Finanse publiczne

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,2019,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja „Finanse publiczne” została wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Stanowi dorobek studiów teoretycznych i empirycznych pracowników naukowych najważniejszych ośrodków naukowych działających w Polsce. Problematyka podjęta w poszczególnych opracowaniach w sposób kompleksowy prezentuje aktualny stan wiedzy niezbędnej w pracy specjalistów z zakresu administracji i finansów publicznych, finansów sektora bankowego, ubezpieczeniowego oraz finansów przedsiębiorstw. Część publikacji poświęcono prezentacji wyników badań w zakresie zadłużania samorządów lokalnych, zarządzania dochodami oraz wydatkami budżetów gmin, powiatów i województw. Zagadnienia związane z polityką fiskalną poruszone są również w opracowaniach dotyczących efektywności sektora publicznego, konstrukcji podatkowych, funkcjonowania aparatu skarbowego, wydatków budżetowych czy też systemów emerytalnych. Równie aktualna jest część publikacji dotycząca funkcjonowania i nadzoru sektora bankowego i ubezpieczeniowego.


Liczba stron609
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-184-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Arkadiusz Babczuk, Ograniczenia budżetowe polskich jednostek samorządu terytorialnego. Drugi etap badań ankietowych    13
  Adam Baszyński, Struktura konkurencyjna rynku usług bankowych w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej    22
  Ewa Bąk-Filipek, Rola urzędów marszałkowskich w finansowaniu turystyki w Polsce    32
  Ryta Dziemianowicz, Przywileje podatkowe i ich wpływ na dochody budżetu państwa    43
  Małgorzata Gasz, Problem harmonizacji opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej    53
  Piotr Gut, Oszustwa w transakcjach wewnątrzwspólnotowych w podatku VAT jako zagrożenie dla stabilności dochodów budżetowych państw członkowskich Unii Europejskiej    65
  Jarosław Hermaszewski, Problemy wyodrębniania procesów w zarządzaniu finansami samorządu terytorialnego    77
  Maria Jastrzębska, Znaczenie bezzwrotnych środków zagranicznych jako źródła finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego    87
  Alicja Kasperowicz-Stępień, Rozwój polskiej administracji skarbowej    99
  Urszula Kosterna, Kryzys fiskalny a perspektywy zacieśnienia koordynacji polityki fiskalnej w Unii Europejskiej    107
  Iwona Kowalska, Problemy z wdrażaniem budżetu zadaniowego na szczeblu województw    118
  Aleksander Kowalski, Andrzej Zyguła, Czynniki determinujące efektywność otwartych funduszy emerytalnych    130
  Dorota Marzena Krupa, Przejrzystość funkcjonowania państwowych funduszy majątkowych    142
  Agnieszka Krzemińska, Wydatki publiczne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej w aspekcie wejścia do unii gospodarczej i walutowej    152
  Marzanna Lament, Mechanizmy kontrolne w zakładach ubezpieczeń w aspekcie Solvency II    163
  Piotr Laskowski, Poziome wyrównywanie dochodów jednostek samorządu terytorialnego    173
  Zofia Łękawa, Zadłużenie gmin województwa dolnośląskiego w świetle nowej ustawy o finansach publicznych    183
  Justyna Łukomska-Szarek, Analiza potencjału inwestycyjnego i poziomu samofinansowania samorządów gminnych w Polsce    195
  Małgorzata Mazurek-Chwiejczak, Specjalne strefy ekonomiczne jako raje podatkowe    206
  Anna Milewska, Dokumenty planistyczne – koszty czy korzyści dla budżetu gminnego    217
  Magdalena Miszczuk, Kryteria przydzielania subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego w polskim systemie finansów publicznych    228
  Rafał Nagaj, Procesy prywatyzacyjne w sektorze energetycznym a finanse publiczne w Polsce    241
  Anna Ostrowska-Dankiewicz, Marcelina Zapotoczna, Znaczenie bancassurance w dystrybucji ubezpieczeń    253
  Agnieszka Parlińska, Rozwój rynku pracowniczych programów emerytalnych    265
  Zbigniew Piepiora, Klęski żywiołowe na obszarze Polski i finansowanie usuwania ich skutków z budżetu państwa    278
  Aleksandra Płonka, Tomasz Wojewodzic, Rozwój przedsiębiorczości w gminie a stawki podatku od nieruchomości    289
  Marian Podstawka, Agnieszka Deresz, Dystrybucyjne znaczenie podatku dochodowego od osób fizycznych    298
  Artur Pollok, Grzegorz Wałęga, Elastyczność zadłużenia gospodarstw domowych względem stopy procentowej i dochodu    306
  Jarosław Poteraj, Analiza kosztów powszechnych towarzystw emerytalnych    327
  Renata Przygodzka, Monika Truszkowska-Kurstak, Analiza kosztów i korzyści w sektorze publicznym – zarys metody    339
  Halina Rechul, Alicja Bonarska-Treit, Finansowanie systemów edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej    352
  Anna Rosa, Kredyty i obligacje jako formy pozyskiwania środków finansowych przez jst w Polsce    366
  Robert Rusielik, Efektywność techniczna funkcjonowania powszechnych towarzystw emerytalnych i jej zmiany – przykład zastosowania analizy granicznej    375
  Karol Schneider, Kontrowersje wokół otwartych funduszy emerytalnych    387
  Andrzej Sobczyk, Diagnoza dochodów budżetowych jako element procesu planowania rozwoju    397
  Małgorzata Solarz, Wybrane działania zaradcze podejmowane przez państwo w zakresie walki z wykluczeniem finansowym    411
  Michał Sosnowski, Podatkowy wymiar pomocy publicznej    423
  Feliks Marek Stawarczyk, Szwedzka droga wychodzenia z kryzysu finansowego    438
  Monika Szafrańska, Wiedza i umiejętności finansowe mieszkańców obszarów wiejskich (na przykładzie Małopolski)    448
  Dariusz Urban, Państwowe fundusze majątkowe jako przykład innowacyjnego narzędzia w dziedzinie zarządzania finansami państwa    458
  Piotr Urbanek, Czy nadzór korporacyjny uchronił polskie banki przed kryzysem?    469
  Monika Walicka, System podatkowy w Polsce a zarządzanie małym przedsiębiorstwem    481
  Marek Wigier, Problematyka interwencjonizmu i efektywności wydatków publicznych w sektorze rolno-spożywczym (na przykładzie prow2007--2013)    491
  Radosław Witczak, Uwarunkowania przeprowadzania kontroli podatkowej w przedsiębiorstwie – wybrane zagadnienia    502
  Iwona Wojciechowska-Toruńska, Ekonomiczne uwarunkowania konsolidacji fiskalnej ekspansywnej    513
  Agnieszka Wójcik-Mazur, Analiza systemu bankowego w kontekście wzrostu gospodarczego w Polsce    522
  Dorota Wyszkowska, Sytuacja finansowa polskich województw w świetle wybranych wskaźników    531
  Adam Wyszkowski, Tax expenditures jako instrument polityki podatkowej    542
  Danuta Zawadzka, Anna Paluch, Rozwój rynku usług faktoringowych w Polsce    553
  Jolanta Zawora, Sytuacja finansowa gmin w województwie podkarpackim na tle kraju    566
  Anna Zimnoch, Źródła finansowania podmiotów ekonomii społecznej    579
  Magdalena Zioło, Deficyt i dług jako kategorie objęte dyscypliną fiskalną    589
  Arkadiusz Żabiński, Możliwości wykorzystania karty podatkowej jako narzędzia rozwoju mikroprzedsiębiorczości w gminach    600
  Summaries    21
    Arkadiusz Babczuk, Polish municipalities budget constraints. Second stage of questionnaire survey    21
    Adam Baszyński, Competitive structure of banking services market in se-selected countries of Central and Eastern Europe    31
    Ewa Bąk-Filipek, Role of marshal offices in financing tourism in Poland    42
    Ryta Dziemianowicz, Tax privileges and their influence on the country’s budget revenue    52
    Małgorzata Gasz, Problem of harmonization of European Union’s firms’ income taxation    64
    Piotr Gut, Missing trader intra-community vatfrauds as a serious threat towards stability of public finance in the European Union member states    76
    Jarosław Hermaszewski, Problems of separation of processes in management of local government finance    86
    Maria Jastrzębska, The importance of EU funds as the source of financing of local self-government activity    98
    Alicja Kasperowicz-Stępień, The developmnet of Polish tax administration    106
    Urszula Kosterna, Fiscal crisis and the prospects for reinforced fiscal policy coordination in the European Union    117
    Iwona Kowalska, Problems in the process of implementation of performance budgeting at the level of voivodeships    129
    Aleksander Kowalski, Andrzej Zyguła, Factors determining the effective-effectiveness of the open pension funds    141
    Dorota Marzena Krupa, Transparency of sovereign wealth funds    151
    Agnieszka Krzemińska, General government expenditure in Poland in comparison with the EU states in the aspect of joining economic and monetary union    162
    Agnieszka Krzemińska, General government expenditure in Poland in comparison with the EU states in the aspect of joining economic and monetary union    162
    Marzanna Lament, Control mechanisms in insurance companies in the as-aspect of Solvency II    172
    Piotr Laskowski, Horizontal equalization of the incomes of territorial self--government units    182
    Zofia Łękawa, Debt of Lower Silesian voivodeship communes in the light of the amended law on public finance    194
    Justyna Łukomska-Szarek, Analysis of investment potential and level of self-financing of commune self-governments in Poland    205
    Małgorzata Mazurek-Chwiejczak, Special economic zones as tax heavens    216
    Anna Milewska, Planning documents – costs or benefits for communal budget    227
    Magdalena Miszczuk, Criteria of allocating general subsidy to local government units in Polish public finance system    240
    Rafał Nagaj, The process of privatizing Poland’s energy sector vs. the state’s financial influence    252
    Anna Ostrowska-Dankiewicz, Marcelina Zapotoczna, The role of bancassurance in insurance distribution    264
    Agnieszka Parlińska, Development of occupational pension schemes’ market    277
    Zbigniew Piepiora, Natural disasters in the area of Poland and the finance of removing their effects from the state budget    288
    Aleksandra Płonka, Tomasz Wojewodzic, Development of entrepreneurship in municipalities vs. property tax rates    297
    Marian Podstawka, Agnieszka Deresz, Distributive significance of income tax imposed on individual taxpayers    305
    Artur Pollok, Grzegorz Wałęga, Debt flexibility of households towards interest rate and income    326
    Jarosław Poteraj, The analysis of costs of public pension societies    338
    Renata Przygodzka, Monika Truszkowska-Kurstak, The cost benefit analysis in public sector – the outline of the method    351
    Halina Rechul, Alicja Bonarska-Treit, Financing of education systems in European Union countries    365
    Anna Rosa, Loans and municipal bonds issuance as of raising funds by the local government entities in Poland    374
    Robert Rusielik, Technical efficiency of operation of universal pension fund societies and its changes – an example of frontier analysis application    386
    Karol Schneider, Controversy around open pension funds    396
    Andrzej Sobczyk, Diagnosis of budgetary revenue as an element of process of development planning    410
    Małgorzata Solarz, Selective remedial activities performed by the government in preventing financial exclusion    422
    Michał Sosnowski, Tax dimension of state aid    437
    Feliks Marek Stawarczyk, The Swedish way of defeating the financial crisis    447
    Monika Szafrańska, Knowledge and financial skills of rural dwellers (on the example of Malopolska region)    457
    Dariusz Urban, Sovereign wealth funds as an innovative tool of management in the field of government finance    468
    Piotr Urbanek, Has corporate governance protected the Polish Banks from financial crisis?    480
    Monika Walicka, Tax system in Poland vs. small companies’ management    490
    Marek Wigier, Interventionism and public expenditure issues in the agro-food sector (on example the RDP 2007-2013)    501
    Radosław Witczak, The conditions of the tax control of the enterprise – chosen issues    512
    Iwona Wojciechowska-Toruńska, Economic determinants of expansionary fiscal consolidation    521
    Agnieszka Wójcik-Mazur, Analysis of the banking system in the context of the economic growth in Poland    530
    Dorota Wyszkowska, Polish voivodeships financial situation in the light of selected indicators    541
    Adam Wyszkowski, Tax Expenditures as a tax policy instrument    552
    Danuta Zawadzka, Anna Paluch, Factoring market development in Poland    565
    Jolanta Zawora, Financial standing of Podkarpackie voivodeship communes against the backgroud of Poland    578
    Anna Zimnoch, Sources of financing of social economy entities    588
    Magdalena Zioło, Deficit and debt as categories of fiscal discipline    599
    Arkadiusz Żabiński, The possibilities of using the tax card as a tool for development of micro enterprises in the municipalities    609
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia