Wprowadzenie do finansów i bankowości

-20%

Wprowadzenie do finansów i bankowości

3 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 17,45 zł (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 13,96 zł  


13,96

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik został napisany z myślą o studentach, którzy zagadnienia finansów i bankowości chcą mieć przedstawione w sposób zwięzły, jasny, ale bez nadmiernych uproszczeń. Autor wybrał do prezentacji tematy absolutnie niezbędne, a jednocześnie dostosowane do wymagań minimum programowego określonego przez MNiSzW, starając się przedstawić czytelnikowi najważniejsze problemy. Skorzystają z niego przede wszystkim ci, którzy tę problematykę studiują w ciągu jednego roku, głównie w uczelniach niepaństwowych.


Obecne, trzecie wydanie zostało uaktualnione i uwzględnia zmiany, jakie nastąpiły w 2006 roku!


Rok wydania2007
Liczba stron192
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15059-4
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO FINANSÓW    15
    Rozdział I. Nauka o finansach    15
    Rozdział II. Pieniądz    17
      1. Ewolucja pieniądza    17
        Barter    17
        Pieniądz sztabkowy i monety    18
        System bimetaliczny i monometaliczny    19
        Pierwsze substytuty pieniądza monetarnego    19
        Rozszerzenie obiegu banknotów    19
        Zniesienie wymienialności banknotów    20
        Emisja znaków pieniężnych    20
        Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy    21
        Mnożnikowy mechanizm kreacji pieniądza przez banki    21
        Pieniądz elektroniczny    22
      2. Funkcje pieniądza i strumienie pieniężne    23
        Podstawowe cechy pieniądza    23
        Funkcje pieniądza    23
        Strumienie pieniężne    24
      3. Wartość pieniądza w czasie    25
        Koszt pieniądza w czasie    25
        Kapitał i oprocentowanie    25
        Dyskonto    26
        Inflacja i realna stopa procentowa    26
    Rozdział III. Rynki finansowe i ich instrumenty    28
      1. Ogólne warunki emisji i obrotu papierami wartościowymi    28
        Instrumenty rynków finansowych    28
        Publiczny obrót papierami wartościowymi    30
        Niepubliczny obrót papierami wartościowymi    30
        Rynek pierwotny i wtórny    30
        Forma emisji papierów wartościowych i jej konsekwencje    31
      2. Papiery wartościowe dłużne    31
        Typy papierów wartościowych dłużnych    31
        Skarbowe papiery wartościowe    32
        Papiery wartościowe przedsiębiorstw i innych emitentów    33
        Bony skarbowe    33
        Obligacje skarbowe    34
        Papiery wartościowe dłużne przedsiębiorstw    34
        Weksle    35
      3. Papiery wartościowe własnościowe    36
        Akcje i ich wartość nominalna    36
        Obrót akcjami    37
      4. Papiery wartościowe pochodne    39
        Transakcje terminowe    39
        Transakcje opcyjne    39
      5. Rynek pieniężny    40
        Charakterystyka rynku pieniężnego    40
        Instrumenty rynku pieniężnego    40
      6. Rynek kapitałowy    41
        Instrumenty rynku kapitałowego    41
        Dochodowość instrumentów rynku kapitałowego    41
    Rozdział IV. Instytucje finansowe    43
      1. Typy instytucji finansowych    43
        Instytucje wchodzące w skład polskiego systemu finansowego    43
        Skład systemu finansowego    44
      2. Funkcje instytucji finansowych    44
        Pośrednictwo instytucji finansowych w obrocie kapitałami    44
        Przesunięcie konsumpcji w przyszłość    44
        Koncentracja kapitałów i transformacja pieniądza w czasie    45
        Zmniejszenie ryzyka finansowego    46
      3. Rola kapitałów własnych i kapitałów obcych    46
        Kapitały własne    46
        Kapitały obce    46
      4. Kontrola publiczna nad instytucjami finansowymi    47
        Zależność instytucji finansowych od zaufania publicznego    47
        Kontrola nad instytucjami finansowymi    47
    Rozdział V. Finanse publiczne    49
      1. Pojęcie finansów publicznych    49
        Instytucje kontrolujące finanse publiczne    49
        Krytyka zwiększania roli rządów w finansach    49
      2. Instytucje publiczne i samorządy    50
        Autonomiczne instytucje publiczne    50
        Rada Polityki Pieniężnej    50
        Samorządy lokalne    51
      3. Budżet państwowy    53
        Budżety centralne i lokalne    53
        Budżet państwa    54
      4. Dochody budżetowe    54
        Główne pozycje dochodów budżetowych    54
        Podatki    54
        Inne źródła dochodów państwa    55
      5. Wydatki budżetowe    56
        Wielkość wydatków    56
        Wydatki bieżące i inwestycyjne    56
      6. Deficyt budżetowy i jego finansowanie    56
        Sposoby finansowania deficytu budżetowego    56
        Rola emisji papierów skarbowych w finansowaniu deficytu budżetowego    57
        Dług zagraniczny rządu    57
        Koszt obsługi długu    58
      7. Funkcja redystrybucyjna finansów publicznych    59
        Wtórny podział dochodu narodowego    59
        Czynniki i cele redystrybucji dochodu przez państwo    59
      8. Funkcja alokacyjna finansów publicznych    60
        Dobra publiczne i prywatne    60
        Rozdział dóbr publicznych    60
      9. Funkcja stabilizacyjna finansów publicznych    61
        Dążenie władz publicznych do stabilizacji życia gospodarczego    61
        Instrumenty polityki stabilizacyjnej    61
      Wybrana literatura    63
  CZĘŚĆ II. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW    67
    Rozdział VI. Analiza ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa    67
      1. Sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa i ich ocena    67
        Sprawozdania finansowe    67
        Bilans przedsiębiorstwa    68
        Środki własne    68
        Środki obce    68
        Układ bilansu    69
        Bilans w analizach ekonomicznych    69
        Rachunek wyników    70
        Etapy analizy sprawozdań finansowych    70
      2. Analiza porównawcza    71
        Analiza zmian wartości nominalnych    71
        Graficzne przedstawienie rezultatów analizy    72
      3. Analiza pozioma bilansu, obliczanie wskaźnika ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa    73
        Zasady analizy poziomej bilansu    73
        Wskaźnik struktury kapitału    74
        Wskaźnik struktury majątku    75
        Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa    75
      4. Bilans analityczny przedsiębiorstwa    76
        Analiza pionowa bilansu    76
        Zasady opracowania bilansu analitycznego    77
        Wnioski z analizy pasywów    77
        Analiza aktywów    79
      5. Wpływ inflacji na ocenę sytuacji przedsiębiorstwa    80
        Ustalenie wartości rzeczywistej    80
        Inflacja a rozwój przedsiębiorstwa    81
    Rozdział VII. Pozyskiwanie kapitałów    82
      1. Kapitały własne    82
        Kapitał podstawowy i inne składniki kapitałów własnych    82
        Zysk brutto i netto    83
        Podział zysku    83
        Zwiększanie kapitałów własnych przez wpłaty właścicieli    84
      2. Kapitał akcyjny    85
        Wartość nominalna i cena akcji    85
        Emisje akcji    85
        Rentowność kapitałów własnych    87
      3. Kapitały obce    87
        Rola kapitałów obcych    87
        Zobowiązania wobec przedsiębiorstw jako źródło finansowania    88
        Kredyt kupiecki    88
        Zobowiązania wobec Skarbu Państwa i instytucji publicznych    89
        Skład zobowiązań    89
        Ryzyko związane z wykorzystaniem środków obcych    89
      4. Efekt dźwigni finansowej    91
        Dźwignia finansowa    91
        Stopa zwrotu na aktywach    91
    Rozdział VIII. Finansowanie aktywów    93
      1. Skład aktywów    93
        Środki trwałe    93
        Środki obrotowe    93
      2. Problem płynności    94
        Płynność i rezultaty jej utraty    94
        Analiza wskaźnikowa płynności    94
        Prognozy płynności    96
        Obrona płynności przedsiębiorstwa    97
      3. Finansowanie inwestycji rzeczowych    97
        Amortyzacja jako środek finansowania inwestycji    98
        Odpisy amortyzacyjne    98
        Leasing    99
        Stopa zyskowności inwestycji    100
        Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych    101
        Obliczanie rzeczywistego okresu zwrotu nakładów inwestycyjnych    101
        Próg zysku    103
      4. Zarządzanie majątkiem obrotowym    105
        Skład majątku obrotowego    105
        Zmienność zapotrzebowania na aktywa obrotowe    105
        Strategie finansowania aktywów obrotowych    105
        Kształtowanie składników majątku obrotowego na optymalnym poziomie    107
        Optymalizacja wielkości zasobów pieniężnych    107
        Optymalizacja stanu zapasów    108
        Problem należności    109
        Faktoring    110
        Okres obrotu majątku obrotowego    111
      5. Inwestycje finansowe przedsiębiorstwa    112
        Kształtowanie portfela papierów wartościowych przedsiębiorstwa    112
        Zarządzanie portfelem papierów wartościowych przez banki    114
        Inwestowanie w fundusze inwestycyjne    114
      Wybrana literatura    115
  CZĘŚĆ III. BANKOWOŚĆ    119
    Rozdział IX. Podstawowe zasady działania banków    119
      1. Banki i ich rodzaje    119
        Banki detaliczne    119
        Banki inwestycyjne    120
        Dereglamentacja    120
        Banki komercyjne    121
        Banki spółdzielcze i samopomocowe    121
        Banki komunalne    122
        Kasy oszczędnościowo-pożyczkowe    122
      2. Banki w systemie bankowym    122
        System bankowy    122
        Prawo bankowe    123
        Nadzór bankowy a bezpieczeństwo banków    124
        Główne zadania nadzoru bankowego    124
        Instytucje sprawujące nadzór bankowy    126
        Komisja Nadzoru Bankowego i Rada Polityki Pieniężnej    126
        Zadania Narodowego Banku Polskiego    127
      3. Zasady pracy i operacje bankowe    128
        Zyski banku i ich pochodzenie    128
        Przychody odsetkowe i prowizje    128
        Operacje bankowe    129
        Produkty bankowe    129
      4. Ryzyko bankowe    130
        Korelacja między zyskiem a ryzykiem    130
        Ryzyko a czas operacji    131
        Ryzyko utraty płynności przez bank    131
        Ryzyko kursowe    132
        Ryzyko niedopasowania stopy procentowej    133
      5. Funkcje banków w gospodarce    134
        Specyfika przedsiębiorstwa bankowego    134
        Koncentracja kapitałów przez banki    135
        Transformacja pieniądza w czasie    135
        Realizacja rozliczeń finansowych i inne funkcje banków    136
      6. Organizacja banku i sieć placówek bankowych    136
        Podział kompetencji w kierowaniu bankiem    136
        Centrala i sieć placówek terenowych    137
        Typy placówek bankowych    138
        Zróżnicowanie wielkości sieci bankowej    138
        Korzyści z rozbudowy sieci placówek bankowych    139
        Przenoszenie operacji bankowych poza placówki bankowe    139
        Bankowość elektroniczna, homebanking    140
        Bankowe grupy kapitałowe    141
    Rozdział X. Pozyskiwanie pieniądza przez bank    142
      1. Kapitały własne banku    142
        Skład kapitałów własnych    142
        Finansowanie kapitałów własnych    143
        Udział kapitałów własnych w pasywach i jego konsekwencje    144
        Kapitały własne a bezpieczeństwo depozytów    144
        Kapitały własne a wielkość kredytów    145
      2. Depozyty bankowe    145
        Depozyty w pasywach banku    145
        Pochodzenie depozytów    146
        Oprocentowanie depozytów    146
        Zasady lokat bieżących    147
        Korzyści banków z lokat bieżących    148
        Zasady depozytów terminowych    149
        Oprocentowanie depozytów terminowych    149
        Kapitalizacja odsetek    150
        Rezerwy obowiązkowe na depozyty terminowe    150
      3. Emisja papierów wartościowych dłużnych przez banki    151
        Podstawowe zasady emisji papierów wartościowych dłużnych    151
        Bony i obligacje bankowe    151
        Certyfikaty depozytowe    152
      4.Lokaty międzybankowe    152
        Krótkoterminowe lokaty międzybankowe    153
        Lokaty pokrywające okresowy deficyt banku    154
        Lokaty przy deficycie strukturalnym    154
    Rozdział XI. Inwestycje bankowe    155
      1. Aktywa i ich podział    155
        Aktywa i operacje aktywne    155
        Aktywa niepracujące    155
        Aktywa pracujące    156
      2. Polityka aktywów i pasywów banku    157
        Stopa i marża zysku    157
        „Złota reguła bankowa”    158
        „Reguła osadu we wkładach”    158
        Inwestowanie pieniędzy z lokat bieżących i krótkoterminowych    159
      3. Operacje kredytowe    160
        Rodzaje kredytów    160
        Kredyty gospodarcze i ich typy    161
        Kredyty dla ludności    163
        Kredyty budowlano-mieszkaniowe    164
        Podstawowe zasady procedur kredytowych    164
        Dokumentacja kredytowa klienta    165
        Etapy procedur kredytowych    166
        Ocena zdolności kredytowej klienta    166
        Umowa kredytowa i monitoring kredytu    168
        Prowizja kredytowa    168
        Oprocentowanie kredytu    169
        Zasady spłaty kredytu    170
        Zabezpieczenia i ich wartość    171
        Zabezpieczenia osobiste i rzeczowe    172
        Hipoteka, przewłaszczenie i zastaw    172
        „Złe kredyty”    173
        Rezerwy na należności nieregularne    174
        Restrukturyzacja kredytów    174
        Windykacja kredytów    175
      4. Bankowe inwestycje w papiery wartościowe    176
        Płynność papierów wartościowych    176
        Bankowe inwestycje w akcje    176
        Inwestycje w bony i obligacje skarbowe    177
      5. Lokaty międzybankowe czynne    177
    Rozdział XII. Operacje pośredniczące    179
      1. Operacje rozliczeń krajowych    179
        Rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe    179
        Polecenia przelewu    180
        Czeki    180
        Karty płatnicze    181
        Rozliczenia międzybankowe    182
      2. Rozliczenia zagraniczne    183
        Korzyści z rozliczeń zagranicznych    183
        Wymiana walut    184
        Bankowe umowy międzynarodowe    184
        SWIFT    184
        Akredytywa dokumentowa    185
      3. Gwarancje bankowe    186
        Zasady gwarancji bankowych    186
        Najważniejsze typy gwarancji bankowych    186
      4. Pośrednictwo banków w obrocie papierami wartościowymi    187
        Pośrednictwo w sprzedaży papierów skarbowych    188
        Pośrednictwo w emisji papierów dłużnych przedsiębiorstw    188
        Pośrednictwo w emisji akcji przedsiębiorstw    190
      Wybrana literatura    192
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia