Pedagogika społeczna, t. 2

Pedagogika społeczna, t. 2

Podręcznik akademicki

5 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

34,50

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Drugi tom podręcznika stanowi kontynuację i rozszerzenie treści proponowanych w tomie pierwszym prezentującym pedagogikę społeczną jako dyscyplinę akademicką i orientację działania. Zawiera teksty wybitnych przedstawicieli tej dyscypliny w Polsce i na świecie. Stanowi próbę odpowiedzi na pytania o inne punkty widzenia na pedagogikę społeczną, stan debaty na temat tej dyscypliny oraz powiązania przeszłości z teraźniejszością i próbę antycypowania przyszłości. Pozwala na kształtowanie twórczej podstawy pedagoga społecznego. Stanowi podstawową bazę teoretyczną dla studentów pedagogiki społecznej i kierunków pokrewnych.


Rok wydania2007
Liczba stron668
KategoriaPedagogika społeczna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14847-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa (Anna Przecławska)     15
  CZĘŚĆ I. DEBATA O DYSCYPLINIE, JEJ ZMIENNOŚCI     20
   Rozdział 1. Kształtowanie się˛ dyscypliny – główne nurty polskiej pedagogiki społecznej w ujęciu historycznym (Mariusz Cichosz)     20
   1.1. Pedagogika społeczna w ujęciu Heleny Radlińskiej – praca społeczna i oświatowa w kontekście narodowym i niepodległościowym     21
   1.1.1. Uwarunkowania społeczno-polityczne koncepcji     22
   1.1.2. Pedagogika społeczna, jej struktura – podstawowe założenia     24
   1.2. Ku pracy socjalnej i kulturalnej – kierunki poszukiwana w poglądach Aleksandra Kamińskiego     28
   1.3. Od wychowania pozaszkolnego do edukacji permanentnej – pedagogika społeczna w poglądach Ryszarda Wroczyńskiego     29
   1.3.1. Środowisko – człowiek – szkoła: integracyjno-funkcjonalna koncepcja wychowania     30
   1.3.2. Od edukacji równoległej do edukacji permanentnej     33
   1.4. Funkcjonowanie systemu wychowawczego w środowisku – pedagogika społeczna w ujęciu Stanisława Kowalskiego     35
   1.4.1. Środowisko społeczne – środowisko wychowawcze jako miejsce urzeczywistniania się wychowania     35
   1.4.2. Wychowanie w środowisku – podejście systemowe     36
   1.5. Podsumowanie     38
   Rozdział 2. Pedagogika społeczna i jej wyzwania na początku XXI w. (Stanisław Kawula)     40
   2.1. Wprowadzenie     40
   2.2. Współczesne wyzwania pedagogiki społecznej     42
   2.3. Sukces lub porażka w obliczu nierówności społecznych     44
   2.4. Aktualne zadania pedagogiki społecznej     48
   2.5. Pedagogika społeczna a człowiek XXI w.     50
   2.6. Pedagogika społeczna dzisiaj i jutro     52
   Rozdział 3. Pedagogika społeczna w społeczeństwie postmonocentrycznym – problemy i perspektywy rozwoju (Andrzej Radziewicz-Winnicki)     58
   3.1. Urbanizacja społeczna versus globalizacja     59
   3.2. Partycypacja społeczna jako element demokracji a sfery marginalizacji społecznej     66
   3.3. Projekty badań i typowe przykłady analiz     71
   3.4. Planowanie strategiczne w pedagogice społecznej a scenariusze rozwoju współczesnego społeczeństwa     78
   Rozdział 4. Pedagogika społeczna wobec kryzysu świata wartości, więzi i instytucji (Tadeusz Pilch)     89
   4.1. Społeczeństwo kryzysu czy transformacja rozwojowa     89
   4.2. Kryzys wspólnoty państwowej     92
   4.3. Kryzys kultury i wartości     96
   4.4. Nierówności i niesprawiedliwość – nowe wymiary ładu zbiorowego     98
   4.5. Marginalizacja i wykluczenie     102
   4.6. Bezradność „sił społecznych”     104
   4.7. Drogi do nowej wspólnoty i więzi     108
   Rozdział 5. Pedagogika społeczna – pytania o tożsamość i przyszłość (Tadeusz Frąckowiak)     111
   5.1. Dwa źródła i trzy pedagogiki społeczne     111
   5.2. Początki naukowej pedagogiki społecznej, czyli o dylemacie tożsamościowym     114
   5.3. Sprawa pedagogiki społecznej w okresie socjalizmu     115
   5.4. Zmiana czy ciągłość?     118
   5.5. U progu postmodernistycznych wyzwań     121
   5.6. Niewidzialne środowiska i doświadczanie wspólnoty     123
   Rozdział 6. Przyszłość pedagogiki społecznej – o nowy paradygmat dyscypliny (Bogusław Chmielowski)     125
   6.1. Koniec wszystkiego a przyszłość nauki     125
   6.2. Edukacja a procesy integracyjne     127
   6.3. Zmiany społeczne w ujęciu teorii socjologicznych     129
   6.4. Tożsamość a samowiedza pedagogiki     132
   6.5. W poszukiwaniu nowego paradygmatu     133
  CZĘŚĆ II. DEBATA O ZWIĄZKACH PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ Z INNYMI (SUB)DYSCYPLINAMI NAUK O WYCHOWANIU, O KULTURZE I SPOŁECZEŃSTWIE     138
   Rozdział 7. Pedagogika społeczna w kontekście sporów o przedmiot i strukturę pedagogiki oraz jej związki z innymi dyscyplinami naukowymi (Teresa Hejnicka-Bezwińska)     138
   7.1. Podstawowe założenia     138
   7.2. Status pedagogiki społecznej w kontekście współczesnych sporów o przedmiot i strukturę pedagogiki     140
   7.2.1. Przedmiot pedagogiki w zasobach leksykalnych trzech ostatnich dziesięcioleci XX w.     140
   7.2.2. Przedmiot pedagogiki w zasobach leksykalnych XXI w.     147
   7.3. Problemy integracji wiedzy o procesach edukacyjnych i dyskursach edukacyjnych     158
   7.3.1. Problemy integracji wiedzy naukowej o edukacji     158
   7.3.2. Problemy integracji wiedzy naukowej z innymi rodzajami wiedzy     162
   7.4. Podsumowanie i konkluzja     164
   Rozdział 8. Pytanie o pogranicze pedagogiki społecznej (Jacek Piekarski)     168
   8.1. Podłoże problemu     168
   8.2. Główne czynniki zmian – odmiany pogranicza     169
   8.3. Pedagogika społeczna jako dyscyplina empiryczna – uwagi o granicach nauki     174
   8.4. Granice określane językiem dyscypliny – wybrane elementy praktyki dyskursu     178
   8.5. Biograficzne źródła przekraczania granic dyscypliny     183
   8.6. Uwagi końcowe     187
   Rozdział 9. Pedagogika społeczna a inne obszary wiedzy naukowej (Zygmunt Wiatrowski)     189
   9.1. Pedagogika społeczna w kontekście powiązań´ z innymi dziedzinami wiedzy naukowej     189
   9.2. Pedagogika społeczna a polityka społeczna i praca socjalna     194
   9.3. Pedagogika społeczna a pedagogika pracy i andragogika     196
   9.4. Pedagogika społeczna a inne obszary wiedzy naukowej     198
   Rozdział 10. Funkcje związków i ruchów młodzieży z perspektywy współczesnej teorii wychowania (Bogusław Śliwerski)     202
   10.1. Uwagi wstępne     202
   10.2. Teoria pedagogiczna wobec wychowania w zespole     203
   10.3. Ewolucja teorii i funkcji wychowania zespołowego     205
   10.3.1. Etatystyczna i ideologiczna rola związków młodzieży w okresie ortodoksji     205
   10.3.2. Heterodoksja w rozwoju wiedzy o wychowaniu zespołowym i dążeń do jej autonomii     214
   10.4. Pluralizm nauk o wychowaniu, związków młodzieży i ich funkcji     215
   Rozdział 11. Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego (Maria Czerepaniak-Walczak)     219
   11.1. Uwagi wstępne     219
   11.2. Pojmowanie czasu wolnego     221
   11.3. Czas wolny jako wartość osobowa i zbiorowa     226
   11.4. Kultura czasu wolnego – lokalne i globalne zwyczaje i obyczaje     230
   11.5. Krytyczne dyskursy czasu wolnego     232
   11.6. Społeczny dyskurs czasu wolnego – funkcje czasu wolnego     233
   11.7. Uwagi końcowe     235
   Rozdział 12. Wychowanie uwrażliwiające na inność w warunkach wielokulturowowści (Jerzy Nikitorowicz)     237
   12.1. Tożsamość jako zadanie w społeczeństwie wielokulturowym     237
   12.2. Ku wartościom uniwersalnym, uwzględniając specyfikę wzorów kulturowych     239
   12.3. Uwrażliwianie na inność     240
   12.4. Dylematy wielokulturowości     243
   12.5. Ku społeczeństwu wielokulturowemu na pograniczu kultur słowiańskich     246
   12.6. Edukacja ku kulturze pogranicza i pomostu     248
   12.7. Program uwrażliwiania kulturowego     250
   Rozdział 13. Praca socjalno-opiekuńcza i pedagogika społeczna (Andrzej Olubiński)     254
   13.1. Interdyscyplinarny charakter pracy socjalnej     254
   13.2. O pedagogicznych aspektach pracy socjalnej     255
   13.3. Praca socjalna w ujęciu pedagogiki społecznej     260
   13.4. Status pracy socjalno-wychowawczej i specyfika podejścia holistyczno-indukcyjnego     265
   13.5. Podsumowanie     167
   Rozdział 14. Jak zapewniać byt wartościom – wspólne pytanie polityków społecznych i pedagogów społecznych (Jolanta Supińska)     269
   14.1. Polityka społeczna a pedagogika społeczna     269
   14.2. Style polityki społecznej     271
   14.3. Instrumenty i podmioty polityki społecznej     273
   Rozdział 15. Uniwersalne przesłanki andragogiczne refleksji Heleny Radlińskiej (Elżbieta Dubas)     277
   15.1. Wstęp     277
   15.2. Podstawy teorii wychowania     278
   15.3. Rozwój człowieka     285
   15.4. Oświata pozaszkolna     291
   15.5. Badania naukowe i poznawanie rzeczywistości społecznej     293
  CZĘŚĆ III. DEBATA O ODMIANACH SPOŁECZNO-PEDAGOGICZNEGO PUNKTU     298
   Rozdział 16. Edukacja do obywatelskości. Od pedagogiki socjalnej do pedagogiki społecznej (Antonin Wagner, tłum. Anita Gulczyńska)     298
   16.1. Wprowadzenie     298
   16.2. Polityczny wymiar obywatelskości     299
   16.2.1. Obywatelskość a/i umowa społeczna     299
   16.2.2. Od obywatelskości cywilnej do obywatelskości socjalnej     301
   16.3. Pedagogiczny wymiar obywatelskości     302
   16.3.2. Prawa społeczne i ruchy społeczne     304
   16.4. Obywatelskość socjalna i współczesne państwo opiekuńcze     306
   16.4.1. Obywatelskość socjalna a system podatkowy     306
   16.4.2. Obywatelskość socjalna a wydatki publiczne     308
   16.5. Obywatelskość i lokalne społeczeństwo obywatelskie     310
   16.5.1. Obywatelskość terytorialna i rola władz lokalnych     310
   16.5.2. Obywatelskość oparta na tożsamości (identity based citizenship) i rola demokracji zrzeszeniowej (associational democracy)     312
   16.6. Konkluzja     314
   Rozdział 17. Polityka społeczna a pedagogika społeczna/praca socjalna z perspektywy historyczno-socjologicznej (Piotr Sałustowicz)     315
   17.1. Wprowadzenie     315
   17.2. Relacja między polityką społeczną a pedagogiką społeczna˛/pracą socjalną w modelu „kompleksu pomocniczego” Roberta Castela     316
   17.2.1. Od społeczeństwa tradycyjnego do społeczeństwa stanowego     317
   17.2.2. Od społeczeństwa stanowego do społeczeństwa pracowników najemnych     320
   17.3. Polityka społeczna a pedagogika społeczna/praca socjalna – dzisiaj     322
   17.3.1. Wymiary autonomii pedagogiki społecznej/pracy socjalnej w odniesieniu do polityki społecznej     323
   17.3.2. Aktywna polityka społeczna a pedagogika społeczna/praca socjalna     327
   Rozdział 18. Równość płci i praca przedstawicieli zawodów pomocowych (Anna Tokárová, tłum. Maria Politowicz)     332
   18.1. Równość płci i równość szans jako zasady moralne i prawne     332
   18.1.1. Polityka płci gender mainstreaming w dokumentach Unii Europejskiej     333
   18.1.2. Cele, zakres i rozwój strategii gender mainstreaming     335
   18.2. Utrwalone stereotypy płci i możliwości ich burzenia     338
   18.3. Znaczenie koncepcji GM dla instytucji socjalnych i organizacji pomocowych     342
   18.3.1. Współczesna praca socjalna związana z problematyka˛ gender     344
   18.3.2. Od organizacji obojętnej na problem równości szans do organizacji zintegrowanej     345
   18.4. Wychowanie i edukacja jako środki nowej socjalizacji oraz dekonstrukcji stereotypów płci     346
   Rozdział 19. Przemiany myśli społeczno-pedagogicznej w Niemczech (Danuta Urbaniak-Zając)     351
   19.1. Uwagi wprowadzające     351
   19.2. Geneza pedagogiki społecznej w Niemczech     352
   19.3. Pierwsze koncepcje teoretyczne     354
   19.4. Teoretyczny zwrot w pedagogice społecznej: od nauk pedagogicznych do nauk społecznych     358
   19.5.W poszukiwaniu pedagogicznych inspiracji pedagogiki społecznej     362
   19.6. Zakończenie     366
   Rozdział 20. Koncepcja edukacji społecznej we francuskiej myśli społecznej XIX w. i idee kształtowania się pedagogiki społecznej Heleny Radlińskiej – analiza porównawcza (Françoise F. Laot, Ewa Marynowicz-Hetka, tłum. Grażyna Karbowska)     368
   20.1. Wprowadzenie     368
   20.2. Elementy kontekstu społecznego w obu krajach     372
   20.3. Léon Bourgeois i Helena Radlińska – promotorzy idei     376
   20.4. Edukacja społeczna i pedagogika społeczna – elementy koncepcji i odniesienia     378
   20.5. Podsumowanie     384
   Rozdział 21. Pedagogika społeczna w Republice Słowackiej i Republice Czeskiej na progu nowego tysiąclecia (Zlatica Bakošová, tłum. Maria Politowicz)     387
   21.1. Historyczne źródła pedagogiki społecznej w Republice Słowackiej i Republice Czeskiej     387
   21.2. Współczesne kierunki pedagogiki społecznej na Słowacji – przedstawiciele     392
   21.3. Teoretycy współczesnej pedagogiki społecznej w Czechach     397
   Rozdział 22. Pedagogika społeczna na Bałkanach (Divna Lakinska, Suzana Miovska-Spaseva, tłum. Maria Donevska)     400
   22.1. Wstęp     400
   22.2. Tendencje rozwojowe     400
   22.3. Specyficzne wymiary pedagogiki społecznej w Republice Macedonii     402
   22.4. Kształcenie dorosłych jako czynnik rozwojowy środowisk wychowawczych (implikacje praktyczne)     405
   22.4.1. Obszar działania     405
   22.4.2. Rynek pracy dla ludzi wykształconych podstawa˛ kształcenia dorosłych w krajach bałkańskich     407
   22.5. Kształcenie osób starszych – tradycja, tendencje i perspektywy     408
   22.5.1. Historia i zasady funkcjonowania uniwersytetów trzeciego wieku     409
   22.5.2. Uniwersytety trzeciego wieku na Bałkanach     411
  CZĘŚĆ IV. DEBATA NA TEMAT PÓ L DZIAŁANIA PEDAGOGA SPOŁECZNEGO     415
   Rozdział 23. Modernizacja środowisk lokalnych w świetle zmiany społecznej (Andrzej Radziewicz-Winnicki)     415
   23.1. Społeczność lokalna i zmiana społeczna     415
   23.2. Geneza teorii modernizacji w naukach społecznych     419
   23.3. Definicja i ogólna charakterystyka modernizacji     424
   23.4. Społeczeństwo tradycyjne a społeczeństwo nowoczesne. Osobowość tradycyjna a osobowość nowoczesna     425
   23.5. Refleksje pedagoga z perspektywy kreowania nowego ładu społeczno-edukacyjnego     429
   Rozdział 24. Edukacja jako pomoc w rozwoju w ujęciu andragogiki i gerontologii (Olga Czerniawska)     433
   24.1. Założenia wstępne     433
   24.2. Osiąganie dorosłości     435
   24.3. Edukacja wokół cielesności     439
   24.4. Pomyślne starzenie się jako zadanie edukacyjne     440
   24.5. Instytucjonalne i nieinstytucjonalne formy pomocy     442
   24.6. Podsumowanie     443
   Rozdział 25. Pomoc przez porady. Statyczna versus procesualna struktura poradnictwa w przestrzeni życia społecznego (Alicja Kargulowa)     444
   25.1. Problematyka poradnictwa w pedagogice społecznej     444
   25.2. Poradnictwo jako względnie ustrukturyzowane działanie społeczne     447
   25.2.1. Ogólne uwagi na temat działania społecznego     447
   25.2.2. Strukturalne aspekty poradnictwa     448
   25.2.3. Konstruowanie sytuacji poradniczej     452
   25.3. Poradnictwo jako interakcja międzyosobowa, narracja, proces w życiu codziennym     456
   25.3.1. Pomoc przez poradnictwo profesjonalne i nieprofesjonalne     456
   25.3.2. Poradnictwo jako usługa i pomoc „zakupionego przyjaciela”     460
   Rozdział 26. Wychowawcze i edukacyjne funkcje regionalizmu (Tadeusz Aleksander)     466
   26.1. Pojecie regionu i regionalizmu     466
   26.2. Tradycje regionalizmu polskiego     468
   26.3. Dynamika współczesnego regionalizmu kulturowego w Polsce     471
   26.4. Potrzeba wychowania przez wartości regionu     476
   26.5. Zakres i formy edukacji regionalnej     478
   Rozdział 27. Pedagogika społeczna i praca socjalna w procesie społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności (Krystyna Marzec-Holka)     485
   27.1. Miłosierdzie, pomocniczość, wsparcie społeczne wobec skazanych w klasycznych i współczesnych koncepcjach pedagogiki społecznej     486
   27.2. Zachodnioeuropejski model pracy socjalnej i readaptacji społecznej skazanych     492
   27.3. Potrzeba nowej specjalizacji – pracownik socjalny wspomagający proces społecznej readaptacji osób opuszczających zakłady karne     498
   Rozdział 28. Pedagogika społeczna i rodzina – obszary badań (Bożena Matyjas)     505
   28.1. Wprowadzenie     505
   28.2. Rodzina w pedagogice społecznej     506
   28.3. Funkcje i zadania rodziny     508
   28.4. Przeobrażenia rodziny     511
   28.5. Nowe obszary badań rodziny w pedagogice społecznej     512
   28.6. Wsparcie rodziny     515
   28.7. Podsumowanie     517
   Rozdział 29. Mass media i multimedia – dominująca przestrzeń życia dziecka (Jadwiga Izdebska)     518
   29.1. Media elektroniczne jako obszar zainteresowań współczesnej pedagogiki społecznej     518
   29.2. Kierunki i problematyka badań pedagogicznych nad mediami     521
   29.3. Teoretyczne podstawy badania relacji dziecko–media     523
   29.4. Dziecko w świecie „globalnej wioski”     525
   29.5. Media i multimedia wspomagające rozwój i edukację dziecka     526
   29.6. Destrukcyjne skutki relacji dziecko – telewizja, komputer, Internet     528
   29.7. Edukacja medialna dziecka     531
   Rozdział 30. Styl życia a zagrożenia zdrowia jednostki i społeczeństwa w rozwijającej się cywilizacji (Zofia Żukowska)     534
   30.1. Styl życia jako przedmiot badań     534
   30.2. Człowiek wobec współczesnych zagrożeń     537
   30.3. Pro zdrowotny styl życia     539
   30.3.1. Funkcje i warianty stylu życia a jego prozdrowotne walory     541
   30.4. O potrzebie wychowania młodzieży i społeczeństwa do prozdrowotnego stylu życia     545
   30.5. Styl życia a promocja zdrowia     549
   Rozdział 31. Uwagi na zakończenie – w kierunku transwersalności pedagogiki społecznej (Ewa Marynowicz-Hetka)     552
   31.1. Tworzenie ram refleksji nad refleksją     552
   31.2. W kierunku heterogenicznego paradygmatu dyscypliny i orientacji działania     555
   31.2.1. Koncepcja człowieka zdolnego do działania     557
   31.2.2. Elementy kryterium rzeczowego pedagogiki społecznej     560
   31.2.3. Propozycja narzędzia analizy     563
   31.2.4. W kierunku paradygmatu orientacji działania społecznego     564
   31.3. Refleksja nad refleksja˛ – w kierunku transwersalności     565
  Słowo od autora/redaktora – na zakończenie projektu Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki     570
  Słownik pojęć kluczowych     572
  Bibliografia prac cytowanych     586
  Indeks nazwisk (oprac. Katarzyna Gajek)     627
  Indeks pojęć (oprac. Katarzyna Gajek)     639
  O Współautorach i innych Osobach biorących udział w przygotowaniu książki     664
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia