Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Rynek finansowy

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 5,00 zł  


5,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza publikacja dotyczy różnych zagadnień rynku finansowego. Zbiór zawiera 52 artykuły napisane przez osoby zajmujące się w swoich badaniach problematyką rynku finansowego. W rozważaniach przedstawionych w artykułach można wyróżnić następujące grupy zagadnień:


? analizę segmentów polskiego rynku finansowego,


? problemy międzynarodowego rynku finansowego,


? metody inwestowania i zarządzania ryzykiem,


? empiryczną analizę inwestycji,


? inne zagadnienia rynku finansowego (np. udział gospodarstw domowych na rynku finansowym).


Rok wydania2011
Liczba stron610
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-168-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Część 1. Analiza segmentów polskiego rynku finansowego    13
    Grażyna Ancyparowicz: Zobowiązania przedsiębiorstw niefinansowych z tytułu umów na derywaty zawartych w latach 2007-2009    15
    Urszula Banaszczak-Soroka: Hossy i bessy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a sytuacja finansowa branży maklerskiej    26
    Sławomir I. Bukowski: Stopień integracji polskiego rynku pieniężnego z rynkiem pieniężnym w obszarze euro    41
    Mateusz Czerwiński: Analiza funkcjonowania publicznego rynku nieskarbowych papierów dłużnych Catalyst    53
    Dawid Dawidowicz: Ocena decyzji uczestników wybranych funduszy inwestycyjnych akcyjnych w okresie kryzysu finansowego    65
    Wiesław Dębski: Stan i perspektywy rozwoju rynku kapitałowego w Polsce    76
    Danuta Dziawgo: Jakość relacji inwestorskich w Polsce – wyniki badań    86
    Urszula Gierałtowska: Dywersyfikacja równoległa oparta na instrumentach alternatywnych na rynku polskim    98
    Dominika Kordela: Rozwój i konkurencyjność rynku NewConnect w świet-le wybranych wskaźników rynku    112
    Magdalena Mosionek-Schweda: Sukcesy i porażki rynku NewConnect    124
    Maciej Pawłowski, Agnieszka Pawłowska: Rynek Catalyst z perspektywy emitentów korporacyjnych    137
    Piotr Wiśniewski: Produkty strukturyzowane w Polsce w czasie globalnego kryzysu finansowego lat 2007-2009    147
  Część 2. Problemy międzynarodowego rynku finansowego    161
    Jacek Bednarz: Analiza kursów walut państw grupy wyszehradzkiej    163
    Joanna Bogołębska: Alternatywne metody alokacji płynności międzynarodowej;Doświadczenia kryzysu finansowego 2007-2009    174
    Ewa Feder-Sempach: NewConnect i inne alternatywne rynki dla sektora MŚP w Europie    185
    Alina Gorczyńska: Wpływ nowych rozwiązań technologicznych na funkcjonowanie rynków papierów wartościowych – zarys problemu    197
    Jerzy Gwizdała: Rynek kredytowych instrumentów pochodnych – prognozy rozwoju    206
    Bogna Janik: Idea społecznie odpowiedzialnego inwestowania na przykładzie funduszy inwestycyjnych Calvert    215
    Michał Jurek: Problemy nadzoru sprawowanego przez MFW nad polityką kursową krajów członkowskich podczas wojen walutowych    224
    Jacek Karwowski: Sukuk – islamskie certyfikaty inwestycyjne    233
    Paweł Kolman: Produkty strukturyzowane po kryzysie na przykładzie wybranych krajów azjatyckich    242
    Tomasz Kowalak: Bariery rozwoju rynków odwróconej hipoteki w Unii Europejskiej    251
    Agnieszka Kurczewska: Alternatywne rynki europejskie    260
    Witold Luciński: Kryzys a private equity w Europie i w Polsce    270
    Krystyna Mitręga-Niestrój: Finansjalizacja międzynarodowych rynków surowców    282
    Radosław Pastusiak: Rynki alternatywne w Europie;Londyński Alternative Investment Market a NewConnect    293
    Rafał Płókarz: Eurorynki złotowych papierów dłużnych alternatywnym źródłem finansowania przedsiębiorstw międzynarodowych    305
    Ireneusz Pszczółka: Znaczenie Specjalnych Praw Ciągnienia (SDR) w Międzynarodowym Systemie Walutowym    317
    Ewa Widz: Zmiany strukturalne na rynkach giełdowych instrumentów pochodnych w Europie w latach 2006-2010    327
  Część 3. Metody inwestowania i zarządzania ryzykiem    341
    Monika Czerwonka: Etyczne inwestowanie jako nowy kierunek współczes-nych finansów    343
    Ewa Dziawgo: Zmodyfikowane opcje wsteczne o stałej cenie realizacji – analiza własności    353
    Sławomir Juszczyk, Rafał Balina: Łączne wykorzystanie wskaźników analizy technicznej w procesie inwestycyjnym    365
    Bartosz Kaszuba: Praktyczne problemy w teorii portfela    381
    Andrzej Krysiak: Rola instrumentów pochodnych w ograniczaniu ryzyka na rynku instrumentów dłużnych    394
    Sebastian Majewski: Wielokryterialność w modelowaniu składu portfeli papierów wartościowych    405
    Tomasz Miziołek: Metody replikacji indeksów przez fundusze ETF    415
    Elżbieta Ostrowska: Fundamentalne podejście do inwestowania na przykładzie akcji banków    426
  Część 4. Empiryczna analiza inwestycji    437
    Leszek Czapiewski: Wybrane cechy fundamentalne spółek a kształtowanie się ponadprzeciętnych stóp zwrotu na przykładzie GPW w Warszawie    439
    Tomasz Jewartowski: Reakcje inwestorów na transakcje o charakterze dezinwestycji – doświadczenia rynków rozwiniętych    450
    Agnieszka Perepeczo: Analiza dodatkowych stóp zwrotu spółek sektora bankowego przejmowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie    459
    Józef Rudnicki: Stopa zwrotu dla akcjonariuszy w następstwie splitu – przykład wiedeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych    469
    Paweł Sekuła: Empiryczna relacja między cenami akcji a wynikami finansowymi spółek    478
    Tomasz Słoński, Bartosz Zawadzki: Analiza wpływu wykupu akcji na wartość spółek giełdowych w latach 2005-2010    488
    Krzysztof Szlichciński: Czy istnieją spółki bardziej i mniej lubiane przez inwestorów na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie?    501
    Adam Szyszka, Adam Zaremba: Długoterminowe stopy zwrotu po ogłoszeniu skupu akcji własnych    152
    Adam Zaremba: Teoria nieracjonalnych oczekiwań;Znaczenie bazy na rynkach futures    526
  Część 5. Inne zagadnienia rynku finansowego    539
    Małgorzata Iwanicz-Drozdowska: Sieć bezpieczeństwa finansowego – powrót do korzeni?    541
    Ewa Mazurek-Krasodomska: Sytuacja finansowa gospodarstw domowych i jej determinanty    550
    Jarosław Mielcarek: Ogólny i szczególny mechanizm endogeniczny współczesnego kryzysu    562
    Ewelina Sokołowska: Optymalizacja podatkowa w wybranych inwestycjach finansowych    577
    Agnieszka Strzelecka: Dywersyfikacja źródeł dochodów gospodarstw domowych rolników w Polsce w latach 2003-2008 z uwzględnieniem specjalizacji gospodarstwa rolnego    589
    Beata Świecka: Finanse gospodarstw domowych i finanse osobiste – nowe wyzwania teorii    602
  Summaries    13
  Part 1. Analysis of Polish financial market segments    13
    Grażyna Ancyparowicz: Liabilities of non-financial enterprises on deriva-tives contracts in 2007-2009    25
    Urszula Banaszczak-Soroka: Phases of bull market and slump on the Warsaw Stock Exchange and the situation of brokerage branch    40
    Sławomir I;Bukowski: The degree of Polish money market integration with the money market in the euro zone    52
    Mateusz Czerwiński: The analysis of functioning of Catalyst - the public market of non-treasure debt securities    64
    Dawid Dawidowicz: Assessment of decision of participants of equity investment funds in financial crisis    75
    Wiesław Dębski: State and prospects of capital market development in Poland    85
    Danuta Dziawgo: Quality of investor relations in Poland – survey results    97
    Urszula Gierałtowska: Parallel diversification based on alternative assets in Poland    111
    Dominika Kordela: Development and competitiveness evaluation of NewConnect alternative market based on chosen market’s indicators    123
    Magdalena Mosionek-Schweda: Success and failure of the NewConnect market    136
    Maciej Pawłowski, Agnieszka Pawłowska: The Catalyst bond market from the corporate issuers point of view    146
    Piotr Wiśniewski: Structured products in Poland during the global financial crisis of 2007-2009    157
  Part 2. Problems of international financial market    161
    Jacek Bednarz: Analysis of the foreign exchange rates: The case of the Wysehrad Group countries    173
    Joanna Bogołębska: Alternative ways of meeting the demand for international liquidity;Experiences of the financial crisis from 2007-2009    184
    Ewa Feder-Sempach: NewConnect and other alternative markets for small and medium sized enterprises in Europe    196
    Alina Gorczyńska: Effect of new technological solutions for the functioning of securities markets — outline of the problem    205
    Jerzy Gwizdała: Credit derivatives market – development forecast    214
    Bogna Janik: The idea of socially responsible investment on the example of Calvert investment funds    223
    Michał Jurek: Problems of the IMF surveillance over the member countries’ exchange rate policy during currency wars    232
    Jacek Karwowski: Sukuk – Islamic investment certificates    241
    Paweł Kolman: Structured products after the last financial crisis in selected Asian states    250
    Tomasz Kowalak: Barriers of development of reverse mortgage markets in the European Union    259
    Agnieszka Kurczewska: European alternative markets    269
    Witold Luciński: Crisis vs;private equity in Europe and Poland    281
    Krystyna Mitręga-Niestrój: Financialization of the international commodity markets    292
    Radosław Pastusiak: Alternative markets in Europe;London Alternative Investment Market versus NewConnect    304
    Rafał Płókarz: Euromarkets for PLN-denominated fixed income securities as an alternative for financing of international corporations    316
    Ireneusz Pszczółka: The role of the special drawing rights in the international monetary system    326
    Ewa Widz: Structural changes on the European exchange derivatives markets in 2006-2010    340
  Part 3. Methods of investment and risk management    341
    Monika Czerwonka: Socially Responsible Investment (SRI) – a new direction of contemporary finance    352
    Ewa Dziawgo: Modified fixed strike lookback options – analysis of the properties    364
    Sławomir Juszczyk, Rafał Balina: The combined use of technical analysis indicators in the investment process    380
    Bartosz Kaszuba: Practical problems in Portfolio Theory    393
    Andrzej Krysiak: The role of derivatives in the risk reduction on the bond market    404
    Sebastian Majewski: Multitasking in securities portfolio selection    414
    Tomasz Miziołek: Methods of index replication used by exchange-traded funds    425
    Elżbieta Ostrowska: Fundamental approach to investment on the example of banking shares    435
  Part 4. Empirical analysis of investments    437
    Leszek Czapiewski: Selected fundamentals of companies and abnormal returns;The case of Warsaw Stock Exchange    449
    Tomasz Jewartowski: Investors reaction to divestitures announcement – evidence from developed markets    458
    Agnieszka Perepeczo: The evidence on abnormal returns performance in bank acquisitions on the Warsaw Stock Exchange    468
    Józef Rudnicki: Stock returns following stock splits – evidence from Vienna Stock Exchange    477
    Paweł Sekuła: Empirical relationship between stock prices and earnings of companies    487
    Tomasz Słoński, Bartosz Zawadzki: Return driven by stock buyback announcement for companies listed on the Warsaw Stock Exchange    500
    Krzysztof Szlichciński: Are there companies more and less popular by the investors on the Warsaw Stock Exchange?    511
    Adam Szyszka, Adam Zaremba: Long-term returns following stock repurchases    525
    Adam Zaremba: Theory of irrational expectations;Significance of a basis in futures markets    538
  Part 5. Other problems of financial market    539
    Małgorzata Iwanicz-Drozdowska: Financial safety net – back to the roots?;    549
    Ewa Mazurek-Krasodomska: Financial situation of households and its determinants    561
    Jarosław Mielcarek: General and special endogenous mechanism of contemporary crisis    576
    Ewelina Sokołowska: Tax optimization in selected financial investments    588
    Agnieszka Strzelecka: Diversification of sources of farm household income in Poland in years 2003-2008 including general type of farming    601
    Beata Świecka: Household and personal finance – theory’s new challenges    610
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia