Instytucje wsparcia dziecka i rodziny

-35%

Instytucje wsparcia dziecka i rodziny

Zagadnienia podstawowe

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,60  24,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 24,00 zł (-35%)

Najniższa cena z 30 dni: 15,36 zł  


15,60

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

 Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie wiedzy na temat zadań instytucji wsparcia dziecka i rodziny przede wszystkim na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa, ponieważ perspektywa pedagogiczna ich funkcjonowania jest osadzona w realiach wyznaczonych przez ustawodawcę. Zawarte w aktach prawnych wiadomości dotyczące poszczególnych instytucji mają przy tym charakter elementarny, natomiast ich znajomość wśród pedagogów nie wydaje się powszechna. Dlatego też do przygotowania niniejszej pracy posłużyły źródła prawa oraz możliwie szeroki zakres ogólnych publikacji pedagogicznych, w których opisano poszczególne instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Niezwykle przydatne okazały się encyklopedie i słowniki oraz opracowania podręcznikowe na temat subdyscyplin pedagogicznych. Cennym źródłem wiedzy były także prace poświęcone poszczególnym instytucjom. Z uwagi na to, że książka przedstawia zagadnienia podstawowe dotyczące tytułowej problematyki, nie sięgnięto do opracowań szczegółowych na temat poszczególnych podmiotów wsparcia dziecka i rodziny.


 W pracy zamieszczono przypisy, które wskazują na opracowania istotne dla opisanego zagadnienia i są wskazówką dla osób, które pragnęłyby zgłębiać wiedzę dotyczącą instytucji wsparcia dziecka i rodziny, fragmenty zaś, w których nie wskazano źródła, pochodzą z aktów prawnych. Zastosowano przy tym możliwie pełne opisy wykorzystanych pozycji, zwłaszcza opracowań encyklopedycznych i słownikowych, w przypadku których wskazano nie tylko publikacje, lecz także poszczególne hasła i ich autorów. Znalazło to również odzwierciedlenie w bibliografii, w której w ten sposób uporządkowano poszczególne pozycje, a oprócz nich umieszczono także omówione w tekście akty prawne, ze wskazaniem miejsc ich promulgacji, oraz strony internetowe.


 Opracowanie wydaje się nowatorskie, ponieważ w dotychczasowym piśmiennictwie pedagogicznym nie ma publikacji kompleksowo charakteryzującej podmioty wspierające dzieci i rodziny, a ponadto niektóre z tych instytucji funkcjonują od niedawna i nie doczekały się jeszcze naukowego zainteresowania. Wiele instytucji zmieniło swoje dotychczasowe nazwy, co uwzględniono w pracy, a co też ma walor poznawczy. Publikacja systematyzuje przy tym wiedzę z zakresu rożnych subdyscyplin pedagogiki, zwłaszcza społecznej, opiekuńczo-wychowawczej specjalnej i resocjalizacyjnej, co czyni ją pożyteczną dla szerokiego grona pedagogów i innych specjalistów zajmujących się problematyką dziecka i rodziny.


 Można wyrazić nadzieję, że niniejsze opracowanie spełni oczekiwania Czytelników, którzy w celu poszerzenia pedagogicznej perspektywy zechcą się zapoznać z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi instytucji wspierających dzieci i rodziny. Być może książka okaże się też przydatna do pogłębionych analiz funkcjonowania poszczególnych instytucji albo wręcz do nich zainspiruje. 


 Istnienie i działalność tychże instytucji stanowią bowiem o praktycznym wymiarze pedagogiki.


dr Beata Krajewska


Rok wydania2009
Liczba stron132
KategoriaPedagogika ogólna
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7850-226-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  Rozdział I. Instytucje oświatowo-wychowawcze    11
    1. Żłobki    11
    2. Przedszkola    12
    3. Szkoły podstawowe    15
    4. Gimnazja    17
    5. Szkoły ponadgimnazjalne    18
    6. Pedagodzy szkolni    20
    7. Świetlice szkolne    21
    8. Internaty    22
    9. Bursy    23
    10. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne    25
    11. Ochotnicze Hufce Pracy    28
    12. Placówki wychowania pozaszkolnego    29
    13. Szkolne schroniska młodzieżowe    31
    14. Domy wczasów dziecięcych    32
  Rozdział II. Placówki kształcenia specjalnego    33
    1. Szkoły specjalne    33
    2. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze    36
    3. Młodzieżowe ośrodki socjoterapii    37
    4. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze    39
    5. Specjalne ośrodki wychowawcze    42
    6. Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze    43
    7. Warsztaty terapii zajęciowej    45
  Rozdział III. Podmioty resocjalizacyjne    47
    1. Rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne    47
    2. Kuratorzy sądowi    49
    3. Ośrodki kuratorskie    51
    4. Policyjne izby dziecka    53
    5. Schroniska dla nieletnich    55
    6. Zakłady poprawcze    57
  Rozdział IV. Instytucje opiekuńczo-wychowawcze    63
    1. Rodziny adopcyjne    63
    2. Rodziny zastępcze    66
    3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze    71
    4. Oratoria    84
    5. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze    85
  Rozdział V. Instytucje pomocy społecznej    89
    1. Ośrodki pomocy społecznej    89
    2. Powiatowe centra pomocy rodzinie    92
    3. Regionalne ośrodki polityki społecznej    93
    4. Ośrodki interwencji kryzysowej    94
    5. Domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży    95
    6. Ośrodki wsparcia    97
    7. Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie    98
    8. Mieszkania chronione    99
    9. Rodzinne domy pomocy    99
    10. Domy pomocy społecznej    100
  Rozdział VI. Podmioty wielofunkcyjne    103
    1. Sądy rodzinne    103
    2. Rzecznik Praw Dziecka    104
  Rozdział VII. Organizacje pozarządowe    107
    1. Caritas    107
    2. Polski Czerwony Krzyż    109
    3. Polski Komitet Pomocy Społecznej    111
    4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci    112
    5. Komitet Ochrony Praw Dziecka    113
    6. Monar    114
    7. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy    116
    8. Polska Akcja Humanitarna    117
    9. Fundacja „Dzieci Niczyje”    117
    10. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska linia”    118
  Podsumowanie    121
  Bibliografia    123
    1. Akty prawne    123
    2. Publikacje    126
    3. Strony internetowe    132
RozwińZwiń