Edukacja finansowa i inkluzja bankowa w realizacji koncepcji Silver Economy

1 opinia

Format:

ibuk

Książka dotyczy najważniejszych mechanizmów i uwarunkowań procesu włączania w system bankowy poprzez podnoszenie świadomości finansowej społeczeństwa. Ze względu na prognozowane trendy demograficzne, prowadzące do zjawiska starzenia się całego społeczeństwa, w książce opisano wybrany element koncepcji silver economy, jakim jest aktywne uczestnictwo osób w wieku powyżej 50. roku życia w życiu społecznym, warunkowane świadomym i odpowiedzialnym korzystaniem z dostępnych produktów i usług finansowych. Diagnoza skali wykluczenia finansowego i poziomu wiedzy finansowej pozwoliła na wskazanie zależności między posiadaną wiedzą (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną) a zakresem włączenia w system finansowy (w tym zwłaszcza bankowy). Analiza dostępności i atrakcyjności ofert bankowych dedykowanych osobom z segmentu 50+ oraz przegląd i ocena działań prowadzonych na rzecz zwiększenia wiedzy finansowej były podstawą do sformułowania rekomendacji pod adresem instytucji sektora bankowego oraz organizacji rządowych i pozarządowych, które mogą przyczynić się do wzmacniania kompetencji finansowych konsumentów powyżej 50. roku życia. Monografia jest efektem badań prowadzonych w ramach działalności statutowej oraz projektu „«Włączenie bankowe» jako kluczowy standard w realizacji koncepcji silver economy w województwie łódzkim”, finansowanego przez Bank Zachodni WBK w ramach programu „Santander Universidades”.


Liczba stron348
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-774-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  Rozdział I. Koncepcja „srebrnej gospodarki” i problemy wykluczenia     11
  1.1. „Srebrna gospodarka” na szczeblu krajowym i międzynarodowym     11
  1.1.1. Silver economy w polityce społecznej i dokumentach Unii Europejskiej     12
  1. 1.2. Lokalna polityka na rzecz osób starszych     18
  1.1.3. Trendy demograficzne w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej     21
  1.2. Wykluczenie społeczne jako problem społeczno-gospodarczy     27
  1.2.1. Identyfikacja pojęcia wykluczenia społecznego     27
  1.2.2. Determinanty wykluczenia społecznego     33
  1.2.3. Konsekwencje wykluczenia społecznego     38
  1.2.4. Skala wykluczenia społecznego osób w wieku 50+ na tle pozostałych grup wiekowych     40
  1.3. Wykluczenie bankowe jako obszar wykluczenia społecznego     46
  1.3.1. Wykluczenie finansowe a wykluczenie bankowe     46
  1.3.2. Determinanty wykluczenia bankowego     55
  1.3.3. Skala wykluczenia finansowego i bankowego osób w wieku 50+     61
  1.3.4. Skutki wykluczenia bankowego     68
  1.3.5. Wykluczenie bankowe a wykluczenie społeczne     69
  1.3.6. Zadłużenie i niewypłacalność gospodarstw domowych a wykluczenie finansowe i społeczne     73
  1.4. Kierunki interwencji na rzecz zwiększania aktywności społecznej osób starszych     83
  
  Rozdział II. Ocena dostępności i atrakcyjności usług bankowych dla osób w wieku 50+     89
  2.1. Potrzeby i zachowania finansowe gospodarstw domowych     89
  2.1.1. Typologia i determinanty potrzeb i zachowań finansowych gospodarstw domowych ze szczególnym uwzględnieniem osób z segmentu 50+     89
  2.1.2. Zarządzanie finansami gospodarstw domowych - zapotrzebowanie na produkty bankowe     101
  2.2. Ocena dostępności i atrakcyjności oferty bankowej dedykowanej dla segmentu 50+     116
  2.2.1. Dostępność podstawowych usług bankowych i ich zróżnicowanie     116
  2.2.2. Ocena atrakcyjności oferty rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla segmentu 50+     118
  2.2.3. Ocena atrakcyjności oferty lokat bankowych dedykowanych seniorom     127
  2.2.4. Ocena atrakcyjności oferty kredytów dedykowanych seniorom     134
  2.2.5. Podsumowanie     142
  
  Rozdział III. Edukacja finansowa w podnoszeniu aktywności społecznej osób 50+     147
  3.1. Definicyjne ujęcie edukacji finansowej     147
  3.2. Ekonomiczne i społeczne korzyści edukacji finansowej     162
  3.3. Specyfika badań nad poziomem świadomości finansowej     166
  3.4. Socjalizacja ekonomiczna pierwotna i wtórna     172
  3.5. Edukacja finansowa w Polsce     175
  3.5.1. Problem edukacji finansowej w Polsce     175
  3.5.2. Stan świadomości finansowej w Polsce na tle krajów UE w świetle badań wtórnych     190
  
  Rozdział IV. Świadomość finansowa gospodarstw domowych w świetle badań pierwotnych     197
  4.1. Tendencje demograficzne w województwie łódzkim i ich konsekwencje w dziedzinie zaspokajania potrzeb osób 50+     197
  4.2. Metodyka badań w zakresie ekskluzji bankowej     201
  4.3. Analiza struktury na podstawie przeprowadzonych badań pierwotnych     205
  4.3.1. Struktura demograficzna próby     205
  4.3.2. Stosunek do pieniędzy     211
  4.3.3. Subiektywna wiedza finansowa     215
  4.3.4. Zakres i częstotliwość korzystania z produktów bankowych     217
  4.4. Identyfikacja zależności między poszczególnymi determinantami wykluczenia bankowego w wiedzą finansową     230
  4.4.1. Wskaźnik wiedzy finansowej teoretycznej     230
  4.4.2. Wskaźnik wiedzy finansowej praktycznej     235
  4.4.3. Aktualne posiadanie produktów finansowych     240
  4.4.4. Posiadane produkty finansowe w ciągu 2 ostatnich lat     248
  4.5. Wiedza finansowa teoretyczna a aktualne posiadanie produktów finansowych     256
  4.6. Podsumowanie     261
  
  Rozdział V. Program wyrównywania szans w dostępie do wiedzy finansowej osób 50+     267
  5.1. Rekomendacje dedykowane instytucjom bankowym w zakresie działań stymulujących ograniczanie zjawiska wykluczenia bankowego i podnoszenie świadomości finansowej     267
  5.1.1. Przegląd i ocena działań prowadzonych przez instytucje sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia wiedzy finansowej     267
  5.1.2. Przykłady dobrych praktyk podejmowanych przez banki za granicą     284
  5.1.3. Rekomendacje rozwiązań na rzecz osób w wieku 50+ na podstawie przykładów dobrych praktyk     292
  5.2. Rekomendacje dla podmiotów działających na rzecz osób 50+ na poziomie lokalnym w obszarze kształtowania świadomości finansowej     304
  5.2.1. Przegląd doświadczeń zagranicznych w obszarze edukacji i włączenia w sektor bankowy osób 50+     304
  5.2.2. Zidentyfikowanie rozwiązań na rzecz osób w wieku 50+ jako przykładów dobrych praktyk     309
  5.2.3. Rekomendacje rozwiązań na rzecz osób w wieku 50+ na podstawie przykładów dobrych praktyk     312
  
  Zakończenie     317
  Bibliografia     323
  Spis rysunków     339
  Spis tablic     343
  O autorach     347
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia