Historia administracji w Polsce 1764-1989

Historia administracji w Polsce 1764-1989

16 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 32,00 zł  


32,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowa seria podstawowych podręczników akademickich PWN!


Obszerna i wnikliwa synteza historii administracji w Polsce od połowy XVIII wieku do współczesności. Książka opiera się na kryterium chronologicznym. Obok doktryny i prawa administracyjnego autor opisuje szczegółowo struktury i zasady działania administracji na ziemiach polskich. W częściach wykładu, które dotyczą instytucji pochodzenia obcego, autor szczegółowo omawia genezę i warunki powstania przyjętych w Polsce rozwiązań.

Książka prezentuje:

- szczegółową charakterystykę instytucji administracyjnych;
- wyczerpujący opis podziałów terytorialno-administracyjnych;
- przejrzysty układ materiału;
- liczne ilustracje i mapy.

Pozycja przeznaczona dla studentów prawa i administracji oraz studentów historii, nauk politycznych, dziennikarstwa i europeistyki.


Rok wydania2007
Liczba stron484
KategoriaHistoria prawa i ustroju
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14583-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Do Czytelnika    11
  Przedmowa    13
  
  Rozdział I. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy    17
  
    1.1. Pojęcie administracji i biurokracji    17
    1.2. Państwo publiczne i jego reformy w czasie absolutyzmu oświeconego    22
    1.3. Zasady europejskiego konstytucjonalizmu od XIX w. Państwo prawne    28
    1.4. Zasady organizacji i działania administracji państwa konstytucyjnego    36
    1.5. Ukształtowanie się prawa administracyjnego    45
    1.6 Sądownictwo administracyjneg i inne formy zewnętrznej kontroli administracji]    47
    1.7. Nauka administracji i prawa administracyjnego    53
  
  Rozdział 2. Ustrój administracyjny Polski w czasie kształtowania się monarchii konstytucyjnej (1764-1795). Rozbiory Rzeczpospolitej    59
  
    2.1. Polska "oświeconą republiką"    59
    2.2. Reformy administracji centralnej i lokalnej w latach 1764-1775    68
    2.3. Przemiany w ustroju administracyjnym na Sejmie Wielkim (1788-1792)    74
    2.4. System administracyjny według uchwał sejmu grodzieńskiego 1793 r. i w czasie powstania kościuszkowskiego    83
    2.5. Rozbiory - terytorium i ludność. Podział Polski z punktu widzenia prawa międzynarodowego    86
    2.6. Polska myśl administracyjna epoki oświecenia    91
  
  Rozdział 3. Ustrój administracyjny centralnych ziem Polski (1795-1915). Księstwo Warszawskie i Królestwo Polskie    97
  
    3.1. Ustrój władz i urzędów pod panowaniem pruskim i austriackim do lat 1807/1809    97
      3.1.1. Zabór pruski do 1807 r.    97
      3.1.2. Zabór austriacki do 1809 r.    100
    3.2. Księstwo Warszawskie    103
      3.2.1. Administracja centralna Księstwa Warszawskiego    107
      3.2.2. Podział administracyjny i organy terytorialne    113
      3.2.3. Sądownictwo administracyjne i początki kontroli administracji    117
      3.2.4. Kształtowanie się aparatu urzędniczego    120
    3.3. Królestwo Polskie    123
      3.3.1. Centralne władze administracyjne    133
        3.3.1.1. Król    133
        3.3.1.2. Namiestnik. Generał-gubernator    135
        3.3.1.3. Rada Administracyjna i Rada Stanu (Ogólne Zgromadzenie)    139
      3.3.2. Naczelne organy administracji resortowej    143
      3.3.3. Podział kraju i administracja terytorialna. Samorząd    146
      3.3.4. Sądownictwo administracyjne i inne formy kontroli administracji    156
      3.3.5. Aparat urzędniczy i jego pragmatyka    162
      3.3.6. Władze administracyjne w powstaniach narodowych    166
        3.3.6.1. W okresie powstania listopadowego (1830-1831)    166
        3.3.6.2. W okresie powstania styczniowego (1863-1864)    168
  
  Rozdział 4. Ustrój administracyjny ziem polskich zaboru pruskiego (1807-1914). Wielkie Księstwo Poznańskie    171
  
    4.1. Przemiany ustrojowe w Prusach    171
    4.2. Charakterystyka odrębności Wielkiego Księstwa Poznańskiego    175
    4.3. Podział ziem i organy administracji terytorialnej. Samorząd    179
      4.3.1. Podział terytorialny i ludność    179
      4.3.2. Organy administracji na szczeblu prowincji i rejencji    182
      4.3.3. Administracja w powiecie    183
      4.3.4. Gminy miejskie    185
      4.3.5. Gminy wiejskie    187
    4.4. Sądownictwo administracyjne    189
    4.5. Prawa i wolności obywatelskie. Państwo prawne a germanizacja    193
      4.5.1. Prawa obywatelskie    194
        4.5.1.1. Równość wobec prawa    194
        4.5.1.2. Wolność osobista    195
        4.5.1.3. Wolność osiedlania się i nietykalność mieszkania    195
        4.5.1.4. Tajemnica korespondencji    197
        4.5.1.5. Wolność opinii i swoboda prasy    197
        4.5.1.6. Wolność wyznania i sumienia    197
        4.5.1.7. Wolność nauczania    198
        4.5.1.8. Wolność stowarzyszeń i zgromadzeń    199
        4.5.1.9. Prawa języka polskiego    199
  
  Rozdział 5. Ustrój administracyjny ziem polskich zaboru austriackiego (1809-1914)    202
  
    5.1. Przemiany ustrojowe w monarchii austriackiej - położenie Galicji    202
      5.1.1. Do wybuchu Wiosny Ludów    202
      5.1.2. Od wprowadzenia autonomii    204
    5.2. Podział terytorialny i administracja rządowa    211
    5.3. Organy autonomiczne i samorząd    213
      5.3.1. Sejm i Wydział Krajowy    213
      5.3.2. Samorząd terytorialny: gminny i powiatowy    216
      5.3.3. Administracja szkolnictwa i samorząd zawodowy    220
    5.4. Aparat urzędniczy i jego pragmatyka    222
    5.5. Prawa i wolności obywatelskie    224
      5.5.1. Zasada równości wobec prawa    226
      5.5.2. Równouprawnienie narodów i języków    226
      5.5.3. Wolność osobista    228
      5.5.4. Wolność przesiedlania się    228
      5.5.5. Tajemnica korespondencji    228
      5.5.6. Wolność opinii    228
    5.6. Sądy prawa publicznego - austriackie państwo prawne    230
      5.6.1. Trybunał Państwa    230
      5.6.2. Trybunał Administracyjny    231
  
  Rozdział 6. Ustrój administracyjny ziem wschodnich (1772-1917)    235
  
    6.1. Pozycja prawna Polaków    235
    6.2. Podział ziem i organy administracji terytorialnej. Samorząd    243
      6.2.1. Podział terytorialny i organy zarządu    243
      6.2.2. Organy samorządowe    243
        6.2.2.1. Polski samorząd szlachecki    248
        6.2.2.2. Reformy samorządowe Aleksandra II na terenie guberni zachodnich    249
  
  Rozdział 7. Samorząd administracyjny wolnych miast: Gdańska (1807-1814) i Krakowa (1815-1846)    253
  
    7.1. Wolne Miasto Gdańsk    253
      7.1.1. Urząd gubernatora francuskiego    255
      7.1.2. Organy zarządu centralnego    255
        7.1.2.1. Senat i jego organy    256
        7.1.2.2. Drugi i Trzeci Wydział    257
      7.1.3. Podział administracyjny i organy terytorialne    257
    7.2. Wolne Miasto Kraków    258
      7.2.1. Urząd rezydentów    262
      7.2.2. Senat jako organ centralnego zarządu    264
      7.2.3. Podział administracyjny i organy terytorialne    267
  
  Rozdział 8. Polskie nauki prawnoadministracyjne w dobie zaborów    270
  
    8.1. Główne ośrodki myśli administracyjnej    270
    8.2. Kształcenie kadr urzędniczych - studia administracyjne    280
  
  Rozdział 9. Ustrój administracyjny ziem polskich w czasie I wojny światowej (1914-1918)    283
  
    9.1. Polskie działania polityczne i wojskowe    283
    9.2. Okupacja ziem polskich przez Niemców i Austriaków - nowy podział terytorialny    288
    9.3. Organy niemieckiego zarządu okupacyjnego    291
    9.4. Organy austro-węgierskiego zarządu okupacyjnego    293
    9.5. Kształtowanie się polskiego systemu władz i organów administracji    295
      9.5.1. W dziedzinie zarządu centralnego i resortowego    295
      9.5.2. W dziedzinie samorządu terytorialnego    298
        9.5.2.1. Samorząd miejski    298
        9.5.2.2. Samorząd wiejski    300
        9.5.2.3. Samorząd powiatowy    301
  
  Rozdział 10. Ustrój administracji publicznej w II Rzeczpospolitej (1918-1939)    303
  
    10.1. Przemiany w ustroju politycznym państwa    303
    10.2. Podział terytorialny    311
    10.3. Admnistracja centralna    321
      10.3.1. Prezydent i Rada Ministrów    322
      10.3.2. Ministerstwa i urzędy centralne    327
    10.4. Terytorialna administracja rządowa    331
      10.4.1. Organy administracji ogólnej    332
      10.4.2. Organy administracji specjalnych    336
    10.5. Samorząd terytorialny    341
      10.5.1. Podstawy prawne i organizacja do 1933 r.    341
      10.5.2. Struktury samorządowe po unifikacji w 1933 r.    347
    10.6. Samorząd gospodarczy i zawodowy    350
      10.6.1. Samorząd gospodarczy    350
      10.6.2. Samorząd zawodowy    352
    10.7. Terytorialne odrębności administracyjne    352
      10.7.1. Autonomia województwa śląskiego    353
      10.7.2. Wersalskie Wolne Miasto Gdańsk    355
      10.7.3. Obszar Litwy Środkowej (1920-1922)    357
      10.7.4. Terytorium Spisza i Orawy (1920-1925)    361
    10.8. Sądownictwo administracyjne. Kontrola administracji    362
      10.8.2.1. Zewnętrzna kontrola administracji    366
      10.8.2.2. Wewnętrzna kontrola administracji    368
    10.9. Postępowanie administracyjne    369
    10.10 Aparat urzędniczy i jego pragmatyka    370
    10.11. Dorobek nauk administracyjnoprawnych    372
  
  Rozdział 11. Ustrój ziem polskich w czasie II wojny światowej (1939-1945)    376
  
    11.1. Władze II Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Polskie Państwo Podziemne    376
      11.1.1. Zmiany zasad funkcjonowania administracji w czasie wojny światowej    376
      11.1.2. Ciągłość polskich organów państwowych    377
      11.1.3. Organy państwa na uchodźstwie    378
      11.1.4. Struktury Polskiego Państwa Podziemnego    380
    11.2. Okupacyjne podziały terytorialno administracyjne    383
      11.2.1. Porozumienia niemiecko-radzieckie    383
      11.2.2. Obszary wcielone do Rzeszy Niemieckiej    384
      11.2.3. Utworzenie i obszar Generalnego Gubernatorstwa    385
      11.2.4. Obszary wcielone do Związku Radzieckiego    386
    11.3. Ustrój administracyjny ziem polskich pod okupacją niemiecką    388
      11.3.1. Administracja niemiecka na obszarach wcielonych do Rzeszy    388
      11.3.2. Administracja w Generalnym Gubernatorstwie    390
    11.4. Ustrój administracyjny ziem polskich pod okupacją radziecką do 1941 r.    393
  
  Rozdział 12. Ustrój administracji państwowej w Polsce Ludowej (1944-1989)    395
  
    12.1. Ustrój polityczny i jego ewolucja    395
      12.1.1. Budowa podstaw ustrojowych: okres Krajowej Rady Narodowej (1944-1947)    395
      12.1.2. Ustrój według Małej Konstytucji z 19 lutego 1947 r.    397
      12.1.3. Ustrój konstytucyjny w latach 1952-1980    399
      12.1.4. Reformy ustrojowe lat 1980-1989    402
    12.2. Podział terytorialny    405
      12.2.1. Nowy kształt terytorialny państwa    405
      12.2.2. Podziały terytorialne przeprowadzone w latach 1944-1954    407
      12.2.3. Reformy podziału terytorialnego w latach 1972-1975    411
    12.3. Administracja centralna    413
      12.3.1. Pojęcie administracji państwowej i zasady działania    413
      12.3.2. Organy administracji centralnej w latach 1972-1975    411
      12.3.2. Organy administracji centralnej w latach 1944-1952    415
        12.3.2.1. Lata 1944-1947    415
        12.3.2.2. W okresie obowiązywania Małej Konstytucji z 1947 r.    416
        12.3.2.3. Pod rządami konstytucji z 1952 r,    418
    12.4. Administracja terenowa    422
      12.4.1. System dualistyczny w latach 1944-1950    422
      12.4.2. Reforma z 1950 r. i ewolucja rad narodowych    426
      12.4.3. Przemiany w latach 1972-1975    430
      12.4.4. Terenowe organy administracji niepodporządkowane radom narodowym    432
    12.5. Kontrola administracji. Sądownictwo administracyjne    434
      12.5.1. Zasady kontroli    434
      12.5.2. System kontroli    435
        12.5.2.1. Kontrola sejmowa i Rady Państwa    436
        12.5.2.2. Kontrola społeczna    436
        12.5.2.3. Kontrola resortowa i międzyresortowa    437
        12.5.2.4. Kontrola Najwyższej Izby Kontroli (tzw. państwowa)    438
        12.5.2.5. Arbitraż gospodarczy    439
        12.5.2.6. Kontrola prokuratorska    440
        12.5.2.7. Kontrola sądowa    441
      12.5.3. Przywrócenie sądownictwa administracyjnego w 1980 r.    442
      12.5.4. Trybunał Konstytucyjny    444
      12.5.5. Rzecznik Praw Obywatelskich    445
    12.6. Postępowanie administracyjne    445
    12.7, Pracownicy administracji    448
    12.8. Zarys dorobku nauk administracyjnoprawnych    452
  
  Wskazówki bibliograficzne (wybór prac ogólnych, podręczników i skryptów)    456
  Indeks nazwisk    459
  Spis map    465
  Spis ilustracji    467
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia