Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

Finanse - nowe wyzwania teorii i praktyki. Finanse przedsiębiorstw

1 opinia

Redakcja:

Stefan Wrzosek

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

22,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Hasło „finanse przedsiębiorstwa”, jest bardzo różnorodne i nawet nie zawsze dotyczy bezpośrednio przedsiębiorstw, lecz także innych podmiotów wykazujących postawy przedsiębiorcze. Różnorodność jest szczególna, gdy nie zamawia się wypowiedzi na określone tematy, lecz zaprasza się badaczy do wystąpień naukowych wedle ich własnych zainteresowań i osiągnięć. Tak było i tym razem. Otrzymaliśmy wiele opracowań bardzo zróżnicowanych tematycznie i choć ten zbiór uległ pewnej redukcji po recenzjach, to i tak jest bogaty i trudny do usystematyzowania. Obejmuje 53 artykuły.


Rok wydania2011
Liczba stron624
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-160-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Część 1. Problemy długoterminowe i rozwojowe    13
    Katarzyna Boratyńska: Restrukturyzacja jako narzędzie realizacji naprawczego Polskiego Koncernu Mięsnego Duda SA    15
    Wiesława Caputa: Referencje i rekomendacje w procesie kreowania kapitału klienta    25
    Ewa Chojnacka: Czynniki wpływające na zmiany poziomu zadłużenia w świetle teorii hierarchii źródeł finansowania    37
    Aleksandra Duliniec: Kapitał obcy w finansowaniu przedsiębiorstw – wyniki badań polskich spółek handlowych    48
    Justyna Franc-Dąbrowska: Polityka dywidendy w opinii menedżerów – wyniki studiów literaturowych    59
    Józefa Monika Gryko: Zróżnicowanie źródeł finansowania i struktura wiekowa zadłużenia spółek publicznych w Polsce    69
    Grzegorz Jajuga, Natalia Śmieja: Dystrybucja wartości dla akcjonariuszy podczas emisji z wyłączeniem prawa poboru    80
    Izabela Jonek-Kowalska: Międzynarodowe uwarunkowania branżowe jako źródło ryzyka w przedsiębiorstwie górniczym    92
    Stanisław Kasiewicz: Motywacje w systemie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie    102
    Magdalena Kosowska: Problematyka finansów małego i średniego przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji    112
    Magdalena Ligus: Wartościowanie bezpieczeństwa energetycznego w ocenie ekonomicznej efektywności inwestycji w sektorze energetycznym – wyniki badania pierwotnego metodą wyceny warunkowej    122
    Agnieszka Majewska: Programy opcji menedżerskich stosowane przez spółki notowane na GPW w Warszawie    139
    Aneta Michalak: Strategie zarządzania finansami a modele finansowania działalności na przykładzie przedsiębiorstw górniczych    150
    Grażyna Michalczuk: Kapitał intelektualny w strukturze kapitału współczesnych przedsiębiorstw    161
    Grzegorz Michalski: Efektywność inwestycji w aktywa bieżące w instytucjach nie nastawionych na zysk    172
    Waldemar Rogowski: Metodyka rachunku opłacalności inwestycji: zasady i korzyści inwestycji    184
    Barbara Rudnicka: Problemy związane z wyceną młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw    195
    Paweł Rumniak: Wartość przedsiębiorstwa a wartość składników niematerialnych    203
    Rafał Tuzimek: Prognozy wyników a wartość przedsiębiorstwa    218
    Jacek Uchman: Teoretyczne i regulacyjne aspekty odkupu własnych akcji przez spółki    230
    Dariusz Wieczorek: Wybrane aspekty pomiaru wartości projektów    239
    Monika Wieczorek-Kosmala: Koncepcja Total Average Cost of Capital jako nowoczesne spojrzenie na koszt kapitału przedsiębiorstwa w warunkach zarządzania ryzykiem    250
    Stefan Wrzosek: Kwestie sporne dotyczące rachunku efektywności inwestycji rzeczowych    259
    Mirosław Wypych: Spółki giełdowe w świetle reguł finansowania    268
    Sławomir Zarębski: Programy bezpośrednich reinwestycji dywidend (DRIP) w polityce finansowej spółek i ich akcjonariuszy    278
  Część 2. Zagadnienia bieżące i niekonwencjonalne    289
    Agnieszka Bem: Finansowanie usług zdrowotnych przez pracodawców    291
    Karolina Daszyńska-Żygadło: Podtrzymywane stopy wzrostu w analizie finansowej wybranych spółek branży IT    306
    Joanna Fila: Dotacja dla bezrobotnych podejmujących działalność gospodarczą a powstawanie mikroprzedsiębiorstw    318
    Maria Gorczyńska: Współczesny model decyzyjny polityki kredytowej przedsiębiorstwa    328
    Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek: Zmienność dywidendy a koncentracja akcjonariatu na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie    339
    Jerzy Kitowski: Próba oceny wiarygodności diagnostycznej bankowych metod badania kondycji finansowej przedsiębiorstw    351
    Katarzyna Kreczmańska-Gigol: Faktoring samorządowy czy forfaiting samorządowy – propozycja uporządkowania pojęć    365
    Jarosław Kubiak, Tomasz Nowaczyk: Koszty zagrożenia upadłością a sytuacja finansowa przedsiębiorstwa    379
    Elżbieta Mączyńska: Miary finansów przedsiębiorstwa i ich adekwatność     388
   Magdalena Mądra: Konsekwencje globalnego kryzysu finansowego w działaniach przedsiębiorstw niefinansowych     403
   Małgorzata Porada-Rochoń: Wpływ kryzysu globalnego na kształtowanie się płynności bieżącej przedsiębiorstw usługowych     416
   Michał Soliwoda: Relacje aktywów obrotowych w wybranych branżach przemysłu     426
   Magdalena Kinga Stawicka: Wyniki finansowe przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego na Dolnym Śląsku w latach 2005-2009;Próba oceny zmian w kontekście projektu Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020     437
   Igor Styn: Wykorzystanie transakcji swap EUA/CER do pozyskiwania dodatkowych środków pieniężnych przez operatorów instalacji podlegających EU ETS     448
   Ewa Szafraniec-Siluta: Struktura aktywów trwałych gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2008     460
   Elżbieta Szymańska: Znaczenie płatności bezpośrednich w finansowaniu działalności gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego     472
   Piotr Waśniewski: Zadłużenie małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego     484
   Joanna Wyrobek, Zbigniew Stańczyk: Badania nad zależnością pomiędzy koniunkturą a rentownością przedsiębiorstw     495
   Danuta Zawadzka: Ocena znaczenia źródeł finansowania aktywów obrotowych w przedsiębiorstwach handlowych w Polsce     510
  Część 3. Problemy rachunkowości i zarządzania podatkami     525
   Adam Adamczyk: Konsekwencje wprowadzenia koncepcji CCCTB dla zakresu podstawy opodatkowania polskich przedsiębiorstw     527
   Arkadiusz Bernal: Struktura czynników produkcji w działalności podmiotów zwolnionych z podatku od wartości dodanej     537
   Anna Flotyńska: Alternatywne konstrukcje podatku od dochodów przedsiębiorstw     546
   Jolanta Iwin-Garzyńska: System amortyzacji podatkowej w kontekście idei wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania     559
   Marcin Jamroży: Podatkowe zachęty inwestycyjne dla przedsiębiorców     570
   Michał Kałdoński: Unikanie opodatkowania a struktura własności     583
   Agnieszka Opałka: Obciążenia fiskalne jako czynnik warunkujący konkurencyjność przedsiębiorstw polskich     592
   Aldona Uziębło: Wpływ agresywnej rachunkowości na wybrane decyzje finansowe przedsiębiorstw w ocenie pracowników księgowości     602
   Małgorzata Węgrzyńska: Metody wyceny instrumentów finansowych zgodnie z MSR/MSSF i ustawą o rachunkowości – analiza     614
  Summaries     13
  Part 1. Long-term and developmental problems     13
   Katarzyna Boratyńska: Restructuring as a tool of recovery plan of Polski Koncern Mięsny Duda SA realization     24
   Wiesława Caputa: References and recommendations in the process of customer capital creation     36
   Ewa Chojnacka: Determinants of debt level changes – a pecking order approach     47
   Aleksandra Duliniec: Debt capital in corporate financing – results of survey of Polish commercial companies     58
   Justyna Franc-Dąbrowska: Corporate dividend policy: the views of financial managers – results of literature studies     68
   Józefa Monika Gryko: Leverage and debt maturity level differentiation in Warsaw Stock Exchange companies     79
   Grzegorz Jajuga, Natalia Śmieja: Shareholder value distribution during offerings with no pre-emptive rights     91
   Izabela Jonek-Kowalska: International trade conditions as a source of risk in a mining enterprise     101
   Stanisław Kasiewicz: Motivation in the system of enterprise risk management     111
   Magdalena Kosowska: Finance’s issues of small and medium enterprises in their business activity internationalization     121
   Magdalena Ligus: Valuation of energy security in economic effectiveness evaluation of investments in energy sector - the results of primary survey using contingent valuation     138
   Agnieszka Majewska: Management option programmes used by companies quoted on the Warsaw Stock Exchange     149
   Aneta Michalak: Finance management strategies and performance funding models based on mining enterprises     160
   Grażyna Michalczuk: Intellectual capital in capital structure of modern enterprises     171
   Grzegorz Michalski: Effectiveness of investments in current assets in non-profit organizations     183
   Waldemar Rogowski: Methodology of project evaluation: Principles and benefits of investment project     194
   Barbara Rudnicka: Problems connected with the valuation of new, innovative companies     202
   Paweł Rumniak: Business value and value of intangibles     217
   Rafał Tuzimek: Earnings forecasts and the value of the company     229
   Jacek Uchman: Theoretical and legal aspects of own share repurchase by companies     238
   Dariusz Wieczorek: Selected aspects of value of projects measurement     249
   Monika Wieczorek-Kosmala: The concept of Total Average Cost of Capital as a novel idea of measuring cost of capital in terms of risk management     258
   Stefan Wrzosek: Arguable points of investment efficiency calculation     267
   Mirosław Wypych: Stock listed exchange companies in the light of financing rules     277
   Sławomir Zarębski: Dividend direct re-investment programmes (DRIPs) in finance policy of enterprises and their shareholders     287
  Part 2. Current and unconventional problems     289
   Agnieszka Bem: Financing of health care services by employers     305
   Karolina Daszyńska-Żygadło: Sustainable growth rates in financial analysis of chosen IT sector companies     317
   Joanna Fila: Subvention for unemployed persons undertaking self-employment vs;the creation of microenterprises     327
   Maria Gorczyńska: Contemporary decisive model of a company’s credit policy     338
   Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek: Dividend payout changeability and shareholder’s concentration;A case study of companies listed on Warsaw Stock Exchange     350
   Jerzy Kitowski: An attempt to assess reliability of bank diagnostic methods to examining financial standing of enterprises     365
   Katarzyna Kreczmańska-Gigol: Local government factoring vs;local government forfaiting: attempt to order the terminology     378
   Jarosław Kubiak, Tomasz Nowaczyk: Indirect cost of bankruptcy and the financial situation of enterprise     387
   Elżbieta Mączyńska: Measures of company finances and their adequacy     402
   Magdalena Mądra: Consequences of the global financial crisis in non-financial companies activity     415
   Małgorzata Porada-Rochoń: The impact of global crisis on the current liquidity in business service     425
   Michał Soliwoda: Relations of current assets in selected divisions of industry     436
   Magdalena Stawicka: Financial results of enterprises with share of foreign capital in the Lower Silesia Region from 2005 to 2009;The assessment of changes in the context of the Programme of support for significant investments for the Polish economy for the years 2011-2020     447
   Igor Styn: Use of EUA/CER swap to gain additional money by operators of installations subject to EU emission trade system     459
   Ewa Szafraniec-Siluta: Structure of Polish farms assets in the years 2004-2008     471
   Elżbieta Szymańska: Importance of direct payments in financing activities of pig farms     483
   Piotr Waśniewski: Debt of small and medium sized enterprises of Westpomeranian voivodeship     494
   Joanna Wyrobek, Zbigniew Stańczyk: Research on the relationship between business cycles and profitability of enterprises     509
   Danuta Zawadzka: Evaluation of the importance of current assets source of financing in trading companies in Poland     524
  Part 3. Accounting and tax management problems     525
   Adam Adamczyk: Consequences of introduction of CCCTB concept in the aspect of change in corporate income tax base     536
   Arkadiusz Bernal: Production factors structure in entities exempt from value added tax     545
   Anna Flotyńska: Alternative structures of business income tax     558
   Jolanta Iwin-Garzyńska: System of tax depreciation in the context of common consolidated tax base     569
   Michał Kałdoński: Corporate tax avoidance and ownership structure     591
   Agnieszka Opałka: Fiscal burdens as a factor affecting the competitiveness of Polish firms     601
   Aldona Uziębło: The influence of aggressive accounting on chosen financial decisions of enterprises in the rating of the bookkeeping personnel     613
   Małgorzata Węgrzyńska: Financial instrument measurement methods according to IAS and Polish accounting act – analysis     624
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia