Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku

Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

18,38

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Za cel niniejszej pracy przyjęto próbę stworzenia podstaw teoretycznego modelu zarządzania wartością banku oraz wskazanie możliwości jego praktycznej aplikacji. Realizację celu głównego ułatwia sformułowanie następujących celów szczegółowych:


• pomiar wartości banku przy zastosowaniu zmodyfikowanych metodologii wyceny przedsiębiorstw;


• prezentacja procesów zarządzania bankiem o kluczowym znaczeniu dla generowania jego wartości;


• identyfikacja i prezentacja narzędzi pomiaru bieżących wyników banku z perspektywy tworzenia wartości.


Realizacja tych celów służyć ma zaspokojeniu rosnącego zapotrzebowania na narzędzia pozyskiwania informacji, mających najistotniejsze znaczenie dla podejmowania decyzji w procesie zarządzania wartością banku.


W kontekście przedstawionych celów tezą główną pracy jest twierdzenie: Ogólny model zarządzania bankiem dla osiągnięcia celu zwiększenia wartości, przy zachowaniu bezpieczeństwa, opiera się na trzech podstawowych procesach zarządzania:


• rentownością,


• ryzykiem,


• zasobami.


Rozprawa składa się z dwóch części: pierwsza dotyczy zagadnienia wartości banku i jej pomiaru; druga koncentruje na procesach zarządzania wartością banku i pomiaru efektów działań.


Praca ma charakter interdyscyplinarny, powstała na podstawie studiów szerokiego zakresu literatury zagranicznej i krajowej, aktów normatywnych i rekomendacji nadzorczych oraz własnych przemyśleń, bazujących na badaniach i doświadczeniach zawodowych, a także efektach dyskusji z praktykami bankowymi.


Rok wydania2003
Liczba stron402
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7121-715-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  CZĘŚĆ I – WARTOŚĆ BANKU    11
    Rozdział 1.Wartość jako podstawowy cel banku    11
      1.1. Rola banków we współczesnej ekonomii    11
        1.1.1. Czym jest bank?    11
        1.1.2. Regulacja działalności banków    16
      1.2. Idea shareholder versus stakeholder – komu dostarczana jest wartość    19
        1.2.1. Znaczenie wartości    19
        1.2.2. Koncepcja grup interesów    22
        1.2.3. Grupy interesów w banku    30
      1.3. Źródła wartości banku    32
        1.3.1. Czynniki tworzące wartość    32
        1.3.2. Proces zarządzania bankiem zorientowany na tworzenie wartości    36
          1.3.2.1. Identyfikacja podstawowych procesów tworzenia wartości banku    39
      1.4. Misja i strategia banku – ścieżki dostarczania wartości    41
        1.4.1. Misja i strategia banku – zagadnienia ogólne    41
        1.4.2. Formułowanie strategii banku    44
        1.4.3. Wdrożenie i ocena realizacji strategii banku    48
      1.5. Komunikacja z otoczeniem jako znaczący element kreowania wartości    50
        1.5.1. Analiza grup interesów    50
        1.5.2. Komunikowanie z grupami interesów    53
    Rozdział 2. Metody wyceny banku    58
      2.1. Metody majątkowe wyceny banku    58
        2.1.1. Istota metod majątkowych    58
          2.1.1.1. Metoda księgowa    59
          2.1.1.2. Metoda odtworzeniowa    60
          2.1.1.3. Metoda upłynnienia    61
        2.1.2. Koncepcje rachunkowości warunkujące wartość księgową banku    62
          2.1.2.1. Podstawowe koncepcje rachunkowości    62
          2.1.2.2. Główne definicje    63
          2.1.2.3. Zasady wyceny aktywów i pasywów banku    65
        2.1.3. Przykłady zastosowania wyceny majątkowej    69
      2.2. Metody mnożnikowe wyceny banku    71
        2.2.1. Istota metod mnożnikowych    71
        2.2.2. Mnożniki stosowane do wyceny    73
        2.2.3. Przykład wyceny banków metodą mnożnikową    75
      2.3. Metody wyceny banku na podstawie przepływów pieniężnych (FCF)    79
        2.3.1. Istota metod FCF    79
        2.3.2. Podstawowe kategorie stosowane w metodologii wyceny według przepływów pieniężnych    83
          2.3.2.1. Przepływy pieniężne    83
          2.3.2.2. Koszt kapitału    86
        2.3.3. Przykład wyceny banku metodą FCF    92
      2.4. Metody wyceny banku na podstawie zysku ekonomicznego    94
        2.4.1. Koncepcja zysku ekonomicznego    94
        2.4.2. Wycena banku według Ekonomicznej Wartości Dodanej (EVAZ)    96
          2.4.2.1. Zyski    98
          2.4.2.2. Koszt kapitału    100
          2.4.2.3. Kapitał    101
        2.4.3. Wycena banku według Ekonomicznej Wartości Wygenerowanej (EVC)    101
        2.4.4. Przykład analizy wartości banku w oparciu o zysk ekonomiczny    103
      2.5. Wycena banku w oparciu o wartość klienta    105
        2.5.1. Istota metody wyceny klientów    105
          2.5.1.1. Marża na kliencie    106
          2.5.1.2. Okres analiz i stopa dyskonta    107
        2.5.2. Przykład wyceny banku według wartości klientów    109
      2.6. Wycena banku według metodologii wyceny opcji rzeczywistych    111
        2.6.1. Główne założenia metody opcji rzeczywistych    111
        2.6.2. Metodologia wyceny opcji rzeczywistych    113
          2.6.2.1. Wycena opcji finansowych    113
          2.6.2.2. Wycena opcji rzeczywistych    114
        2.6.3. Przykład wyceny według metodologii opcji rzeczywistych    116
  CZĘŚĆ II – ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ BANKU    119
    Rozdział 3. Zarządzanie rentownością banku    119
      3.1. Analiza rentowności    119
        3.1.1. Zysk i rentowność    119
        3.1.2. Dekompozycja wskaźników rentowności    125
        3.1.3. Planowanie działalności    130
          3.1.3.1. Planowanie poziomu rentowności    130
          3.1.3.2. Dystrybucja zadań na obszary strategiczne    134
        3.1.4. Wymiaryanaliz rentowności banku    137
      3.2. Rachunek kosztów działań    138
        3.2.1. Założenia systemu rachunku kosztów działań    138
        3.2.2. Zastosowanie rachunku kosztów działań w banku    142
      3.3. Rentowność produktów    145
        3.3.1. Zasady kalkulacji rentowności produktów    145
          3.3.1.1. Kalkulacja marży odsetkowej    147
          3.3.1.2. Pozostałe elementy kalkulacji marży produktu    151
        3.3.2. Analizy rentowności produktów    153
          3.3.2.1. Analiza progu rentowności    154
        3.3.3. Decyzje zarządcze w zakresie rentowności produktów    156
          3.3.3.1. Polityka cenowa    156
          3.3.3.2. Ocena wykonania planów finansowych    160
      3.4. Rentowność klientów    166
        3.4.1. Zasady obliczania rentowności klientów    166
        3.4.2. Analizy rentowności klientów    169
        3.4.3. Decyzje zarządcze w zakresie rentowności klientów    172
          3.4.3.1. Segmentacja klientów    172
          3.4.3.2. Decyzje dotyczące obsługi segmentów klientów    176
      3.5. Rentowność kanałów dystrybucji    177
        3.5.1. Rozwój bankowych kanałów dystrybucji    177
        3.5.2. Zasady obliczania rentowności kanałów dystrybucji    179
        3.5.3. Decyzje zarządcze w zakresie rentowności kanałów    181
      3.6. Rentowność jednostek organizacyjnych banku    184
        3.6.1. Organizacja wewnętrzna banku    184
        3.6.2. Zasady obliczania rentowności jednostek wewnętrznych    184
        3.6.3. Metodologia cen transferowych    185
        3.6.4. Decyzje zarządcze w zakresie rentowności jednostek wewnętrznych    188
          3.6.4.1. Działalność placówek sprzedażowych    188
          3.6.4.2. Wyodrębnianie nieefektywnych procesów    194
        3.6.5. Ocena wykonania planów finansowych    197
    Rozdział 4. Zarządzanie ryzykiem ponoszonym przez bank    201
      4.1. Ryzyko w działalności banku    201
        4.1.1. Wpływ ryzyka i zarządzania nim na wartość banku    201
        4.1.2. Rodzaje ryzyka bankowego    204
        4.1.3. Zintegrowane zarządzanie ryzykiem w banku    209
      4.2. Pomiar ryzyka    211
        4.2.1. Miary ryzyka    211
          4.2.1.1. Miary wrażliwości    211
          4.2.1.2. Miary zmienności    212
          4.2.1.3. Wartość zagrożona (VaR)    213
        4.2.2. Ryzyko kredytowe    219
        4.2.3. Ryzyko stóp procentowych    224
        4.2.4. Ryzyko walutowe    231
        4.2.5. Ryzyko utraty płynności    232
        4.2.6. Ryzyko operacyjne    237
      4.3. Zarządzanie ryzykiem    244
        4.3.1. Zarządzanie ryzykiem kredytowym    244
        4.3.2. Zarządzanie ryzykiem stóp procentowych    246
        4.3.3. Zarządzanie ryzykiem walutowym    250
        4.3.4. Zarządzanie płynnością    251
        4.3.5. Zarządzanie ryzykiem operacyjnym    254
    Rozdział 5. Zarządzanie zasobami banku    258
      5.1. Majątek banku    258
        5.1.1. Rodzaje zasobów    258
        5.1.2. Zasoby niematerialne    264
          5.1.2.1. Zasoby ludzkie    264
          5.1.2.2. Marka    271
          5.1.2.3. Jakość    277
      5.2. Kapitał własny banku    284
        5.2.1. Wymiary kapitału własnego banku    284
        5.2.2. Kapitał zakładowy    286
        5.2.3. Kapitał regulacyjny    289
        5.2.4. Kapitał ekonomiczny (ryzykowany)    296
          5.2.4.1. Alokacja kapitału    301
        5.2.5. Kapitał księgowy    30
    Rozdział 6. Monitorowanie wartości banku    318
      6.1. Informacja w zarządzaniu bankiem    318
        6.1.1. Kontroling bankowy zorientowany na tworzenie wartości    318
        6.1.2. Bankowy System Informacji Zarządczej    323
          6.1.2.1. Warstwy informacji BMIS    328
      6.2. Zwrot dla właścicieli    333
      6.3. Ekonomiczna Wartość Dodana – EVA®    337
      6.4. Rentowność skorygowana o ryzyko    344
      6.5. Wielowymiarowe oceny finansowe    354
      6.6. Wielopłaszczyznowe karty dokonań    364
        6.6.1. Zrównoważona Karta Dokonań(The Balanced Scorecard)    365
        6.6.2. Tablica Rozdzielcza (Tableau de Bord)    370
        6.6.3. Monitor Aktywów Niematerialnych (Intangible Assets Monitor)    371
        6.6.4. Navigator    373
        6.6.5. Tworzenie własnej karty wyników    375
  Zakończenie    377
  Spis rysunków    381
  Spis tabel    383
  Spis wykresów    384
  Bibliografia    385
  Od Redakcji    401
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia