Finanse przedsiębiorstw

Finanse przedsiębiorstw

1 opinia

Redakcja:

Adam Kopiński

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 22,50 zł  


22,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka stanowi zbiór artykułów z corocznej konferencji "Zarządzanie finansami - teoria i praktyka", która jest organizowana przez Katedrę Finansów Publicznych i Międzynarodowych oraz Katedrę Finansów Przedsiębiorstwa i Zarządzania Wartością Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Zawiera artykuły dotyczące finansów centralnych, finansów samorządów lokalnych, służb publicznych jak i też finansów wielu innych organizacji o specyficznym charakterze.


Rok wydania2010
Liczba stron449
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-001-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Adam Adamczyk: Ocena wartości informacyjnej (poznawczej) indeksu B jako miary wpływu opodatkowania dochodu na opłacalność inwestycji w działalność B+R    13
  Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz: Równoważność modeli wyceny przedsiębiorstwa na podstawie zdyskontowanych przepływów pieniężnych    22
  Michał Buszko: Złoto jako rodzaj alternatywnej inwestycji w okresie zawirowań na rynkach finansowych    35
  Ewa Dziawgo: Własności asymetrycznych opcji potęgowych    48
  Anna Feruś: The use of DEA method in evaluating credit risks of companies in order to obtain their proper credit score    62
  Mateusz Folwarski: Polskie klasyczne metody wczesnego ostrzegania przed upadłością - zastosowanie na rynku bankowym    71
  Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń: Determinanty oddziałujące na rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw rolniczych    79
  Tamara Galbarczyk: Kredyty bankowe dla przedsiębiorstw na tle innych form finansowania zewnętrznego    89
  Michał Grudziński: Metody porównawcze w wycenie przedsiębiorstw – błędy, kontrowersje, standardy    98
  Aleksandra Grzech: Model procesu decyzyjnego funduszy venture capital w kontekście teorii podejmowania decyzji    105
  Jolanta Iwin-Garzyńska: Symptomy kryzysu a struktura finansowania przedsiębiorstw polskich    115
  Jacek Jaworski: Wycena małych przedsiębiorstw w warunkach polskich    126
  Wiesław Kąkol: Procedura szacowania wartości przedsiębiorstwa na podstawie analizy wariantów strategicznych    134
  Patrycja Kowalczyk: Produkty ubezpieczeniowe a ryzyko kredytowe wierzytelności hipotecznych    141
  Mirosław Krajewski: Ocena rentowności przedsiębiorstw w aspekcie płynności finansowej    153
  Marzanna Lament: Wynik finansowy jako przedmiot polityki rachunkowości w zakładzie ubezpieczeń    162
  Monika Marcinkowska: Zobowiązania jako element funduszy własnych banku    171
  Magdalena Mądra: Determinanty kapitału obrotowego netto w gospodarstwach rolniczych    182
  Agnieszka Opałka: Źródła wartości przedsiębiorstw – wybrane aspekty teoretyczne    193
  Paweł Ożga: Sposoby optymalizacji kosztów strategii zabezpieczających    201
  Agnieszka Parkitna, Arkadiusz Górski: Kapitał własny - wybrane zagadnienia    213
  Rafał Parvi: Wpływ kredytowania na sytuację finansową wybranych podmiotów gospodarczych    224
  Rafał Parvi: Zastosowanie modeli analizy dyskryminacyjnej E.I. Altmana, J. Gajdki i D. Stosa do prognozowania poprawności zaciągnięcia kredytu przez podmioty gospodarcze    233
  Artur Paździor: Wpływ premii za ryzyko na opłacalność przedsięwzięć inwestycyjnych    244
  Maria Paździor: Czynniki kształtujące wartość współczesnego przedsiębiorstwa    253
  Katarzyna Prędkiewicz: Wielkość przedsiębiorstwa a płynność finansowa – wyniki badań empirycznych    261
  Waldemar Rogowski, Kamila Leszczyńska: Możliwość pozyskiwania informacji o kapitale intelektualnym z raportów rocznych wybranych spó-łek z GPW w Warszawie    276
  Anna Rosa: Znaczenie banków spółdzielczych w finansowaniu działalności przedsiębiorstw w Polsce    284
  Tomasz Schabek, Jerzy Gajdka, Janusz Brzeszczyński: Zarządzanie zyskiem w polskich spółkach giełdowych    291
  Rafał Siedlecki: Wyznaczanie sygnałów ostrzegawczych metodą pasm strategicznych na przykładzie spółki Krosno SA    299
  Tomasz Słoński: Uwzględnienie sposobu redystrybucji przepływów pieniężnych w kalkulacji wartości odsetkowych tarcz podatkowych w metodzie skorygowanej wartości bieżącej (APV)    309
  Artur Stefański, Emilia Stola: Wpływ zmienności kursów walutowych na ryzyko kredytowe banków    318
  Andrzej Szopa: Opcje jako instrument hedgingu - kilka scenariuszy    330
  Piotr Szymański: Zastosowanie metod dochodowych w standardach wyceny biznesowej (wyceny przedsiębiorstw i kapitału własnego)    338
  Emil Ślązak: Cykliczność podaży kredytów dla sektora MŚP w Polsce w perspektywie średniookresowej    348
  Jacek Welc: EBITDA oraz EBIDA jako uproszczone miary operacyjnych przepływów pieniężnych na przykładzie spółek notowanych na GPW    358
  Zofia Wilimowska, Joanna Szczepańska: Cash-Flow-at-Risk w ocenie ryzyka inwestycji    367
  Zofia Wilimowska, Danuta Seretna-Sałamaj: Dynamiczne kształtowanie struktury kapitałowej przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zobowiązań krótkoterminowych    376
  Robert Wolański: Cechy małych i średnich przedsiębiorstw a polityka kredytowa banków – wzajemne relacje    388
  Elżbieta Maria Wrońska: Rentowność i płynność finansowa a wypłaty dywidend gotówkowych    397
  Mirosław Wypych: Analiza czynnikowa rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw przemysłowych – ujęcie statystyczne    404
  Mirosław Wypych: Wypłata dywidendy a uszczuplenie kapitału w polskich spółkach giełdowych    413
  Dariusz Zarzecki: Wpływ gwarancji zatrudnienia na wartość udziałów. Zarys problemu    422
  Danuta Zawadzka, Roman Ardan: Modelowe ujęcie czynników pozacenowych wpływających na prawdopodobieństwo ubiegania się o kredyt bankowy przez małe przedsiębiorstwa    430
  Aleksandra Zygmunt: Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw należących do branży przemysłu elektromaszynowego (w świetle badań empirycznych)    442
  Summaries    21
    Adam Adamczyk: Evaluation of the B-index as a measure assessing the influence of income taxation on R&D profitability    21
    Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz: Equivalence of valuation models of an enterprise based on discounted cash flows    34
    Michał Buszko: Gold as an alternative investment in times of financial markets disturbances    47
    Ewa Dziawgo: Properties of asymmetric power options    61
    Anna Feruś: Zastosowanie metody DEA do oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstw w ramach credit-scoringu    70
    Mateusz Folwarski: Polish classical methods for forewarning against a collapse and their application to financial markets    78
    Justyna Franc-Dąbrowska, Małgorzata Porada-Rochoń: Factors influen-cing return on equity in agricultural enterprises    88
    Tamara Galbarczyk: Bank credits for companies as compared with other forms of external funding    97
    Michał Grudziński: Comparative methods in business valuation - mistakes, controversies, standards    104
    Aleksandra Grzech: The model of decision-making process of venture capital funds in the context of decision-making theory    114
    Jolanta Iwin-Garzyńska: Symptoms of a crisis versus financial structure of Polish corporations    125
    Jacek Jaworski: Small business valuation under Polish conditions    133
    Wiesław Kąkol: Company valuation procedure based on alternative strategy analysis    140
    Patrycja Kowalczyk: Insurance products and credit risk of mortgage liabilities    152
    Mirosław Krajewski: The evaluation of companies profitability in terms of financial liquidity    161
    Marzanna Lament: The financial result as the accounting policy subject in an insurance company    170
    Monika Marcinkowska: Debt as bank’s own funds component    181
    Magdalena Mądra: The determinants of working capital management in agriculture farms    192
    Agnieszka Opałka: Sources of value of enterprises – selected theoretical aspects    200
    Paweł Ożga: Optimizing costs of hedging strategies    212
    Agnieszka Parkitna, Arkadiusz Górski: Own capital – selected issues    223
    Rafał Parvi: The influence of crediting on the financial situation of chosen economic entities    232
    Rafał Parvi: The use of the models of discriminant analysis by E.I. Altman, J. Gajdka and D. Stos to prove the correctness of the decision of taking a credit    243
    Artur Paździor: The influence of the risk premium on the efficiency of investment projects    252
    Maria Paździor: Factors influencing a contemporary company’s value    260
    Katarzyna Prędkiewicz: The size of a company and financial liquidity – the results of empirical research    275
    Waldemar Rogowski, Kamila Leszczyńska: The possibility of acquiring information about intellectual capital from annual reports of companies quoted on Warsaw Stock Exchange    283
    Anna Rosa: The role of co-operative banks in financing of enterprises in Poland    290
    Tomasz Schabek, Jerzy Gajdka, Janusz Brzeszczyński: Earnings management in the Polish stock market companies    298
    Rafał Siedlecki: Financial warning signals estimation based on the method of strategic bands on the example of Krosno SA    308
    Tomasz Słoński: Considering the way of free cash flow redistribution in the calculation of tax shield interest value in the method of adjusted present value (APV)    317
    Artur Stefański, Emilia Stola: The influence of currency fluctuations on banks’ credit risk    329
    Andrzej Szopa: Options as hedging instruments – a few scenarios    337
    Piotr Szymański: Income approach in business valuation standards (valuation of companies and equity)    347
    Emil Ślązak: Medium term bank loan supply cycle in SME sector in Poland    357
    Jacek Welc: EBITDA and EBIDA as simplified measures of operating cash flows in the case of companies listed on Warsaw Stock Exchange    366
    Zofia Wilimowska, Joanna Szczepańska: Cash-Flow-at-Risk – investment risk assessment    375
    Zofia Wilimowska, Danuta Seretna-Sałamaj: Dynamic modeling capital structure of an enterprise including current liabilities    387
    Robert Wolański: Features of small and medium enterprises versus credit policy of banks – mutual relation    396
    Elżbieta Maria Wrońska: The significance of profitability and liquidity in dividend decisions    403
    Mirosław Wypych: An analysis of profitability and financial liquidity factors of industrial enterprises – a statistical approach    412
    Mirosław Wypych: Dividend payment versus equity decreasing in the Polish stock-listed companies    421
    Dariusz Zarzecki: Employment guarantees versus the valuation of business interest. An outline of the problem    429
    Danuta Zawadzka, Roman Ardan: A modeling approach to non-price factors affecting the probability of applying for bank credit by small businesses    441
    Aleksandra Zygmunt: The determinants of capital structure in electromachine-building companies. Empirical research    449
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia