System finansowy w Polsce, t. 2

System finansowy w Polsce, t. 2

2 oceny

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 32,00 zł  


32,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe, zmienione wydanie podręcznika, który zyskał uznanie na polskim rynku literatury edukacyjnej.

Od czasu pierwszego wydania Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, doszło do zmian na polskiej scenie politycznej. Konieczne stało się zatem rozszerzenie analizy rozwoju polskiego systemu finansowego oraz omówienie przemian, jakie zaszły od 2002 roku.

Polski system finansowy rozwija się bardzo dynamicznie, zbliżając się do systemów krajów wysoko rozwiniętych. Wszystkie kwestie z tym związane zostały omówione w nowym wydaniu. Podręcznik uzupełniono o nowe elementy merytoryczne i zaktualizowano pod względem faktograficznym oraz interpretacyjnym. Znalazł się w nim również nowy rozdział "Fundusze wspólnego funkcjonowania", z także indeks rzeczowy.

Pierwszy w polskim piśmiennictwie ekonomicznym po 1989 roku podręcznik akademicki ujmujący kompleksowo całokształt zagadnień z obszaru systemu finansowego gospodarki narodowej.

Podręcznik ukazał się w dwóch tomach.
Tom 2 omawia publiczny system finansowy (państwową gospodarkę budżetową, system finansowy jednostek samorządu terytorialnego, fundusze celowe, pomoc publiczną, politykę fiskalną, zarządzanie długiem publicznym) oraz finanse podmiotów sfery realnej (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw).

W warstwie prezentacyjnej książka łączy harmonijnie problematykę teoretyczną z opisem i analizą empiryczną. Rozważania odnoszą się do przemian zachodzących w polskim systemie finansowym w kontekście doświadczeń światowych, procesów globalizacji i przystąpienia do Unii Europejskiej.
Podręcznik przeznaczony jest głównie dla:

- studentów wyższych uczelni ekonomicznych,
- studentów innych uczelni wyższych,
- słuchaczy szkół zarządzania,
- pracowników instytucji finansowych,
- polityków,
- praktyków gospodarczych.


Redaktorami naukowymi i współautorami książki są wybitni specjaliści – pracownicy Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Finansów, łączący pracę akademicką z aktywną działalnością w instytucjach polskiego systemu finansowego.

We wrześniu 2004 roku książka otrzymała Nagrodę Zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.


Rok wydania2008
Liczba stron512
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15248-2
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do drugiego wydania    9
  Część II. Publiczny system finansowy    13
    13. Zasady funkcjonowania i zakres publicznego systemu finansowego (Barbara Woźniak)    13
      13.1. Zadania publiczne i środki ich realizacji    13
        13.1.1. Zadania państwa    13
        13.1.2. Zadania samorządu terytorialnego    26
      13.2. Specyfika publicznego systemu finansowego    33
        13.2.1. Dobra publiczne    33
        13.2.2. Środki publiczne    39
      13.3. Sektor finansów publicznych    56
        13.3.1. Podmioty i instytucje sektora finansów publicznych    56
        13.3.2. Instytucje poboru dochodów publicznych i kontroli publicznej gospodarki finansowej    65
      13.4. Dochody i wydatki sektora finansów publicznych    71
      13.5. Kierunki zmian w publicznym systemie finansowym    86
      Literatura    89
    14. System budżetowy państwa (Joanna Marczakowska-Proczka)    94
      14.1. Budżet państwa    94
        14.1.1. Pojęcie i istota budżetu państwa    94
        14.1.2. Podstawy prawne gospodarki budżetowej    96
        14.1.3. Funkcje budżetu    97
        14.1.4. Zasady budżetowe    98
      14.2. Klasyfikacja budżetowa    101
      14.3. Planowanie budżetowe    103
        14.3.1. Etapy tworzenia budżetu    103
        14.3.2. Rodzaje dochodów i wydatków budżetowych    106
        14.3.3. Metody planowania budżetowego    113
      14.4. Realizacja budżetu państwa    116
        14.4.1. Przepływy środków pieniężnych    116
        14.4.2. Obsługa rachunków budżetu państwa    119
        14.4.3. Kontrola i dyscyplina budżetowa    121
        14.4.4. Plan budżetu a jego wykonanie    124
      14.5. Budżet a skarb państwa    126
        14.5.1. Miejsce i funkcje skarbu państwa w gospodarce rynkowej    126
        14.5.2. Skarb państwa w sektorze finansów publicznych    129
      14.6. Budżet Unii Europejskiej    130
        14.6.1. Geneza i funkcje budżetu Unii Europejskiej    130
        14.6.2. Procedura budżetowa w Unii Europejskiej    132
        14.6.3. Realizacja budżetu Unii Europejskiej    136
        14.6.4. Rozliczenia Polski z Unią Europejską    139
      14.7. Perspektywy polityki budżetowej w Polsce na najbliższe lata    141
      Literatura    143
    15. System finansowy jednostek samorządu terytorialnego (Czesława Rudzka-Lorentz)    145
      15.1. Podstawy gospodarki finansowej samorządu terytorialnego    145
      15.2. Udział samorządu terytorialnego w dochodach i wydatkach sektora finansów publicznych    150
      15.3. Podział zadań i kompetencji między administrację rządową i samorząd terytorialny    151
      15.4. Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego    155
      15.5. Dochody budżetów jednostek samorządu terytorialnego    160
      15.6. Źródła zagraniczne finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego    167
      15.7. Partnerstwo publiczno-prywatne    169
      15.8. Przychody i rozchody budżetów jednostek samorządu terytorialnego    173
      15.9. Budżet jednostki samorządu terytorialnego    175
      15.10. Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego i nadzór nad nią    177
      15.11. Kierunki zmian w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego    180
      Literatura    181
    16. Fundusze celowe (Barbara Woźniak)    183
      16.1. Miejsce i rola funduszy celowych w publicznym systemie finansowym    183
      16.2. Przychody i wydatki funduszy celowych    192
      16.3. Dotacje budżetowe dla funduszy celowych    198
      16.4. Zadania funduszy celowych i źródła ich finansowania    206
        16.4.1. Fundusze ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych    207
        16.4.2. Pozostałe fundusze celowe    216
        16.4.3. Fundusze celowe utworzone w 2005 r.    228
      16.5. Agencje państwowe    234
      16.6. Kierunki zmian funkcjonowania funduszy celowych    241
      Literatura    244
    17. Pomoc publiczna (Barbara Woźniak)    247
      17.1. Istota i zasady udzielania pomocy publicznej    247
      17.2. Rodzaje i instrumenty pomocy publicznej    259
      17.3. Notyfikacja i autoryzacja pomocy publicznej w Unii Europejskiej    263
      17.4. Notyfikacja pomocy publicznej w Polsce    267
      17.5. Ewolucja unijnej polityki udzielania pomocy publicznej    270
      17.6. Wyłączenia grupowe i pomoc regionalna    276
      17.7. Kierunki zmian polityki w zakresie pomocy publicznej    283
      Literatura    286
    18. Polityka fiskalna (Barbara Kolanowska-Kowalska)    289
      18.1. Istota, zakres i funkcje polityki fiskalnej    289
      18.2. Stabilizacyjne działanie polityki fiskalnej    293
      18.3. Środki realizacji polityki fiskalnej    298
        18.3.1. Polityka podatkowa    298
        18.3.2. Polityka celna    320
        18.3.3. Pozostałe daniny publiczne    325
        18.3.4. Dylematy rozdysponowywania środków publicznych    333
        18.3.5. Deficyt budżetowy    342
      18.4. Kierunki zmian polityki fiskalnej państw członkowskich Unii Europejskiej    357
      Literatura    360
    19. Dług publiczny (Grzegorz Gołębiowski)    362
      19.1. Dług publiczny i jego rodzaje    362
        19.1.1. Pojęcie długu publicznego    362
        19.1.2. Systematyka długu publicznego    364
        19.1.3. Przyczyny powstawania i istota długu publicznego    367
        19.1.4. Alternatywne metody finansowania zadań publicznych    369
      19.2. Ciężar długu w kontekście dopuszczalnych granic zadłużenia    370
        19.2.1. Aspekty teoretyczne    370
        19.2.2. Dług publiczny i granice zadłużenia w wybranych krajach    372
        19.2.3. Ustawowe granice zadłużenia    373
      19.3. Ewolucja zadłużenia publicznego w Polsce w okresie transformacji    374
        19.3.1. Wejście państwa na krajowy i międzynarodowy rynek finansowy    374
        19.3.2. Instrumenty zaciągania długu    377
        19.3.3. Poziomi struktura zadłużenia skarbu państwa    378
        19.3.4. Dług samorządowy    384
      19.4. Strategie zarządzania długiem publicznym    386
        19.4.1. Restrukturyzacja długu publicznego    387
        19.4.2. Rządowe strategie zarządzania długiem publicznym w Polsce    391
      19.5. Kierunki zarządzania długiem publicznym w XXI w.    393
      Literatura    395
  Część III. Finanse podmiotów sfery realnej    399
    20. Gospodarstwa domowe (Grażyna Rytelewska)    399
      20.1. Ograniczenie budżetowe konsumpcji w gospodarce rynkowej    399
      20.2. Źródła finansowania konsumpcji gospodarstw domowych    402
        20.2.1. Tworzenie i rozdysponowywanie strumienia dochodów sektora gospodarstw domowych    403
        20.2.2. Podatki od osób fizycznych a zmiany w strukturze finansowania konsumpcji    406
        20.2.3. Kredyt konsumpcyjny    408
        20.2.4. Spożycie ogółem gospodarstw domowych    412
        20.2.5. Oszczędności jako źródło finansowania odłożonej konsumpcji    413
      20.3. Zarządzanie majątkiem gospodarstw domowych    418
        20.3.1. Majątek rzeczowy    419
        20.3.2. Aktywa finansowe    420
      20.4. Kierunki zmian w powiązaniach między gospodarstwami domowymi a systemem finansowym    428
      Literatura    432
    21. Przedsiębiorstwa (Agnieszka Cenkier, Paweł Felis, Grzegorz Gołębiowski)    434
      21.1. Finanse przedsiębiorstwa    434
        21.1.1. Charakterystyka ogólna    435
        21.1.2. Cele finansów przedsiębiorstwa    435
        21.1.3. Ruch okrężny kapitału i wartości rzeczowych    436
      21.2. Źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa    437
        21.2.1. Kapitał własny    437
        21.2.2. Kapitał obcy    440
      21.3. Strategia podatkowa przedsiębiorstwa    446
        21.3.1. Reakcje podatników na obciążenia podatkowe    447
        21.3.2. Wpływ podatków na działalność przedsiębiorstwa    449
      21.4. Związki finansów przedsiębiorstw z pozostałymi elementami systemu finansowego    457
      21.5. Wybrane zagadnienia zarządzania finansami przedsiębiorstwa    460
        21.5.1. Decyzje inwestycyjne i finansowe    460
        21.5.2. Elementy analizy wskaźnikowej    463
        21.5.3. Zarządzanie kapitałem obrotowym    466
      21.6. Kierunki zmian w powiązaniach między przedsiębiorstwami a systemem finansowym    469
      Literatura    471
    22. Zakończenie. Krajowy system finansowy wobec globalizacji (Jan Krzysztof Solarz)    473
      22.1. Przejawy globalizacji i próby wyjaśnienia niektórych jej aspektów    473
        22.1.1. Pojęcie i przejawy globalizacji    473
        22.1.2. Próby teoretycznego wyjaśnienia niektórych aspektów globalizacji    478
      22.2. Międzynarodowy system finansowy    483
        22.2.1. Pojęcie międzynarodowego systemu finansowego    483
        22.2.2. Elementy i więzi międzynarodowego systemu finansowego    485
        22.2.3. Transgraniczna konkurencja w międzynarodowym systemie finansowym    487
        22.2.4. Międzynarodowe standardy finansowe    488
        22.2.5. Perspektywy rozwoju międzynarodowego systemu finansowego    490
      22.3. Przesłanki wyjaśniające pogłębianie i rozszerzanie integracji europejskiej    492
        22.3.1. Raport P. Cecchiniego    492
        22.3.2. Koncepcje wyjaśniające rozszerzanie i pogłębianie integracji europejskiej    493
        22.3.3. Harmonizacja prawa krajowego z prawem Unii Europejskiej    494
      22.4. Wpływ globalizacji i integracji europejskiej na polski system finansowy    496
        22.4.1. Wpływ na rynkowy system finansowy    497
        22.4.2. Wpływ na publiczny system finansowy    499
      Literatura    502
  Indeks rzeczowy    505
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia