Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem

2 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 32,50 zł  


32,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jak w epoce gospodarki opartej na wiedzy, w ramach ekonomii niepewności, w warunkach gdy racjonalność trzeba widzieć w ściśle określonym kontekście, przedstawia się efektywność jako miara racjonalności działania?


Szukanie odpowiedzi na to pytanie było przedmiotem kolejnej już, czwartej, edycji konferencji z cyklu „Efektywność źródłem bogactwa narodów”, która odbyła się w dniach 18-21 stycznia 2010 r. w Piechowicach. Konferencja została zorganizowana jako wspólne przedsięwzięcie trzech uczelni: Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. Jej głównym wyróżnikiem było interdyscyplinarne spojrzenie na efektywność, jej istotę oraz zasady pomiaru, a niniejsza publikacja jest wynikiem dyskusji, jaka prowadzona była w ramach tej konferencji. Pragniemy podziękować wszystkim osobom i instytucjom, dzięki którym ta praca


Rok wydania2010
Liczba stron642
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-071-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Zbigniew Antczak, Raportowanie kapitału ludzkiego a społeczna odpowiedzialność biznesu (wybrane zagadnienia)    13
  Alicja Balcerak, Erozja i dywergencja celów w ocenie efektywności organizacyjnej    22
  Renata Brajer-Marczak, Rola menedżera procesu w podnoszeniu efektywności procesu w przedsiębiorstwach zorientowanych na jakość    34
  Bogumiła Brycz, Wolne przepływy pieniężne – brak zgodności w definiowaniu i pomiarze    42
  Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz, Paradygmat jako podstawa metody naukowej w naukach o zarządzaniu    52
  Marzena Chmielewska, Efektywność opodatkowania podatkiem rolnym gospodarstw rolniczych    63
  Dorota Ciesielska, Delokalizacja działalności przez przedsiębiorstwa a kapitał ludzki    76
  Szymon Cyfert, Cezary Kochalski, Pomiar stopnia realizacji strategii w szkole wyższej na podstawie koncepcji strategicznej karty wyników – analiza studium przypadku    85
  Monika Fedyczak, Dorota Kuchta, Zrównoważone podejście do zarządzania ryzykiem projektów europejskich    99
  Monika Foltyn-Zarychta, Metody oceny efektywności inwestycji zmieniających dobra środowiskowe – próba klasyfikacji    119
  Magadalena Forfa, Rentowność i płynność w ujęciu kasowym i memoriałowym w spółkach z branży spożywczej    130
  Ewa Gąsiorek, Efektywność wykorzystania środków publicznych. Wybrane problemy    142
  Robert Golej, Przesłanki poprawy efektywności działalności podmiotów uczestniczących w klastrze na przykładzie klastra lotniczego    157
  Marcin Gospodarowicz, Parametryczna analiza efektywności technicznej gospodarstw wysokotowarowych w latach 1992-2005    174
  Tomasz Ingram, Krystian Mularczyk, Źródła rekrutacji a efektywność organizacji    189
  Barbara Kamińska, Wiedza i innowacje źródłem rozwoju przedsiębiorstw sektora MŚP    202
  Agata Klaus-Rosińska, Ewa Ptaszyńska, Zastosowanie rachunku kosztów działań w gminach    219
  Janusz Kornecki, Efektywność wsparcia konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw przy udziale funduszy Unii Europejskiej    238
  Justyna Kufel, Wybrane sposoby oceny efektywności zarządzania wiedzą w organizacjach    254
  Magdalena Ligus, Koszty i korzyści społeczne w ocenie ekonomicznej efektywności gospodarowania energią na poziomie lokalnym    268
  Alberto Lozano-Platonoff, Katarzyna Gadomska-Lila, Moduły sprawnościowe w zarządzaniu dynamicznym jako metoda wielowymiarowej oceny poziomu efektywności    289
  Marek Lubicz, Efektywność i inne miary konsekwencji działań w sektorze ochrony zdrowia: międzynarodowe analizy porównawcze (wstępne wyniki badań)    299
  Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki, Efektywność działań indywidualnych w ujęciu prakseologicznym    336
  Monika Marcinkowska, Adekwatność bilansowa banku – racjonalność i efektywność w zarządzaniu bankiem    344
  Magdalena Mądra, Poziom siły ekonomicznej gospodarstw rolniczych a obciążenia fiskalne prowadzonej działalności    363
  Grażyna Osbert-Pociecha, Zdolność organizacji do zmian – w ujęciu modelowym    373
  Katarzyna Piwowar-Sulej, Potencjał ludzki a efektywność funkcjonowania szkoły    387
  Katarzyna Prędkiewicz, Nowe instrumenty finansowania odnawialnego dla sektora MŚP w ramach inicjatywy JEREMIE    395
  Edward Radosiński, Wdrażanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości – problemy definicyjne    406
  Robert Rusielik, Efektywność techniczna a warunki produkcji w rolnictwie417    417
  Rafał Siedlecki, Analiza sygnałów ostrzegawczych z wykorzystaniem pasm strategicznych    425
  Wanda Skoczylas, Podejście memoriałowe a podejście kasowe w ocenie dochodowości działalności operacyjnej przedsiębiorstw    436
  Tomasz Słoński, Krzysztof Kwiatkowski, Józef Rudnicki, Justyna Gudaszewska, Mikołaj Stempowski, Wielkość premii za wielkość spółki dla spółek notowanych na GPW w Warszawie    447
  Halina Sobocka-Szczapa, Wpływ instytucji non-profit na sytuację na rynku pracy w Polsce    455
  Jarosław Sokołowski, Rafał Jóźwicki, Wynagrodzenia naczelnej kadry kierowniczej a wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa    467
  Emilia Stola, Efektywność techniczna banków komercyjnych a skala ich działalności    480
  Leopold Szczurowski, Czynniki efektywności podziału stacjonarnej dotacji dydaktycznej w jednostce szkoły    489
  Elżbieta Szymańska, Efektywność skali w gospodarstwach trzodowych w Polsce    500
  Piotr Szymański, Historyczny kontekst wyceny biznesowej – wybrane problemy    512
  Piotr Szymański, Propozycja konstrukcji przyszłego polskiego standardu wyceny biznesowej    523
  Zbigniew Tetłak, Gospodarka odpadami komunalnymi w aspekcie efektywności wydatkowania środków publicznych    535
  Elżbieta Weiss, Miary efektywności organizacyjnej funkcjonowania Kół Kontroli Jakości w Toyota Motor Corporation    553
  Sylwia Wrona, Ile warta jest marka?    567
  Mirosław Wypych, Analiza czynnikowa rentowności przemysłu w okresie wzrostu i spowolnienia gospodarczego    580
  Dariusz Zarzecki, O standardach wyceny przedsiębiorstw. Zarys problemu    591
  Danuta Zawadzka, Roman Ardan, Ocena wywołanych czynnikami pozacenowymi zmian prawdopodobieństwa ubiegania się o kredyt bankowy przez małe przedsiębiorstwa    603
  Przemysław Zbierowski, Struktura i systemy firm wysokiej efektywności – wyniki badań    616
  Bernard Ziębicki, Współczesne koncepcje oceny efektywności organizacyjnej – próba porównania    632
  Summaries    21
  Zbigniew Antczak, Human capital reporting versus CSR (selected topics)    21
  Alicja Balcerak, Erosion and divergence of goals in evaluation of organizational effectiveness    33
  Renata Brajer-Marczak, The role of a process manager in enhancing theeffectiveness of a process in quality oriented companies    41
  Bogumiła Brycz, Free cash flow – disagreement over defining and measu-ring    51
  Bogumiła Brycz, Tadeusz Dudycz, Paradigm as a basis for the scientific method in management science    62
  Marzena Chmielewska, Efficiency of taxation in agricultural farms    75
  Dorota Ciesielska, Relocation of companies activity versus human capital    84
  Szymon Cyfert, Cezary Kochalski, The measurment of the strategy realization in a school of higher education on the basis of the balanced scorecard guidelines – a case study analysis    98
  Monika Fedyczak, Dorota Kuchta, A balanced approach to European projects risk management    118
  Monika Foltyn-Zarychta, Methods of appraisal of investments changing environmental goods – aclassification attempt    129
  Magadalena Forfa, Profitability and liquidity on a cash and accrual basis in food processing companies    141
  Ewa Gąsiorek, Effectiveness of public resources’ management – chosen problems    156
  Robert Golej, Premises for the efficiency improvement of subjects operating in the cluster on example of air cluster    173
  Marcin Gospodarowicz, Parametrical analysis of technical efficiency of high-productive farms between 1992 and 2005    188
  Tomasz Ingram, Krystian Mularczyk, Recruitment source versus organizational effectiveness    201
  Barbara Kamińska, Knowledge and innovations as a source for the development of small – and medium-sized enterprises    218
  Agata Klaus-Rosińska, Ewa Ptaszyńska, Activity-based costing in communes    237
  Janusz Kornecki, Effectiveness of supporting the competitiveness of small- and medium-sized enterprises with the use of European Union’s funds    253
  Justyna Kufel, Chosen methods for knowledge management effectiveness assessment    267
  Magdalena Ligus, Social costs and benefits in the assessment of economic effectiveness of energy projects on the local level    288
  Alberto Lozano-Platonoff, Katarzyna Gadomska-Lila, Modules of efficiency in dynamic management as a method to assess the level of company effectiveness    298
  Marek Lubicz, Efficiency and other outcome measures in health care: international comparative analyses (initial research results)    335
  Gabriel Łasiński, Piotr Głowicki, Effectiveness of individual action froma praxeological perspective    343
  Monika Marcinkowska, Bank balance-sheet adequacy – rationality and effectiveness of bank management    362
  Magdalena Mądra, The level of the European size unit and tax burden in agriculture farms performance    372
  Grażyna Osbert-Pociecha, Framework of an organization’s capacity for change    386
  Katarzyna Piwowar-Sulej, Personnel potential versus efficiency of school functioning    394
  Katarzyna Prędkiewicz, New financial revolving instruments for SMEs in the JEREMIE initiative    405
  Edward Radosiński, Terminological problems involved in the implementation of International Accounting Standards    416
  Robert Rusielik, Technical efficiency versus production environment in agriculture    424
  Rafał Siedlecki, Analysis of warning signals with the use of strategic bands    435
  Wanda Skoczylas, Memorial approach versus cash approach in rentability assessment    446
  Tomasz Słoński, Krzysztof Kwiatkowski, Józef Rudnicki, Justyna Gudaszewska, Mikołaj Stempowski, Equity premium for SMEs listed on the Warsaw Stock Exchange    454
  Halina Sobocka-Szczapa, The impact of non-profit institutions on the situation in the labour market in Poland    466
  Jarosław Sokołowski, Rafał Jóźwicki, Top managers payment systems and economics results of companies    479
  Emilia Stola, Commercial banks efficiency versus the scale of their activity    488
  Leopold Szczurowski, Efficiency factors of the stationary didactic subside distribution in a school of higher education    499
  Elżbieta Szymańska, Regional efficiency of scale in pig farms in Poland    511
  Piotr Szymański, The historical context of business valuation – selectedproblems    522
  Piotr Szymański, Proposition of Polish Business Valuation Standards    534
  Zbigniew Tetłak, Communal waste management in the context of efficiency of public spending    552
  Elżbieta Weiss, The effectiveness measurement of functioning of quality control points at Toyota Motor Corporation    566
  Sylwia Wrona, How much is brand value worth?    579
  Mirosław Wypych, Analysis of industry profitability factors during times of a growing and slowing economy    590
  Dariusz Zarzecki, On business valuation standards – selected topics    602
  Danuta Zawadzka, Roman Ardan, Evaluation of changes in probability of applying for a bank credit by small enterprises caused by non-price factors    615
  Przemysław Zbierowski, Structure and systems of high performing organizations – research results    631
  Bernard Ziębicki, Modern concepts of organizational effectiveness – an attempt of comparison    642
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia