Woda w miejskiej przestrzeni publicznej. Modelowe formy zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych

Woda w miejskiej przestrzeni publicznej. Modelowe formy zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

13,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Rozprawa habilitacyjna prezentuje znaczenie i rolę, jaką woda odgrywa w przestrzeni miejskiej. Woda to z jednej strony newralgiczny składnik ekosystemów miejskich, z drugiej zaś – warunek rozwoju cywilizacji i pierwiastek kulturotwórczy. Jako zwornik układów biocenotycznych i antropogenicznych zajmuje szczególne miejsce w strukturze miasta, a wykorzystanie jej zasobów z poszanowaniem zasady świętości wody należy do priorytetów zrównoważonego rozwoju.

Autorka stawia tezę, że proekologiczne systemy zagospodarowania wody opadowej mogą i powinny być nie tylko niezbędnym elementem infrastruktury technicznej, ale również cennym narzędziem kompozycji miasta i tworzywem społecznie atrakcyjnych przestrzeni publicznych.

Praca skierowana jest zarówno do architektów, urbanistów i architektów krajobrazu, jak i do projektantów infrastruktury sanitarnej i hydrotechnicznej oraz przedstawicieli samorządów lokalnych. Opracowane w wyniku badań modelowe rozwiązania mają wskazać możliwości integracji technologii zagospodarowania wód opadowych z podnoszeniem standardów estetycznych i użytkowych przestrzeni publicznych.


Liczba stron314
WydawcaWydawnictwo Politechniki Poznańskiej
ISBN-13978-83-7143-986-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wprowadzenie    9
  1.1. Problem badawczy    11
  1.2. Cele i znaczenie pracy badawczej    12
  1.3. Zakres i obszar badań    14
  1.4. Układ pracy i metody badawcze    15
  2. STAN BADAŃ    18
  2.1. Przegląd literatury przedmiotu    18
  2.1.1. Rola wody w kompozycji architektonicznej i urbanistycznej na przestrzeni dziejów    19
  2.1.2. Woda jako atrakcyjny element współczesnej przestrzeni architektonicznej i krajobrazu miasta    23
  2.1.3. Jakość przestrzeni miejskich    27
  2.1.4. Znaczenie gospodarki wodnej dla zrównoważonego rozwoju miast    32
  2.1.5. Zagospodarowanie miejskich terenów nadrzecznych    37
  2.1.6. Techniczne i ekologiczne aspekty zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych    41
  2.2. Przegląd ważniejszych osiągnięć badawczych i projektowych    45
  3. IDENTYFIKACJA WODNO-PRZESTRZENNYCH PROBLEMÓW POLSKICH MIAST    56
  3.1. Estetyczne i społeczne problemy percepcji wody w mieście    56
  3.1.1. Postrzeganie elementów wodnych w krajobrazie miasta    56
  3.1.2. Woda a jakość przestrzeni publicznych polskich miast    58
  3.1.3. Problemy i sukcesy rewitalizacji stref nadrzecznych w polskich miastach    61
  3.2. Zagrożenia powodziowe w miastach    68
  3.3. Zasoby wodne i reżim hydrologiczny rzek    73
  3.4. Klimat miast    76
  3.5. Tradycyjne systemy kanalizacji deszczowej    81
  3.6. Skutki uszczelnienia powierzchni miast – problemy środowiskowe    83
  3.7. Problemy gospodarczego wykorzystania wód opadowych i powierzchniowych    87
  3.8. Analiza regulacji prawnych w zakresie planowania przestrzennego i gospodarki wodnej w Polsce    90
  3.8.1. Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące zrównoważonej gospodarki wodnej i ochrony środowiska    90
  3.8.2. Narzędzia planowania przestrzennego i gospodarowania wodami w Polsce    93
  3.8.3. Przestrzeń publiczna w świetle polskiego prawa    96
  3.8.4. Wybrane aspekty prawne zagospodarowania nadbrzeży i terenów zalewowych    98
  3.8.5. Wybrane aspekty prawne gospodarowania wodą opadową    104
  3.9. Wnioski    108
  4. MIEJSKA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA    113
  4.1. Atrybuty i mierniki jakości przestrzeni miejskiej    113
  4.1.1. Percepcja przestrzeni miasta    115
  4.1.2. Społeczne atrybuty przestrzeni miejskich    118
  4.1.3. Ocena estetyczna krajobrazu    123
  4.1.4. Ekologiczne walory przestrzeni miejskich    124
  4.1.5. Ekonomiczna wartość przestrzeni publicznej    127
  4.1.6. Podsumowanie: model IDEKWA    129
  4.2. Rodzaje miejskich przestrzeni publicznych    130
  4.2.1. Ulice, place, parki, nadbrzeża jako miejsca publiczne    131
  4.2.2. Typologia obszarów nadrzecznych    134
  4.2.2.1. Typy dolin rzecznych i nabrzeży    135
  4.2.2.2. Rodzaje nadrzecznych przestrzeni publicznych    137
  4.2.3. Klasyfikacja i ocena miejskich przestrzeni publicznych    142
  5. TYPOLOGIA ELEMENTÓW WODNYCH    144
  5.1. Definicje i klasyfikacja elementów wodnych wynikająca z aktów prawnych    144
  5.2. Percepcyjno-behawioralny potencjał wody w krajobrazie miasta    146
  5.2.1. Kompozycyjne walory elementów wodnych – analiza i klasyfikacja    150
  5.2.2. Semiotyczny potencjał wody    152
  5.3. Ocena walorów percepcyjno-behawioralnych różnych typów elementów wodnych    158
  6. ZAGOSPODAROWANIE WÓD OPADOWYCH W MIASTACH    160
  6.1. Woda w systemie ekologicznym miasta    160
  6.2. Współczesne metody zagospodarowania wód opadowych w miastach (SUDS)    164
  6.2.1. Zmodyfikowana kanalizacja deszczowa    168
  6.2.2. Metody projektowania systemów odprowadzania, retencji i infiltracji wód opadowych    169
  6.3. Klasyfikacja i ocena przestrzeni miejskich pod kątem możliwości retencji wód opadowych i zagrożeń powodziowych    173
  6.3.1. Podziały obszarów miejskich ze względu na możliwości zagospodarowania wód opadowych    175
  6.3.2. Podziały obszarów miejskich uwzględniające zagrożenia powodziowe    177
  6.3.3. Podziały obszarów miejskich ze względu na strukturę funkcjonalno-przestrzenną    178
  6.4. Typy i modelowe formy elementów SUDS (TRIO)    180
  6.4.1. Urządzenia do zbierania i transportowania wód opadowych    182
  6.4.2. Urządzenia do retencji wody deszczowej    191
  6.4.3. Urządzenia do infiltracji wód opadowych    203
  6.4.4. Urządzenia do oczyszczania wód deszczowych    212
  6.5. Rola nadrzecznych parków buforowych    221
  6.6. Dobre praktyki w zakresie zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych w miastach – wybrane przykłady realizacji i rozwiązań projektowych    225
  6.6.1. Woda w strategii rozwoju miasta – Rotterdam Waterstadt 2035    225
  6.6.2. Woda deszczowa w śródmiejskiej przestrzeni publicznej – Potsdamer Platz w Berlinie    229
  6.6.3. Osiedlowe systemy małej retencji i ich wpływ na jakość przestrzeni publicznych    232
  6.6.3.1. Kronsberg – Hannover    232
  6.6.3.2. Scharnhauser Park w Ostfildern    234
  6.6.3.3. Marina Mokotów w Warszawie    240
  6.6.4. Nadrzeczne parki buforowe    243
  6.6.4.1. Park na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu    244
  6.6.4.2. Park nad Starym Kanałem Bydgoskim w Bydgoszczy    245
  6.6.4.3. Sponge Park nad kanałem Gowanus, Brooklyn, Nowy Jork    246
  7. MODELOWE ROZWIĄZANIA - WNIOSKI I REKOMENDACJE    248
  7.1. Holistyczne podejście do zagospodarowania wód opadowych i powierzchniowych w miejskiej przestrzeni publicznej    248
  7.2. System oceny wielokryterialnej - metoda WIQUS    251
  7.3. Możliwości wdrapania systemów TRIO w różnych typach przestrzeni miejskiej    255
  7.4. Wykorzystanie systemów TRIO w kształtowaniu przestrzeni publicznych    258
  7.4.1. Modele kształtowania systemów TRIO z uwzględnieniem percepcyjno-behawioralnego potencjału elementów wodnych    258
  7.4.2. Zasady kształtowania i wdrapania systemów TRIO w przestrzeniach publicznych    265
  8. Podsumowanie    267
  Podsumowanie    267
  Literatura    273
  Ważniejsze akty prawne    296
  Ważniejsze źródła internetowe    297
  Spis ilustracji    301
  Spis fotografii    304
  Spis tabel    309
  Streszczenie    312
  Summary    313
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia