X

  WSTĘP 13
  
  I. PREHISTORIA KULTURY FIZYCZNEJ 23
  
  II. STAROŻYTNY BLISKI WSCHÓD 28
  Mezopotamia, Asyria i Babilonia 29
  Tauromachie, zapasy i hippika Hetytów 32
  Persja i jej zurkhaneh 33
  Sprawność fizyczna i gry starożytnego Egiptu 37
  Walki wręcz 38
  Pięściarstwo i podnoszenie ciężarów 38
  Szermierka na zwoje papirusów i kije 39
  Pływanie 40
  Wioślarstwo 41
  Biegi 41
  Rydwany i jazda konna 42
  Skok wzwyż 43
  Gry z piłką 43
  Łucznictwo 43
  Gry zręcznościowe 44
  Higiena i medycyna 45
  Fenicja i Kartagina 46
  Łucznictwo i rydwany Hyksosów 48
  Zapasy i palcaty Nubijczyków 48
  
  III. IGRZYSKA I KULTURA CIELESNA STAROŻYTNEJ EUROPY 49
  Celtowie – zapomniane igrzyska i etyka walki 49
  Aonach Tailtiu – najstarsze europejskie igrzyska sportowe 49
  Etyka walki i system wychowania wojowników celtyckich 61
  Sport i systemy wychowania w antycznej Grecji 63
  Mityczna geneza greckiej pedagogiki 63
  Wojskowy system wychowania w Sparcie 65
  Ateńskie wychowanie obywatelskie 69
  Gimnazjony, gymnopedia i igrzyska panatenajskie 70
  Filozofia starożytnej Grecji wobec ciała i form współzawodnictwa cielesnego 72
  Rola religii w agonistyce greckiej 81
  Charakter agonistyki greckiej 84
  Specjalne znaczenie i charakter igrzysk olimpijskich 87
  Igrzyska greckie i sport poza Olimpią 90
  Igrzyska istmijskie – Isthmia 90
  Igrzyska pytyjskie – Pythia 91
  Igrzyska nemejskie – Nemejady 92
  Heraje 92
  Igrzyska inne niż panhelleńskie 93
  Typy sportów starogreckich 94
  Sport w antycznej literaturze i sztuce greckiej 118
  Antyczne początki terminologii sportowej 125
  Etyka starożytnego sportu 128
  Wychowanie fizyczne i igrzyska w Imperium Rzymskim 131
  Wychowanie fizyczne i wojskowe – cofnięcie w stosunku do Grecji 131
  Walki gladiatorów, naumachie i bestiaria 135
  Medycyna i higiena w starożytnej kulturze śródziemnomorskiej 147
  Początki starożytnej turystyki 151
  Europejskie myślistwo starożytne 153
  
  IV. STAROŻYTNOŚĆ I ŚREDNIOWIECZE DALEKIEGO WSCHODU 154
  Periodyzacja i charakter orientalnej kultury cielesnej 154
  Chiny 156
  Kultura cielesna starożytnych Indii 159
  Higiena dawnych Indii 164
  Korea – od starożytnych tradycji do średniowiecznej etyki hwarangdo 165
  Hwarangowie w literaturze 170
  Inne dawne zabawy ruchowe i gry koreańskie 171
  Japonia 172
  
  V. ŚREDNIOWIECZNE SPORTY RYCERSKIE, MIESZCZAŃSKIE I PLEBEJSKIE, TURNIEJE, GRY, ZABAWY I PIELGRZYMKI 175
  Gry i zabawy ludowe „ciemnych stuleci” 175
  Igrzyska bizantyjskie 178
  Kultura cielesna i formy współzawodnictwa fizycznego wczesnej Słowiańszczyzny 182
  Bułgaria 182
  Ruś Kijowska 186
  Polskie średniowiecze 188
  Gry i zabawy wikingów 192
  Tradycje i najstarsze świadectwa 192
  Dawne zasady współczesnej glimy 198
  Pod komendą Attyli, Arpada i Czyngis-chana 198
  Stepy Azji Środkowej – geograficzną osią historii? 198
  Wynalazcy strzemienia – Hunowie 199
  Kultura saraceńska w Europie 201
  Wpływy Awarów i Madziarów 202
  Igrzyska imperium mongolskiego 203
  Średniowieczne gry Europy Zachodniej 214
  Chrześcijaństwo średniowieczne a gry ludowe 222
  Bellatores, ich wychowanie, turnieje i rozrywki 227
  Literatura i sztuka średniowiecza związana z turniejami rycerskimi 234
  Myślistwo średniowieczne 237
  Zabawy laboratores – miasta i tradycja. Fraternitates sagittariorum 240
  Medycyna i higiena średniowiecza 247
  Więzienie czy świątynia duszy? Chrześcijaństwo średniowieczne wobec sportu i kultury ciała 251
  Pielgrzymki, czyli turystyka religijna 256
  Średniowieczne słownictwo związane z kształtowaniem sprawności fizycznej 260
  Elementy ludyczne w literaturze i sztuce średniowiecza 268
  
  VI. KULTURA FIZYCZNA EPOKI ODRODZENIA I XVII WIEKU 270
  Odkrycie świata i człowieka 270
  Przedświt odrodzenia – doctor angelicus i jego poglądy na ciało ludzkie 272
  L’uomo universale, czyli renesansowy ideał osobowości ludzkiej 274
  Postęp nauk medycznych i higiena 282
  Renesansowa sztuka i literatura wobec średniowiecznych igrzysk i zabaw 286
  Ludyczność karnawałowa 287
  Początki nowożytnej turystyki – grand tour i peregrinatio academica 289
  Polowania 291
  Rozwój gier miejskich 292
  Narodziny nowożytnego konceptu fair play 297
  Gry piłkarskie Ameryki Środkowej 300
  Palin i chueca 308
  Deklaracja o rozrywkach Jakuba I 314
  Olimpiady Roberta Dovera 320
  Gry i zabawy konne dworskich kawalerów 322
  Rozwój gier piłkarskich w Anglii 331
  Medycyna, fizjologia i higiena w XVII wieku 334
  Pod wpływem pedagogiki Komenský’ego 336
  Gry i zabawy w malarstwie niderlandzkim 342
  
  VII. WIEK ROZUMU I MASZYNIZACJI LUDZKIEGO CIAŁA ORAZ JEGO DZIEWIĘTNASTOWIECZNE KONTYNUACJE 345
  Drugie podejście humanistów 345
  Era wielkich pionierów gimnastyki 353
  Kształtowanie się sportu brytyjskiego 360
  Malarstwo sportowe w Anglii 370
  Polska kultura fizyczna czasów saskich i stanisławowskich 371
  Dawne gry piłkarskie 371
  Kuligi i szlichtady 374
  Gry towarzyskie 377
  Walki szermiercze na kije – palcaty 378
  Początki nowoczesnego wychowania fizycznego 379
  Gondolierzy, teoretycy pływania i metrowie 384
  Postępy osiemnastowiecznej higieny, lecznictwa i rekreacji zdrowotnej 391
  Promenady, foksale i cyrk 393
  
  VIII. STULECIE PARY I WELOCYPEDU 1815–1914 396
  Sport w Anglii 396
  Pedagogika Thomasa Arnolda i tradycje public schools 398
  Krykiet 402
  Boks 406
  Wioślarstwo 408
  Rozwój gimnastyki 412
  Idee gimnastyczne Ludwika Bierkowskiego 414
  Szkolne wychowanie fizyczne i lekarskie. Gabinety na ziemiach polskich 2 połowy XIX wieku 418
  W obronie etnicznej tożsamości 422
  Ruch sokoli w Czechach 422
  Polski ruch gimnastyczny i sokoli 425
  Sokół i ruch sportowy w pozostałych krajach słowiańskich 429
  Ruch sportowo-niepodległościowy w Bułgarii 430
  Sport a niezawisłość w krajach celtyckich 432
  Kraj Basków 436
  Finlandia 441
  Ogrody Fröbla, Raua i Jordana 442
  Kolonie letnie 447
  Wyjazdy do wód i postępy higieny 448
  Ewoluowanie systemów gimnastycznych 455
  „Anioły na rowerze”, czyli wychowanie fizyczne a emancypacja kobiet 458
  Muskularne chrześcijaństwo i YMCA 462
  Próby przywrócenia igrzysk olimpijskich przed 1896 rokiem 466
  Igrzyska panhelleńskie 1859–1889 466
  Igrzyska olimpijskie w Much Wenlock 469
  Inne zapomniane próby wskrzeszenia olimpiad 471
  Coubertin i jego dzieło 474
  Ruch stowarzyszeniowy i internacjonalizacja sportu 479
  Ruch stowarzyszeniowy w Polsce 485
  Technologizacja sportu: gry piłkarskie, sporty kołowe i motorowe 487
  Sport w literaturze i sztuce XIX wieku 490
  Literatura 490
  Malarstwo 493
  Malarstwo sportowe w Polsce 495
  Rzeźba 495
  Dziewiętnastowieczny sport a muzyka 496
  Agencja podróży Cooka i początki nowożytnej turystyki 499
  Początki turystyki górskiej i alpinizmu 503
  Pionierzy wspinaczki wysokogórskiej w Polsce 505
  Wyścigi do ostatnich nieodkrytych terytoriów 506
  Spektakle konne i atletyka cyrkowa 509
  Polska szkoła zapaśnicza 514
  
  IX. FASCYNUJĄCY WIEK SPORTU 517
  Sport i wychowanie fizyczne w latach 1918–1939 517
  „Złota epoka” sportu amerykańskiego 521
  Rozwój ruchu olimpijskiego do 1939 roku 528
  Olimpijskie konkursy literatury i sztuki 536
  Sport i wychowanie fizyczne w Polsce do 1939 roku 542
  Sport i wychowanie fizyczne w krajach totalitarnych 545
  Sport w faszystowskich Włoszech 545
  Sport nazistów w Niemczech 548
  Sport w faszystowskiej Hiszpanii 551
  Sport a faszyzm Peróna w Argentynie 552
  Faszystowska ideologia sportu w innych krajach 554
  Sytuacja Japonii 555
  Sport i fizkultura w ZSRR 556
  Robotnicze ruchy sportowe przed 1939 i po 1945 roku 557
  Sportowy ruch robotniczy w Polsce 561
  Sport i polityka w dobie zimnej wojny 572
  Literatura i sztuka sportowa po zlikwidowaniu konkursów olimpijskich 579
  Epika wielkich tourów 586
  Polskie toury 591
  Problemy ruchu olimpijskiego 1945–2010 594
  Intelektualna refleksja nad istotą kultury fizycznej – filozofia sportu 599
  Międzynarodowa Akademia Olimpijska 612
  Igrzyska inne niż olimpijskie 619
  Igrzyska Wspólnoty Narodów 619
  Igrzyska panamerykańskie 621
  Igrzyska panafrykańskie 622
  Igrzyska Ameryki Środkowej i Karaibów 623
  Igrzyska azjatyckie 624
  Igrzyska bałkańskie 627
  Igrzyska boliwaryjskie 627
  Igrzyska śródziemnomorskie 628
  Igrzyska makabijskie 629
  Igrzyska Pacyfiku 629
  Igrzyska Krzyża Południa 630
  Igrzyska środkowoamerykańskie 630
  Igrzyska wysp Oceanu Indyjskiego 630
  Igrzyska GANEFO 630
  Igrzyska grup etnicznych 631
  Sport w Polsce Ludowej w latach 1945–1989 631
  Szkolnictwo i urządzenia sportowe 634
  Sport wyczynowy w latach 1945–1980 636
  Sport a UNESCO 640
  Sport w procesie dekolonizacji. Emancypacja Afryki 644
  Sport i igrzyska gejów i lesbijek 654
  Rozwój turystyki 658
  Rodzaje i typy turystyki 661
  Od Mandeville do Teheranu – sport a rehabilitacja niepełnosprawnych i upośledzonych umysłowo 668
  Paraolimpiady i olimpiady specjalne 668
  Rehabilitacja i sport niepełnosprawnych w Polsce 674
  Sport niepełnosprawnych w filmie i literaturze 675
  Pozostałe ważniejsze problemy rozwoju sportu i wychowania fizycznego w XX wieku 677
  Sporty orientalne 677
  Sport w Ameryce Południowej 678
  Rasizm i sport 678
  Medycyna a sport. Doping 680
  Przemiany polityczne i ekonomiczne po 1989 roku 682
  Okres przemian w Polsce 1990–2010 682
  Emancypacja kobiet 684
  Burzliwy pochód piłki nożnej 686
  Piłka nożna w Polsce 695
  
  ZAKOŃCZENIE 698
  U progu XXI wieku – pytania o przyszłość sportu 698
  
  ANEKS 704
  Zwycięzcy regat Oksford–Cambridge 704
  Igrzyska olimpijskie 1896–2012 706
  Olimpijskie konkursy literatury i sztuki 1912–1948 708
  Wawrzyny olimpijskie PKOl 1969–2008 715
  Mistrzowie i medaliści mistrzostw świata w piłce nożnej 1830–2010 720
  Mistrzowie Polski w piłce nożnej 1920–2012 721
  
  SELEKTYWNA BIBLIOGRAFIA 724
  INDEKS NAZWISK 736
  ŹRÓDŁA ILUSTRACJI 765
Historia sportu

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

768

Kategoria

Sport

ISBN-13

978-83-01-17001-1

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

3.7 / 5 (18 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Pełny obraz dziejów światowego sportu!
Fascynująca publikacja obejmująca dzieje sportu, wychowania fizycznego, turystyki i rekreacji, od starożytności, przez średniowiecze, epokę odrodzenia, oświecenie, wiek XIX, do aktualnych wydarzeń sportowych z pierwszej dekady XXI wieku. Opowieści o grach sportowych starożytnego Bliskiego Wschodu, starogreckich igrzyskach olimpijskich, wpływie ludów stepowych na rozwój sportu europejskiego, średniowiecznych grach piłkarskich czy powstaniu nowożytnego ruchu olimpijskiego są tylko niektórymi z przytoczonych przez Autora. Jest to historia żywa, pełna epizodów, przybliżająca najbardziej odległe dyscypliny sportowe, ale niepomijająca także współczesnych problemów i zagadnień związanych ze sportem, jak doping, korupcja, igrzyska paraolimpijskie czy fenomen biegającego na protezach Oscara Pistoriusa. Treść książki urozmaicają barwne anegdoty, interesujące ilustracje oraz aneks z zestawieniami różnych zawodów sportowych.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 18 )
12
0
0
1
5
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!