Podejście procesowe w organizacjach

Podejście procesowe w organizacjach

4 oceny

Format:

ibuk

Podejście procesowe jest jedną z ważniejszych obecnie orientacji systemu zarządzania organizacją (przedsiębiorstwem, instytucją). Jest to swoista filozofia zarządzania, idea, która wręcz nakazuje widzenie organizacji przez pryzmat powiązanych ze sobą procesów. Stawia procesy i klienta (zewnętrznego i wewnętrznego) w centrum zainteresowania zarządzających i pracowników. Zmienia spojrzenie na organizację z jedynej dotychczas perspektywy funkcji na dodatkową perspektywę procesów, wprowadzając obok statycznego również dynamiczne traktowanie organizacji. Zakładając ciągłe doskonalenie nie tylko pojedynczych procesów, ale całej ich architektury, preferuje myślenie całościowe (systemowe), a nie fragmentaryczne (lokalne). Zapewnia rozwój pracowników, tworząc warunki do interdyscyplinarnej pracy zespołowej, zwiększania zakresu ich samodzielności decyzyjnej i do przenoszenia na nich odpowiedzialności za wyniki organizacji, a w konsekwencji – do ciągłego uczenia się. Sprzyja angażowaniu różnych koncepcji i metod zarządzania organizacją, w tym zintegrowanych (informatycznie) systemów zarządzania, do rozwiązywania coraz trudniejszych problemów współczesnych organizacji, funkcjonujących w biznesie i w sektorze publicznym. Wszystko to zapewnia pożądany wzrost elastyczności organizacji i jej podatności na zmiany.


Publikacja składa się z artykułów opracowanych przez pracowników różnych ośrodków naukowych, a także przedstawicieli praktyki, którzy podzielili się swoimi wynikami badań oraz doświadczeniami w zakresie zarządzania procesami. Z szerokiej problematyki zostały wyodrębnione cztery części:


1. Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania organizacją.


2. Doskonalenie procesów.


3. Zarządzanie procesami.


4. Organizacja procesowa.


Rok wydania2011
Liczba stron484
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-192-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Część 1. Podejście procesowe w różnych koncepcjach zarządzania organizacją    13
    Anna Baraniecka, Sales and Operations Planning (S&OP) jako przejaw podejścia procesowego w zarządzaniu łańcuchem dostaw    15
    Mariusz Bratnicki, Bartłomiej J. Gabryś, Procesowe ujęcie rozwoju organizacji. Analiza wielowymiarowa    26
    Wojciech Czakon, Podejście procesowe do orkiestracji sieci innowacyjnych    37
    Ewa Czyż-Gwiazda, Iwona Burka, Orientacja procesowa w wybranych koncepcjach zarządzania    46
    Bartłomiej J. Gabryś, Dyskurs organizacyjny w badaniach nad procesem rozwoju organizacji. Ujęcie teoretyczne    55
    Sebastian Kliciński, Logistyka w przedsiębiorstwie produkcyjnym o jednostkowym charakterze produkcji – podejście procesowe    63
    Anna Marciszewska, Stanisław Nowosielski, Podejście procesowe w usprawnianiu zarządzania projektami    73
    Katarzyna Międła, Przesłanki stosowania orientacji procesowej w realizacji funkcji personalnej przedsiębiorstwa    84
    Stanisław Nowosielski, Orientacja procesowa w organizacjach. Rozważania nad skutecznością wprowadzania    93
    Jacek Obrzud, Dariusz Sala, Logika biznesowa elementem procesu wyboru strategicznego    107
    Grażyna Osbert-Pociecha, Procesowość jako sposób kreowania i osiągania elastyczności w organizacji    117
    Estera Piwoni-Krzeszowska, Podejście procesowe w zarządzaniu wartością relacji przedsiębiorstwa z interesariuszami rynkowymi w ujęciu strategiczno-koncepcyjnym    127
    Katarzyna Piwowar-Sulej, Rola działu personalnego a zarządzanie personelem w ujęciu procesowym    139
    Maja Prudzienica, Podejście procesowe w zarządzaniu projektami w organizacjach non-profit    151
    Paweł Rumniak, Proces nabywania wiedzy w przedsiębiorstwie    159
    Aleksandra Sus, Strategia jako proces dynamiczny    170
    Beata Tarczydło, Procesowe podejście w projektowaniu i wdrażaniu programu lojalnościowego    178
  Część 2. Doskonalenie procesów    191
    Tomasz Piotr Czapla, Maciej Jan Malarski, Doskonalenie procesu logistycznego w ramach obsługi klienta na przykładzie firmy telekomunikacyjnej    193
    Adam Dzidowski, Pomiędzy jakością a czasem – rola niezawodności w doskonaleniu procesów i budowaniu przewagi konkurencyjnej    203
    Marek Karkula, Dominik Kowal, Balanced scorecard narzędziem doskonalenia procesów w przedsiębiorstwie górniczym węgla kamiennego    212
    Anna Lis, Grzegorz Zieliński, Standaryzacja procesów w inicjatywach klastrowych na przykładzie branży sanatoryjno-uzdrowiskowej    224
    Tomasz Małkus, Doskonalenie procesów w outsourcingu personalnym    235
    Krzysztof Nowosielski, Kierunki usprawniania procesów controllingu    243
    Agata Pietroń-Pyszczek, Ocena jakości procesu motywacyjnego w przedsiębiorstwie    255
    Przemysław Polak, Jędrzej Wieczorkowski, Rozwój metod modelowania procesów biznesowych na potrzeby wytwarzania systemów informatycznych    266
    Dorota Sało, Doskonalenie procesów z wykorzystaniem benchmarkingu w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie    273
    Tadeusz Sarnowski, Redukcja czasu realizacji procesu jako sposób zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa    284
    Katarzyna Siedlecka, Bartosz Jasiński, Doskonalenie procesów przedsiębiorstwa ICT na przykładzie TP SA    294
    Małgorzata Trenkner, Uwarunkowania społeczne doskonalenia jakości w przedsiębiorstwie    307
    Przemysław Zbierowski, Kluczowe wskaźniki efektywności w perspektywie procesowej    315
  Część 3. Zarządzanie procesami    325
    Anna Anders, Procesowy rachunek kosztów u producenta artykułów dekoracji wnętrz (obszar logistyczno-magazynowy)    325
    Dominika Bąk-Grabowska, Realizacja procesów gospodarczych z wykorzystaniem niestandardowych form powiązań z wykonawcami zadań – studium przypadków    336
    Anna Cierniak-Emerych, Partycypacja pracownicza w zarządzaniu procesami    346
    Alicja Gębczyńska, Andrzej Bujak, Wojciech Cieśliński, Pomiar poziomu zarządzania procesami – problemy badawcze    353
    Robert Golej, Wpływ presji czasu na przebieg procesu rozwoju nowego produktu    363
    Grzegorz Jokiel, Procesy drgające    371
    Małgorzata Kaczmarek, Joanna Stefańska, Procesy logistyczne w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Wyniki badań    380
    Katarzyna Olejczyk-Kita, Organizacja w ruchu a zarządzanie procesami    390
    Barbara Pytko, Zarządzanie procesowe w jednostkach samorządu terytorialnego – kierunki zmian    396
    Piotr Rogala, Zarządzanie procesami według norm ISO serii 9000    405
    Magdalena Zalewska, Komunikacja jako instrument zarządzania procesami w organizacji projektowej    413
  Część 4. Organizacja procesowa    423
    Renata Brajer-Marczak, Zastosowanie modelu europejskiej fundacji zarządzania jakością w ocenie dojrzałości procesowej przedsiębiorstw    425
    Szymon Cyfert, Wykorzystanie koncepcji modelu biznesu w projektowaniu organizacji zorientowanej na procesy    434
    Ewa Czyż-Gwiazda, Pomiar wyników organizacyjnych w organizacjach zorientowanych procesowo    442
    Beata Glinkowska, Kierunki zmian w kształtowaniu umiejętności kierowniczych i pracowniczych    451
    Małgorzata Kołodziejczak, Społeczno-kulturowe aspekty wdrażania orientacji procesowej w organizacjach    462
    Janusz Marek Lichtarski, Autodynamizm jako mechanizm przekształcania się organizacji projektowej w procesową    470
    Anita Proszowska, Kształtowanie kultury międzynarodowej organizacji procesowej    477
  Summaries    25
    Anna Baraniecka, Sales and Operations Planning as a sign of the process approach in supply chain management    25
    Mariusz Bratnicki, Bartłomiej J. Gabryś, Multidimensional analysis of organization’s growth: a process approach    36
    Wojciech Czakon, A process approach to network orchestration    45
    Ewa Czyż-Gwiazda, Iwona Burka, Business process orientation in selected management concepts    54
    Bartłomiej J. Gabryś, Discourse analysis in research of organization’s growth. Theoretical approach    62
    Sebastian Kliciński, Logistics in the production company with individual production’s profile – process approach    72
    Anna Marciszewska, Stanisław Nowosielski, Process approach in project management improvement    83
    Katarzyna Międła, Premises for the use of the process orientation in HR management    92
    Stanisław Nowosielski, Process orientation in companies. Considerations of efficiency introduction    106
    Jacek Obrzud, Dariusz Sala, Business logic as an element of the strategic choice process    116
    Grażyna Osbert-Pociecha, Using a process approach as a way of building and implementing of flexibility in the organization    126
    Estera Piwoni-Krzeszowska, Process attitude in relationship value management of an enterprise with market stakeholders from the strategic-conceptual perspective    138
    Katarzyna Piwowar-Sulej, The role of HR department vs. process approach to personnel management    150
    Maja Prudzienica, Process approach to the projects’ management in non-profit organizations    158
    Paweł Rumniak, Knowledge acquiring process in a company    169
    Aleksandra Sus, Strategy as a dynamic process    177
    Beata Tarczydło, Process approach for planning and implementing the loyalty programme    189
    Tomasz Piotr Czapla, Jan Maciej Malarski, Logistic process improvement as part of the customer service on the example of the telecommunication company    202
    Adam Dzidowski, Between quality and time: the role of reliability in process improvement and the creation of competitive advantage    211
    Marek Karkula, Dominik Kowal, Balanced Scorecard as a tool for process improvement in the coal mining enterprise    223
    Anna Lis, Grzegorz Zieliński, Standardization of processes in cluster initiatives in SPA and sanatorium industry    234
    Tomasz Małkus, Process improvement in HR outsourcing    242
    Krzysztof Nowosielski, Directions for controlling processes improvement    254
    Agata Pietroń-Pyszczek, Evaluating the quality of motivation process in a company    265
    Przemysław Polak, Jędrzej Wieczorkowski, The development of business process modelling methods for manufacturing information systems    272
    Dorota Sało, Process improvement using benchmarking in the city council in Dzierżoniów    283
    Tadeusz Sarnowski, Reducing the time of the process as a way to enhance the competitiveness of the company    291
    Katarzyna Siedlecka, Bartosz Jasiński, ICT business process improvement on the example of TP SA    306
    Małgorzata Trenkner, Social conditions of quality improvement in an enterprise    314
    Przemysław Zbierowski, Key Performance Indicators in process perspective    322
    Anna Anders, Activity based costing at the interior design accessories manufacturer (logistic-warehouse area)    335
    Dominika Bąk-Grabowska, The implementation of business processes with the use of nonstandard forms of connection with workmen – cases studies    345
    Anna Cierniak-Emerych, Employee participation in process management    352
    Alicja Gębczyńska, Andrzej Bujak, Wojciech Cieśliński, Process management level measurement – analytical issues    362
    Robert Golej, Effect of time pressure on the course of development of new products    370
    Grzegorz Jokiel, Vibrating processes    379
    Małgorzata Kaczmarek, Joanna Stefańska, Logistic processes in SME. Research findings    389
    Katarzyna Olejczyk-Kita, Organisation in a movement and processes management    395
    Barbara Pytko, Process management in the local government unit – directions of changes    404
    Piotr Rogala, Process management according to ISO 9000 series standards    412
    Magdalena Zalewska, Communication as a tool of processes management in a project organization    421
    Renata Brajer-Marczak, Implementation of European Foundation for Quality Management model in the process maturity valuation in enterprises    433
    Szymon Cyfert, Use of business model concept in designing of process oriented organization    441
    Ewa Czyż-Gwiazda, Measurement of organizational performance in process-oriented organizations    450
    Beata Glinkowska, Trends in shaping the managerial and staff skills    461
    Małgorzata Kołodziejczak, Socio-cultural aspects of the implementation of process orientation in organizations    469
    Janusz Marek Lichtarski, Autodynamizm as a mechanism for transforming the project into the process oriented organization    476
    Anita Proszowska, Creating of the culture of international process organisation    484
RozwińZwiń