Finanse międzynarodowe

Finanse międzynarodowe

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podstawowy podręcznik do przedmiotu finanse międzynarodowe. Opracowanie, przygotowane przez zespół wykładowców Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, zawiera wszystkie zagadnienia wymienione w minimum programowym, z rozwinięciem w kierunku pieniądza, pieniądza międzynarodowego, systemów pieniężnych oraz parytetu siły nabywczej pieniądza. Szerzej potraktowano również kwestie dotyczące: polityki finansowej państwa, polityki finansowej Unii Europejskiej jako organizacji ponadpaństwowej, kredytów zagranicznych, kursów walutowych, międzynarodowych rynków i kryzysów finansowych, rozliczeń międzynarodowych. Ogromną zaletą podręcznika, podnoszącą jego wartości dydaktyczne, jest przystępność i aktualność prezentowanych w nim treści. Jest też bogato ilustrowany licznymi rysunkami, wykresami i tabelami. Pytania zawarte na końcu poszczególnych rozdziałów pozwalają studentowi usystematyzować i utrwalić uzyskaną wiedzę. Zespół autorski tworzą: kierownik Katedry Finansów Publicznych i Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu prof. dr hab. Bogumił Bernaś oraz adiunkci tej Katedry – Paweł Kowalik, Agnieszka Pietrzak i Bożena Ryszawska-Grzeszczak. Pozycja przeznaczona dla studentów wyższych szkół ekonomicznych, zarówno państwowych, jak i prywatnych, kierunków ekonomicznych uniwersytetów, politechnik i akademii rolniczych do przedmiotów: Finanse międzynarodowe, Handel zagraniczny i Międzynarodowe rozliczenia finansowe. Uzupełnieniem podręcznika jest wydana w 2005 roku publikacja Finanse międzynarodowe. Zbiór zadań.


Liczba stron400
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14787-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  1. Finanse międzynarodowe i polityka finansowa    15
    1.1. Charrakterystyka ogólna finansów międzynarodowych    15
    1.2. Międzynarodowe systemy finansowe    16
    1.3. Międzynarodowy system i rynek finansowy    20
    1.4. Cechy międzynarodowego systemu finansowego    25
      1.4.1. Globalizacja    25
      1.4.2. Internacjonalizacja    31
      1.4.3. Koncentracja    32
      1.4.4. Instytucje finansowe wobec wyzwań ekorozwoju    32
      1.4.5. Terroryzm    38
    1.5. Pojęcie i instrumenty polityki finansowej    39
      1.5.1. Pojęcie i klasyfikacja    39
      1.5.2. Uwarunkowania polityki finansowej i dewizowej    41
      1.5.3. Instrumenty polityki dewizowej    42
    1.6. Pytania    44
  2. Międzynarodowe organizacje finansowe jako współtwórcy standardów polityki finansowej świata    46
    2.1. Istota międzynarodowej polityki finansowej    46
    2.2. Podstawy historyczne międzynarodowej polityki finansowej    47
    2.3. Międzynarodowy Fundusz Walutowy    50
      2.3.1. Kredyty i pożyczki dla członków organizacji    56
      2.3.2. Znaczenie stosunków z Międzynarodowym Funduszem Walutowym    59
      2.3.3. Międzynarodowy Fundusz Walutowy a Polska    61
      2.3.4. Aktualne kierunki prac    62
    2.4. Bank Światowy i światowy system bankowy    63
      2.4.1. Struktura i główne elementy światowego systemu bankowego    63
      2.4.2. Bank Światowy - Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju    68
      2.4.3. Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju    68
      2.4.4. Międzynarodowa Korporacja Finansowa    69
      2.4.5. Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji    70
    2.5. Bank Rozrachunków Międzynarodowych    71
    2.6. Banki regionalne    73
      2.6.1. Europejski Bank Inwestycyjny    73
      2.6.2. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju    76
    2.7. Banki centralne i komercyjne    80
      2.7.1. Banki centralne    80
      2.7.2. Banki handlowe i specjalne    80
    2.8. Pytania    82
  3. Polityka finansowa Unii Europejskiej    84
    3.1. Dwoisty charakter polityki finansowej UE jako polityki międzynarodowej i ponadpaństwowej    84
    3.2. Zasady ogólne jednolitego rynku usług finansowych    85
      3.2.1. Polityka bankowa    88
      3.2.2. Ubezpieczenia    91
      3.2.3. Jednolity rynek kapitałowy    92
    3.3. Droga do wspólnego pieniądza    94
      3.3.1. Założenia i etapy realizacyjne    94
      3.3.2. Unia Gospodarcza i Walutowa    104
      3.3.3. Instrumenty polityki pieniężnej Eurosystemu 1    112
      3.3.4. Euro    114
    3.4. Strategie polityki pieniężnej państw UE nienależących do strefy euro    117
    3.5. Koordynacja polityki pieniężnej, podatkowej i celnej    118
    3.6. Wspomaganie rozwoju regionalnego    121
      3.6.1. Fundusze strukturalne    121
      3.6.2. Wspieranie przedsiębiorstw małych i średnich    123
    3.7. Pytania    126
  4. Polityka finansowa Polski    127
    4.1. Istota i podstawowe pojęcia polityki finansowej i dewizowej Polski    127
    4.2. Etapy rozwoju polityki finansowej Polski    127
    4.3. Podstawy prawne i zasady    133
    4.4. Cele i instrumenty polityki finansowej Polski na początku XXI w. Perspektywa euro    134
      4.4.1. Obszar pieniądza    134
      4.4.2. Obszar budżetu    135
    4.5. Skutki wprowadzenia euro dla Polski    136
    4.6. Wspomaganie publiczne wymiany międzynarodowej    141
      4.6.1. Tendencje ogólne    141
      4.6.2. Wspomaganie publiczne zagranicznej aktywności przedsiębiorstw w Polsce    142
    4.7. Pytania    147
  5. Kursy walutowe    149
    5.1. Definicja, funkcje i klasyfikacja kursów walutowych    149
      5.1.1. Definicja i funkcje kursu walutowego    149
      5.1.2. Klasyfikacje kursów walutowych    153
    5.2. Systemy kursowe    154
      5.2.1. System kursów stałych (stanowiskowych)    154
      5.2.2. System kursów zmiennych (rynkowych)    156
      5.2.3. System mieszany    158
      5.2.4. Kursy kantorowe    159
    5.3. Czynniki wpływające na kształtowanie się kursów walutowych    160
    5.4. Zasady kształtowania kursów walutowych w Polsce    162
    5.5. Czynniki bezpośrednie wpływające na poziom kursu walutowego    163
      5.5.1. Stan i perspektywy gospodarki    163
      5.5.2. Kursy walutowe a PKB    167
      5.5.3. Kursy walutowe a inflacja    168
      5.5.4. Kursy walutowe a oprocentowanie kredytów i lokat    170
      5.5.5. Kursy walutowe a oprocentowanie międzybankowe    172
    5.6. Ryzyko zmian kursów walutowych    174
    5.7. Wpływ kursów walutowych na efektywność transakcji z zagranicą i ch predykacja    176
    5.8. Transakcje walutowe - podstawowe elementy    178
      5.8.1. Kursy transakcji natychmiastowych (kasowych). Cena kupna i sprzedaży walut    178
      5.8.2. Kursy terminowe    181
      5.8.3. Transakcje walutowe futures    185
      5.8.4. Opcje walutowe    186
      5.8.5. Transakcje zmienne swap    188
    5.9. Zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym    189
    5.10. Pytania    193
  6. Pieniądz i systemy pieniężne    195
    6.1. Geneza, definicja    195
    6.2. Systemy walutowe i siła nabywcza pieniądza    198
      6.2.1. System dualny złota i srebra (bimetaliczny)    199
      6.2.2. System waluty złotej    201
      6.2.3. System dewizowo-złoty    201
      6.2.4. System wielodewizowy    203
    6.3. Siła nabywcza pieniądza w systemie wielodewizowym    204
      6.3.1. Ustalenie siły nabywczej pieniądza metodą uproszczoną WAP    204
      6.3.2. Ustalenie siły nabywczej pieniądza metodą EBC/Eurostat    209
      6.3.3. Ustalenie siły nabywczej pieniądza w oparciu o jeden produkt    210
      6.3.4. Parytet złota a parytet siły nabywczej pieniądza    211
    6.4. Wymienialność walut    212
    6.5. Strefy walutowe    213
    6.6. System rozrachunkowy Międzynarodowego Funduszu Walutowego - SDR    216
    6.7. Euro    218
    6.8. Znaczenie międzynarodowe poszczególnych walut i jednostek rozrachunkowych    219
      6.8.1. Częstotliwość zastosowań waluty w rozliczeniach międzynarodowych    219
      6.8.2. Udział walut i złota w rezerwach finansowych państw    222
      6.8.3. Waluty określające ceny na główncy rynkach światowych    226
    6.9. Pytania    226
  7. Bilans płatniczy i pozycja inwestycyjna państwa    228
    7.1. Pojęcie i składniki bilansu płatniczego państwa    228
    7.2. Obroty bieżące    233
      7.2.1. Towary    233
      7.2.2. Usługi    238
      7.2.3. Dochody z inwestycji    241
      7.2.4. Transfery międzynarodowe    244
    7.3. Obroty finansowe i inwestycje    246
      7.3.1. Aspekty ogólne    246
      7.3.2. Inwestycje bezpośrednie    249
      7.3.3. Inwestycje portfelowe    253
      7.3.4. Pozostałe inwestycje    254
      7.3.5. Inwestycje zagraniczne w Polsce    255
      7.3.6. Kredyty zagraniczne i ryzyko kredytowe    259
    7.4. Bilans płatniczy Polski    261
    7.5. Pozycja inwestycyjna    263
    7.6. Zadłużenie zagraniczne jako uwarunkowanie procesów rozwojowych gospodarki i stosunków międzynarodowych    265
      7.6.1. Przyczyna zadłużenia zagranicznego    265
      7.6.2. Sytuacja zadłużeniowa, tendencje zmian    268
      7.6.3. Płynność międzynarodowa, wiarygodnośc finansowa    272
      7.6.4. Spłacalność zadłużenia zagranicznego    273
      7.6.5. Rozwiązania problemu zadłużeniowego Polski    274
    7.7. Zależności między bilansem płatniczym a kursami walutowymi    277
      7.7.1. Elastycznośc popytu i podaży walut w zależności od zmian kursów walutowych    277
      7.7.2. Wpływ zadłużenia zagranicznego i bilansu płatniczego na kursy walutowe    280
    7.8. Pytania    286
  8. Międzynarodowe rynki i kryzysy finansowe    288
    8.1. Klasyfikacja    288
    8.2. Międzynarodowe rynki finansowe w ujęciu terytorialnym    293
      8.2.1. Kryteria analizy    293
      8.2.2. Struktura rynków finansowych według lokat kapitału    296
      8.2.3. Rynek Unii Europejskiej    298
      8.2.4. Rynek Północnoamerykański (NAFTA). Rynek Ameryk 2005 roku    303
      8.2.5. Azja Wschodnia - Rynek Pacyfiku    310
    8.3. Kryzysy finansowe    325
      8.3.1. Rodzaje kryzysów i ich rozpoznawanie    325
      8.3.2. Kryzys meksykański    327
      8.3.3. Kryzys dalekowschodni    330
      8.3.4. Kryzys argentyński    335
    8.4. Pytania    346
  9. Rozliczenia międzynarodowe    347
    9.1. Założenia ogólne    347
    9.2. Obrót bezdewizowy    348
      9.2.1. Rozliczenia clearingowe    348
      9.2.2. Transakcje kompensacyjne (barterowe)    351
      9.2.3. Transakcje offsetowe    352
    9.3. Rozliczenia pieniężne (dewizowe)    352
      9.3.1. System rozliczeń transgranicznych międzybankowych    352
      9.3.2. Systemy rozliczeń transgranicznych podmiotów gospodarczych    354
    9.4. Płatności bezpośrednie    356
      9.4.1. Rozliczenia gotówkowe    356
      9.4.2. Czeki    359
      9.4.3. Elektroniczne instrumenty płatnicze - karty kredytowe    357
      9.4.4. Rozliczenia z użyciem weksli    370
    9.5. Rozliczenia pośrednie    375
      9.5.1. Polecenie wypłaty    375
      9.5.2. Polecenie zapłaty    378
      9.5.3. Inkaso    378
      9.5.4. Akredytywa dokumentowa    382
      9.5.5. Faktoring i forfating    386
    9.6. Pytania    387
  Zakończenie    389
  Bibliografia    392
  Indeks    398
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia