W numerze [Contents]:


Artykuły [Aricles]


Maria Halamska: Transformacja wsi 1989–2009: zmienny rytm modernizacji [The Polish countryside in the process of transformation 1989–2009: A differing pace of modernization], s. 5–24;


Bohdan Jałowiecki: Studia miejskie – między historią a teorią [Urban studies: Between history and theory], s. 26–40;


Dorota Węziak-Białowolska: Ocena kapitału ludzkiego oraz jego zróżnicowanie demograficzne, społeczne i ekonomiczne w Polsce i województwie podkarpackim – analiza porównawcza [The human capital of different socio-economic groups in Poland and in the Podkarpackie Voivodeship], s. 41–57;


Robert Pyka: Lokalne gouvernance jako przejaw dehierarchizacji procesów decyzyjnych oraz nowa forma dialogu społecznego [Local governance as an example of de-hierarchization of the decision-making process and a new form of social dialogue], s. 58–75;


Monika Mularska-Kucharek: Zaufanie jako fundament życia społecznego na przykładzie badań w województwie łódzkim [Trust – a fundamental component of social life. A study of the Lodz Voivodeship], s. 76–91;


Paweł Tomaszewski, Janusz Zaleski, Marek Zembaty: Oczekiwane efekty realizacji polityki spójności Unii Europejskiej na poziomie regionalnym w Polsce [The expected effects of the EU cohesion policy on the regional level in Poland], s. 92–117;


Tomasz Skica, Andrzej Kiebała, Tomasz Wołowiec: Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych [Stimulating local competitiveness of communities: The case of the tax on means of transport], s. 118–139.


RECENZJE


Roman Szul: Wendelin Strubelt (red.), Der gebändigte Raum. Bilder und Texte zur Raumnutzung in Deutschland, s. 140–144;


Maciej J. Nowak: Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz (red.), Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, s. 145–148.


Rok wydania2011
Liczba stron160
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaCentrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) i Wydawnictwo Naukowe Scholar
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  ARTYKUŁY    5
    Maria Halamska, Transformacja wsi 1989–2009: zmienny rytm modernizacji    5
      The Polish countryside in the process of transformation 1989–2009: A differing pace of modernization    24
    Bohdan Jałowiecki, Studia miejskie – między historią a teorią    26
      Urban studies: Between history and theory    40
    Dorota Węziak-Białowolska, Ocena kapitału ludzkiego oraz jego zróżnicowanie demografi czne, społeczne i ekonomiczne w Polsce i województwie podkarpackim – analiza porównawcza    41
      The human capital of different socio-economic groups in Poland and in the Podkarpackie Voivodeship    57
    Robert Pyka, Lokalne gouvernance jako przejaw dehierarchizacji procesów decyzyjnych    58
      Local governance as an example of de-hierarchization of the decision-making process and a new form of social dialogue    75
    Monika Mularska-Kucharek, Zaufanie jako fundament życia społecznego na przykładzie badań w województwie łódzkim    76
      Trust – a fundamental component of social life. A study of the Lodz Voivodeship    91
    Paweł Tomaszewski, Janusz Zaleski, Marek Zembaty, Oczekiwane efekty realizacji polityki spójności Unii Europejskiej na poziomie regionalnym w Polsce    92
      The expected effects of the EU cohesion policy on the regional level in Poland    117
    Tomasz Skica, Andrzej Kiebała, Tomasz Wołowiec, Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych    118
      Stimulating local competitiveness of communities: The case of the tax on means of transport .    139
  RECENZJE    140
    Roman Szul, Wendelin Strubelt (red.), Der gebändigte Raum. Bilder und Texte zur Raumnutzung in Deutschland    140
    Maciej J. Nowak, Jan Maciej Chmielewski, Grzegorz Węcławowicz (red.), Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego    145
    Urszula Małyszka, Wiesław Musiał (red.), Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w gospodarce opartej na wiedzy    149
  Informacje o konferencjach    156
RozwińZwiń