Finanse

Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

69,30  99,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

69,3099,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem, kompleksowego podręcznika z dziedziny finansów. Uwzględniono w nim aktualną problematykę finansów podmiotów gospodarczych, budżetu państwa, instrumentów finansowych, prawa finansowego oraz finansów międzynarodowych.
Autorzy koncentrują się na trzech obszarach tematycznych:
rynkowym systemie finansowym (system bankowy, pieniądz, rynki: kapitałowy, pieniężny, walutowy, instrumentów pochodnych),
publicznym systemie finansowym (polityka finansowa, budżet państwa, finanse samorządu terytorialnego, finanse Unii Europejskiej, system podatkowy, system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, odpowiedzialność prawna w dziedzinie finansów publicznych),
finansach podmiotów sfery realnej (przedsiębiorstw, ubezpieczeń gospodarczych).
Publikacja zawiera liczne przykłady oraz najnowsze dane statystyczne. W celu utrwalenia zarówno teoretycznej, jak i praktycznej wiedzy, na końcu każdego rozdziału znajduje się zestaw pytań i zadań. Książka stanowi doskonałą pomoc dydaktyczną dla studentów kierunków ekonomicznych. Jest wsparciem podczas nauki zagadnień z zakresu przedmiotów: podstawy finansów, finanse publiczne, finanse jednostek samorządu terytorialnego, bankowość, podatki i ubezpieczenia, finanse przedsiębiorstw, rynek finansowy.
Autorami podręcznika są pracownicy Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Intencją autorów było opracowanie podręcznika, który byłby podstawową literaturą do zajęć dydaktycznych z zakresu finansów. (…) Zamiary te zostały zrealizowane. Przyjęte cele znalazły wyraz w strukturze podręcznika. Składa się on z 13 rozdziałów i bogatej, wszechstronnej treści. (…) Autorzy dołożyli wielu starań i dokonali dużego wysiłku na rzecz nadania publikacji formy interesującej i przekonywującej; pozwalającej zrozumieć istotę, rolę i pełnione funkcje oraz zadania przez finanse we współczesnej gospodarce. W sferze prezentowanych teorii, koncepcji i kierunków myślenia kategoriami finansowymi, w sposób syntetyczny, ale oddający istotę owych teoretycznych podstaw finansów, wykazali duże poczucie dydaktycznej odpowiedzialności, prezentując je bez nadawania określonych priorytetów i bez wskazywania swoich preferencji. Uważam, że przekazana w podręczniku wiedza będzie dobrze służyła finansowej edukacji Czytelników.
Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Pietrzaka, Członka Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk oraz Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości.


Rok wydania2017
Liczba stron824
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-19302-7
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  1. Pojęcie i funkcje finansów     15
    1.1. Pojęcie i istota finansów     17
    1.2. Funkcje finansów     19
      1.2.1. Funkcja alokacyjna     19
      1.2.2. Funkcja redystrybucyjna     20
      1.2.3. Funkcja stabilizacyjna     22
      1.2.4. Funkcja rekonwersji (zamiany) własności     24
    1.3. Klasyfikacja zjawisk finansowych     25
      1.3.1. Klasyfikacja przedmiotowa zjawisk finansowych     25
      1.3.2. Klasyfikacja podmiotowa zjawisk finansowych     27
    1.4. Klasyczne teorie finansów     30
      1.4.1. Finanse w teorii     30
      1.4.2. Liberalne teorie finansów     31
      1.4.3. Ortodoksyjna teoria finansów     32
      1.4.4. Interwencyjna teoria finansów     33
    1.5. Nowe teorie finansów     35
      1.5.1. Neoliberalizm     38
      1.5.2. Monetaryzm     39
      1.5.3. Finanse behawioralne     40
    1.6. Kryzys z 2007 r. a teorie finansowe     45
  2. Pieniądz     49
    2.1. Formy i funkcje pieniądza     51
    2.2. Funkcje pieniądza     53
    2.3. Mechanizm kreacji pieniądza     55
    2.4. Determinanty podaży pieniądza     59
      2.4.1. Teoria bankowa     60
      2.4.2. Teoria obiegowa     61
      2.4.3. Teoria ilościowa    62
    2.5. Wartość pieniądza w czasie     63
      2.5.1. Stopy procentowe     63
      2.5.2. Zmienność wartości pieniądza w czasie     66
      2.5.3. Odsetki proste     67
      2.5.4. Kapitalizacja odsetek     70
      2.5.5. Aktualna zdyskontowana wartość przyszłej płatności lub zysku     75
  3. Rola finansów w tworzeniu, wymianie i podziale produktu społecznego     81
    3.1. Istota potrzeb indywidualnych i zbiorowych     83
    3.2. Pojęcie i klasyfikacja dóbr     85
      3.2.1. Dobra publiczne     85
      3.2.2. Dobra społeczne     89
    3.3. Finanse sfery realnej i autonomiczna sfera finansów     90
    3.4. Strumienie i przepływy finansowe     92
      3.4.1. Rodzaje i rachunki strumieni finansowych     92
      3.4.2. Tabele przepływów finansowych     100
  4. Polityka finansowa i jej funkcje     105
    4.1. Istota polityki finansowej     107
    4.2. Funkcje polityki finansowej państwa     111
      4.2.1. Funkcja stabilizacyjna     111
      4.2.2. Funkcja alokacyjna     115
      4.2.3. Funkcja redystrybucyjna     117
  5. Sektor finansów publicznych     123
    5.1. Pojęcie i cechy finansów publicznych    125
    5.2. Struktura i podmioty sektora finansów publicznych     126
    5.3. Pojęcie i specyfika dochodów i przychodów sektora finansów publicznych     136
    5.4. Pojęcie i specyfika wydatków i rozchodów sektora finansów publicznych     139
    5.5. Budżet państwa – aspekty teoretyczne     143
      5.5.1. Pojęcie i istota budżetu państwa     144
      5.5.2. Klasyfikacja budżetowa     145
      5.5.3. Funkcje budżetu państwa     147
      5.5.4. Zasady budżetowe     149
      5.5.5. Procedura opracowywania budżetu państwa     150
      5.5.6. Rodzaje dochodów i wydatków budżetowych     157
      5.5.7. Deficyt budżetowy i źródła jego finansowania     160
      5.5.8. Dług publiczny     162
      5.5.9. Inwestycyjny mnożnik zrównoważonego budżetu     173
    5.6. Budżet zadaniowy – instrument zarządzania finansami publicznymi     178
      5.6.1. Budżet zadaniowy w Programie konwergencji     181
      5.6.2. Proces planowania budżetu zadaniowego     182
      5.6.3. Budżet zadaniowy – metodyka     183
      5.6.4. Budżet zadaniowy w uzasadnieniu ustawy budżetowej na 2016 r.     191
    5.7. Finanse i zadania samorządu terytorialnego     194
      5.7.1. Podstawy prawno-organizacyjne gospodarki finansowej samorządu terytorialnego     194
      5.7.2. Budżet jednostki samorządu terytorialnego i procedura jego uchwalania     227
    5.8. Państwowe Fundusze Celowe     234
  6. System podatkowy w Polsce     241
    6.1. Pojęcie, funkcje i klasyfikacje podatku     243
    6.2. Elementy konstrukcji podatku     251
    6.3. Charakterystyka podatków centralnych     255
      6.3.1. Podatek od towarów i usług     255
      6.3.2. Podatek akcyzowy     277
      6.3.3. Podatek od gier     291
      6.3.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych     293
      6.3.5. Podatek dochodowy od osób prawnych     328
    6.4. Charakterystyka podatków samorządowych     344
      6.4.1. Podatek od nieruchomości     344
      6.4.2. Podatek od spadków i darowizn     354
      6.4.3. Podatek od środków transportowych     362
      6.4.4. Podatek rolny oraz jego ekonomiczna ocena     366
      6.4.5. Podatek leśny     376
      6.4.6. Podatek od czynności cywilnoprawnych     379
      6.4.7. Karta podatkowa     388
    6.5. Parapodatkowe instrumenty finansowe     395
  7. System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych     409
    7.1. Pojęcie, funkcje i klasyfikacja ubezpieczeń     411
    7.2. Pojęcie i zakres zabezpieczenia społecznego     414
    7.3. Konstrukcja i finanse systemu ubezpieczeń społecznych     416
      7.3.1. Ubezpieczenia społeczne pracowników     416
      7.3.2. Ubezpieczenie społeczne rolników     462
    7.4. System finansowania ochrony zdrowia     489
      7.4.1. Modele organizacji i finansowania ochrony zdrowia     489
      7.4.2. System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce     493
  8. System bankowy i polityka pieniężna    515
    8.1. Rola systemu bankowego w gospodarce narodowej     517
    8.2. System bankowy w Polsce     520
      8.2.1. Zarys historii bankowości w Polsce     520
      8.2.2. System bankowy po 1997 r     525
      8.2.3. Instytucje nadzorujące działalność sektora bankowego    536
    8.3. Bank centralny i jego zadania     538
    8.4. Instrumenty polityki pieniężnej     545
      8.4.1. Pośrednie instrumenty polityki pieniężnej     545
      8.4.2. Bezpośrednie instrumenty polityki pieniężnej     551
    8.5. Banki komercyjne     554
  9. Rynek finansowy     565
    9.1. Rynek kapitałowy     567
      9.1.1. Klasyfikacja rynku kapitałowego     567
      9.1.2. Struktura instytucjonalna rynku kapitałowego     573
      9.1.3. Podstawowe instrumenty finansowe     575
      9.1.4. Giełda papierów wartościowych i jej znaczenie w gospodarce     585
    9.2. Rynek pieniężny     613
      9.2.1. Istota i struktura rynku pieniężnego     613
      9.2.2. Bony skarbowe     614
      9.2.3. Bony pieniężne NBP     619
      9.2.4. Krótkoterminowe papiery dłużne podmiotów gospodarczych     621
      9.2.5. Lokaty międzybankowe     624
    9.3. Rynek walutowy     631
      9.3.1. Historia rynku walutowego     632
      9.3.2. Istota rynku walutowego     634
      9.3.3. Wielkość i struktura rynku walutowego    636
      9.3.4. Instrumenty rynku walutowego     641
      9.3.5. Instrumenty rynku walutowych instrumentów pochodnych     648
  10. Finanse przedsiębiorstw     659
    10.1. Formy organizacyjnoprawne działalności gospodarczej     661
    10.2. Gospodarka finansowa przedsiębiorstw     667
      10.2.1. Cele finansów przedsiębiorstw     667
      10.2.2. Finansowanie działalności gospodarczej     670
    10.3. Sprawozdawczość finansowa     686
    10.4. Teoria trzech soczewek     691
      10.4.1. Aspekt ekonomiczny     691
      10.4.2. Aspekt finansowy     692
      10.4.3. Aspekt majątkowy     692
    10.5. Elementy sprawozdania finansowego     693
      10.5.1. Bilans     693
      10.5.2. Rachunek zysków i strat     697
      10.5.3. Rachunek przepływów pieniężnych     701
      10.5.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym     703
      10.5.5. Informacja dodatkowa     704
    10.6. Analiza sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa     704
      10.6.1. Wstępna analiza sprawozdania finansowego     705
      10.6.2. Analiza wstępna bilansu     706
      10.6.3. Analiza wstępna rachunku zysków i strat     709
      10.6.4. Wstępna analiza przepływów pieniężnych     710
      10.6.5. Analiza wskaźnikowa     712
  11. Finanse ubezpieczeń gospodarczych     745
    11.1. Podstawowe zasady działalności ubezpieczeniowej     748
    11.2. Klasyfikacja ubezpieczeń gospodarczych     754
    11.3. Ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne     759
      11.3.1. Pojęcie przymusu ubezpieczeniowego     760
      11.3.2. Ustawowa definicja ubezpieczenia obowiązkowego     760
      11.3.3. Regulacje prawne ubezpieczeń obowiązkowych    763
    11.4. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeń     765
      11.4.1. Gwarancje wypłacalności – zarządzanie ryzykiem ubezpieczyciela     772
      11.4.2. Solvency II    777
      11.4.3. Gospodarowanie aktywami i pasywami. Ujęcie bilansowe     785
      11.4.4. Najważniejsze obszary gospodarki finansowej ubezpieczycieli     797
      11.4.5. Polityka inwestycyjna ubezpieczycieli     800
      11.4.6. Rachunek zysków i strat zakładów ubezpieczeń     804
    11.5. Kondycja finansowa sektora ubezpieczeń w Polsce w 2014 r     810
    11.6. Instytucje ubezpieczeniowe i ich zadania     815
      11.6.1. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych     815
  12. Finanse międzynarodowe     829
    12.1. Podstawy finansów międzynarodowych     831
      12.1.1. Pieniądz międzynarodowy jako główny problem finansów światowych     831
      12.1.2. Waluty narodowe a pieniądz światowy     833
      12.1.3. Kurs walutowy i bilans płatniczy     836
      12.1.4. Cło i polityka celna jako instrument kształtowania obrotów zagranicznych     837
      12.1.5. Międzynarodowe przepływy kapitałowe     839
      12.1.6. Międzynarodowy system walutowy     840
      12.1.7. Międzynarodowe instytucje finansowe     841
    12.2. Międzynarodowe procesy rozwojowe a rynki finansowe     845
      12.2.1. Globalizacja a finanse międzynarodowe     845
      12.2.2. Międzynarodowe kryzysy finansowe     849
      12.2.3. Integracja monetarna jako element procesu integracji gospodarczej    853
      12.2.4. Integracja monetarna i finansowa w Unii Europejskiej    856
    12.3. Unia Gospodarcza i Walutowa     860
      12.3.1. Droga do integracji gospodarczej w Europie     860
      12.3.2. Europejska integracja walutowa     862
      12.3.3. Etapy tworzenia UGW     867
      12.3.4. Proceduralne i kosztowe aspekty przystąpienia nowych państw do strefy euro     872
    12.4. Polityka pieniężna w Unii Europejskiej     880
      12.4.1. EBC, ESBC i Eurosystem     880
      12.4.2. Cele i zadania Europejskiego Systemu Banków Centralnych     880
      12.4.3. Strategia polityki pieniężnej EBC     883
      12.4.4. Instrumenty polityki pieniężnej     885
      12.4.5. Operacje walutowe i zarządzanie rezerwami walutowymi     889
    12.5. Budżet Unii Europejskiej     889
      12.5.1. Źródła finansowania Wspólnot     889
      12.5.2. Zasady budżetowe Unii Europejskiej     893
      12.5.3. Procedura budżetowa     895
      12.5.4. Dochody budżetowe     898
      12.5.5. Wydatki budżetowe     901
      12.5.6. Perspektywy finansowe podstawą polityki budżetowej Unii Europejskiej     904
      12.5.7. Fundusze jako wyodrębnione instrumenty finansowania wydatków budżetu UE     909
      12.5.8. Wydatkowanie środków z budżetu UE w 2014 r     910
    12.6. Jednolity rynek europejski a rynki finansowe i kapitałowe     911
  13. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych     921
    13.1. Pojęcie odpowiedzialności oraz dyscypliny     923
    13.2. Katalog naruszeń – zakres podmiotowy i przedmiotowy     924
    13.3. Ogólne zasady odpowiedzialności     928
    13.4. Karalność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych     929
    13.5. Organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych     931
      13.5.1. Organy orzekające w pierwszej i drugiej instancji, ich właściwości i tryb powoływania     931
      13.5.2. Organy właściwe do wypełniania funkcji oskarżyciela w pierwszej i drugiej instancji, ich zadania i tryb powoływania     933
    13.6. Procedura w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych     934
      13.6.1. Zagadnienia ogólne – zasady postępowania     934
      13.6.2. Etapy postępowania     938
    13.7. Sądowa kontrola prawomocnych rozstrzygnięć w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych     941
  Indeks osobowy     945
  Indeks rzeczowy     947
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia