Pedagogika społeczna, t. 2

Pedagogika społeczna, t. 2

Podręcznik akademicki

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

34,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Drugi tom podręcznika stanowi kontynuację i rozszerzenie treści proponowanych w tomie pierwszym prezentującym pedagogikę społeczną jako dyscyplinę akademicką i orientację działania. Zawiera teksty wybitnych przedstawicieli tej dyscypliny w Polsce i na świecie. Stanowi próbę odpowiedzi na pytania o inne punkty widzenia na pedagogikę społeczną, stan debaty na temat tej dyscypliny oraz powiązania przeszłości z teraźniejszością i próbę antycypowania przyszłości. Pozwala na kształtowanie twórczej podstawy pedagoga społecznego. Stanowi podstawową bazę teoretyczną dla studentów pedagogiki społecznej i kierunków pokrewnych.


Liczba stron668
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14847-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa (Anna Przecławska)    15
  CZĘŚĆ I. DEBATA O DYSCYPLINIE, JEJ ZMIENNOŚCI    20
   Rozdział 1. Kształtowanie się˛ dyscypliny – główne nurty polskiej pedagogiki społecznej w ujęciu historycznym (Mariusz Cichosz)    20
   1.1. Pedagogika społeczna w ujęciu Heleny Radlińskiej – praca społeczna i oświatowa w kontekście narodowym i niepodległościowym    21
   1.1.1. Uwarunkowania społeczno-polityczne koncepcji    22
   1.1.2. Pedagogika społeczna, jej struktura – podstawowe założenia    24
   1.2. Ku pracy socjalnej i kulturalnej – kierunki poszukiwana w poglądach Aleksandra Kamińskiego    28
   1.3. Od wychowania pozaszkolnego do edukacji permanentnej – pedagogika społeczna w poglądach Ryszarda Wroczyńskiego    29
   1.3.1. Środowisko – człowiek – szkoła: integracyjno-funkcjonalna koncepcja wychowania    30
   1.3.2. Od edukacji równoległej do edukacji permanentnej    33
   1.4. Funkcjonowanie systemu wychowawczego w środowisku – pedagogika społeczna w ujęciu Stanisława Kowalskiego    35
   1.4.1. Środowisko społeczne – środowisko wychowawcze jako miejsce urzeczywistniania się wychowania    35
   1.4.2. Wychowanie w środowisku – podejście systemowe    36
   1.5. Podsumowanie    38
   Rozdział 2. Pedagogika społeczna i jej wyzwania na początku XXI w. (Stanisław Kawula)    40
   2.1. Wprowadzenie    40
   2.2. Współczesne wyzwania pedagogiki społecznej    42
   2.3. Sukces lub porażka w obliczu nierówności społecznych    44
   2.4. Aktualne zadania pedagogiki społecznej    48
   2.5. Pedagogika społeczna a człowiek XXI w.    50
   2.6. Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro    52
   Rozdział 3. Pedagogika społeczna w społeczeństwie postmonocentrycznym – problemy i perspektywy rozwoju (Andrzej Radziewicz-Winnicki)    58
   3.1. Urbanizacja społeczna versus globalizacja    59
   3.2. Partycypacja społeczna jako element demokracji a sfery marginalizacji społecznej    66
   3.3. Projekty badań i typowe przykłady analiz    71
   3.4. Planowanie strategiczne w pedagogice społecznej a scenariusze rozwoju współczesnego społeczeństwa    78
   Rozdział 4. Pedagogika społeczna wobec kryzysu świata wartości, więzi i instytucji (Tadeusz Pilch)    89
   4.1. Społeczeństwo kryzysu czy transformacja rozwojowa    89
   4.2. Kryzys wspólnoty państwowej    92
   4.3. Kryzys kultury i wartości    96
   4.4. Nierówności i niesprawiedliwość – nowe wymiary ładu zbiorowego    98
   4.5. Marginalizacja i wykluczenie    102
   4.6. Bezradność „sił społecznych”    104
   4.7. Drogi do nowej wspólnoty i więzi    108
   Rozdział 5. Pedagogika społeczna – pytania o tożsamość i przyszłość (Tadeusz Frąckowiak)    111
   5.1. Dwa źródła i trzy pedagogiki społeczne    111
   5.2. Początki naukowej pedagogiki społecznej, czyli o dylemacie tożsamościowym    114
   5.3. Sprawa pedagogiki społecznej w okresie socjalizmu    115
   5.4. Zmiana czy ciągłość?    118
   5.5. U progu postmodernistycznych wyzwań    121
   5.6. Niewidzialne środowiska i doświadczanie wspólnoty    123
   Rozdział 6. Przyszłość pedagogiki społecznej – o nowy paradygmat dyscypliny (Bogusław Chmielowski)    125
   6.1. Koniec wszystkiego a przyszłość nauki    125
   6.2. Edukacja a procesy integracyjne    127
   6.3. Zmiany społeczne w ujęciu teorii socjologicznych    129
   6.4. Tożsamość a samowiedza pedagogiki    132
   6.5. W poszukiwaniu nowego paradygmatu    133
  CZĘŚĆ II. DEBATA O ZWIĄZKACH PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ Z INNYMI (SUB)DYSCYPLINAMI NAUK O WYCHOWANIU, O KULTURZE I SPOŁECZEŃSTWIE    138
   Rozdział 7. Pedagogika społeczna w kontekście sporów o przedmiot i strukturę pedagogiki oraz jej związki z innymi dyscyplinami naukowymi (Teresa Hejnicka-Bezwińska)    138
   7.1. Podstawowe założenia    138
   7.2. Status pedagogiki społecznej w kontekście współczesnych sporów o przedmiot i strukturę pedagogiki    140
   7.2.1. Przedmiot pedagogiki w zasobach leksykalnych trzech ostatnich dziesięcioleci XX w.    140
   7.2.2. Przedmiot pedagogiki w zasobach leksykalnych XXI w.    147
   7.3. Problemy integracji wiedzy o procesach edukacyjnych i dyskursach edukacyjnych    158
   7.3.1. Problemy integracji wiedzy naukowej o edukacji    158
   7.3.2. Problemy integracji wiedzy naukowej z innymi rodzajami wiedzy    162
   7.4. Podsumowanie i konkluzja    164
   Rozdział 8. Pytanie o pogranicze pedagogiki społecznej (Jacek Piekarski)    168
   8.1. Podłoże problemu    168
   8.2. Główne czynniki zmian – odmiany pogranicza    169
   8.3. Pedagogika społeczna jako dyscyplina empiryczna – uwagi o granicach nauki    174
   8.4. Granice określane językiem dyscypliny – wybrane elementy praktyki dyskursu    178
   8.5. Biograficzne źródła przekraczania granic dyscypliny    183
   8.6. Uwagi końcowe    187
   Rozdział 9. Pedagogika społeczna a inne obszary wiedzy naukowej (Zygmunt Wiatrowski)    189
   9.1. Pedagogika społeczna w kontekście powiązań´ z innymi dziedzinami wiedzy naukowej    189
   9.2. Pedagogika społeczna a polityka społeczna i praca socjalna    194
   9.3. Pedagogika społeczna a pedagogika pracy i andragogika    196
   9.4. Pedagogika społeczna a inne obszary wiedzy naukowej    198
   Rozdział 10. Funkcje związków i ruchów młodzieży z perspektywy współczesnej teorii wychowania (Bogusław Śliwerski)    202
   10.1. Uwagi wstępne    202
   10.2. Teoria pedagogiczna wobec wychowania w zespole    203
   10.3. Ewolucja teorii i funkcji wychowania zespołowego    205
   10.3.1. Etatystyczna i ideologiczna rola związków młodzieży w okresie ortodoksji    205
   10.3.2. Heterodoksja w rozwoju wiedzy o wychowaniu zespołowym i dążeń do jej autonomii    214
   10.4. Pluralizm nauk o wychowaniu, związków młodzieży i ich funkcji    215
   Rozdział 11. Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego (Maria Czerepaniak-Walczak)    219
   11.1. Uwagi wstępne    219
   11.2. Pojmowanie czasu wolnego    221
   11.3. Czas wolny jako wartość osobowa i zbiorowa    226
   11.4. Kultura czasu wolnego – lokalne i globalne zwyczaje i obyczaje    230
   11.5. Krytyczne dyskursy czasu wolnego    232
   11.6. Społeczny dyskurs czasu wolnego – funkcje czasu wolnego    233
   11.7. Uwagi końcowe    235
   Rozdział 12. Wychowanie uwrażliwiające na inność w warunkach wielokulturowowści (Jerzy Nikitorowicz)    237
   12.1. Tożsamość jako zadanie w społeczeństwie wielokulturowym    237
   12.2. Ku wartościom uniwersalnym, uwzględniając specyfikę wzorów kulturowych    239
   12.3. Uwrażliwianie na inność    240
   12.4. Dylematy wielokulturowości    243
   12.5. Ku społeczeństwu wielokulturowemu na pograniczu kultur słowiańskich    246
   12.6. Edukacja ku kulturze pogranicza i pomostu    248
   12.7. Program uwrażliwiania kulturowego    250
   Rozdział 13. Praca socjalno-opiekuńcza i pedagogika społeczna (Andrzej Olubiński)    254
   13.1. Interdyscyplinarny charakter pracy socjalnej    254
   13.2. O pedagogicznych aspektach pracy socjalnej    255
   13.3. Praca socjalna w ujęciu pedagogiki społecznej    260
   13.4. Status pracy socjalno-wychowawczej i specyfika podejścia holistyczno-indukcyjnego    265
   13.5. Podsumowanie    167
   Rozdział 14. Jak zapewniać byt wartościom – wspólne pytanie polityków społecznych i pedagogów społecznych (Jolanta Supińska)    269
   14.1. Polityka społeczna a pedagogika społeczna    269
   14.2. Style polityki społecznej    271
   14.3. Instrumenty i podmioty polityki społecznej    273
   Rozdział 15. Uniwersalne przesłanki andragogiczne refleksji Heleny Radlińskiej (Elżbieta Dubas)    277
   15.1. Wstęp    277
   15.2. Podstawy teorii wychowania    278
   15.3. Rozwój człowieka    285
   15.4. Oświata pozaszkolna    291
   15.5. Badania naukowe i poznawanie rzeczywistości społecznej    293
  CZĘŚĆ III. DEBATA O ODMIANACH SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEGO PUNKTU    298
   Rozdział 16. Edukacja do obywatelskości. Od pedagogiki socjalnej do pedagogiki społecznej (Antonin Wagner, tłum. Anita Gulczyńska)    298
   16.1. Wprowadzenie    298
   16.2. Polityczny wymiar obywatelskości    299
   16.2.1. Obywatelskość a/i umowa społeczna    299
   16.2.2. Od obywatelskości cywilnej do obywatelskości socjalnej    301
   16.3. Pedagogiczny wymiar obywatelskości    302
   16.3.2. Prawa społeczne i ruchy społeczne    304
   16.4. Obywatelskość socjalna i współczesne państwo opiekuńcze    306
   16.4.1. Obywatelskość socjalna a system podatkowy    306
   16.4.2. Obywatelskość socjalna a wydatki publiczne    308
   16.5. Obywatelskość i lokalne społeczeństwo obywatelskie    310
   16.5.1. Obywatelskość terytorialna i rola władz lokalnych    310
   16.5.2. Obywatelskość oparta na tożsamości (identity based citizenship) i rola demokracji zrzeszeniowej (associational democracy)    312
   16.6. Konkluzja    314
   Rozdział 17. Polityka społeczna a pedagogika społeczna/praca socjalna z perspektywy historyczno-socjologicznej (Piotr Sałustowicz)    315
   17.1. Wprowadzenie    315
   17.2. Relacja między polityką społeczną a pedagogiką społeczna˛/pracą socjalną w modelu „kompleksu pomocniczego” Roberta Castela    316
   17.2.1. Od społeczeństwa tradycyjnego do społeczeństwa stanowego    317
   17.2.2. Od społeczeństwa stanowego do społeczeństwa pracowników najemnych    320
   17.3. Polityka społeczna a pedagogika społeczna/praca socjalna – dzisiaj    322
   17.3.1. Wymiary autonomii pedagogiki społecznej/pracy socjalnej w odniesieniu do polityki społecznej    323
   17.3.2. Aktywna polityka społeczna a pedagogika społeczna/praca socjalna    327
   Rozdział 18. Równość płci i praca przedstawicieli zawodów pomocowych (Anna Tokárová, tłum. Maria Politowicz)    332
   18.1. Równość płci i równość szans jako zasady moralne i prawne    332
   18.1.1. Polityka płci gender mainstreaming w dokumentach Unii Europejskiej    333
   18.1.2. Cele, zakres i rozwój strategii gender mainstreaming    335
   18.2. Utrwalone stereotypy płci i możliwości ich burzenia    338
   18.3. Znaczenie koncepcji GM dla instytucji socjalnych i organizacji pomocowych    342
   18.3.1. Współczesna praca socjalna związana z problematyka˛ gender    344
   18.3.2. Od organizacji obojętnej na problem równości szans do organizacji zintegrowanej    345
   18.4. Wychowanie i edukacja jako środki nowej socjalizacji oraz dekonstrukcji stereotypów płci    346
   Rozdział 19. Przemiany myśli społeczno-pedagogicznej w Niemczech (Danuta Urbaniak-Zając)    351
   19.1. Uwagi wprowadzające    351
   19.2. Geneza pedagogiki społecznej w Niemczech    352
   19.3. Pierwsze koncepcje teoretyczne    354
   19.4. Teoretyczny zwrot w pedagogice społecznej: od nauk pedagogicznych do nauk społecznych    358
   19.5.W poszukiwaniu pedagogicznych inspiracji pedagogiki społecznej    362
   19.6. Zakończenie    366
   Rozdział 20. Koncepcja edukacji społecznej we francuskiej myśli społecznej XIX w. i idee kształtowania się pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej – analiza porównawcza (Françoise F. Laot, Ewa Marynowicz-Hetka, tłum. Grażyna Karbowska)    368
   20.1. Wprowadzenie    368
   20.2. Elementy kontekstu społecznego w obu krajach    372
   20.3. Léon Bourgeois i Helena Radlińska – promotorzy idei    376
   20.4. Edukacja społeczna i pedagogika społeczna – elementy koncepcji i odniesienia    378
   20.5. Podsumowanie    384
   Rozdział 21. Pedagogika społeczna w Republice Słowackiej i Republice Czeskiej na progu nowego tysiąclecia (Zlatica Bakošová, tłum. Maria Politowicz)    387
   21.1. Historyczne źródła pedagogiki społecznej w Republice Słowackiej i Republice Czeskiej    387
   21.2. Współczesne kierunki pedagogiki społecznej na Słowacji – przedstawiciele    392
   21.3. Teoretycy współczesnej pedagogiki społecznej w Czechach    397
   Rozdział 22. Pedagogika społeczna na Bałkanach (Divna Lakinska, Suzana Miovska-Spaseva, tłum. Maria Donevska)    400
   22.1. Wstęp    400
   22.2. Tendencje rozwojowe    400
   22.3. Specyficzne wymiary pedagogiki społecznej w Republice Macedonii    402
   22.4. Kształcenie dorosłych jako czynnik rozwojowy środowisk wychowawczych (implikacje praktyczne)    405
   22.4.1. Obszar działania    405
   22.4.2. Rynek pracy dla ludzi wykształconych podstawa˛ kształcenia dorosłych w krajach bałkańskich    407
   22.5. Kształcenie osób starszych – tradycja, tendencje i perspektywy    408
   22.5.1. Historia i zasady funkcjonowania uniwersytetów trzeciego wieku    409
   22.5.2. Uniwersytety trzeciego wieku na Bałkanach    411
  CZĘŚĆ IV. DEBATA NA TEMAT PÓ L DZIAŁANIA PEDAGOGA SPOŁECZNEGO    415
   Rozdział 23. Modernizacja środowisk lokalnych w świetle zmiany społecznej (Andrzej Radziewicz-Winnicki)    415
   23.1. Społeczność lokalna i zmiana społeczna    415
   23.2. Geneza teorii modernizacji w naukach społecznych    419
   23.3. Definicja i ogólna charakterystyka modernizacji    424
   23.4. Społeczeństwo tradycyjne a społeczeństwo nowoczesne. Osobowość tradycyjna a osobowość nowoczesna    425
   23.5. Refleksje pedagoga z perspektywy kreowania nowego ładu społeczno-edukacyjnego    429
   Rozdział 24. Edukacja jako pomoc w rozwoju w ujęciu andragogiki i gerontologii (Olga Czerniawska)    433
   24.1. Założenia wstępne    433
   24.2. Osiąganie dorosłości    435
   24.3. Edukacja wokół cielesności    439
   24.4. Pomyślne starzenie się jako zadanie edukacyjne    440
   24.5. Instytucjonalne i nieinstytucjonalne formy pomocy    442
   24.6. Podsumowanie    443
   Rozdział 25. Pomoc przez porady. Statyczna versus procesualna struktura poradnictwa w przestrzeni życia społecznego (Alicja Kargulowa)    444
   25.1. Problematyka poradnictwa w pedagogice społecznej    444
   25.2. Poradnictwo jako względnie ustrukturyzowane działanie społeczne    447
   25.2.1. Ogólne uwagi na temat działania społecznego    447
   25.2.2. Strukturalne aspekty poradnictwa    448
   25.2.3. Konstruowanie sytuacji poradniczej    452
   25.3. Poradnictwo jako interakcja międzyosobowa, narracja, proces w życiu codziennym    456
   25.3.1. Pomoc przez poradnictwo profesjonalne i nieprofesjonalne    456
   25.3.2. Poradnictwo jako usługa i pomoc „zakupionego przyjaciela”    460
   Rozdział 26. Wychowawcze i edukacyjne funkcje regionalizmu (Tadeusz Aleksander)    466
   26.1. Pojecie regionu i regionalizmu    466
   26.2. Tradycje regionalizmu polskiego    468
   26.3. Dynamika współczesnego regionalizmu kulturowego w Polsce    471
   26.4. Potrzeba wychowania przez wartości regionu    476
   26.5. Zakres i formy edukacji regionalnej    478
   Rozdział 27. Pedagogika społeczna i praca socjalna w procesie społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności (Krystyna Marzec-Holka)    485
   27.1. Miłosierdzie, pomocniczość, wsparcie społeczne wobec skazanych w klasycznych i współczesnych koncepcjach pedagogiki społecznej    486
   27.2. Zachodnioeuropejski model pracy socjalnej i readaptacji społecznej skazanych    492
   27.3. Potrzeba nowej specjalizacji – pracownik socjalny wspomagający proces społecznej readaptacji osób opuszczających zakłady karne    498
   Rozdział 28. Pedagogika społeczna i rodzina – obszary badań (Bożena Matyjas)    505
   28.1. Wprowadzenie    505
   28.2. Rodzina w pedagogice społecznej    506
   28.3. Funkcje i zadania rodziny    508
   28.4. Przeobrażenia rodziny    511
   28.5. Nowe obszary badań rodziny w pedagogice społecznej    512
   28.6. Wsparcie rodziny    515
   28.7. Podsumowanie    517
   Rozdział 29. Mass media i multimedia – dominująca przestrzeń życia dziecka (Jadwiga Izdebska)    518
   29.1. Media elektroniczne jako obszar zainteresowań współczesnej pedagogiki społecznej    518
   29.2. Kierunki i problematyka badań pedagogicznych nad mediami    521
   29.3. Teoretyczne podstawy badania relacji dziecko–media    523
   29.4. Dziecko w świecie „globalnej wioski”    525
   29.5. Media i multimedia wspomagające rozwój i edukację dziecka    526
   29.6. Destrukcyjne skutki relacji dziecko – telewizja, komputer, Internet    528
   29.7. Edukacja medialna dziecka    531
   Rozdział 30. Styl życia a zagrożenia zdrowia jednostki i społeczeństwa w rozwijającej się cywilizacji (Zofia Żukowska)    534
   30.1. Styl życia jako przedmiot badań    534
   30.2. Człowiek wobec współczesnych zagrożeń    537
   30.3. Pro zdrowotny styl życia    539
   30.3.1. Funkcje i warianty stylu życia a jego prozdrowotne walory    541
   30.4. O potrzebie wychowania młodzieży i społeczeństwa do prozdrowotnego stylu życia    545
   30.5. Styl życia a promocja zdrowia    549
   Rozdział 31. Uwagi na zakończenie – w kierunku transwersalności pedagogiki społecznej (Ewa Marynowicz-Hetka)    552
   31.1. Tworzenie ram refleksji nad refleksją    552
   31.2. W kierunku heterogenicznego paradygmatu dyscypliny i orientacji działania    555
   31.2.1. Koncepcja człowieka zdolnego do działania    557
   31.2.2. Elementy kryterium rzeczowego pedagogiki społecznej    560
   31.2.3. Propozycja narzędzia analizy    563
   31.2.4. W kierunku paradygmatu orientacji działania społecznego    564
   31.3. Refleksja nad refleksja˛ – w kierunku transwersalności    565
  Słowo od autora/redaktora – na zakończenie projektu Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki    570
  Słownik pojęć kluczowych    572
  Bibliografia prac cytowanych    586
  Indeks nazwisk (oprac. Katarzyna Gajek)    627
  Indeks pojęć (oprac. Katarzyna Gajek)    639
  O Współautorach i innych Osobach biorących udział w przygotowaniu książki    664
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia