Finanse

Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

Przepraszamy, z powodów technicznych pozycja chwilowo niedostępna.

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem, kompleksowego podręcznika z dziedziny finansów. Uwzględniono w nim aktualną problematykę finansów podmiotów gospodarczych, budżetu państwa, instrumentów finansowych, prawa finansowego oraz finansów międzynarodowych.
Autorzy koncentrują się na trzech obszarach tematycznych:
rynkowym systemie finansowym (system bankowy, pieniądz, rynki: kapitałowy, pieniężny, walutowy, instrumentów pochodnych),
publicznym systemie finansowym (polityka finansowa, budżet państwa, finanse samorządu terytorialnego, finanse Unii Europejskiej, system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, odpowiedzialność prawna w dziedzinie finansów publicznych),
finansach podmiotów sfery realnej (przedsiębiorstw, ubezpieczeń gospodarczych).
Publikacja zawiera liczne przykłady oraz najnowsze dane statystyczne. W celu utrwalenia zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy, na końcu każdego rozdziału znajduje się zestaw pytań i zadań. Książka stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną dla studentów kierunków ekonomicznych. Jest wsparciem podczas nauki zagadnień z zakresu przedmiotów: podstawy finansów, finanse publiczne, finanse jednostek samorządu terytorialnego, bankowość, podatki i ubezpieczenia, finanse przedsiębiorstw, rynek finansowy.
Autorami podręcznika są pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Intencją autorów było opracowanie podręcznika, który byłby podstawową literaturą do zajęć dydaktycznych z zakresu finansów. (…) Zamiary te zostały zrealizowane. Przyjęte cele znalazły wyraz w strukturze podręcznika. Składa się on z 13 rozdziałów i bogatej, wszechstronnej treści. (…) Autorzy dołożyli wielu starań i dokonali dużego wysiłku na rzecz nadania publikacji formy interesującej i przekonywującej; pozwalającej zrozumieć istotę, rolę i pełnione funkcje oraz zadania przez finanse we współczesnej gospodarce. W sferze prezentowanych teorii, koncepcji i kierunków myślenia kategoriami finansowymi, w sposób syntetyczny, ale oddający istotę owych teoretycznych podstaw finansów, wykazali duże poczucie dydaktycznej odpowiedzialności, prezentując je bez nadawania określonych priorytetów i bez wskazywania swoich preferencji. Uważam, że przekazana w podręczniku wiedza będzie dobrze służyła finansowej edukacji Czytelników.
Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Pietrzaka, Członka Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.


Liczba stron824
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19302-7
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  1. Pojęcie i funkcje finansów    15
    1.1. Pojęcie i istota finansów    17
    1.2. Funkcje finansów    19
      1.2.1. Funkcja alokacyjna    19
      1.2.2. Funkcja redystrybucyjna    20
      1.2.3. Funkcja stabilizacyjna    22
      1.2.4. Funkcja rekonwersji (zamiany) własności    24
    1.3. Klasyfikacja zjawisk finansowych    25
      1.3.1. Klasyfikacja przedmiotowa zjawisk finansowych    25
      1.3.2. Klasyfikacja podmiotowa zjawisk finansowych    27
    1.4. Klasyczne teorie finansów    30
      1.4.1. Finanse w teorii    30
      1.4.2. Liberalne teorie finansów    31
      1.4.3. Ortodoksyjna teoria finansów    32
      1.4.4. Interwencyjna teoria finansów    33
    1.5. Nowe teorie finansów    35
      1.5.1. Neoliberalizm    38
      1.5.2. Monetaryzm    39
      1.5.3. Finanse behawioralne    40
    1.6. Kryzys z 2007 r. a teorie finansowe    45
  2. Pieniądz    49
    2.1. Formy i funkcje pieniądza    51
    2.2. Funkcje pieniądza    53
    2.3. Mechanizm kreacji pieniądza    55
    2.4. Determinanty podaży pieniądza    59
      2.4.1. Teoria bankowa    60
      2.4.2. Teoria obiegowa    61
      2.4.3. Teoria ilościowa    62
    2.5. Wartość pieniądza w czasie    63
      2.5.1. Stopy procentowe    63
      2.5.2. Zmienność wartości pieniądza w czasie    66
      2.5.3. Odsetki proste    67
      2.5.4. Kapitalizacja odsetek    70
      2.5.5. Aktualna zdyskontowana wartość przyszłej płatności lub zysku    75
  3. Rola finansów w tworzeniu, wymianie i podziale produktu społecznego    81
    3.1. Istota potrzeb indywidualnych i zbiorowych    83
    3.2. Pojęcie i klasyfikacja dóbr    85
      3.2.1. Dobra publiczne    85
      3.2.2. Dobra społeczne    89
    3.3. Finanse sfery realnej i autonomiczna sfera finansów    90
    3.4. Strumienie i przepływy finansowe    92
      3.4.1. Rodzaje i rachunki strumieni finansowych    92
      3.4.2. Tabele przepływów finansowych    100
  4. Polityka finansowa i jej funkcje    105
    4.1. Istota polityki finansowej    107
    4.2. Funkcje polityki finansowej państwa    111
      4.2.1. Funkcja stabilizacyjna    111
      4.2.2. Funkcja alokacyjna    115
      4.2.3. Funkcja redystrybucyjna    117
  5. Sektor finansów publicznych    123
    5.1. Pojęcie i cechy finansów publicznych    125
    5.2. Struktura i podmioty sektora finansów publicznych    126
    5.3. Pojęcie i specyfika dochodów i przychodów sektora finansów publicznych    136
    5.4. Pojęcie i specyfika wydatków i rozchodów sektora finansów publicznych    139
    5.5. Budżet państwa – aspekty teoretyczne    143
      5.5.1. Pojęcie i istota budżetu państwa    144
      5.5.2. Klasyfikacja budżetowa    145
      5.5.3. Funkcje budżetu państwa    147
      5.5.4. Zasady budżetowe    149
      5.5.5. Procedura opracowywania budżetu państwa    150
      5.5.6. Rodzaje dochodów i wydatków budżetowych    157
      5.5.7. Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania    160
      5.5.8. Dług publiczny    162
      5.5.9. Inwestycyjny mnożnik zrównoważonego budżetu    173
    5.6. Budżet zadaniowy – instrument zarządzania finansami publicznymi    178
      5.6.1. Budżet zadaniowy w Programie konwergencji    181
      5.6.2. Proces planowania budżetu zadaniowego    182
      5.6.3. Budżet zadaniowy – metodyka    183
      5.6.4. Budżet zadaniowy w uzasadnieniu ustawy budżetowej na 2016 r.    191
    5.7. Finanse i zadania samorządu terytorialnego    194
      5.7.1. Podstawy prawno-organizacyjne gospodarki finansowej samorządu terytorialnego    194
      5.7.2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego i procedura jego uchwalania    227
    5.8. Państwowe Fundusze Celowe    234
  6. System podatkowy w Polsce    241
    6.1. Pojęcie, funkcje i klasyfikacje podatku    243
    6.2. Elementy konstrukcji podatku    251
    6.3. Charakterystyka podatków centralnych    255
      6.3.1. Podatek od towarów i usług    255
      6.3.2. Podatek akcyzowy    277
      6.3.3. Podatek od gier    291
      6.3.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych    293
      6.3.5. Podatek dochodowy od osób prawnych    328
    6.4. Charakterystyka podatków samorządowych    344
      6.4.1. Podatek od nieruchomości    344
      6.4.2. Podatek od spadków i darowizn    354
      6.4.3. Podatek od środków transportowych    362
      6.4.4. Podatek rolny oraz jego ekonomiczna ocena    366
      6.4.5. Podatek leśny    376
      6.4.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych    379
      6.4.7. Karta podatkowa    388
    6.5. Parapodatkowe instrumenty finansowe    395
  7. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych    409
    7.1. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja ubezpieczeń    411
    7.2. Pojęcie i zakres zabezpieczenia społecznego    414
    7.3. Konstrukcja i finanse systemu ubezpieczeń społecznych    416
      7.3.1. Ubezpieczenia społeczne pracowników    416
      7.3.2. Ubezpieczenie społeczne rolników    462
    7.4. System finansowania ochrony zdrowia    489
      7.4.1. Modele organizacji i finansowania ochrony zdrowia    489
      7.4.2. System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce    493
  8. System bankowy i polityka pieniężna    515
    8.1. Rola systemu bankowego w gospodarce narodowej    517
    8.2. System bankowy w Polsce    520
      8.2.1. Zarys historii bankowości w Polsce    520
      8.2.2. System bankowy po 1997 r    525
      8.2.3. Instytucje nadzorujące działalność sektora bankowego    536
    8.3. Bank centralny i jego zadania    538
    8.4. Instrumenty polityki pieniężnej    545
      8.4.1. Pośrednie instrumenty polityki pieniężnej    545
      8.4.2. Bezpośrednie instrumenty polityki pieniężnej    551
    8.5. Banki komercyjne    554
  9. Rynek finansowy    565
    9.1. Rynek kapitałowy    567
      9.1.1. Klasyfikacja rynku kapitałowego    567
      9.1.2. Struktura instytucjonalna rynku kapitałowego    573
      9.1.3. Podstawowe instrumenty finansowe    575
      9.1.4. Giełda papierów wartościowych i jej znaczenie w gospodarce    585
    9.2. Rynek pieniężny    613
      9.2.1. Istota i struktura rynku pieniężnego    613
      9.2.2. Bony skarbowe    614
      9.2.3. Bony pieniężne NBP    619
      9.2.4. Krótkoterminowe papiery dłużne podmiotów gospodarczych    621
      9.2.5. Lokaty międzybankowe    624
    9.3. Rynek walutowy    631
      9.3.1. Historia rynku walutowego    632
      9.3.2. Istota rynku walutowego    634
      9.3.3. Wielkość i struktura rynku walutowego    636
      9.3.4. Instrumenty rynku walutowego    641
      9.3.5. Instrumenty rynku walutowych instrumentów pochodnych    648
  10. Finanse przedsiębiorstw    659
    10.1. Formy organizacyjnoprawne działalności gospodarczej    661
    10.2. Gospodarka finansowa przedsiębiorstw    667
      10.2.1. Cele finansów przedsiębiorstw    667
      10.2.2. Finansowanie działalności gospodarczej    670
    10.3. Sprawozdawczość finansowa    686
    10.4. Teoria trzech soczewek    691
      10.4.1. Aspekt ekonomiczny    691
      10.4.2. Aspekt finansowy    692
      10.4.3. Aspekt majątkowy    692
    10.5. Elementy sprawozdania finansowego    693
      10.5.1. Bilans    693
      10.5.2. Rachunek zysków i strat    697
      10.5.3. Rachunek przepływów pieniężnych    701
      10.5.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym    703
      10.5.5. Informacja dodatkowa    704
    10.6. Analiza sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa    704
      10.6.1. Wstępna analiza sprawozdania finansowego    705
      10.6.2. Analiza wstępna bilansu    706
      10.6.3. Analiza wstępna rachunku zysków i strat    709
      10.6.4. Wstępna analiza przepływów pieniężnych    710
      10.6.5. Analiza wskaźnikowa    712
  11. Finanse ubezpieczeń gospodarczych    745
    11.1. Podstawowe zasady działalności ubezpieczeniowej    748
    11.2. Klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych    754
    11.3. Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne    759
      11.3.1. Pojęcie przymusu ubezpieczeniowego    760
      11.3.2. Ustawowa definicja ubezpieczenia obowiązkowego    760
      11.3.3. Regulacje prawne ubezpieczeń obowiązkowych    763
    11.4. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń    765
      11.4.1. Gwarancje wypłacalności – zarządzanie ryzykiem ubezpieczyciela    772
      11.4.2. Solvency II    777
      11.4.3. Gospodarowanie aktywami i pasywami. Ujęcie bilansowe    785
      11.4.4. Najważniejsze obszary gospodarki finansowej ubezpieczycieli    797
      11.4.5. Polityka inwestycyjna ubezpieczycieli    800
      11.4.6. Rachunek zysków i strat zakładów ubezpieczeń    804
    11.5. Kondycja finansowa sektora ubezpieczeń w Polsce w 2014 r    810
    11.6. Instytucje ubezpieczeniowe i ich zadania    815
      11.6.1. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych    815
  12. Finanse międzynarodowe    829
    12.1. Podstawy finansów międzynarodowych    831
      12.1.1. Pieniądz międzynarodowy jako główny problem finansów światowych    831
      12.1.2. Waluty narodowe a pieniądz światowy    833
      12.1.3. Kurs walutowy i bilans płatniczy    836
      12.1.4. Cło i polityka celna jako instrument kształtowania obrotów zagranicznych    837
      12.1.5. Międzynarodowe przepływy kapitałowe    839
      12.1.6. Międzynarodowy system walutowy    840
      12.1.7. Międzynarodowe instytucje finansowe    841
    12.2. Międzynarodowe procesy rozwojowe a rynki finansowe    845
      12.2.1. Globalizacja a finanse międzynarodowe    845
      12.2.2. Międzynarodowe kryzysy finansowe    849
      12.2.3. Integracja monetarna jako element procesu integracji gospodarczej    853
      12.2.4. Integracja monetarna i finansowa w Unii Europejskiej    856
    12.3. Unia Gospodarcza i Walutowa    860
      12.3.1. Droga do integracji gospodarczej w Europie    860
      12.3.2. Europejska integracja walutowa    862
      12.3.3. Etapy tworzenia UGW    867
      12.3.4. Proceduralne i kosztowe aspekty przystąpienia nowych państw do strefy euro    872
    12.4. Polityka pieniężna w Unii Europejskiej    880
      12.4.1. EBC, ESBC i Eurosystem    880
      12.4.2. Cele i zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych    880
      12.4.3. Strategia polityki pieniężnej EBC    883
      12.4.4. Instrumenty polityki pieniężnej    885
      12.4.5. Operacje walutowe i zarządzanie rezerwami walutowymi    889
    12.5. Budżet Unii Europejskiej    889
      12.5.1. Źródła finansowania Wspólnot    889
      12.5.2. Zasady budżetowe Unii Europejskiej    893
      12.5.3. Procedura budżetowa    895
      12.5.4. Dochody budżetowe    898
      12.5.5. Wydatki budżetowe    901
      12.5.6. Perspektywy finansowe podstawą polityki budżetowej Unii Europejskiej    904
      12.5.7. Fundusze jako wyodrębnione instrumenty finansowania wydatków budżetu UE    909
      12.5.8. Wydatkowanie środków z budżetu UE w 2014 r    910
    12.6. Jednolity rynek europejski a rynki finansowe i kapitałowe    911
  13. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych    921
    13.1. Pojęcie odpowiedzialności oraz dyscypliny    923
    13.2. Katalog naruszeń – zakres podmiotowy i przedmiotowy    924
    13.3. Ogólne zasady odpowiedzialności    928
    13.4. Karalność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych    929
    13.5. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych    931
      13.5.1. Organy orzekające w pierwszej i drugiej instancji, ich właściwości i tryb powoływania    931
      13.5.2. Organy właściwe do wypełniania funkcji oskarżyciela w pierwszej i drugiej instancji, ich zadania i tryb powoływania    933
    13.6. Procedura w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych    934
      13.6.1. Zagadnienia ogólne – zasady postępowania    934
      13.6.2. Etapy postępowania    938
    13.7. Sądowa kontrola prawomocnych rozstrzygnięć w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych    941
  Indeks osobowy    945
  Indeks rzeczowy    947
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia