Metody podejmowania decyzji finansowych

Metody podejmowania decyzji finansowych

Analiza przykładów i przypadków

7 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

34,50

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka stanowi oryginalne opracowanie zawierające narzędzia i sposoby rozwiązywania problemów finansowych. Dotyczą one zarówno decyzji krótko- jak i dłuterminowych. Autorzy wykorzystują swoje doświadczenia praktyczne i różne przypadki firm, w których wykorzystane zostały narzędzia finansowe do przeprowadzenia rachunku efektywności podejmowanych działań i przedsięwzięć, pokazując szeroki zestaw narzędzi finansowych wraz z ich zastosowaniem w praktyce.

W książce zawarto około 200 zadań, przykładów i studiów przypadków zaczerpniętych z praktyki gospodarczej, przy czym część z nich jest rozwiązanych, część zaś do samodzielnego rozwiązania. Przykłady odnoszą się do polskiej rzeczywistości gospodarczej i dotyczą zarówno problemów cząstkowych, jak i kompleksowych oraz ich wpływu na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Autorzy pokazują, jak krok po kroku rozwiązywać problemy finansowe, stosując różne narzędzia.

Struktura każdego rozdziału obejmuje:
- krótkie wprowadzenie teoretyczne,
- rozbudowane przykłady liczbowe stanowiące ilustrację omawianych zagadnień,
- zadania do samodzielnego rozwiązania wraz, z podanymi na końcu poszczególnych rozdziałów, wynikami pozwalającymi czytelnikowi sprawdzić, czy opracowane samodzielnie rozwiązanie jest poprawne.

Książka przeznaczona jest jako podręcznik do wykładów i ćwiczeń głównie do przedmiotu zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Jest również niezwykle pomocna dla zawodowych finansistów.


Rok wydania2008
Liczba stron608
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15013-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  1. Wartość pieniądza w czasie    11
    1.1. Stopa procentowa    11
      1.1.1. Realna stopa procentowa    13
      1.1.2. Efektywna stopa procentowa    14
      1.1.3. Przecietna (średnia) stopa procentowa    14
      1.1.4. Stopa płatna z dołu i stopa płatna z góry    16
      1.1.5. Stopa procentowa a podatek dochodowy    17
    1.2. Wartość przyszła pieniądza    18
      1.2.1. Wartość przyszła przy oprocentowaniu prostym i składanym    18
      1.2.2. Długość okresu kapitalizacji a wartość przyszła    19
      1.2.3. Zmiany poziomu stopy procentowej a wartość przyszła    20
    1.3. Wartość obecna pieniądza    24
      1.3.1. Wartość obecna przy oprocentowaniu prostym i składanym    24
      1.3.2. Długość okresu kapitalizacji a wartość obecna    26
      1.3.3. Zmiany poziomu stopy procentowej a wartość obecna    26
    1.4. Wartość przyszła i obecna płatności cyklicznych    31
    Zadania do rozdziału 1    38
  2. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa    60
    2.1. Źródła informacji wykorzystywanych w analizie    60
    2.2. Wstepna analiza sprawozdania finansowego    61
      2.2.1. Bilans i jego wstepna analiza    61
      2.2.2. Rachunek zysków i strat    72
      2.2.3. Rachunek przepływów pieniężnych    75
      2.2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym    78
    2.3. Badanie płynności finansowej przedsiębiorstwa    81
      2.3.1. Pomiar płynności finansowej    81
      2.3.2. Wykorzystanie kapitału obrotowego netto do oceny płynności finansowej    84
    2.4. Ocena zadłużenia przedsiębiorstwa    88
    2.5. Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa    93
      2.5.1. Wskaźniki oparte na kosztach    93
      2.5.2. Wskaźniki rotacji    95
      2.5.3. Wskaźniki gospodarowania zasobami    97
    2.6. Analiza rentowności przedsiębiorstwa    102
    2.7. Ocena wartości rynkowej akcji i kapitału    108
    Zadania do rozdziału 2    112
  3. Zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie    121
    3.1. Kapitał obrotowy netto    121
    3.2. Poziom zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto    122
    3.3. Zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto    124
    3.4. Sposoby przywracania równowagi miedzy kapitałem obrotowym netto a zapotrzebowaniem na ten kapitał    126
    3.5. Rachunek przepływów kapitałowych    127
    3.6. Obliczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto    129
      3.6.1. Obliczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto w warunkach wzrostu sprzedaży    129
      3.6.2. Obliczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto przy wzroście sprzedaży i zmianach polityki finansowej    132
      3.6.3. Obliczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto w warunkach spadku sprzedaży metodą procentu od sprzedaży    139
      3.6.4. Obliczanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto w warunkach uruchamiania działalności gospodarczej    141
    Zadania do rozdziału 3    146
  4. Zarządzanie aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie    154
    4.1. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie    154
      4.1.1. Potrzeba utrzymywania zapasów w przedsiębiorstwie    154
      4.1.2. Koszty zapasów    155
      4.1.3. Optymalna wielkość zamówienia    158
      4.1.4. Opusty cenowe "za wielkość" partii dostawy    162
    4.2. Zarządzanie należnościami    168
      4.2.1. Monitorowanie poziomu i struktury należności    168
      4.2.2. Terminy płatności faktur    176
      4.2.3. Skutki zmian terminów płatności    186
      4.2.4. Opusty cenowe    187
      4.2.5. Karne odsetki    198
      4.2.6. Windykacja i obrót wierzytelnościami    201
    4.3. Zarządzanie środkami pienieżnymi    207
      4.3.1. Motywy utrzymywania wolnej gotówki w przedsiębiorstwie    207
      4.3.2. Model zapasów gotówki    208
      4.3.3. Model kontroli przypadkowych stanów gotówki Millera–Orra    209
      4.3.4. Preliminarz obrotów gotówkowych    210
      4.3.5. Korzyści wykorzystania cash poolingu w przedsiębiorstwie    219
      4.3.6. Formy lokowania wolnej gotówki w przedsiębiorstwie    225
    Zadania do rozdziału 4    232
  5. Krótkoterminowe źródła finansowania działalności przedsiębiorstw    266
    5.1. Kredyty krótkoterminowe    266
      5.1.1. Rodzaje kredytów krótkoterminowych    266
      5.1.2. Oprocentowanie jako koszt pozyskania kredytu    269
    5.2. Emisja krótkoterminowych papierów dłużnych    276
    5.3. Sekurytyzacja aktywów    280
    5.4. Wykorzystanie weksli w obrocie gospodarczym    286
      5.4.1. Rodzaje weksli    286
      5.4.2. Funkcje weksla    288
      5.4.3. Wykorzystanie funkcji gwarancyjnej weksla    289
      5.4.4. Weksel jako narzedzie kredytów bankowych    289
      5.4.5. Dyskonto i redyskonto weksli    290
    5.5. Faktoring jako źródło finansowania działalności operacyjnej    293
    Zadania do rozdziału 5    301
  6. Analiza źródeł finansowania inwestycji    309
    6.1. Dobór źródeł finansowania    309
    6.2. Zyski zatrzymane    310
    6.3. Wycena akcji zwykłych    314
      6.3.1. Model zdyskontowanych dywidend    315
      6.3.2. Model wartości całkowitej spółki    318
    6.4. Wycena obligacji    323
      6.4.1. Rodzaje obligacji    323
      6.4.2. Obligacje o stałym oprocentowaniu wyceniane w momencie wypłaty odsetek    325
      6.4.3. Obligacje o stałym oprocentowaniu wyceniane w trakcie okresu kuponowego    326
      6.4.4. Obligacje z kuponem zerowym    326
      6.4.5. Stopa dochodu do terminu zapadalności obligacji    327
      6.4.6. Stopa dochodu a oprocentowanie    328
      6.4.7. Stopa dochodu do momentu wezwania do przedterminowego wykupu    328
    6.5. Kredyty długoterminowe    328
      6.5.1. Spłata kredytu w równych ratach kapitałowych    339
      6.5.2. Spłata kredytu w równych kwotach płatności    340
      6.5.3. Kredyt z opóźnionym okresem spłat    340
      6.5.4. Efektywny koszt kredytu    341
    6.6. Leasing    351
    6.7. Finansowanie hybrydowe    362
      6.7.1. Akcje uprzywilejowane    363
      6.7.2. Obligacje z warrantami    363
      6.7.3. Obligacje zamienne na akcje    363
    Zadania do rozdziału 6    367
  7. Koszt i struktura kapitału przedsiębiorstwa    397
    7.1. Analiza kosztów kapitału    397
    7.2. Teoria Millera - Modiglianiego i model Millera    404
      7.2.1. Gospodarka bez podatku od przedsiębiorstw    404
      7.2.2. Gospodarka z podatkiem od przedsiębiorstw    406
      7.2.3. Model Millera    407
      7.2.4. Równanie Hamady    409
    7.3. Kształtowanie struktury kapitału    414
      7.3.1. Efekt dźwigni finansowej    414
      7.3.2. Stopien dźwigni finansowej    416
      7.3.3. Stopien dźwigni operacyjnej i stopien dźwigni połączonej    418
    7.4. Optymalna struktura kapitału przedsiębiorstwa    422
    Zadania do rozdziału 7    429
  8. Ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych    457
    8.1. Istota i rodzaje inwestycji    457
    8.2. Kryterium rachunku opłacalności    458
    8.3. Inwestycyjne przepływy pieniężne    459
    8.4. Proste metody oceny    462
      8.4.1. Okres zwrotu nakładów    463
      8.4.2. Prosta i księgowa stopa zwrotu    464
      8.4.3. Analiza progu rentowności    466
    8.5. Metody dyskontowe    476
      8.5.1. Wartość bieżąca netto    477
      8.5.2. Rodzaje miernika wartości bieżącej netto    479
      8.5.3. Wskaźnik wartości bieżącej netto oraz indeks rentowności    480
      8.5.4. Wewnetrzna stopa zwrotu    483
      8.5.5. Porównanie mierników NPV i IRR    485
      8.5.6. Zmodyfikowana wewnetrzna stopa zwrotu    486
      8.5.7. NPV i IRR a przewidywana stopa reinwestycji    487
      8.5.8. Ocena inwestycji o różnym okresie eksploatacji    488
    8.6. Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych    511
      8.6.1. Istota i rodzaje ryzyka    511
      8.6.2. Metody oceny ryzyka wyłącznego projektu    512
      8.6.3. Metody uwzględnienia ryzyka w rachunku opłacalności przedsięwzieć inwestycyjnych    513
    8.7. Optymalny budżet inwestycyjny    521
    Zadania do rozdziału 8    527
  9. Planowanie finansowe    572
    9.1. Potrzeba planowania finansowego    572
    9.2. Prognozowanie metodą procentu od sprzedaży    573
    9.3. Wykorzystanie funkcji regresji w planowaniu    580
    9.4. Model stabilnego rozwoju    588
    Zadania do rozdziału 9    594
  Literatura    604
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia