Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse publiczne

3 oceny

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Finanse publiczne zawsze wzbudzały zainteresowanie teoretyków i praktyków. Na początku drugiej dekady XXI wieku zainteresowanie to szczególnie zyskuje na znaczeniu i aktualności ze względu na pogarszający się stan finansów publicznych nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach Unii Europejskiej, a także poza nią.


Prezentowany tom zawiera 64 artykuły napisane przez osoby zajmujące się w swoich badaniach naukowych problematyką finansów publicznych. W zamierzeniu Autorów niniejsza publikacja ma stanowić swoisty głos środowiska naukowego ekonomistów, specjalistów z subdyscypliny finanse publiczne, w dyskusji na temat głównych przyczyn i skutków niewydolności systemu finansów publicznych w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej oraz na temat głównych kierunków pożądanych zmian.


Rok wydania2011
Liczba stron709
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-164-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    13
  Część 1. Ogólne problemy finansów publicznych    15
    Tomasz Bojkowski: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych    17
    Tomasz M. Budzyński: Struktura wydatków budżetu państwa a innowacyjność gospodarki    27
    Jolanta Gałuszka: Zjawisko moralnego hazardu a finanse publiczne    37
    Ewa Gubernat: Długoterminowa perspektywa systemu emerytalnego w Polsce w świetle starzenia się społeczeństwa    48
    Beata Guziejewska: Dylematy teorii i praktyki w procesie sanacji finansów publicznych    57
    Aneta Kargol-Wasiluk: Współczesny sektor publiczny w świetle prawa Wagnera    68
    Alicja Kasperowicz-Stępień: Problem wydatków sztywnych w polskim budżecie    81
    Grażyna Kozuń-Cieślak: Przegląd metod pomiaru efektywności w aspekcie zastosowania do oceny działalności podmiotów sektora publicznego    91
    Teresa Lubińska: Zarządzanie dochodami publicznymi w okresie kryzysu finansów publicznych    101
    Joanna Niżnik: Dylematy związane z propozycjami zmian w systemie emerytalnym    115
    Piotr Obidziński: Fundusz Rezerwy Demograficznej jako narzędzie prewencji w polskich finansach publicznych    128
    Piotr Podsiadło: Pomoc publiczna dla instytucji finansowych w warunkach kryzysu – założenia i realizacja    144
    Joanna Przybylska: Ocena jakości audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych    157
    Magdalena Rękas: Wydatki na aktywną politykę rynku pracy (ALMP) w Polsce jako element modelu flexicurity    168
    Sławomir Stężewski: Problem redukcji długu publicznego    179
    Artur Walasik: Redystrybucja w teorii wyboru publicznego    191
    Iwona Wojciechowska-Toruńska: Efekty konsolidacji fiskalnej w teorii i w praktyce    200
    Wojciech Zbaraszewski: Działalność i finansowanie parków narodowych w Polsce    210
  Część 2. Finanse publiczne wobec wyzwań Unii Europejskiej    221
    Alicja Alińska: Stan finansów publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w obliczu globalnego kryzysu finansowego    223
    Maciej Cieślukowski: Budżet Unii Europejskiej w świetle strategii Europa 2020    231
    Dorota Czykier-Wierzba: Czynniki zewnętrzne wpływające na absorpcję środków unijnych przez agrobiznes w latach 2007-2013    242
    Ryta Dziemianowicz: Tax expenditures a transparentność polityki fiskalnej    251
    Sławomir Jarka, Sylwia Kurkowska: Wpływ wprowadzenia strefy euro na handel i inwestycje zagraniczne w nowych państwach członkowskich UE    261
    Ilona Kijek: Dług publiczny a wydatki społeczne w państwach Unii Europejskiej    271
    Kamil Liberadzki: Koncepcje euroobligacji państw strefy euro    283
    Edyta Małecka-Ziembińska: Wydatki podatkowe w Polsce i w innych wybranych państwach OECD    293
    Małgorzata Misiak: System zasobów własnych Unii Europejskiej. Próba oceny    304
    Zbigniew Piepiora: Finansowanie przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych z Funduszu Solidarności    312
    Katarzyna Stabryła-Chudzio: Unijne instrumenty solidarności finansowej    324
    Katarzyna Wójtowicz: Metody ograniczania deficytu sektora finansów publicznych w państwach Unii Europejskiej w warunkach kryzysu finansowego    334
  Część 3. Problemy systemu podatkowego    349
    Bożena Ciupek: Problemy nakładania podatku dochodowego na przedsiębiorców    351
    Paweł Felis: W sprawie klasyfikacji podatków majątkowych – podstawowego potencjału dochodowego samorządu terytorialnego    362
    Sławomir Franek: Rola niezależnych instytucji fiskalnych w przemianach finansów publicznych    373
    Marta Kluzek: Tax sparing jako instrument wspomagający napływ inwestycji zagranicznych do państw rozwijających się na przykładzie Cypru    383
    Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk: Progresja podatkowa a idea sprawiedliwości    396
    Grzegorz Matysek: Uwarunkowania skuteczności instrumentów podatkowych    407
    Jacek Połczyński: Podatek od dochodów osobistych jako stabilizator dochodów publicznych w Polsce w dobie kryzysu    415
    Jerzy Sokołowski: Ulgi i zwolnienia w polskim systemie podatkowym w latach 2005-2010 – ocena i proponowane kierunki zmian    426
    Michał Sosnowski: Wpływ zmian w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych na obciążenia fiskalne przedsiębiorstw    435
    Krzysztof Surówka: Ekonomiczne konsekwencje reformy podatku dochodowego od osób fizycznych po roku 2008 dla sektora finansów publicznych    447
    Radosław Witczak: Szacowanie podstawy opodatkowania – wybrane problemy    456
    Adam Wyszkowski: Tax expenditures w ramach podatku dochodowego od osób fizycznych    464
  Część 4. Problemy finansów samorządu terytorialnego    473
    Arkadiusz Babczuk: Limitowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane problemy    475
    Marcin Będzieszak: Ewaluacja zadań oświatowych na przykładzie szkół podstawowych miasta na prawach powiatu    486
    Marek Czyż: Wpływ zmian legislacyjnych na model prowadzenia gospodarki komunalnej    497
    Emilia Denek: Ryzyko w gromadzeniu dochodów przez samorząd powiatowy w świetle jego zadań (wybrane problemy)    506
    Marek Dylewski: Dylematy w zakresie planowania długoterminowego w jednostkach samorządu terytorialnego w kontekście zmian ustawowych oraz doświadczeń wybranych krajów    516
    Beata Filipiak: Samorządowy dług publiczny w Polsce w perspektywie zmian ustawowych    525
    Paweł Galiński: Samodzielność dochodowa jednostek samorządu terytorialnego w Polsce    536
    Małgorzata Gałecka: Zasady podziału funkcji i zadań między państwo a jednostki samorządu terytorialnego    546
    Ewa Gońda: Determinanty wydatków jednostek samorządu gminnego na infrastrukturę społeczną    557
    Maria Jastrzębska: Uwarunkowania absorpcji środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego    568
    Magdalena Kogut-Jaworska: Zwolnienia w podatkach lokalnych jako instrumenty pomocy publicznej udzielanej w gminach    579
    Paweł Kowalik: Wpływ kryzysu finansowego na stan finansów niemieckich gmin    592
    Agnieszka Krzemińska: Wielkość wydatków jednostek samorządu terytorialnego na tle wydatków publicznych w Polsce    606
    Elżbieta Orechwa-Maliszewska: Dług jednostek samorządu terytorialnego i źródła jego finansowania    617
    Krystyna Piotrowska-Marczak: Dywersyfikacja wyników finansowych jednostek samorządu terytorialnego    628
    Marzanna Poniatowicz: Nieruchomość jako źródło dochodów własnych gminy z uwzględnieniem możliwości oddziaływania władz samorządowych na ich wielkość    639
    Renata Przygodzka, Monika Truszkowska-Kurstak: Budżet zadaniowy a racjonalizacja zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego    651
    Rafał Rosiński: Istota i struktura dochodów miast na prawach powiatu w Polsce w latach 2000-2009    659
    Wanda Skoczylas: Pomiar wyników w racjonalizacji zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego    669
    Jolanta Szołno-Koguc: Potrzeba innowacyjności w zarządzaniu finansami samorządowymi    681
    Damian Walczak, Bożena Kołosowska, Dorota Krupa: Dopuszczalny poziom zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych    692
    Magdalena Zioło: Zarządzanie długiem jako przesłanka racjonalizacji gospodarki finansowej gmin – doświadczenia krajowe i zagraniczne    700
  Summaries    15
  Part 1. General problems of public finances    26
    Tomasz Bojkowski: Liability for departure from discipline of public finance in the scope of internal audit in the public finance sector    26
    Tomasz M. Budzyński: The structure of state budget expenditures versus innovativeness of economy    36
    Jolanta Gałuszka: Moral hazard and public finance    47
    Ewa Gubernat: Long term perspective of the pension system in Poland in the light of ageing society    56
    Beata Guziejewska: Theoretical and practical dilemmas in reforming public finance    67
    Aneta Kargol-Wasiluk: Contemporary public sector in the light of the Wagner’s law    80
    Alicja Kasperowicz-Stępień: The problem of firm expenses in Polish budget    90
    Grażyna Kozuń-Cieślak: A review of the efficiency measurement methods in the aspect of the assessment of the public sector performance    100
    Teresa Lubińska: Management of public revenue during the period of public finance crisis    114
    Joanna Niżnik: Dilemmas of the government proposals to change the pension system    127
    Piotr Obidziński: Demographic reserve fund as a prevention tool in Polish public finance    143
    Piotr Podsiadło: State aid granted for the financial institutions in the context of the economic crisis – recommendations and realization    156
    Joanna Przybylska: Quality assessment of internal audit in the units of public sector finance    167
    Magdalena Rękas: Expenditure on active labour market policy (ALMP) in Poland as a component of flexicurity model    178
    Sławomir Stężewski: Problem of public debt reduction    190
    Artur Walasik: Public choice approach to redistribution    199
    Iwona Wojciechowska-Toruńska: Effects of fiscal consolidation in theory and practice    209
    Wojciech Zbaraszewski: Activity and financing of national parks in Poland    219
  Part 2. Public finances towards the challenges of the European Union    230
    Alicja Alińska: Condition of public finance in Poland from the perspective of the European Union countries in the face of the global financial crisis    230
    Maciej Cieślukowski: European Union budget in the light of the strategy Europe 2020    241
    Dorota Czykier-Wierzba: External factors influencing adsorption of European Union funds by agribusiness between 2007 and 2013    250
    Ryta Dziemianowicz: Tax expenditures and the transparency of fiscal policy    260
    Sławomir Jarka, Sylwia Kurkowska: Influence of the introduction of the euro zone on trade and foreign direct investments in the new EU Member States    270
    Ilona Kijek: Public debt and social expenditures in European Union states    282
    Kamil Liberadzki: Concepts of the EMU countries’ eurobonds    292
    Edyta Małecka-Ziembińska: Tax expenditures in Poland and some OECD countries    303
    Małgorzata Misiak: EU own resources system. A tentative assessment    311
    Zbigniew Piepiora: Financing of the counteraction of the natural disasters results from the Solidarity Fund    323
    Katarzyna Stabryła-Chudzio: European Union instruments of the financial solidarity    333
    Katarzyna Wójtowicz: Methods of reducing general government deficit in the EU member states under conditions of financial crisis    348
  Part 3. Tax system problems    361
    Bożena Ciupek: Issues of imposing the income tax liabilities on entrepreneurs    361
    Paweł Felis: On the classification of taxes on property – the basic income potential of local selfgovernment    372
    Sławomir Franek: The role of independent fiscal institutions in the transformation of public finance    382
    Marta Kluzek: Tax sparing as an instrument supporting foreign investment inflows to developing countries on the example of Cyprus    395
    Katarzyna Lewkowicz-Grzegorczyk: Tax progression and the idea of justice    406
    Grzegorz Matysek: Determinants of effectiveness of tax instruments    414
    Jacek Połczyński: Personal income tax as a factor stabilizing public revenues in Poland at time of crisis    425
    Jerzy Sokołowski: Concessions and exemptions in Polish tax system in the years 2005-2010 – proposed evaluation and trends    434
    Michał Sosnowski: The impact of changes in tax structure from natural persons on the level of taxation of enterprises    446
    Krzysztof Surówka: Economic consequences of natural person’s income tax reform after 2008 for public finance sector    455
    Radosław Witczak: Tax base assessment – chosen issues    463
    Adam Wyszkowski: Tax expenditures in Polish personal income tax    472
  Part 4. Financial problems of local government    485
    Arkadiusz Babczuk: Restricting municipal debt. Selected problems    485
    Marcin Będzieszak: Evaluation of the educational tasks on the example of primary schools of a city    496
    Marek Czyż: Impact of legislative changes on the model of leading municipal economy    505
    Emilia Denek: Risk in the area of income collection by local government at the province level with regard to its tasks (selected aspects)    515
    Marek Dylewski: Dilemmas in long-term planning in units of local government in the context of statutory changes and experience of some countries    524
    Beata Filipiak: Local government public debt in Poland in the statutory changes    535
    Paweł Galiński: Financial independence of the local government units in Pol-and in the field of revenues    545
    Małgorzata Gałecka: Functions and tasks assignment between state and local government organizations    556
    Ewa Gońda: Determining factors for expenses made by communal government units on social infrastructure    567
    Maria Jastrzębska: Factors of EU funds absorption by territorial self-government units in Poland    578
    Magdalena Kogut-Jaworska: Exemptions from local taxes instruments of public aid in local governments    591
    Paweł Kowalik: Financial crisis impact on German municipalities public finances    605
    Agnieszka Krzemińska: The size of local government expenditure in comparison with general government expenditure in Poland    616
    Elżbieta Orechwa-Maliszewska: Debt of local government entities and its financing sources    627
    Krystyna Piotrowska-Marczak: Diversification of financial results of local government units    638
    Marzanna Poniatowicz: Real estate as the local government’s own income source with taking into consideration the possibility of local governments impact on their size    650
    Renata Przygodzka, Monika Truszkowska-Kurstak: Task-based budget and rationalization of management of municipalities’ finances    658
    Rafał Rosiński: Significance and structure of revenue in the municipalities on the rights of district in Poland in the years 2000-2009    668
    Wanda Skoczylas: Results measurement in the rationalization of finances management of the local government units    680
    Jolanta Szołno-Koguc: The need of innovation in local finance management    691
    Damian Walczak, Bożena Kołosowska, Dorota Krupa: Justifiable debt level of local government units in the light of the new law of public finance    699
    Magdalena Zioło: Debt management as rationalization issue for municipal finance – domestic and foreign experience    709
RozwińZwiń