. Zasady analizy preferencji    174
        6.2.3. Struktura systemu badawczego    176
        6.2.4. Ocena sprawdzająca w diagnozie i projektowaniu    179
      6.3. Ważenie kryteriów oceny    180
        6.3.1. Metoda opinii ekspertów    180
        6.3.2. Badanie zgodności opinii ekspertów    183
      6.4. Metoda rangowania    186
      6.5. Metoda punktacji    189
        6.5.1. Ogólna charakterystyka metody punktacji    189
        6.5.2. Systemy oceniania przez punktację    190
        6.5.3. Punktowa ocena sprawdzająca    198
      6.6. Wskaźnikowa ocena sprawdzająca    199
        6.6.1. Wskaźniki skuteczności jako mierniki oceny sprawdzającej    199
        6.6.2. Metoda normalizacji ilorazowej    200
      6.7. Metoda indeksów testujących w wielokryterialnym modelu wyboru wariantu racjonalnego    202
      6.8. Ranking kwalifikowany projektów    205
      6.9. Kategoryzacja projektów    206
      6.10. Regulamin podejmowania decyzji dla systemu dwustopniowej oceny projektów (SDOP)    209
      Literatura zalecana    212
  Część druga. Metodyki badawcze w praktyce projektowania    215
    Rozdział 7. Ogólne zasady i koncepcje projektowania    215
      7.1. Pojęcie procesu projektowego    215
      7.2. Zasady projektowania    215
      7.3. Zarys klasycznych i współczesnych metodyk ogólnych projektowania    222
        7.3.1. Nauka o projektowaniu a metodyki ogólne w nauce organizacji i zarządzania    222
        7.3.2. Podejście prakseologiczne    232
        7.3.3. Analiza systemowa    235
        7.3.4. Podejście funkcjonalne i metoda analizy wartości    245
        7.3.5. Podejście eksperckie    255
        7.3.6. Metoda scenariuszowa    257
        7.3.7. Metodyka PMI    263
      7.4. Projektowanie usprawniające i bazowe    265
      7.5. Uniwersalne ujęcie procesu projektowo-realizacyjnego    267
      Literatura zalecana    269
    Rozdział 8. Projektowanie strategii zarządzania    270
      8.1. Podział strategii zarządzania    270
        8.1.1. Ramowy podział strategii zarządzania    270
        8.1.2. Strategie podstawowe    274
        8.1.3. Strategie dziedzin gospodarowania    277
        8.1.4. Strategie konkurencji a strategie marketingowe    278
        8.1.5. Strategie funkcjonalne    283
      8.2. Formułowanie strategii zarządzania w kontekście globalizacji    287
        8.2.1. Internacjonalizacja a globalizacja    287
        8.2.2. Globalne planowanie strategiczne    288
        8.2.3. Globalne strategie zarządzania    290
      8.3. System celów jako podstawa projektowania strategii zarządzania    292
        8.3.1. Formuły celów    292
        8.3.2. Klasyfikatory celów    294
        8.3.3. Zasady projektowania systemu celów    295
        8.3.4. Techniki wyboru celów    296
      8.4. Opcja strategiczna    297
        8.4.1. Pojęcie opcji strategicznej    297
        8.4.2. Metodyka analizy opcji strategicznych    301
      8.5. Metodyka projektowania strategii zarządzania    301
        8.5.1. Program działalności globalnej przedsiębiorstwa    301
        8.5.2. Fazy metodyki projektowania programu DGP    302
      Literatura zalecana    305
    Rozdział 9. Ryzyko i wykonalność projektów    306
      9.1. Istota ryzyka w zarządzaniu projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi    306
      9.2. Rodzaje ryzyka projektów    307
      9.3. Ryzyko w projektach strategii zarządzania    309
        9.3.1. Model decyzyjny z uwzględnieniem ryzyka    309
        9.3.2. Obliczanie ryzyka    310
      9.4. Model wyboru wariantu projektowego z uwzględnieniem wskaźnika wykonalności    311
        9.4.1. Formuła wskaźnika wykonalności    311
        9.4.2. Charakterystyka modelu    313
        9.4.3. Model wyboru wariantu projektowego na podstawie funkcji decyzyjnej Fw    315
      9.5. Bezpieczeństwo strategiczne a ryzyko wariantów projektowych    316
        9.5.1. Pojęcie bezpieczeństwa strategicznego    316
        9.5.2. Metoda wyboru optymalnej projekcji w warunkach ryzyka    319
      9.6. Prawdopodobieństwo subiektywne jako miara ryzyka    322
        9.6.1. Model prawdopodobieństwa trendu    322
        9.6.2. Metoda punktacji w obliczaniu prawdopodobieństwa subiektywnego    323
      9.7. Zarządzanie ryzykiem projektu    325
      Literatura zalecana    328
    Rozdział 10. Metody analizy procesów    329
      10.1. Geneza podejścia procesowego    329
        10.1.1. Istota podejścia procesowego    329
        10.1.2. Proces zarządzania    330
        10.1.3. Podejście procesowe w zarządzaniu operacyjnym    332
      10.2. Analiza procesów pracy    338
        10.2.1. Kierunki doskonalenia procesów pracy    338
        10.2.2. Podstawy badań analitycznych    339
        10.2.3. Analiza potencjału pracy    343
      10.3. Analiza produktywności    346
        10.3.1. Produktywność standardowa a produktywność strukturalna    346
        10.3.2. Założenia koncepcji produktywności strukturalnej    346
        10.3.3. Klasyfikator kosztów w rachunku produktywności    348
        10.3.4. Procedura obliczeniowa w rachunku produktywności    350
        10.3.5. Strategia poprawy produktywności    352
        10.3.6. Produktywność progowa    354
        10.3.7. Produktywność nieobciążona    356
      10.4. Instrumenty planowania cen i kosztów w działalności operacyjnej    357
        10.4.1. Podstawowe kierunki badań    357
        10.4.2. Rachunek kosztów docelowych działalności firmy    357
        10.4.3. Zarządzanie kosztami w cyklu życia produktu    361
        10.4.4. Doskonalenie struktury łańcucha wartości    363
        10.4.5. Rachunek dyskontowy w programowaniu działalności operacyjnej    365
      10.5. Analiza niezawodności procesów eksploatacyjnych    366
      10.6. Rachunek kosztów procesów    371
      Literatura zalecana    374
    Rozdział 11. Metodyka zarządzania programami i projektami europejskimi    375
      11.1. System pomocy strukturalnej    375
        11.1.1. Cele Narodowego Planu Rozwoju    375
        11.1.2. Podstawy Wsparcia Wspól noty (PWW)    380
        11.1.3. Programy operacyjne    382
        11.1.4. Uzupełnienia programów operacyjnych    385
        11.1.5. Kierunki interwencji Funduszu Spójności    385
        11.1.6. Inicjatywy wspólnotowe    386
      11.2. System zarządzania programami operacyjnymi    386
        11.2.1. Struktura programu operacyjnego na przykładzie SPO. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw    386
        11.2.2. Schemat ogólny systemu zarządzania SPO. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw    389
      11.3. Zarządzanie projektami w sferze programów operacyjnych    393
        11.3.1. Kryteria wyboru projektów    393
        11.3.2. Procedury zarządzania projektami    394
      11.4. Zarządzanie cyklem projektowym (ZCP)    397
      11.5. Macierz projektu    397
      Literatura zalecana    398
    Rozdział 12. Organizacja systemu zarządzania jakością    401
      12.1. Kierunki badań w zarządzaniu jakością    401
      12.2. Wieloaspektowe podejście badawcze w doskonaleniu organizacji systemu zarządzania jakością    404
      12.3. Projektowanie organizacji systemu zarządzania jakością    407
        12.3.1. Cele i funkcje w doskonaleniu jakości    407
        12.3.2. Modele struktury organizacyjnej    409
      12.4. Organizacja kontroli w systemie zarządzania jakością    411
        12.4.1. Procedura kontroli operacyjnej    411
        12.4.2. Podejścia do sprawozdawczości finansowej w zakresie kosztów jakości    414
        12.4.3. Controlling jakości    418
      12.5. Idea autonomicznego systemu zarządzania jakością    420
      Literatura zalecana    423
    Rozdział 13. Metodyka projektowania zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa    424
      13.1. Kierunki projektowania zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw    424
        13.1.1. Zewnętrzne i wewnętrzne zmiany strukturalne    424
        13.1.2. Ogólne rozwiązania formy organizacyjnej zewnętrznej jednostek gospodarczych    425
        13.1.3. Typologia jednostek organizacyjnych    426
        13.1.4. Konfiguracja struktury organizacyjnej przedsiębiorstw    429
      13.2. Organizacja małych i średnich firm    435
      13.3. Duże związki gospodarcze    438
      13.4. Projekty rozwiązań strukturalnych zarządzania kontraktowego w praktyce przedsiębiorstw polskich    442
        13.4.1. Przesłanki zarządzania kontraktowego w polityce prywatyzacyjnej    442
        13.4.2. Zarządca w przedsiębiorstwach państwowych    444
        13.4.3. Grupy zarządzające (GZ) w koncepcji programu prywatyzacji z restrukturyzacją (kontrakt menedżerski z okresu do 1996 r.)    449
        13.4.4. Zarządzanie kontraktowe w przepisach Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych    451
        13.4.5. Firmy zarządzające (FZ) majątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w świetle Ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji    452
      13.5. Projekty nowych rozwiązań strukturalnych dla dużych związków gospodarczych w Polsce    457
      13.6. Strategiczne jednostki gospodarcze    464
        13.6.1. Organizacja strategicznych jednostek gospodarczych    464
        13.6.2. Zasady funkcjonowania centrów biznesu    466
      Literatura zalecana    472
    Rozdział 14. Projektowanie organizacji systemów referencyjnych zarządzania    473
      14.1. Informacja menedżerska jako przedmiot metodologii procesu zarządzania    473
      14.2. Pojęcie systemu referencyjnego zarządzania (SRZ)    475
        14.2.1. Językowy obraz świata a rzeczywistość pozajęzykowa    475
        14.2.2. Referencja    477
        14.2.3. Postacie znaczenia    477
        14.2.4. System referencyjny    478
        14.2.5. System referencyjny zarządzania (SRZ)    480
      14.3. Typy i rodzaje systemów referencyjnych zarządzania (SRZ)    481
      14.4. Systemy informacji menedżerskiej (SIM) a systemy referencyjne zarządzania (SRZ)    483
      14.5. Organizacja procesów informacyjnych    486
      14.6. Założenia koncepcji projektowania systemów referencyjnych zarządzania    489
      14.7. Metodyka projektowania organizacji procesów informacyjnych    491
      14.8. Analiza funkcjonalna informacji menedżerskiej    495
        14.8.1. Podejście funkcjonalno-lingwistyczne w badaniu informacji menedżerskiej    495
        14.8.2. Zakres badań w analizie funkcjonalnej informacji menedżerskiej    497
      Literatura zalecana    499
  Bibliografia    500
  Indeks rzeczowy    507
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia