Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2

Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2

7 ocen

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca zbiorowa napisana przez wybitnych polskich profesorów - znawców dziedziny: Krzysztofa Rubachę, Bogusława Śliwerskiego, Zbyszka Melosika, Bogusławę Dorotę Gołębniak, Mariolę Chomczyńską-Rubachę, Janusza Surzykiewicza, Roberta Kwaśnicę oraz Mirosławę Cylkowską-Nowak. Układ i dobór treści spełniają wymagania nowoczesnego podręcznika - jest spójny i atrakcyjny. Podstawowe problemy pedagogiczne zostały przedstawione w szerszym kontekście społeczno-kulturowym.
Książka:
• przedstawia współczesne teorie wychowania
• zapoznaje z głównymi tendencjami rozwoju systemów oświatowych w Polsce i na świecie
• wprowadza w zagadnienia socjalizacji młodego pokolenia
• daje podstawy oraz praktyczne wskazówki do tworzenia warsztatu pracy pedagogicznej
• inspiruje do twórczej refleksji nad wychowaniem i kształceniem.
Tom drugi obejmuje trzy części.
Pierwsza część omawia zagadnienia istoty i przedmiotu badań teorii wychowania, różnych podejść do teorii wychowania, badań porównawczych z tego zakresu, a także nowych kategorii pojęciowych współczesnej teorii wychowania oraz teorie socjalizacji.
Część druga porusza zagadnienia z zakresu dydaktyki, dotyczące m.in. programu szkolnego, nauczania i uczenia się w klasie, szkolnego środowiska uczenia się, w tym zagadnień przemocy i agresji w szkole, a także pełnienia i przygotowania się do zawodu nauczyciela.
Część trzecia omawia zaś aktualne problemy oświaty, główne tendencje w zakresie struktur i funkcjonowania systemów edukacyjnych w świecie oraz reformowania oświaty w Polsce.


Podręcznik przeznaczony jest dla:
• przygotowujących się do zawodu nauczycielskiego - studentów uczelni akademickich, kolegiów nauczycielskich i wyższych szkół zawodowych
• studentów pierwszych lat pedagogiki
• nauczycieli, którzy chcą odnowić swoją wiedzę pedagogiczną
• prowadzących szkolenia w ośrodkach doskonalenia kadr pedagogicznych
• wszystkich zainteresowanych współczesną pedagogiką - działaczy oświatowych i samorządowych, psychologów i socjologów.


Podręcznik otrzymał III nagrodę w V edycji Konkursu na Najlepszy Podręcznik Akademicki, wydany w 2003 roku, organizowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.


Rok wydania2005
Liczba stron416
KategoriaPedagogika ogólna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14133-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I. Teorie wychowania    12
    Wstęp (Bogusław Śliwerski)    12
    Rozdział 1. Istota i przedmiot badań teorii wychowania (Bogusław Śliwerski)    14
      1.1. Typologia teorii i badań naukowych    14
      1.2. Naukowa i potoczna teoria wychowania    16
      1.3. Relacje między teorią wychowania a pedagogiką ogólną    18
      1.4. Teoria wychowania jako przedmiot kształcenia akademickiego    21
      1.5. Teoria wychowania w innych krajach    22
    Rozdział 2. Cztery orientacje badawcze w teoriach wychowania (Bogusław Śliwerski)    28
      2.1. Orientacja socjologiczna    28
      2.2. Orientacje normatywne    33
        2.2.1. Orientacja normatywno-ideologiczna    34
        2.2.2. Orientacja normatywno-filozoficzna    36
      2.3. Orientacja psychologiczna    42
      2.4. Orientacja eklektyczna    46
    Rozdział 3. Badania porównawcze teorii wychowania (Bogusław Śliwerski)    51
      3.1. Bezzałożeniowa rekonstrukcja teorii wychowania    52
      3.2. Krytyka hermeneutyczna teorii wychowania    54
      3.3. Badania porównawcze teorii wychowania    55
    Rozdział 4. Nowe kategorie pojęciowe współczesnej teorii wychowania (Krzysztof Rubacha)    59
      4.1. Ambiwalencja - kulturowy kontekst wychowania    60
      4.2. Decentracja - społeczny kontekst wychowania    62
      4.3. Tożsamość - rozwojowy kontekst wychowania    63
    Rozdział 5. Kultura popularna jako czynnik socjalizacji (Zbyszko Melosik)    68
      5.1. Kultura konsumpcji    69
      5.2. Kultura instant    71
      5.3. Prymat zmiany i szybkiego życia    73
      5.4. Koniec ideałów - tryumf codzienności    74
      5.5. Poczucie mocy i rekonstrukcja wolności    74
      5.6. Kultura upozorowania    76
      5.7. Kultura kultu ciała i seksualności    78
      5.8. Amerykanizacja    82
      5.9. Globalny nastolatek    84
      5.10. Generacja X    86
      5.11. Kult sukcesu    88
      5.12. Wychowanie - w którą stronę?    89
    Bibliografia    92
  Część II. SZKOŁA - KSZTAŁCENIE - NAUCZYCIEL    96
    Wstęp (Bogusława Dorota Gołębniak)    96
    Rozdział 1. Szkoła wspomagająca a rozwój (Bogusława Dorota Gołębniak)    98
      1.1. Między adaptacją a emancypacją. Szkoła XX wieku    99
        1.1.1. Przesunięcie progresywistyczne    99
        1.1.2. Modele szkoły współczesnej    108
      1.2. W kierunku szkoły jako organizacji uczącej się    117
    Rozdział 2. Program szkolny (Bogusława Dorota Gołębniak)    123
      2.1. Podejęcie do programu szkolnego    124
        2.1.1. Filozoficzne i psychologiczne podstawy podejścia behawiorystycznego    125
        2.1.2. Filozoficzne i psychologiczne podstawy podejścia humanistycznego    126
        2.1.3. Filozoficzne i psychologiczne podstawy podejścia konstruktywistycznego    127
      2.2. Definiowanie programu szkolnego    128
      2.3. Kreowanie programu szkolnego    132
        2.3.1. Dwie orientacje    132
      2.4. Wzorzec programu szkolnego    140
      2.5. Implementacja programu szkolnego jako proces zmiany    142
        2.5.1. Ewolucyjnie czy rewolucyjnie?    142
        2.5.2. Centralnie czy lokalnie?    143
        2.5.3. Nauczyciele a reformy programu    144
      2.6. Ewaluacja programu szkolnego    147
      2.7. Europejski kontekst zmiany programu szkolnego    149
        2.7.1. Trendy    149
        2.7.2. Edukacyjne tradycje: bariera zmiany czy źródło kulturowej rewitalizacji?    151
        2.7.3. Zróżnicowanie kultury politycznej i kontroli nad edukacją    152
      2.8. Zmiana programu szkolnego w Polsce po 1989 r.    153
    Rozdział 3. Nauczanie i uczenie się w klasie (Bogusława Dorota Gołębniak)    158
      3.1. Nauczanie jako współtworzenie programu    158
      3.2. Style nauczania    161
        3.2.1. Styl zamknięty (formalny, frontalny)    161
        3.2.2. Styl ramowy (zindywidualizowany)    163
        3.2.3. Styl negocjacyjny    165
      3.3. Cele kształcenia    168
        3.3.1. Rodzaje celów    169
        3.3.2. Spór o cele operacyjne. Taksonomie a intencje    169
      3.4. Wzory uczenia się. Strategie nauczania    172
        3.4.1. Wzory behawioralne. Sytuacje zadaniowe i informacje zwrotne    173
        3.4.2. Wzory procesualno-poznawcze. Strategie przyswajania, przetwarzania i produkowania informacji    175
        3.4.3. Synergia. Uczenie się we współpracy    183
        3.4.4. Całościowe uczenie się. Strategie wspierania rozwoju osobowego    185
      3.5. Planowanie pracy z uczniami    188
        3.5.1. Rodzaje i poziomy    188
        3.5.2. Konspekty i scenariusze zajęć    192
        3.5.3. Animacja przestrzeni    194
        3.5.4. Materiały edukacyjne    195
        3.5.5. Korzystanie z technologii informacyjnej    197
      3.6. Doskonalenie nauczania poprzez badania    200
        3.6.1. Refleksyjny nauczyciel    201
        3.6.2. Badania w klasie    203
    Rozdział 4. Egzaminy i ocenianie szkolne (Bogusława Dorota Gołębniak)    206
      4.1. Ustalenia definicyjne    206
      4.2. Przesłanki i zmiana praktyk oceniania    210
      4.3. Centralizacja. Upolitycznienie dyskursu oceniania    213
      4.4. Ocenianie zewnętrzne    217
        4.4.1. Trafność i rzetelność jako kontrola i gwarancja jakości oraz inne problemy związane z ocenianiem zewnętrznym    217
        4.4.2. Znaczenie oceniania zewnętrznego dla doskonalenia nauczania    220
      4.5. Ocenianie wewnątrzszkolne    221
        4.5.1. Podejścia do oceniania wewnątrzszkolnego    221
        4.5.2. Konwencjonalne techniki oceniania    222
        4.5.3. Niekonwencjonalne techniki oceniania    233
    Rozdział 5. Szkolne środowisko uczenia się (Mariola Chomczyńska-Rubacha)    240
      5.1. Kultura organizacyjna szkoły    241
      5.2. Język i wzorce porozumiewania się w klasie szkolnej    244
        5.2.1. Specyfika porozumiewania się w klasie szkolnej    245
        5.2.2. Porozumiewanie się emocjonalne w klasie    249
        5.2.3. Rozwojowy i socjalizacyjny kontekst komunikacji w klasie szkolnej    255
      5.3. Ład i dyscyplina jako element kultury szkoły    258
      5.4. Motywacyjne funkcje szkolnego środowiska uczenia się    262
        5.4.1. Wzbudzanie dysonansu poznawczego    262
        5.4.2. Wzbudzanie procesu rekonstruowania wiedzy osobistej uczniów    264
        5.4.3. Wzbudzanie motywacji osiągnięć    265
        5.4.4. Społeczne mechanizmy wzbudzania motywacji    267
    Rozdział 6. Agresja i przemoc w szkole (Janusz Surzykiewicz)    270
      6.1. Terminologia    271
      6.2. Podstawy teoretyczne badań i ich implikacje    272
        6.2.1. Bliższa charakterystyka wybranej teorii    275
        6.2.2. Stosowane podejścia badawcze do agresji i przemocy w szkole    276
      6.3. Rozpowszechnienie i jakość zjawiska    276
        6.3.1. Dynamika i cechy zmian w opiniach nauczycieli    278
        6.3.2. Płeć i wiek a nasilenie przejawiania agresji/przemocy    278
        6.3.3. Typy doświadczeń uczniów z agresją/przemocą    279
        6.3.4. Zjawisko agresji i przemocy a typ szkoły    280
      6.4. Szkolny kontekst socjalizacji: kultura szkoły    280
        6.4.1. Kultura szkoły    280
      6.5. Pozaszkolne konteksty socjalizacyjne    283
      6.6. Szkoła - arena czy generator zachowań przemocowych?    285
      6.7. Prewencja    286
      6.8. Sugestie i oceny    289
    Rozdział 7. Być nauczycielem - wprowadzenie do myślenia (Robert Kwaśnica)    291
      7.1. Czy możliwe jest pełne przygotowanie zawodowe nauczyciela?    293
        7.1.1. Teza    294
        7.1.2. Uzasadnienie    294
        7.1.3. Konkluzja    297
      7.2. Jakich kompetencji potrzebuje nauczyciel?    298
        7.2.1. Kompetencje praktyczno-moralne    300
        7.2.2. Kompetencje techniczne    301
        7.2.3. Przygotowanie zawodowe    302
      7.3. Na czym polega rozwój zawodowy nauczyciela?    305
      7.4. Jaki jest dziś polski nauczyciel?    309
      7.5. Co to znaczy: wspomagać nauczycieli w rozwoju?    314
    Bibliografia    320
  Część III. AKTUALNE PROBLEMY OŚWIATY    326
    Wstęp (Bogusław Śliwerski)    326
    Rozdział 1. Edukacja a stratyfikacja w społeczeństwach współczesnych (Zbyszko Melosik)    328
      1.1. Merytokratyczna koncepcja edukacji i społeczeństwa    328
      1.2. Kredencjalizm: krytyka liberalnej interpretacji roli dyplomów    325
      1.3. Koncepcje rozwiązania problemu dostępu do edukacji wyższej    352
        1.3.1. Akademiccy tradycjonaliści    352
        1.3.2. Zorientowani na rynek    353
        1.3.3. Utylitarni instruktorzy    354
        1.3.4. Liberalni merytokraci    355
        1.3.5. Zwolennicy dostępu    356
      1.4. Akademickie „przeedukowanie” i inflacja dyplomów. Stratyfikacja społeczna a stratyfikacja uniwersytetów    356
    Rozdział 2. Główne tendencje w zakresie struktur i funkcjonowania systemów edukacyjnych na świecie (Mirosława Cylkowska-Nowak)    367
      2.1. Systemy edukacji na świecie - wybrane aspekty terminologiczne, historyczne i strukturalne    367
      2.2. Modele i formy realizacji szkolnictwa obowiązkowego    373
      2.3. Szkolnictwo średnie II stopnia - podobieństwa i różnice    379
      2.4. Tendencje w zakresie struktur i modeli szkolnictwa wyższego    381
    Rozdział 3. Reformowanie oświaty w Polsce (Bogusław Śliwerski)    383
      3.1. Rodzaje reform oświatowych w III RP ze względu na ich źródło    384
        3.1.1. Uspołecznienie oświaty    385
      3.2. Typologia reform oświatowych w III RP ze względu na ich zakres i jakość zmian    387
        3.2.1. Reformy naprawcze    387
        3.2.2. Reformy modernizacyjne    389
        3.2.3. Reformy strukturalne    390
        3.2.4. Reformy systemowe    392
      3.3. Nowy ustrój szkolny    392
      3.4. Wdrażanie reformy oświatowej    395
  Bibliografia    397
  Indeks osób    400
  Indeks rzeczowy    409
  O Autorach    416
RozwińZwiń