Woda w miejskiej przestrzeni publicznej. Modelowe formy zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych

-20%

Woda w miejskiej przestrzeni publicznej. Modelowe formy zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,60  27,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 27,00 zł (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 18,09 zł  


21,60

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Rozprawa habilitacyjna prezentuje znaczenie i rolę, jaką woda odgrywa w przestrzeni miejskiej. Woda to z jednej strony newralgiczny składnik ekosystemów miejskich, z drugiej zaś – warunek rozwoju cywilizacji i pierwiastek kulturotwórczy. Jako zwornik układów biocenotycznych i antropogenicznych zajmuje szczególne miejsce w strukturze miasta, a wykorzystanie jej zasobów z poszanowaniem zasady świętości wody należy do priorytetów zrównoważonego rozwoju.

Autorka stawia tezę, że proekologiczne systemy zagospodarowania wody opadowej mogą i powinny być nie tylko niezbędnym elementem infrastruktury technicznej, ale również cennym narzędziem kompozycji miasta i tworzywem społecznie atrakcyjnych przestrzeni publicznych.

Praca skierowana jest zarówno do architektów, urbanistów i architektów krajobrazu, jak i do projektantów infrastruktury sanitarnej i hydrotechnicznej oraz przedstawicieli samorządów lokalnych. Opracowane w wyniku badań modelowe rozwiązania mają wskazać możliwości integracji technologii zagospodarowania wód opadowych z podnoszeniem standardów estetycznych i użytkowych przestrzeni publicznych.


Rok wydania2011
Liczba stron314
KategoriaArchitektura i urbanistyka
WydawcaWydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISBN-13978-83-7143-986-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wprowadzenie     9
  
  1.1. Problem badawczy     11
  1.2. Cele i znaczenie pracy badawczej     12
  1.3. Zakres i obszar badań     14
  1.4. Układ pracy i metody badawcze     15
  
  2. STAN BADAŃ     18
  
  2.1. Przegląd literatury przedmiotu     18
  2.1.1. Rola wody w kompozycji architektonicznej i urbanistycznej na przestrzeni dziejów     19
  2.1.2. Woda jako atrakcyjny element współczesnej przestrzeni architektonicznej i krajobrazu miasta     23
  2.1.3. Jakość przestrzeni miejskich     27
  2.1.4. Znaczenie gospodarki wodnej dla zrównoważonego rozwoju miast     32
  2.1.5. Zagospodarowanie miejskich terenów nadrzecznych     37
  2.1.6. Techniczne i ekologiczne aspekty zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych     41
  2.2. Przegląd ważniejszych osiągnięć badawczych i projektowych     45
  
  3. IDENTYFIKACJA WODNO-PRZESTRZENNYCH PROBLEMÓW POLSKICH MIAST     56
  
  3.1. Estetyczne i społeczne problemy percepcji wody w mieście     56
  3.1.1. Postrzeganie elementów wodnych w krajobrazie miasta     56
  3.1.2. Woda a jakość przestrzeni publicznych polskich miast     58
  3.1.3. Problemy i sukcesy rewitalizacji stref nadrzecznych w polskich miastach     61
  3.2. Zagrożenia powodziowe w miastach     68
  3.3. Zasoby wodne i reżim hydrologiczny rzek     73
  3.4. Klimat miast     76
  3.5. Tradycyjne systemy kanalizacji deszczowej     81
  3.6. Skutki uszczelnienia powierzchni miast – problemy środowiskowe     83
  3.7. Problemy gospodarczego wykorzystania wód opadowych i powierzchniowych     87
  3.8. Analiza regulacji prawnych w zakresie planowania przestrzennego i gospodarki wodnej w Polsce     90
  3.8.1. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące zrównoważonej gospodarki wodnej i ochrony środowiska     90
  3.8.2. Narzędzia planowania przestrzennego i gospodarowania wodami w Polsce     93
  3.8.3. Przestrzeń publiczna w świetle polskiego prawa     96
  3.8.4. Wybrane aspekty prawne zagospodarowania nadbrzeży i terenów zalewowych     98
  3.8.5. Wybrane aspekty prawne gospodarowania wodą opadową     104
  3.9. Wnioski     108
  
  4. MIEJSKA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA     113
  
  4.1. Atrybuty i mierniki jakości przestrzeni miejskiej     113
  4.1.1. Percepcja przestrzeni miasta     115
  4.1.2. Społeczne atrybuty przestrzeni miejskich     118
  4.1.3. Ocena estetyczna krajobrazu     123
  4.1.4. Ekologiczne walory przestrzeni miejskich     124
  4.1.5. Ekonomiczna wartość przestrzeni publicznej     127
  4.1.6. Podsumowanie: model IDEKWA     129
  4.2. Rodzaje miejskich przestrzeni publicznych     130
  4.2.1. Ulice, place, parki, nadbrzeża jako miejsca publiczne     131
  4.2.2. Typologia obszarów nadrzecznych     134
  4.2.2.1. Typy dolin rzecznych i nabrzeży     135
  4.2.2.2. Rodzaje nadrzecznych przestrzeni publicznych     137
  4.2.3. Klasyfikacja i ocena miejskich przestrzeni publicznych     142
  
  5. TYPOLOGIA ELEMENTÓW WODNYCH     144
  
  5.1. Definicje i klasyfikacja elementów wodnych wynikająca z aktów prawnych     144
  5.2. Percepcyjno-behawioralny potencjał wody w krajobrazie miasta     146
  5.2.1. Kompozycyjne walory elementów wodnych – analiza i klasyfikacja     150
  5.2.2. Semiotyczny potencjał wody     152
  5.3. Ocena walorów percepcyjno-behawioralnych różnych typów elementów wodnych     158
  
  6. ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH W MIASTACH     160
  
  6.1. Woda w systemie ekologicznym miasta     160
  6.2. Współczesne metody zagospodarowania wód opadowych w miastach (SUDS)     164
  6.2.1. Zmodyfikowana kanalizacja deszczowa     168
  6.2.2. Metody projektowania systemów odprowadzania, retencji i infiltracji wód opadowych     169
  6.3. Klasyfikacja i ocena przestrzeni miejskich pod kątem możliwości retencji wód opadowych i zagrożeń powodziowych     173
  6.3.1. Podziały obszarów miejskich ze względu na możliwości zagospodarowania wód opadowych     175
  6.3.2. Podziały obszarów miejskich uwzględniające zagrożenia powodziowe     177
  6.3.3. Podziały obszarów miejskich ze względu na strukturę funkcjonalno-przestrzenną     178
  6.4. Typy i modelowe formy elementów SUDS (TRIO)     180
  6.4.1. Urządzenia do zbierania i transportowania wód opadowych     182
  6.4.2. Urządzenia do retencji wody deszczowej     191
  6.4.3. Urządzenia do infiltracji wód opadowych     203
  6.4.4. Urządzenia do oczyszczania wód deszczowych     212
  6.5. Rola nadrzecznych parków buforowych     221
  6.6. Dobre praktyki w zakresie zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych w miastach – wybrane przykłady realizacji i rozwiązań projektowych     225
  6.6.1. Woda w strategii rozwoju miasta – Rotterdam Waterstadt 2035     225
  6.6.2. Woda deszczowa w śródmiejskiej przestrzeni publicznej – Potsdamer Platz w Berlinie     229
  6.6.3. Osiedlowe systemy małej retencji i ich wpływ na jakość przestrzeni publicznych     232
  6.6.3.1. Kronsberg – Hannover     232
  6.6.3.2. Scharnhauser Park w Ostfildern     234
  6.6.3.3. Marina Mokotów w Warszawie     240
  6.6.4. Nadrzeczne parki buforowe     243
  6.6.4.1. Park na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu     244
  6.6.4.2. Park nad Starym Kanałem Bydgoskim w Bydgoszczy     245
  6.6.4.3. Sponge Park nad kanałem Gowanus, Brooklyn, Nowy Jork     246
  
  7. MODELOWE ROZWIĄZANIA - WNIOSKI I REKOMENDACJE     248
  
  7.1. Holistyczne podejście do zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych w miejskiej przestrzeni publicznej     248
  7.2. System oceny wielokryterialnej - metoda WIQUS     251
  7.3. Możliwości wdrapania systemów TRIO w różnych typach przestrzeni miejskiej     255
  7.4. Wykorzystanie systemów TRIO w kształtowaniu przestrzeni publicznych     258
  7.4.1. Modele kształtowania systemów TRIO z uwzględnieniem percepcyjno-behawioralnego potencjału elementów wodnych     258
  7.4.2. Zasady kształtowania i wdrapania systemów TRIO w przestrzeniach publicznych     265
  
  8. Podsumowanie     267
  
  Podsumowanie     267
  Literatura     273
  Ważniejsze akty prawne     296
  Ważniejsze źródła internetowe     297
  Spis ilustracji     301
  Spis fotografii     304
  Spis tabel     309
  Streszczenie     312
  Summary     313
RozwińZwiń