Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu

-6%

Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu

1 opinia

Format:

pdf

RODZAJ DOSTĘPU

95,88  102,00

Format: pdf

Cena początkowa: 102,00 zł (-6%)

Najniższa cena z 30 dni: 81,60 zł  


95,88

w tym VAT

W książce ukazano zbiorowe prawo pracy jako spójny system oparty na wolnościach związkowych pracowników i pracodawców, ideologii kształtowania stosunków omawianej dziedziny prawa przez umowy i uzgodnienia między pracodawcami a przedstawicielami pracowników, prawie pracodawcy do zarządzania zakładem pracy oraz idei pracy jako tytułu do uczestnictwa pracowników w zarządzaniu. Autor rozważa swoistości zbiorowego prawa pracy, w tym między innymi szczególne cechy podmiotowości prawnej w zbiorowych stosunkach pracy oraz znaczenie interesu jako podstawowego elementu tych stosunków. Podstawowe cele zbiorowego prawa pracy, jak ustalanie warunków pracy pracowników, ochrona interesów pracowników i pracodawców przez wpływ ich organizacji na decyzje publiczne, zapewnienie pracownikom udziału w zarządzaniu zakładami pracy, zostały przedstawione według "metody funkcjonalnej", polegającej na ukazaniu w ramach poszczególnych rozdziałów wszystkich prawnych środków i instytucji służących realizacji wyróżnionych celów.


W opracowaniu uwzględniono starannie wybrane orzecznictwo, literaturę oraz poglądy doktryny dotyczące prezentowanych zagadnień.


Adresaci:


Publikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki prawa pracy oraz osób zajmujących się zawodowo stosowaniem prawa pracy - sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także pracodawców i działaczy związkowych.


"Recenzowana monografia łączy w sobie usystematyzowany wykład zbiorowego prawa pracy z pogłębioną teoretyczną refleksją nad najbardziej spornymi zagadnieniami tej dziedziny prawa. Jest to jej olbrzymi atut i pierwsze takie opracowanie na polskim rynku wydawniczym. Pozwala czytelnikowi nie tylko na zapoznanie się z problematyką zbiorowych stosunków pracy, ale także na zaznajomienie się z zagadnieniami doktrynalnymi wyrosłymi na tle zbiorowych stosunków pracy".


Dr hab. Małgorzata Gersdorf, prof. UW


Rok wydania2013
Liczba stron252
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-6208-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
   str.    15
  
  Przedmowa
   str.    19
  
  Część ogólna
  
  Rozdział    1
  Pojęcie, funkcje i źródła zbiorowego prawa pracy
   str.    23
  
  1.1. Pojęcie i przedmiot zbiorowego prawa pracy
   str.    23
  
  1.1.1. Pojęcie zbiorowego prawa pracy
   str.    23
  
  1.1.2. Przedmiot zbiorowego prawa pracy
   str.    25
  
  1.2. Funkcje zbiorowego prawa pracy
   str.    30
  
  1.3. Źródła zbiorowego prawa pracy
   str.    33
  
  1.3.1. Pojęcie
   str.    33
  
  1.3.2. Źródła międzynarodowe
   str.    33
  
  1.3.3. Źródła wspólnotowe
   str.    35
  
  1.3.4. Źródła ustawowe
   str.    37
  
  1.3.5. Źródła autonomiczne
   str.    39
  
  Rozdział    2
  Podstawy zbiorowego prawa pracy
   str.    41
  
  2.1. Wolności związkowe
   str.    41
  
  2.1.1. Uwagi wprowadzające
   str.    41
  
  2.1.2. Prawa indywidualne
   str.    44
  
  2.1.3. Prawa zbiorowe
   str.    46
  
  2.2. Solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych
   str.    47
  
  2.3. Własność prywatna i wolność działalności gospodarczej
   str.    51
  
  Rozdział    3
  Podmiotowość prawna w zbiorowym prawie pracy
   str.    53
  
  3.1. Wprowadzenie. Podmiotowość prawna zbiorowości pracowniczych
   str.    53
  
  3.2. Związki zawodowe i organizacje pracodawców
   str.    55
  
  3.2.1. Ogólna charakterystyka prawna związków zawodowych i organizacji pracodawców
   str.    55
  
  3.2.1.1. Forma prawna
   str.    55
  
  3.2.1.2. Podstawy prawne działania
   str.    56
  
  3.2.1.3. Prywatno- czy publicznoprawny status związków zawodowych i organizacji pracodawców
   str.    58
  
  3.2.1.4. Charakter prawny statutu i uchwał
   str.    59
  
  3.2.1.5. Charakter prawny członkostwa
   str.    62
  
  3.2.2. Związki zawodowe
   str.    64
  
  3.2.2.1. Struktury organizacyjne ruchu związkowego
   str.    64
  
  3.2.2.2. Organizacja ruchu związkowego a model zbiorowych stosunków pracy
   str.    68
  
  3.2.2.3. Pojęcie prawne związku zawodowego
   str.    71
  
  3.2.2.3.1. Ogólna charakterystyka
   str.    71
  
  3.2.2.3.2. Szczególny skład członkowski
   str.    71
  
  3.2.2.3.3. Szczególne zadania
   str.    73
  
  3.2.2.3.4. Samorządność i niezależność związkowa
   str.    74
  
  3.2.2.3.5. Dobrowolność członkostwa
   str.    75
  
  3.2.2.3.6. Demokracja wewnętrzna
   str.    75
  
  3.2.2.3.7. Sformalizowana struktura organizacyjna i trwałość
   str.    77
  
  3.2.2.4. Utworzenie, zakończenie działalności i przekształcenia związku zawodowego
   str.    78
  
  3.2.2.5. Reprezentowanie pracowników i reprezentowanie związku w stosunkach prawnych
   str.    80
  
  3.2.2.6. Reprezentatywność
   str.    83
  
  3.2.2.7. Uprawnienia związkowe
   str.    86
  
  3.2.2.7.1. Ogólna charakterystyka
   str.    86
  
  3.2.2.7.2. Ochrona przedstawicieli związkowych
   str.    87
  
  3.2.2.7.3. Ułatwienia w działalności związkowej
   str.    89
  
  3.2.3. Organizacje pracodawców
   str.    91
  
  3.2.3.1. Uwagi wprowadzające
   str.    91
  
  3.2.3.2. Struktury organizacyjne
   str.    91
  
  3.2.3.3. Pojęcie prawne organizacji pracodawców
   str.    93
  
  3.2.3.4. Utworzenie, zakończenie działalności i przekształcenia organizacji pracodawców
   str.    94
  
  3.2.3.5. Zadania organizacji pracodawców
   str.    94
  
  3.2.3.6. Reprezentowanie pracodawców
   str.    95
  
  3.2.3.7. Reprezentatywność
   str.    95
  
  3.2.3.8. Ustawowe uprawnienia
   str.    96
  
  3.2.3.9. Rola pracodawców i organizacji pracodawców w zbiorowych stosunkach pracy
   str.    96
  
  3.2.4. Odpowiedzialność prawna organów związków zawodowych i organizacji pracodawców
   str.    97
  
  3.3. Pozazwiązkowi przedstawiciele pracowników
   str.    98
  
  3.3.1. Ogólna charakterystyka
   str.    98
  
  3.3.2. Przedstawiciele załogi wyłaniani ad hoc
   str.    100
  
  3.4. Pracodawca
   str.    103
  
  3.5. Pracownik i inni ludzie pracy
   str.    111
  
  3.6. Podmioty po stronie publicznej
   str.    111
  
  Część szczegółowa
  
  Rozdział    4
  Udział związków zawodowych i organizacji pracodawców w podejmowaniu decyzji publicznych i w kontroli publicznej
   str.    115
  
  4.1. Uwagi ogólne
   str.    115
  
  4.2. Instytucje trójstronne
   str.    117
  
  4.2.1. Wprowadzenie
   str.    117
  
  4.2.2. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych
   str.    117
  
  4.2.3. Wojewódzkie komisje dialogu społecznego
   str.    119
  
  4.2.4. Inne organy trójstronne i wielostronne
   str.    119
  
  4.3. Udział związków zawodowych i organizacji pracodawców w tworzeniu prawa
   str.    120
  
  4.4. Wpływ partnerów społecznych na decyzje administracyjne
   str.    123
  
  4.5. Udział w postępowaniu sądowym
   str.    124
  
  4.6. Udział w kontroli publicznej
   str.    125
  
  Rozdział    5
  Negocjowanie warunków pracy
   str.    127
  
  5.1. Negocjacje, negocjacje zbiorowe, rokowania zbiorowe a negocjowanie warunków pracy
   str.    127
  
  5.2. Rezultaty negocjacji zbiorowych - wprowadzenie
   str.    132
  
  5.3. Układy zbiorowe pracy
   str.    136
  
  5.3.1. Ewolucja
   str.    136
  
  5.3.2. Pojęcie prawne
   str.    137
  
  5.3.3. Rodzaje układów
   str.    137
  
  5.3.4. Strony i uczestnicy układu. Osoby związane układem
   str.    138
  
  5.3.5. Zdolność układowa
   str.    138
  
  5.3.6. Zawarcie układu
   str.    141
  
  5.3.7. Rejestracja i wejście układu w życie
   str.    143
  
  5.3.8. Stosowanie układu poza jego zakresem podmiotowym
   str.    145
  
  5.3.9. Treść układu
   str.    146
  
  5.3.10. Funkcjonowanie układu
   str.    153
  
  5.3.11. Rozwiązanie układu
   str.    155
  
  5.3.12. Stosunek między układami zbiorowymi różnych szczebli
   str.    156
  
  5.3.13. Znaczenie rokowań zakładowych i ponadzakładowych
   str.    157
  
  5.3.14. Charakter prawny układu
   str.    158
  
  5.4. Inne nazwane umowy normatywne
   str.    163
  
  5.4.1. Ogólna charakterystyka i charakter prawny nazwanych umów normatywnych
   str.    163
  
  5.4.2. Rodzaje nazwanych umów normatywnych
   str.    170
  
  5.5. Rozwiązywanie kolizji między układami zbiorowymi pracy a innymi nazwanymi porozumieniami normatywnymi
   str.    177
  
  5.6. Negocjowane jednostronne akty prawne pracodawcy
   str.    178
  
  5.6.1. Negocjowane decyzje pracodawcy
   str.    178
  
  5.6.2. Regulaminy zakładowe
   str.    179
  
  Rozdział    6
  Rozwiązywanie sporów zbiorowych
   str.    181
  
  6.1. Pojęcie sporu zbiorowego
   str.    181
  
  6.2. Polubowne procedury rozwiązywania sporu zbiorowego
   str.    185
  
  6.2.1. Wprowadzenie
   str.    185
  
  6.2.2. Procedury ustawowe
   str.    186
  
  6.2.3. Procedury uzgodnione
   str.    188
  
  6.2.4. Rola inspekcji pracy w rozwiązywaniu sporów zbiorowych
   str.    189
  
  6.2.5. Misja dobrej woli
   str.    190
  
  6.3. Strajk i inne formy pracowniczego protestu
   str.    191
  
  6.3.1. Regulacja prawna
   str.    191
  
  6.3.2. Pojęcie strajku
   str.    191
  
  6.3.3. Organizacja strajku
   str.    192
  
  6.3.4. Strajk ostrzegawczy i solidarnościowy
   str.    194
  
  6.3.5. Ograniczenia prawa do strajku
   str.    194
  
  6.3.6. Inne formy pracowniczego protestu
   str.    196
  
  6.3.7. Sytuacja prawna uczestników strajku
   str.    199
  
  6.3.8. Odpowiedzialność prawna uczestników i organizatorów nielegalnego strajku
   str.    199
  
  6.4. Lokaut
   str.    200
  
  Rozdział    7
  Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu zakładem pracy
   str.    202
  
  7.1. Ogólna charakterystyka prawna uczestnictwa pracowników w zarządzaniu zakładem pracy
   str.    202
  
  7.1.1. Pojęcie, podstawy prawne i zakres uczestnictwa
   str.    202
  
  7.1.2. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu a negocjowanie warunków pracy
   str.    205
  
  7.1.3. Zakres uczestnictwa
   str.    207
  
  7.1.4. Podmiot uczestnictwa
   str.    208
  
  7.1.5. Formy uczestnictwa
   str.    208
  
  7.1.5.1. Ogólna charakterystyka
   str.    208
  
  7.1.5.2. Prawo do informacji i konsultacji
   str.    209
  
  7.2. Udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami i zakładami na szczeblu krajowym
   str.    212
  
  7.2.1. Zakładowa organizacja związkowa
   str.    212
  
  7.2.2. Rady pracowników
   str.    217
  
  7.2.3. Samorząd załogi w przedsiębiorstwach państwowych
   str.    222
  
  7.2.4. Przedstawiciele pracowników w organach spółek
   str.    223
  
  7.2.5. Społeczna inspekcja pracy
   str.    225
  
  7.2.6. Informacja i konsultacja w sprawach bezpieczeństwa i higieny pracy
   str.    227
  
  7.2.7. Inne wypadki udziału pracowników w zarządzaniu
   str.    229
  
  7.3. Udział pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami o zasięgu wspólnotowym
   str.    230
  
  7.3.1. Charakterystyka regulacji prawnej
   str.    230
  
  7.3.2. Europejskie rady zakładowe
   str.    231
  
  7.3.3. Udział pracowników w zarządzaniu spółką i spółdzielnią europejską oraz spółką powstałą w wyniku transgranicznego połączenia się spółek
   str.    234
  
  Bibliografia
   str.    237
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia