Zbiorowe prawo pracy. Komentarz

-17%

RODZAJ DOSTĘPU

212,48  256,00

Format: pdf

Cena początkowa: 256,00 zł (-17%)

Najniższa cena z 30 dni: 197,12 zł  


212,48

w tym VAT

Zbiorowe prawo pracy odnosi się do relacji zachodzących pomiędzy reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi i organami partycypacyjnymi a pracodawcami i skupiającymi ich organizacjami oraz pomiędzy tymi podmiotami a organami władzy i administracji publicznej. Komentarz zawiera wnikliwą analizę najważniejszych zagadnień związanych ze stosowaniem aktów prawnych składających się na zbiorowe prawo pracy, takich jak:


ustawa o związkach zawodowych,
ustawa o organizacji pracodawców,
ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
ustawa o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego,
kodeks pracy, w zakresie przepisów dotyczących układów zbiorowych pracy,
ustawa o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
ustawa o europejskich radach zakładowych,
ustawa o społecznej inspekcji pracy,
ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Autorzy, komentując poszczególne regulacje, przedstawiają również


bogaty dorobek judyktury i nauki prawa pracy


w tym zakresie.


Adresaci:
Publikacja skierowana jest do działaczy związkowych, mediatorów, menedżerów, pracowników HR oraz członków organów przedstawicielskich. Zainteresuje radców prawnych, adwokatów oraz sędziów orzekających w sprawach z zakresu prawa pracy, a także przedstawicieli nauki prawa pracy.


Rok wydania2016
Liczba stron1156
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-817-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    17
  
  Wprowadzenie | str.    23
  
  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych | str.    25
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    27
  Art. 1. [Pojęcie związku zawodowego] | str.    27
  Art. 2. [Wolności związkowe] | str.    37
  Art. 3. [Zakaz dyskryminacji ze względu na status związkowy] | str.    44
  Art. 4. [Reprezentacyjna funkcja związków zawodowych] | str.    47
  Art. 5. [Reprezentacja na forum międzynarodowym] | str.    49
  Art. 6. [Cele związków zawodowych | str.    51
  Art. 7. [Reprezentacja interesów pracowników] | str.    52
  Art. 8. [Kontrola przestrzegania prawa] | str.    56
  Art. 9. [Swoboda określania struktur związków zawodowych] | str.    58
  Art. 10. [Członkostwo w związkach zawodowych] | str.    62
  Art. 11. [Status federacji i konfederacji związkowych] | str.    64
  Rozdział 2. Tworzenie związków zawodowych | str.    66
  Art. 12. [Uchwała o utworzeniu związku zawodowego] | str.    66
  Art. 13. [Statut związku zawodowego] | str.    70
  Art. 14. [Rejestracja w KRS] | str.    77
  Art. 15. [Osobowość prawna] | str.    81
  Art. 16. [Zmiana statutu] | str.    83
  Art. 17. [Skreślenie związku zawodowego z rejestru] | str.    87
  Art. 18. [Postępowanie w zakresie rejestracji] | str.    97
  Rozdział 3. Uprawnienia związków zawodowych | str.    103
  Art. 19. [Opiniowanie projektów aktów prawnych] | str.    103
  Art. 19(1). [Zakres uprawnień organizacji związkowej] | str.    108
  Art. 20. [Wnioskowanie o zmiany w prawie] | str.    110
  Art. 21. [Prawo do rokowań zbiorowych] | str.    112
  Art. 22. (uchylony) | str.    114
  Art. 23. [Kontrola przestrzegania prawa] | str.    114
  Art. 24. [Prowadzenie działalności gospodarczej] | str.    118
  Art. 25. [Zwolnienia od pracy działaczy] | str.    120
  Art. 25(1). [Uprawnienia] | str.    125
  Rozdział 4. Zakładowa organizacja związkowa | str.    129
  Art. 26. [Uprawnienia] | str.    129
  Art. 26(1). [Przejście zakładu na nowego pracodawcę; konsultacja związkowa] | str.    139
  Art. 27. [Zakładowy fundusz socjalny] | str.    142
  Art. 28. [Prawo do informacji] | str.    145
  Art. 29. [Badanie stanu bezpieczeństwa pracy] | str.    147
  Art. 30. [Reprezentowanie przez związek] | str.    150
  Art. 31. [Zwolnienie od świadczenia pracy działaczy związkowych] | str.    165
  Art. 32. [Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych] | str.    175
  Art. 33. [Obowiązki organizacyjne pracodawcy] | str.    193
  Art. 33(1). [Składka związkowa] | str.    195
  Art. 34. [Status prawny międzyzakładowej organizacji związkowej] | str.    197
  Art. 34(1). [Koszty funkcjonowania międzyzakładowej organizacji związkowej] | str.    200
  Art. 34(2). [Ochrona stosunku pracy działaczy międzyzakładowej organizacji związkowej] | str.    203
  Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy | str.    207
  Art. 35. [Przepisy karne] | str.    207
  Art. 36. [Kontrola legalności funkcjonowania związków zawodowych] | str.    210
  Rozdział 6. Przepisy szczególne | str.    216
  Art. 37. [Spory zbiorowe] | str.    216
  Art. 38. [Przepis szczególny] | str.    218
  Art. 39. [Kasy zapomogowo-pożyczkowe] | str.    220
  Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe | str.    222
  Art. 40-44. (pominięte) | str.    222
  Art. 45. [Nieruchomości Zrzeszenia Związków Zawodowych] | str.    222
  Art. 46. [Rejestracja przed wejściem w życie ustawy] | str.    223
  Art. 47. [Przedłużenie okresu zwolnienia od pracy] | str.    223
  Art. 48. [Przepis derogacyjny] | str.    223
  Art. 49. [Wejście w życie ustawy] | str.    223
  
  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców | str.    225
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    227
  Art. 1. [Wolność zrzeszania] | str.    227
  Art. 2. [Federacje i konfederacje] | str.    254
  Art. 3. [Samorządność i niezależność] | str.    259
  Art. 4. [Zakaz ingerencji w działalność związków zawodowych] | str.    262
  Art. 5. [Zadania organizacji pracodawców] | str.    264
  Art. 6. [Majątek organizacji pracodawców] | str.    274
  Rozdział 2. Tworzenie związków pracodawców | str.    276
  Art. 7. [Powstanie związku pracodawców] | str.    276
  Art. 8. [Statut związku pracodawców] | str.    278
  Art. 9. [Rejestracja w KRS] | str.    282
  Art. 10. [Osobowość prawna] | str.    289
  Art. 11. [Zmiana statutu] | str.    290
  Art. 12. [Skreślenie związku pracodawców z rejestru] | str.    294
  Art. 13. [Postępowanie w zakresie rejestracji] | str.    296
  Art. 14. [Stosowanie przepisów do federacji i konfederacji] | str.    299
  Rozdział 3. Uprawnienia organizacji pracodawców | str.    302
  Art. 15. [Podstawowe prawa organizacji pracodawców] | str.    302
  Art. 16. [Opiniowanie założeń i projektów aktów prawnych] | str.    307
  Art. 16(1). [Opiniowanie dokumentów konsultacyjnych UE] | str.    314
  Art. 16(2). [Wnioski o wydanie lub zmianę aktu prawnego] | str.    317
  Art. 17. [Rokowania zbiorowe i układy zbiorowe pracy] | str.    323
  Art. 18. [Działalność gospodarcza i zwolnienia podatkowe] | str.    350
  Rozdział 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy | str.    354
  Art. 19. [Działalność związku pracodawców niezgodna z ustawą] | str.    354
  Rozdział 5. Przepisy przejściowe i końcowe | str.    360
  Art. 20. [Rejestracja przed wejściem w życie ustawy] | str.    360
  Art. 21. [Wejście w życie ustawy] | str.    361
  
  Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych | str.    363
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    365
  Art. 1. [Przedmiot sporu zbiorowego] | str.    365
  Art. 2. [Strony sporu zbiorowego] | str.    369
  Art. 3. [Reprezentacja pracowników w sporze zbiorowym] | str.    371
  Art. 4. [Zakazy prowadzenia sporów zbiorowych] | str.    374
  Art. 5. [Pojęcie pracodawcy] | str.    377
  Art. 6. [Rozszerzenie zakresu podmiotowego ustawy] | str.    379
  Rozdział 2. Rokowania | str.    381
  Art. 7. [Zgłoszenie sporu] | str.    381
  Art. 8. [Podjęcie rokowań] | str.    386
  Art. 9. [Zakończenie rokowań] | str.    391
  Rozdział 3. Mediacja i arbitraż | str.    402
  Art. 10. [Mediator] | str.    402
  Art. 11. [Wybór mediatora] | str.    405
  Art. 111. [Zwolnienie od pracy i wynagrodzenie mediatora] | str.    409
  Art. 12. [Strajk ostrzegawczy] | str.    412
  Art. 13. [Zadania mediatora] | str.    415
  Art. 14. [Porozumienie lub protokół rozbieżności] | str.    417
  Art. 15. [Prawo do strajku] | str.    418
  Art. 16. [Arbitraż w sporze zbiorowym] | str.    421
  Rozdział 4. Strajk | str.    431
  Art. 17. [Zasady organizacji strajku] | str.    431
  Art. 18. [Dobrowolność udziału w strajku] | str.    438
  Art. 19. [Ograniczenia prawa do strajku] | str.    440
  Art. 20. [Referendum przedstrajkowe i ogłoszenie strajku] | str.    447
  Art. 21. [Status pracodawcy w czasie strajku] | str.    451
  Art. 22. [Strajk solidarnościowy] | str.    454
  Art. 23. [Status prawny pracownika w czasie strajku] | str.    455
  Art. 24. [Fundusz strajkowy] | str.    461
  Art. 25. [Inne niż strajk akcje protestacyjne] | str.    463
  Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy | str.    471
  Art. 26. [Odpowiedzialność karna i cywilna] | str.    471
  Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe | str.    483
  Art. 27. (pominięty) | str.    483
  Art. 28. [Spory wszczęte przed wejściem w życie ustawy] | str.    483
  Art. 29. [Wejście w życie ustawy] | str.    483
  
  Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego | str.    485
  
  Rozdział 1. Cele i zadania Rady Dialogu Społecznego | str.    487
  Art. 1. [Zadania Rady] | str.    487
  Art. 2. [Właściwości Rady] | str.    492
  Rozdział 2. Uprawnienia Rady Dialogu Społecznego i jej stron | str.    495
  Art. 3. [Porozumienia i wspólne stanowiska Rady] | str.    495
  Art. 4. [Rozpatrywanie spraw o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym] | str.    496
  Art. 5. [Opiniowanie projektów założeń i projektów aktów prawnych] | str.    499
  Art. 6. [Kompetencje Rady Ministrów] | str.    499
  Art. 7. [Prawo strony pracowników i prawodawców do przygotowywania wspólnych projektów założeń i projektów aktów prawnych] | str.    501
  Art. 8. [Wniosek o przeprowadzenie wysłuchania publicznego] | str.    503
  Art. 9. [Wspólne zapytania strony społecznej Rady kierowane do właściwego ministra] | str.    504
  Art. 10. [Program działania Rady] | str.    505
  Art. 11. [Rozpatrywanie wniosków WRDS] | str.    506
  Art. 12. [Stanowiska Rady w sprawach wniesionych przez Radę Ministrów i inne organy] | str.    508
  Art. 13. [Prawo strony społecznej Rady do występowania z wnioskiem o wydanie lub zmianę ustawy lub innego aktu prawnego] | str.    508
  Art. 14. [Wystąpienie do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego] | str.    510
  Art. 15. [Prawo zawierania ponadzakładowych układów zbiorowych pracy] | str.    511
  Art. 16. [Konsultacje wstępnej prognozy wielkości makroekonomicznych] | str.    513
  Art. 17. [Konsultacje założeń projektu budżetu państwa] | str.    515
  Art. 18. [Opiniowanie projektu ustawy budżetowej] | str.    515
  Art. 19. [Zasady zmiany terminów i konsultacji budżetowych] | str.    516
  Art. 20. [Informacja o przebiegu wykonania ustawy budżetowej] | str.    517
  Art. 21. [Informacja o wykonaniu ustawy budżetowej] | str.    517
  Rozdział 3. Skład i organizacja Rady Dialogu Społecznego | str.    519
  Art. 22. [Skład Rady] | str.    519
  Art. 23. [Zasady reprezentacji i kryteria reprezentatywności organizacji związkowych] | str.    520
  Art. 24. [Zasady i kryteria reprezentatywności organizacji pracodawców] | str.    522
  Art. 25. [Tryb orzekania o reprezentatywności] | str.    524
  Art. 26. [Zasady reprezentacji organizacji pracowników i pracodawców oraz Rady Ministrów] | str.    525
  Art. 27. [Powoływanie członków Rady i ich uprawnienia] | str.    526
  Art. 28. [Zasady podejmowania uchwał trójstronnych na posiedzeniach plenarnych Rady] | str.    529
  Art. 29. [Zasady podejmowania uchwał strony pracowników i pracodawców na posiedzeniach plenarnych Rady] | str.    531
  Art. 30. [Podejmowanie uchwał w drodze głosowania korespondencyjnego] | str.    531
  Art. 31. [Prezydium Rady] | str.    532
  Art. 32. [Wybór i zadania przewodniczącego Rady] | str.    534
  Art. 33. [Posiedzenia Rady i Prezydium Rady] | str.    536
  Art. 34. [Stałe i doraźne zespoły problemowe Rady] | str.    537
  Art. 35. [Jawność posiedzeń Rady] | str.    538
  Art. 36. [Regulamin organizacyjny Rady | str.    539
  Art. 37. [Biuro Rady] | str.    541
  Art. 38. [Kierowanie pracami Biura Rady] | str.    542
  Art. 39. [Finansowanie funkcjonowania Rady i Biura Rady] | str.    544
  Art. 40. [Kompetencje ministra właściwego ds. pracy w zakresie koordynacji prac strony rządowej w Radzie] | str.    545
  Rozdział 4. Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego | str.    547
  Art. 41. [Zasady tworzenia WRDS] | str.    547
  Art. 42. [Właściwości WRDS] | str.    549
  Art. 43. [Zawieranie porozumień przez strony WRDS] | str.    550
  Art. 44. [Kompetencje WRDS w zakresie rozpatrywania spraw społecznych i gospodarczych] | str.    551
  Art. 45. [Kompetencje WRDS w zakresie wyznaczania osoby z misją dobrej woli] | str.    552
  Art. 46. [Uprawnienia osoby powołanej do prowadzenia misji dobrej woli] | str.    553
  Art. 47. [Skład WRDS] | str.    553
  Art. 48. [Posiedzenia plenarne WRDS] | str.    555
  Art. 49. [Prezydium WRDS] | str.    555
  Art. 50. [Stanowiska WRDS] | str.    556
  Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących | str.    558
  Art. 51-82. [Zmiany w przepisach obowiązujących w zakresie dostosowania nazewnictwa nowych instytucji dialogu społecznego] | str.    558
  Rozdział 6. Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe | str.    573
  Art. 83. [Pierwszy skład Rady] | str.    573
  Art. 84. [Zasady uchylenia ustawy o Trójstronnej Komisji] | str.    573
  Art. 85. [Właściwość Rady dla prowadzonych postępowań] | str.    574
  Art. 86. [Utrzymanie orzeczeń o reprezentatywności] | str.    575
  Art. 87. [Ocena funkcjonowania przepisów ustawy oraz rekomendacje zmian] | str.    575
  Art. 88. [Finansowanie Rady i limity wydatków] | str.    576
  Art. 89. [Uchylenie ustawy] | str.    577
  Art. 90. [Vacatio legis] | str.    577
  
  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy | str.    579
  
  Dział pierwszy. Przepisy ogólne | str.    581
  Rozdział I. Przepisy wstępne | str.    581
  Art. 9(1). [Zawieszenie stosowania zakładowych przepisów prawa pracy] | str.    581
  Dział drugi. Stosunek pracy | str.    589
  Rozdział I. Przepisy ogólne | str.    589
  Art. 23(1a). [Wyjątkowe stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia] | str.    589
  Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy | str.    592
  Rozdział I. Przepisy ogólne | str.    592
  Art. 238. [Organizacje związkowe - definicje] | str.    592
  Art. 239. [Zakres podmiotowy układu zbiorowego] | str.    596
  Art. 240. [Treść układu zbiorowego] | str.    604
  Art. 241. (uchylony) | str.    611
  Art. 241(1). [Zakres zobowiązań] | str.    611
  Art. 241(2). [Rokowania] | str.    613
  Art. 241(3). [Zasady prowadzenia rokowań] | str.    617
  Art. 241(4). [Informacja o sytuacji ekonomicznej pracodawcy] | str.    621
  Art. 241(5). [Zasady i forma zawarcia układu] | str.    624
  Art. 241(6). [Wykładnia postanowień układu] | str.    626
  Art. 241(7). [Zasady rozwiązywania i wypowiadania układu] | str.    628
  Art. 241(8). [Stosowanie postanowień układu po przejściu zakładu pracy] | str.    633
  Art. 241(9). [Protokoły dodatkowe do układów] | str.    638
  Art. 241(10). [Porozumienie o stosowaniu układu] | str.    641
  Art. 241(11). [Obowiązek wpisu układu do rejestru] | str.    644
  Art. 241(12). [Termin wejścia układu w życie] | str.    649
  Art. 241(13). [Stosowanie postanowień układu] | str.    651
  Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy | str.    657
  Art. 241(14). [Ponadzakładowy układ zbiorowy - strony] | str.    657
  Art. 241(14a). [Rokowania i zawarcie ponadzakładowego układu] | str.    659
  Art. 241(15). [Inicjatywa zawarcia ponadzakładowego układu] | str.    661
  Art. 241(16). [Wspólna reprezentacja pracowników] | str.    663
  Art. 241(17). [Reprezentatywna organizacja związkowa] | str.    666
  Art. 241(18). [Rozszerzenie stosowania ponadzakładowego układu] | str.    672
  Art. 241(19). [Przechodzenie praw i obowiązków organizacji związkowych] | str.    678
  Art. 241(20). (uchylony) | str.    682
  Art. 241(21). (uchylony) | str.    682
  Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy | str.    682
  Art. 241(22). (uchylony) | str.    682
  Art. 241(23). [Zakres podmiotowy układu zakładowego] | str.    682
  Art. 241(24). [Inicjatywa zawarcia układu] | str.    685
  Art. 241(25). [Wspólna reprezentacja pracowników] | str.    685
  Art. 241(25a). [Reprezentatywna organizacja związkowa] | str.    688
  Art. 241(26). [Ograniczenia co do treści postanowień układu] | str.    690
  Art. 241(27). [Zawieszenie stosowania układu] | str.    693
  Art. 241(28). [Rokowania i zawarcie układu zakładowego] | str.    698
  Art. 241(29). [Skutki połączenia lub rozwiązania organizacji związkowych] | str.    702
  Art. 241(30). [Międzyzakładowa organizacja związkowa] | str.    703
  
  Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji | str.    705
  
  Art. 1. [Zakres zastosowania ustawy] | str.    707
  Art. 2. [Słownik ustawowy] | str.    725
  Art. 3. [Skład rady pracowników] | str.    728
  Art. 4. [Powstanie rady pracowników] | str.    732
  Art. 5. [Porozumienie z radą pracowników] | str.    737
  Art. 6. [Koszty wyboru i działalności rady pracowników] | str.    745
  Art. 7. [Liczba zatrudnionych pracowników] | str.    751
  Art. 8. [Wniosek o zorganizowanie wyborów] | str.    755
  Art. 9. [Czynne i bierne prawo wyborcze] | str.    759
  Art. 10. [Wybory członków rady pracowników] | str.    762
  Art. 11. [Funkcjonowanie rady pracowników] | str.    768
  Art. 12. [Ustanie członkostwa w radzie] | str.    772
  Art. 13. [Prawo do informacji] | str.    777
  Art. 14. [Procedura konsultacyjna z radą pracowników] | str.    784
  Art. 15. [Eksperci rady pracowników] | str.    790
  Art. 16. [Ograniczenie prawa do informacji] | str.    792
  Art. 17. [Szczególne uprawnienia członków rady pracowników] | str.    800
  Art. 18. [Poinformowanie o wyborze rady pracowników] | str.    809
  Art. 19. [Odpowiedzialność karna] | str.    810
  Art. 20. [Kompetencje rady pracowniczej przedsiębiorstwa państwowego] | str.    814
  Art. 21. [Kompetencje rady pracowniczej przedsiębiorstwa mieszanego] | str.    815
  Art. 22. [Kompetencje rady pracowniczej w przedsiębiorstwie "Porty Lotnicze"] | str.    815
  Art. 23. [Ochrona członków rady pracowników w ramach zwolnień grupowych] | str.    816
  Art. 24. [Porozumienie dotyczące informowania pracowników] | str.    817
  Art. 25. [Obowiązki szczególne] | str.    820
  Art. 26. [Reguły intertemporalne] | str.    821
  Art. 27. [Przegląd przepisów ustawy] | str.    821
  Art. 28. [Wejście w życie ustawy] | str.    822
  
  Ustawa z dnia 5 kwietnia 2002 r. o europejskich radach zakładowych | str.    823
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    825
  Art. 1. [Przedmiot i zakres stosowania ustawy] | str.    825
  Art. 2. [Definicje] | str.    834
  Art. 3. [Ustalanie poziomu zatrudnienia] | str.    840
  Art. 4. [Podmioty sprawujące kontrolę oraz podmioty zależne] | str.    841
  Art. 5. [Obowiązki zarządu centralnego] | str.    843
  Rozdział 2. Specjalny zespół negocjacyjny | str.    845
  Art. 6. [Specjalny zespół negocjacyjny] | str.    845
  Art. 7. [Podział miejsc w specjalnym zespole negocjacyjnym] | str.    847
  Art. 7a. [Zmiana struktury przedsiębiorstwa lub grupy] | str.    848
  Art. 8. [Pracownicy zatrudnieni w jednym zakładzie pracy] | str.    850
  Art. 9. [Pracownicy zatrudnieni w więcej niż jednym zakładzie pracy] | str.    855
  Art. 10. [Stosowanie przepisów polskiej ustawy] | str.    857
  Art. 11. [Członkowie rezerwowi] | str.    857
  Art. 12. [Wygaśnięcie mandatu członka specjalnego zespołu negocjacyjnego] | str.    858
  Art. 13. [Informowanie o składzie specjalnego zespołu negocjacyjnego] | str.    859
  Art. 14. [Funkcjonowanie specjalnego zespołu negocjacyjnego] | str.    860
  Art. 15. [Techniczne aspekty funkcjonowania specjalnego zespołu negocjacyjnego] | str.    862
  Art. 16. [Podejmowanie uchwał przez specjalny zespół negocjacyjny] | str.    863
  Rozdział 3. Porozumienie o ustanowieniu europejskiej rady zakładowej lub ustaleniu sposobu informowania i konsultacji | str.    866
  Art. 17. [Negocjacje w sprawie zawarcia porozumienia] | str.    866
  Art. 18. [Porozumienie w sprawie alternatywnych procedur informacyjno-konsultacyjnych] | str.    868
  Art. 19. [Treść porozumienia w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej] | str.    869
  Art. 19a. [Obowiązki informacyjne w szczególnych przypadkach] | str.    874
  Rozdział 4. Utworzenie europejskiej rady zakładowej | str.    876
  Art. 20. [Przepisy posiłkowe] | str.    876
  Art. 21. [Skład europejskiej rady zakładowej] | str.    877
  Art. 22. [Zmiana proporcji poziomu zatrudnienia] | str.    877
  Art. 23. [Członkostwo w europejskiej radzie zakładowej] | str.    879
  Art. 24. [Informacja o wyznaczonych członkach europejskiej rady zakładowej] | str.    880
  Art. 25. [Początek działania europejskiej rady zakładowej] | str.    880
  Art. 26. (uchylony) | str.    881
  Art. 27. [Podejmowanie uchwał przez europejską radę zakładową] | str.    881
  Art. 28. [Uprawnienia europejskiej rady zakładowej] | str.    882
  Art. 29. [Spotkania zarządu centralnego z europejską radą zakładową] | str.    882
  Art. 30. [Informacja i konsultacja w sytuacjach szczególnych] | str.    884
  Art. 31. [Posiedzenia przedstawicieli pracowników] | str.    885
  Art. 32. [Informowanie pracowników] | str.    886
  Art. 32a. [Relacja do procedur krajowych] | str.    887
  Art. 33. [Pomoc ekspertów] | str.    888
  Art. 34. [Koszty funkcjonowania rady] | str.    888
  Art. 35. [Rozpoczęcie negocjacji w sprawie zawarcia porozumienia] | str.    889
  Rozdział 5. Zakaz ujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa | str.    891
  Art. 36. [Zakaz ujawniania informacji] | str.    891
  Rozdział 6. Ochrona przedstawicieli pracowników | str.    894
  Art. 37. [Ochrona przedstawicieli pracowników] | str.    894
  Rozdział 7. Inne obowiązujące porozumienia w sprawie informowania pracowników i konsultacji z pracownikami | str.    899
  Art. 38. [Obowiązujące porozumienia w sprawie informowania i konsultowania pracowników] | str.    899
  Rozdział 8. Przepisy karne | str.    901
  Art. 39. [Przepisy karne] | str.    901
  Art. 40. [Postępowanie w sprawie o wykroczenie] | str.    902
  Rozdział 9. Zmiana w przepisach obowiązujących | str.    902
  Art. 41. (pominięty) | str.    902
  Rozdział 10. Przepis końcowy | str.    903
  Art. 42. [Wejście w życie ustawy] | str.    903
  
  Ustawa z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy | str.    905
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    907
  Art. 1. [Cele społecznej inspekcji] | str.    907
  Art. 2. [Rozwinięcie] | str.    910
  Art. 3. [Struktura społecznej inspekcji pracy] | str.    911
  Rozdział 2. Zadania i organizacja społecznej inspekcji pracy | str.    913
  Art. 4. [Uprawnienia społecznych inspektorów] | str.    913
  Art. 5. [Społeczny inspektor] | str.    922
  Art. 6. [Inspektor - wybór, odwołanie] | str.    925
  Art. 7. [Inspektor - odwołanie, zrzeczenie się] | str.    931
  Rozdział 3. Uprawnienia i zasady postępowania społecznych inspektorów pracy | str.    933
  Art. 8. [Uprawnienia] | str.    933
  Art. 9. [Informowanie o uchybieniach] | str.    935
  Art. 10. [Czasowe odsunięcie pracownika] | str.    936
  Art. 11. [Zalecenie inspektora; sprzeciw kierownika zakładu] | str.    937
  Art. 12. [Księga zaleceń | str.    940
  Art. 13. [Ochrona stosunku pracy inspektora] | str.    941
  Art. 14. [Obowiązki zakładu pracy] | str.    945
  Art. 15. [Czas pracy; wynagrodzenie] | str.    946
  Art. 16. [Wytyczne do działalności inspektorów] | str.    950
  Rozdział 4. Współdziałanie społecznej inspekcji pracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy | str.    952
  Art. 17. [Współdziałanie z innymi organami] | str.    952
  Art. 18. [Pomoc PIP] | str.    953
  Art. 19. [Wniosek o przeprowadzenie kontroli] | str.    956
  Art. 20. [Udział w kontroli] | str.    957
  Art. 21. [Pomoc innych organów] | str.    958
  Rozdział 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o społecznej inspekcji pracy | str.    961
  Art. 22. [Grzywna] | str.    961
  Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe | str.    963
  Art. 23. [Wytyczne do wyborów] | str.    963
  Art. 24. [Odpowiednie stosowanie] | str.    966
  Art. 25. [Pełnienie funkcji] | str.    967
  Art. 26. [Derogacja] | str.    968
  Art. 27. [Wejście w życie ustawy] | str.    968
  
  Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników | str.    969
  
  Art. 1. [Zakres regulacji] | str.    971
  Art. 2. [Konsultacje dotyczące grupowego zwolnienia] | str.    982
  Art. 3. [Porozumienie w sprawie grupowego zwolnienia] | str.    992
  Art. 4. [Zawiadomienie powiatowego urzędu pracy o ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia] | str.    999
  Art. 5. [Wypowiadanie stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia] | str.    1002
  Art. 6. [Termin wypowiedzenia i rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia] | str.    1010
  Art. 7. [Grupowe zwolnienie z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy] | str.    1012
  Art. 8. [Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia] | str.    1015
  Art. 9. [Ponowne zatrudnienie pracownika zwolnionego w ramach grupowego zwolnienia] | str.    1025
  Art. 10. [Zwolnienia indywidualne z przyczyn niedotyczących pracowników] | str.    1029
  Art. 11. [Wyłączenie stosowania przepisów ustawy] | str.    1040
  Art. 12. [Stosowanie przepisów kodeksu pracy] | str.    1041
  Art. 13-27. (pominięte) | str.    1045
  Art. 28. [Przepis przejściowy] | str.    1046
  Art. 29. [Przepis derogacyjny] | str.    1046
  Art. 30. [Wejście w życie ustawy] | str.    1046
  
  Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych | str.    1047
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    1049
  Art. 1. [Przepisy ogólne] | str.    1049
  Art. 2. [Definicje] | str.    1053
  Rozdział 2. Tworzenie Funduszu | str.    1060
  Art. 3. [Obowiązek tworzenia ZFŚS] | str.    1060
  Art. 4. [Dowolność tworzenia ZFŚS i kształtowania wysokości odpisu na ZFŚS] | str.    1067
  Art. 5. [Coroczny odpis podstawowy] | str.    1068
  Art. 5a. [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2012 r.] | str.    1073
  Art. 5b. [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2013 r.] | str.    1073
  Art. 5c. [Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w 2014 r.] | str.    1073
  Art. 5d. [Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2015 r.] | str.    1073
  Art. 5e. [Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2016 r.] | str.    1073
  Art. 6. [Odpisy i zwiększenia] | str.    1074
  Art. 6a. [Pracodawca rozpoczynający działalność w roku kalendarzowym a ZFŚS] | str.    1077
  Art. 7. [Zwiększenia środków ZFŚS] | str.    1078
  Art. 8. [Kryteria przyznawania ulg i świadczeń oraz ustalania wysokości dopłat] | str.    1082
  Art. 9. [Wspólna działalność socjalna pracodawców] | str.    1092
  Art. 10. [Administrowanie środkami ZFŚS] | str.    1095
  Art. 11. [Środki ZFŚS niewykorzystane w danym roku] | str.    1097
  Art. 12. [Odrębny rachunek bankowy dla środków ZFŚS] | str.    1098
  Art. 12a. [Odpowiedzialność za niewykonywanie przepisów ustawy o ZFŚS] | str.    1099
  Rozdział 3. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe | str.    1102
  Art. 13-19. (pominięte) | str.    1102
  Art. 20. [Zakres stosowania przepisów ustawy] | str.    1102
  Art. 21. [Transfer niewykorzystanych środków] | str.    1102
  Art. 21a. [Stosowanie ustawy w spółdzielniach rolniczych] | str.    1102
  Art. 22. [Przepis derogacyjny] | str.    1102
  Art. 23. [Wejście w życie ustawy] | str.    1102
  
  Bibliografia | str.    1103
  
  Indeks rzeczowy | str.    1129
RozwińZwiń