System finansowy w Polsce, t. 1

System finansowy w Polsce, t. 1

3 oceny

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 34,50 zł  


34,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe, zmienione wydanie podręcznika, który zyskał uznanie na polskim rynku literatury edukacyjnej.

Od czasu pierszego wydania Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, doszło do zmian na polskiej scenie politycznej. Konieczne stało się zatem rozszerzenie analizy rozwoju polskiego systemu finansowego oraz omówienie przemian, jakie zaszły od 2002 roku.

Polski system finansowy rozwija się bardzo dynamicznie, zbliżając się do systemów krajów wysoko rozwiniętych. Wszystkie kwestie z tym związane zostały omówione w nowym wydaniu. Podręcznik uzupełniono o nowe elementy merytoryczne i zaktualizowano pod względem faktograficznym oraz interpretacyjnym. Znalazł się w nim również nowy rozdział "Fundusze wspólnego funkcjonowania", z także indeks rzeczowy.

Pierwszy w polskim piśmiennictwie ekonomicznym po 1989 roku podręcznik akademicki ujmujący kompleksowo całokształt zagadnień z obszaru systemu finansowego gospodarki narodowej.

Podręcznik ukazał się w dwóch tomach.
Tom 1 omawia rynkowy system finansowy (system bankowy, politykę pieniężną, wymienialność pieniądza, system płatniczy, rynki: pieniężny, kapitałowy, walutowy, instrumentów pochodnych, ubezpieczeniowy).

W warstwie prezentacyjnej książka łączy harmonijnie problematykę teoretyczną z opisem i analizą empiryczną. Rozważania odnoszą się do przemian zachodzących w polskim systemie finansowym w kontekście doświadczeń światowych, procesów globalizacji i przystąpienia do Unii Europejskiej.

Podręcznik przeznaczony jest głównie dla:

- studentów wyższych uczelni ekonomicznych,
- studentów innych uczelni wyższych,
- słuchaczy szkół zarządzania,
- pracowników instytucji finansowych,
- polityków,
- praktyków gospodarczych.

Redaktorami naukowymi i współautorami książki są wybitni specjaliści – pracownicy Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Finansów, łączący pracę akademicką z aktywną działalnością w instytucjach polskiego systemu finansowego.

We wrześniu 2004 roku książka otrzymała Nagrodę Zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.


Rok wydania2008
Liczba stron484
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15236-9
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do drugiego wydania    9
  Przedmowa do pierwszego wydania    11
  1. Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej (Zbigniew Polański)    15
    1.1. System finansowy a system ekonomiczny i system społeczny    15
    1.2. Funkcje systemu finansowego    17
    1.3. Struktura systemu finansowego    20
      1.3.1. Rynkowy system finansowy    20
      1.3.2. Publiczny system finansowy    43
      1.3.3. System finansowy: spojrzenie ogólne    56
    1.4. Pieniądz    57
      1.4.1. Istota i cechy współczesnego pieniądza    57
      1.4.2. Bank centralny jako instytucja publiczna    60
    1.5. System finansowy jako środowisko funkcjonowania podmiotów sfery realnej    61
    Literatura    63
  Część I. Rynkowy system finansowy    69
    2. System bankowy (Bogusław Pietrzak)    69
      2.1. Istota systemu bankowego w gospodarce rynkowej    69
        2.1.1. Struktura i czynności systemu bankowego    69
        2.1.2. Kreowanie pieniądza przez system bankowy    74
        2.1.3. Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego – optymalizacja wyniku finansowego i minimalizacja ryzyka    78
        2.1.4. Bank centralny w gospodarce rynkowej    84
      2.2. System bankowy w Polsce    90
        2.2.1. Podstawowe kierunki ewolucji    90
        2.2.2. Stan polskiego systemu bankowego    94
        2.2.3. Perspektywy rozwoju    116
      Literatura    122
    Aneks. Kreowanie pieniądza w ujęciu ,,mnożnikowym’’ (Zbigniew Polański)    125
      Literatura    131
    3. Polityka pieniężna (Zbigniew Polański)    132
      3.1. Bank centralny i polityka pieniężna    132
        3.1.1. Specyfika banku centralnego    132
        3.1.2. Cele i strategie polityki pieniężnej    133
        3.1.3. Instrumenty polityki pieniężnej    137
        3.1.4. Mechanizm transmisji impulsów monetarnych    144
      3.2. Polityka pieniężna w Polsce    148
        3.2.1. Przemiany uwarunkowań prawno-instytucjonalnych    148
        3.2.2. Polska jako ,,otwarta gospodarka’’: rozwój systemu kursu walutowego    151
        3.2.3. Ewolucja polityki NBP    157
        3.2.4. Wejście Polski do strefy euro: monetarne kryteria konwergencji    164
      Literatura    167
    Aneks. Kreowanie pieniądza w ujęciu skonsolidowanego bilansu systemu bankowego (Zbigniew Polański)    170
      Literatura    173
    4. Internacjonalizacja systemu finansowego (Edmund Pietrzak)    174
      4.1. Czynniki internacjonalizacji systemu finansowego    174
      4.2. Liberalizacja dewizowa jako główny mechanizm umiędzynarodowienia systemu finansowego    175
      4.3. Liberalizacja dewizowa a wymienialność walut. Standardy wymienialności    175
      4.4. Warunki i koncepcje wymienialności walut w praktyce międzynarodowej    181
      4.5. Wewnętrzna wymienialność złotego (styczeń 1990 r. – czerwiec 1995 r.)    187
      4.6. Złoty jako waluta wymienialna według standardu MFW (czerwiec 1995 r. – grudzień 1998 r.)    190
      4.7. Złoty jako waluta wymienialna według wymagań OECD (styczeń 1999 r. – wrzesień 2002 r.)    194
      4.8. Złoty jako waluta wymienialna według wymagań Unii Europejskiej (od października 2002 r.)    197
      4.9. Perspektywy i znaczenie przyjęcia euro dla internacjonalizacji systemu finansowego    200
      Literatura    201
    5. Międzybankowy rynek pieniężny (Piotr Szpunar)    202
      5.1. Rynek lokat międzybankowych    203
      5.2. Organizacja rynku lokat międzybankowych    207
      5.3. Rozwój i aktywność rynku lokat międzybankowych    214
      5.4. Bank centralny na rynku pieniężnym    218
      5.5. Rynek bonów pieniężnych NBP    233
      5.6. Rynek bonów skarbowych    237
      5.7. Rynek obligacji skarbowych    241
      5.8. Perspektywy rozwoju międzybankowego rynku pieniężnego w Polsce    245
      Literatura    249
    6. Pozostałe segmenty rynku pieniężnego (Marek Nowak)    250
      6.1. Pojęcie i ogólna charakterystyka pozabankowego rynku pieniężnego    250
      6.2. Rynek papierów komercyjnych    250
        6.2.1. Funkcjonowanie papierów komercyjnych w krajach rozwiniętych na przykładzie rynku amerykańskiego    253
        6.2.2. Obliczanie dyskonta, stopy dyskonta i stopy rentowności papierów komercyjnych    254
        6.2.3. Procedura emisji papierów komercyjnych    257
        6.2.4. Rynek pierwotny i rynek wtórny papierów komercyjnych    258
        6.2.5. Rating papierów komercyjnych    260
        6.2.6. Znaczenie rynku papierów komercyjnych dla sektora przedsiębiorstw i sektora bankowego    261
        6.2.7. Rozwój rynku papierów komercyjnych w ostatnich latach i jego perspektywy    262
      6.3. Rynek certyfikatów depozytowych    266
        6.3.1. Dwa segmenty rynku certyfikatów depozytowych    267
        6.3.2. Perspektywy rozwoju rynku certyfikatów depozytowych    268
      6.4. Rynek wierzytelności przedsiębiorstw    268
        6.4.1. Rozwój rynku wierzytelności przedsiębiorstw    269
        6.4.2. Rynek wierzytelności przedsiębiorstw w połowie pierwszej dekady XXI w.    270
        6.4.3. Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności przedsiębiorstw    272
      Literatura    273
    7. Rynek kapitałowy (Mirosław Dusza)    275
      7.1. Segment kapitałowy w gospodarce rynkowej    275
        7.1.1. Definicja i funkcje rynku kapitałowego    275
        7.1.2. Podstawowe instrumenty rynku kapitałowego    277
        7.1.3. Przyczyny kryzysów giełdowych    283
        7.1.4. Struktura współczesnego rynku kapitałowego    286
        7.1.5. Przestępstwa. Specyficzny język rynku kapitałowego    289
      7.2. Rynek kapitałowy w Polsce    291
        7.2.1. Podstawy prawne    292
        7.2.2. Struktura instytucjonalna rynku    293
        7.2.3. Podstawowe instrumenty finansowe    297
        7.2.4. Historia najnowsza polskiego rynku akcji    302
        7.2.5. Uwarunkowania rozwoju rynku kapitałowego w Polsce    303
      Literatura    307
    8. Fundusze i instytucje wspólnego inwestowania (Marek Góra)    309
      8.1. Podstawy wspólnego inwestowania    309
        8.1.1. Inwestowanie w ujęciu ekonomicznym i finansowym    309
        8.1.2. Inwestowanie długoterminowe    311
        8.1.3. Wspólne inwestowanie – możliwości i ograniczenia    312
        8.1.4. Instytucje finansowe umożliwiające wspólne inwestowanie    314
      8.2. Polski rynek instytucji wspólnego inwestowania (poza funduszami emerytalnymi)    315
        8.2.1. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych    315
        8.2.2. Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe    316
        8.2.3. Fundusze private equity/venture capital    318
      8.3. Oszczędzanie na emeryturę    319
        8.3.1. Wymiana międzypokoleniowa    320
        8.3.2. Powszechny system emerytalny a dodatkowe oszczędności    322
      8.4. Polski system emerytalny    324
        8.4.1. Otwarte fundusze emerytalne i powszechne towarzystwa emerytalne jako element powszechnego systemu emerytalnego i polskich rynków finansowych    325
        8.4.2. Instytucjonalne podstawy funkcjonowania rynku funduszy emerytalnych    327
        8.4.3. Środki przepływające przez indywidualne konta emerytalne w otwartych funduszach emerytalnych    328
        8.4.4. Wielkość otwartych funduszy emerytalnych    329
        8.4.5. Portfel inwestycyjny otwartych funduszy emerytalnych    331
      8.5. System emerytalny i rachunki narodowe    336
      8.6. Perspektywy rozwoju instytucji wspólnego inwestowania    338
      Literatura    341
    9. Rynek walutowy (Edmund Pietrzak, Paweł Pietrzak)    342
      9.1. Funkcje rynku walutowego    342
      9.2. Międzynarodowy rynek walutowy    343
      9.3. Transakcje na rynku walutowym w Polsce    345
        9.3.1. Transakcje natychmiastowe    345
        9.3.2. Transakcje terminowe    345
        9.3.3. Transakcje zamienne (swap)    347
        9.3.4. Walutowe transakcje przyszłościowe (currency futures)    348
        9.3.5. Opcje walutowe    349
      9.4. Rozwój rynku walutowego w Polsce    350
        9.4.1. Pierwszy etap: początki rynku walutowego – lata 1990–1991    350
        9.4.2. Drugi etap: grudzień 1991 r. – maj 1995 r.    351
        9.4.3. Trzeci etap: maj 1995 r. – kwiecień 2000 r.    354
        9.4.4. Czwarty etap: rynek walutowy po upłynnieniu kursu złotego w kwietniu 2000 r.    359
        9.4.5. Specyfika oraz uczestnicy polskiego rynku walutowego    364
      9.5. Regulacje prawne rynku walutowego    366
      9.6. Euro a funkcjonowanie rynku walutowego w Polsce    366
      9.7. Perspektywy rozwoju rynku walutowego w Polsce    368
      Literatura    369
    10. Rynek instrumentów pochodnych (Edmund Pietrzak, Sławomir Antkiewicz, Iwona Sobol, Monika Szmelter)    371
      10.1. Definicja, rodzaje i zastosowanie instrumentów pochodnych    371
      10.2. Instrumenty pochodne na świecie    376
        10.2.1. Rozwój handlu instrumentami pochodnymi    376
        10.2.2. Najważniejsze rynki instrumentów pochodnych    380
      10.3. Instrumenty pochodne w Polsce    388
        10.3.1. Rozwój rynku instrumentów pochodnych    389
        10.3.2. Regulacje prawne handlu instrumentami pochodnymi    400
        10.3.3. Perspektywy rozwoju rynku instrumentów pochodnych    409
      Literatura    410
    11. Rynek ubezpieczeniowy (Ewa Wierzbicka)    412
      11.1. Istota rynku ubezpieczeniowego    412
      11.2. Czynniki wpływające na rozwój rynku ubezpieczeniowego    413
      11.3. Ubezpieczyciel jako pośrednik finansowy    415
      11.4. Ewolucja rynku ubezpieczeniowego w Polsce    420
      11.5. Rynek ubezpieczeń w Polsce na tle światowego rynku ubezpieczeniowego    426
      11.6. Zmiany w strukturze działu I    428
      11.7. Zmiany w strukturze działu II    432
      11.8. Polski rynek częścią jednolitego rynku ubezpieczeniowego Unii Europejskiej    436
      11.9. Współpraca ubezpieczycieli i banków    440
        11.9.1. Bancassurance    441
        11.9.2. Grupy bankowo-ubezpieczeniowe    442
        11.9.3. Związki bankowo-ubezpieczeniowe w Polsce    445
      11.10. Perspektywy rozwoju rynku ubezpieczeniowego w Polsce    446
      Literatura    447
    12. System płatniczy (Krzysztof Senderowicz)    450
      12.1. Podstawowe pojęcia    450
        12.1.1. Instrumenty płatnicze i procedury bankowe    451
        12.1.2. Systemy płatności    453
      12.2. Znaczenie systemu płatniczego    454
        12.2.1. Rola systemu płatniczego w gospodarce narodowej    454
        12.2.2. Zagrożenia związane z zakłóceniami w funkcjonowaniu systemów płatności    456
      12.3. Ewolucja systemu płatniczego w Polsce    460
        12.3.1. System płatniczy w dobie powstawania rynkowego systemu finansowego    460
        12.3.2. Kształtowanie się współczesnego systemu płatniczego    462
      12.4. Funkcjonowanie polskich systemów płatności do rozliczeń w złotych    464
        12.4.1. System SORBNET    464
        12.4.2. SystemELIXIR    466
      12.5. Funkcjonowanie polskich systemów płatności do rozliczeń w euro    467
        12.5.1. System SORBNET-EURO    467
        12.5.2. SystemEuroELIXIR    469
      12.6. Kierunki rozwoju polskiego systemu płatniczego w kontekście integracji europejskiej    470
        12.6.1. Lata 2000–2005    470
        12.6.2. Kierunki dalszych zmian    473
      Literatura    476
  Indeks rzeczowy    478
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia