Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Bankowość

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

20,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejszy tom zawiera teksty pięćdziesięciu referatów z zakresu bankowości przygotowanych na Konferencję Naukową Katedr Finansów. Dotyczą one zagadnień, takich jak:


? bankowość centralna,


? regulacje bankowe,


? tendencje w rozwoju sektora bankowego w Polsce,


? ryzyko bankowe,


? problemy funkcjonowania sektora bankowego na świecie,


? usługi bankowe.


W zdecydowanej większości zamieszczonych tutaj referatów przedstawiane są wyniki badań ich autorów. Część z nich zostanie zapewne wykorzystana w praktyce bankowej. Są również takie, które stanowią wyniki dociekań w ramach przygotowywanych prac doktorskich lub habilitacyjnych.


Rok wydania2011
Liczba stron558
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-156-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Część 1. Bankowość centralna    13
    Jan L. Bednarczyk: Czy ramy polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego są optymalne dla wzrostu gospodarczego?    15
    Robert Huterski: Dwufilarowa strategia banku centralnego – problemy koncepcji i instrumentów    24
    Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Magdalena Szyszko: Strategia wyjścia z niestandardowych działań banków centralnych    35
    Helena Żukowska, Marian Żukowski: 150 lat Banku Rosji – historia i współczesność    45
  Część 2. Regulacje bankowe    55
    Maria Magdalena Golec: Nadzór finansowy w uniach kredytowych na świecie i w Polsce    57
    Marcin Gospodarowicz: Skorygowana o ryzyko opłata za gwarancje depozytowe – perspektywa Unii Europejskiej    69
    Radosław Kałużny: Wpływ regulacji Bazylei III na banki w Polsce    80
    Ewa Miklaszewska: Kształtowanie globalnej architektury regulacyjnej w okresie pokryzysowym    88
    Teresa Orzeszko: Rezerwy statystyczne w hiszpańskim sektorze bankowym jako przykład praktycznego zastosowania koncepcji dynamicznego rezerwowania    96
    Mariusz Zygierewicz: Możliwości ograniczenia cyklicznego rozwoju sektora finansowego przez nakładanie nowych wymogów regulacyjnych    106
  Część 3. Tendencje w rozwoju sektora bankowego w Polsce    123
    Grażyna Borys: Mierniki społecznej odpowiedzialności sektora bankowego – studia przypadków    125
    Andrzej Buszko: Wpływ kapitału intelektualnego na pozycję konkurencyjną banków komercyjnych    136
    Katarzyna Chudy, Marek Sobolewski, Kinga Stępień: Wpływ kryzysu finansowego na dynamikę poziomu kredytów i depozytów w bankach w Polsce    148
    Iwona Dorota Czechowska: Działania zapewniające ochronę konsumenta usług bankowych jako nowe wyzwanie dla teorii i praktyki finansów    160
    Stanisław Flejterski: Eksplanacyjna i prognostyczna wartość współczesnych teorii nauk o finansach (ze szczególnym uwzględnieniem bankowości)    168
    Władysław Leopold Jaworski: Rzeczywista rola banków komercyjnych (kilka wątpliwości)    180
    Dorota Korenik: Kontrowersje wokół społecznej odpowiedzialności banków komercyjnych    188
    Grzegorz Kotliński: Marketing usług bankowości korporacyjnej i detalicznej po kryzysie zaufania do banków    201
    Lech Kukliński: Wyzwania rozwojowe bankowości a jej uwarunkowania historyczno-kulturowe w Polsce    213
    Ewa Kulińska-Sadłocha: Reorganizacja systemu controllingu bankowego w następstwie globalnego kryzysu finansowego    224
    Marcin Liberadzki: Propozycja ujęcia sekurytyzacji syntetycznej na gruncie prawa polskiego    232
    Katarzyna Mikołajczyk: Kreacja wartości w procesach fuzji i przejęć w sektorze bankowym    241
    Adam Nosowski: Reguły biznesowe w bankach i innych instytucjach finansowych    252
    Irena Pyka: Zaangażowanie banków w rynkowe instrumenty finansowe w okresie globalnego kryzysu finansowego – perspektywa wyjścia    262
    Aleksandra Staniszewska: Wpływ decyzji finansowych gospodarstw domowych oraz metod refinansowania na płynność sektora bankowego w latach 2006-2009    275
    Anna Szelągowska: Zamknięte fundusze inwestycyjne jako nowi uczestnicy procesu finansowania budownictwa czynszowego w Polsce    288
    Emil Ślązak: Efektywność transformacji terminów kapitału przez banki    297
    Ewa Tokajuk: Europejska integracja walutowa i jej wpływ na polski sektor bankowy    307
  Część 4. Ryzyko bankowe    317
    Katarzyna Kochaniak: Próba identyfikacji cech społeczno-ekonomicznych osób zagrożonych zjawiskiem „przekredytowania”    319
    Zbigniew Krysiak: Szacowanie ryzyka kredytowego w koncepcji SERMEC    333
    Aleksandra Usik: Ubezpieczenia pokrywające ryzyko bankowe jako metoda ograniczania skutków przestępstw bankowych    346
    Dariusz Wawrzyniak: Analiza ekonomiczno-finansowa jako narzędzie zarządzania ryzykiem informatycznym w banku – wprowadzenie    357
  Część 5. Problemy funkcjonowania sektora bankowego na świecie    371
    Jacek Adamek: Bankowość islamska w Indonezji – historia, teraźniejszość, przyszłość    373
    Krystyna Brzozowska: Retrospektywna ocena zmian w rankingu największych banków świata    383
    Magdalena Kalasińska: Sekurytyzacja wierzytelności hipotecznych w Stanach Zjednoczonych. Przeszłość i teraźniejszość    394
    Krzysztof Kolany, Bogusław Półtorak: Zagraniczne źródła finansowania banków europejskich w warunkach unii monetarnej    402
    Grzegorz Paluszak: Rozwój centrów bankowości międzynarodowej w Unii Europejskiej;409    421
  Część 6. Usługi bankowe    433
    Katarzyna Barczuk: Analiza rozwoju rynku consumer finance w Polsce    435
    Michał Buszko: Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju odwróconego kredytu hipotecznego (reverse mortgage) w Polsce    444
    Tamara Anna Galbarczyk: Wybrane aspekty funkcjonowania rynku kredytów konsumenckich w Polsce    453
    Janina Harasim: Nowe wyzwania na rynku płatności detalicznych    463
    Agnieszka Huterska, Robert Huterski: Wzrost zadłużenia kredytowego polskich gospodarstw domowych w latach 2004-2010 – przyczyny, przebieg i próby przeciwdziałania    475
    Anna Iwańczuk: Wyzwania dla banków jako pośredników na rynku usług płatniczych    485
    Aleksandra Jurkowska, Katarzyna Owsiak: Istota i perspektywy rozwoju pieniądza elektronicznego    495
    Michał Polasik, Marta Kuc: Determinanty wykorzystania bezgotówkowych instrumentów płatniczych w krajach Unii Europejskiej    504
    Grażyna Rytlewska, Aneta Kłopocka: Oszczędzanie a transfery międzypokoleniowe    515
    Joanna Świderska: Rozbieżności definicyjne operacji bankowych klasyfikowanych na podstawie kryterium bilansu    524
    Krzysztof Waliszewski: Profesjonalne doradztwo finansowe jako wyzwanie współczesnego pośrednictwa finansowego    533
    Justyna Zabawa: Benchmarking usług bankowych w bankowości spółdzielczej    546
  Summaries    21
  Part 1. Central banking    13
    Jan L. Bednarczyk: Is European Central Bank monetary policy framework optimal for economic growth?    23
    Robert Huterski: A two-pillar strategy for the central bank – conceptual and instrumental issues    34
    Wiesława Przybylska-Kapuścińska, Magdalena Szyszko: Exit strategy from the central banks’ unconventional measures    44
    Helena Żukowska, Marian Żukowski: 150 years of the Bank of Russia – history and the present time    54
  Part 2. Banking regulations    55
    Maria Magdalena Golec: Supervision of credit unions in the world and in Poland    68
    Marcin Gospodarowicz: Risk adjusted deposit insurance premium – an EU perspective    79
    Radosław Kałużny: Basel III’s impact on Polish banks    87
    Ewa Miklaszewska: Building the post-crisis global regulatory architecture    95
    Teresa Orzeszko: Statistical provisions in Spanish banking sector as an example of practical application of dynamic provisioning    105
    Mariusz Zygierewicz: Introduction of new requirements on banks as the method of mitigation of cyclical development of financial sector    121
  Part 3. Tendencies in the development of banking sector in Poland    123
    Grażyna Borys: Banking sector indicators of corporate social responsibility – case studies    135
    Andrzej Buszko: Intellectual capital influence on commercial banks’ competitive position    147
    Katarzyna Chudy, Marek Sobolewski, Kinga Stępień: Influence of financial crisis on dynamics of credits and deposits levels in banks in Poland    159
    Iwona Dorota Czechowska: Actions protecting a consumer of bank services as a new challenge to theory and practice of finances    167
    Stanisław Flejterski: Explanatory and prognostic value of present-day theories of the science of finance (with a particular focus on banking)    179
    Władysław Leopold Jaworski: Real role of commercial banks (some doubts)    187
    Dorota Korenik: Controversy around the corporate social responsibility of commercial banks    200
    Grzegorz Kotliński: Marketing of corporate and retail banking after the crisis of trust towards banks    212
    Lech Kukliński: Developmental challenges of Polish banking industry – historical and cultural context    223
    Ewa Kulińska-Sadłocha: Reorganization of the banking controlling system following the global financial crisis    231
    Marcin Liberadzki: Synthetic securitisation in Poland – legal aspects    240
    Katarzyna Mikołajczyk: Creating value in bank mergers and acquisitions    251
    Adam Nosowski: Business rules in banks and other financial institutions    261
    Irena Pyka: Banking sector’s involvement in financial instruments during the global financial crisis. Perspectives and solutions    274
    Aleksandra Staniszewska: Impact of financial decisions of households and the refinancing methods on the liquidity in the banking sector in 2006-2009    287
    Anna Szelągowska: Closed-ended funds as new participants of the rental housing finance in Poland    296
    Emil Ślązak: Efficiency of maturity transformation in banking system    306
    Ewa Tokajuk: European monetary integration and its infl uence on Polish banking sector    316
  Part 4. Banking risk    317
    Katarzyna Kochaniak: The impact of households socio-economic characteristics on the tendency to excessive borrowing    332
    Zbigniew Krysiak: Credit risk evaluation based on SERMEC concept    345
    Aleksandra Usik: Insurance policies covering banking risk as the method of reducing the bank frauds’ impact    356
    Dariusz Wawrzyniak: Fundamentals of economic analysis as the information security risk management tool in a bank    369
  Part 5. Problems of banking sector functioning in the world    371
    Jacek Adamek: Islamic banking in Indonesia – history, present, future    382
    Krystyna Brzozowska: Retrospective evaluation of changes in top world banks rankings    393
    Magdalena Kalasińska: Securitization of mortgage debts in the United States. The past and the present    401
    Krzysztof Kolany, Bogusław Półtorak: Foreign sources of financing of European banking sector in the conditions of monetary union    408
    Grzegorz Paluszak: The development of the centres of international banking in the European Union    420
    Przemysław Pluskota: Microfinance institutions in Bangladesh    431
  Part 6. Banking services    433
    Katarzyna Barczuk: Analysis of consumer finance market development in Poland    443
    Michał Buszko: Reverse mortgage conditions of functioning and development in Poland    452
    Tamara Anna Galbarczyk: Selected aspects of the functioning of the consumer credit market in Poland    462
    Janina Harasim: New challenges on the retail payments market    474
    Agnieszka Huterska, Robert Huterski: Growth of bank loan debts of Polish households in years 2004-2010 – reasons, development and attempts to counteract    484
    Anna Iwańczuk: Challanges for banks as the intermediaries on the payment services market    494
    Aleksandra Jurkowska, Katarzyna Owsiak: Significance and prospects of development of electronic money – some issues    503
    Michał Polasik, Marta Kuc: Factors determining the use of cashless payments in the European Union countries    514
    Grażyna Rytlewska, Aneta Kłopocka: Saving and intergenerational transfers    523
    Joanna Świderska: The definition divergence of banking operations classified by the balance sheet criterion    532
    Krzysztof Waliszewski: Professional financial counseling as a challenge of modern financial intermediation    545
    Justyna Zabawa: Benchmarking of bank services in cooperative banks    558
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia