„Studia Prawno-Ekonomiczne” są jednym z nielicznych w kraju wydawnictw ciągłych, koncentrujących uwagę na problematyce wspólnej dla środowisk ekonomicznych i prawniczych. Na ich łamach wypowiadają się wybitni krajowi przedstawiciele nauk ekonomicznych i prawniczych (blisko 80 profesorów i doktorów habilitowanych), a ponadto debiutujący, utalentowani młodzi pracownicy nauki z terenu całego kraju, są więc wydawnictwem par excellence naukowym.
Zasięg oddziaływania czasopisma jest zdecydowanie ponadregionalny. Docierają one nie tylko do środowisk naukowych w całym kraju, ale i do przedstawicieli praktyki, zarówno gospodarczej, jak i obejmującej radców prawnych oraz sądownictwo. Świadczy o tym ogólne zainteresowanie wydawnictwem oraz pozyskiwanie przez Redakcję coraz to nowych autorów, chętnych do publikacji swoich artykułów. W ostatnich latach „Studia Prawno-Ekonomiczne” goszczą na swoich łamach osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową w innych ośrodkach akademickich. Są także jedną
z ważniejszych pozycji wymiany międzybibliotecznej.


Rok wydania2013
Liczba stron425
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Justyna BIEDA, Dorota WIŚNIEWSKA-JÓŹWIAK
  Wymogi formalne testamentu tajemnego w świetle ustawodawstwa Królestwa Polskiego i praktyki na przykładzie akt kancelarii notarialnych w Zgierzu
  w latach 1826–1875 .........................    11
  Formal requirements for the mystic will on the basis of the legislation of the Kingdom of Poland in view of the records of the notary offices in Zgierz in 1826–1875
  
  Elżbieta EJANKOWSKA
  Odrębności sytuacji majątkowej filiae familias w świetle ius civile okresu późnej republiki i pryncypatu ...................    35
  Differences in property related status of filiae familias in the light of ius civile during the late Republic and the Principate
  
  Ireneusz JAKUBOWSKI
  Twórcy i apologeci prawa rzymskiego w opinii Tadeusza Czackiego ...............    49
  Architects and apologists of Roman law in Tadeusz Czacki’s opinion
  
  Renata KAMIŃSKA
  Zarys kompetencji edylów jako urzędników miejskich ......................................    71
  Il profilo di poteri degli edili da impiegati urbani
  
  Michał KRAKOWIAK
  Przymusowe wykonanie orzeczeń o kontaktach z dzieckiem na przykładzie prawa hiszpańskiego, włoskiego i niemieckiego ..    97
  Enforcement of judgments regarding relations with child on the example of Spanish, Italian and German regulations
  
  Joanna MUCHA
  Pozasądowe postępowania cywilne – próba modelowego ujęcia .......................    121
  The extra-judicial civil proceedings – the attempt of model settlement
  
  Joanna PROKOP
  Kwestie problematyczne w realizacji roszczeń zabużańskich – próba analizy praktyki ......    141
  Problematic issues related to settlement of claims concerning property left beyond the Bug River – an attempt at an analysis of applied practice
  
  Tomasz TULEJSKI
  Nieświęte „Święte wojny” nowożytności .....    157
  The unholy ,,holy wars” of modernity
  
  Krystyna WÓJCIK-RADKOWSKA
  Czy społeczeństwo multikulturowe jest możliwe? Polityka imigracyjna i integracja
  socjalna mniejszości napływowych .......    189
  ¿Es posible la sociedad multicultural? Política de inmigración e integración social de las minorías
  
  Andrzej OLAŚ
  Glosa do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 13 kwietnia 2012 r. (I CSK 416/11) oraz z dnia 26 listopada 2008 r. (III CSK 163/08) .....    209
  
  EKONOMIA – THE ECONOMY
  
  Monika BOLEK
  Wpływ wybranych wskaźników finansowych na kapitalizację spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ............    229
  Selected financial ratios influencing the market value of companies listed on Warsaw stock exchange in Poland
  
  Joanna DOMINOWSKA
  Ekonomiczna efektywność niezależności nadzoru w spółce akcyjnej ..............    247
  Economic effectivness of independent boards of trustees members in joint-stock companies
  
  Łukasz JABŁOŃSKI, Tomasz MISIAK
  Realna konwergencja między regionami Unii Europejskiej w latach1995–2008 ..........    267
  Real convergence between regions of the European Union between 1995 and    2008
  
  Aleksy KORNOWSKI
  Zróżnicowanie rozwoju ekonomicznego regionów federacji rosyjskiej ............    293
  Differentiation of economic development for the regions of the Russian Federation
  
  Małgorzata MARKS-KRZYSZKOWSKA
  Zarządzanie publiczne na poziomie lokalnym – geneza, główni aktorzy i ich zaangażowanie ...    313
  Local public management – genesis, main actors and their engagement
  
  Katarzyna MROCZEK, Tomasz TOKARSKI
  Przestrzenne zróżnicowanie technicznego uzbrojenia pracy, wydajności pracy i łącznej produkcyjności czynników produkcji w Polsce w latach 1995–2009 .....    333
  Regional diversity of capital-labour ratio, labour productivity and total factor productivity in Poland in 1995–2009
  
  Mariusz NYK
  Regionalne ujęcie stopy bezrobocia – diagnoza ..359
  Regional captivation of unemployment ratio – diagnosis
  
  Renata PISAREK
  Strategie rynkowe linii lotniczych w konkurencyjnym otoczeniu ......................    377
  Airlines business strategies in competitive environment
  
  Marek W. SZEWCZYK, Tomasz TOKARSKI
  Zróżnicowanie podstawowych zmiennych makroekonomicznych w województwach
  i integracja socjalna mniejszości napływowych ..............................    401
  Regional diversity of main macroeconomics variables in Poland
RozwińZwiń