Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania

Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania

2 oceny

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania


Znakomity podręcznik niezbędny do nauki, pracy dydaktycznej i w codziennym życiu prezentuje:


rozwój biologiczny,


zdrowie i potrzeby ucznia/wychowanka w różnych okresach życia;


ochrona i promocja zdrowia nauczyciela/wychowawcy;


zdrowotne aspekty środowiska szkoły i organizacji procesu kształcenia;


zagadnienia dotyczące ludzi dorosłych oraz starzenia się i starości.


Podręcznik przeznaczony dla:


studentów nauk pedagogicznych w ramach przedmiotu Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania oraz innych studiów przygotowujących do zawodu nauczyciela;


słuchaczy kolegiów nauczycielskich;


nauczycieli i innych osób zajmujących się wychowaniem i kształceniem;


rodziców.


Rok wydania2010
Liczba stron408
KategoriaPedagogika ogólna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16329-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa (Barbara Woynarowska)    11
  Historia kształcenia pedagogów i nauczycieli w zakresie zagadnień biomedycznych w Polsce (Barbara Woynarowska)    15
  CZĘŚĆ I. Wychowanek, uczeń. Rozwój, zdrowie i potrzeby biologiczne w różnych okresach życia    21
    ROZDZIAŁ 1. Rozwój biologiczny człowieka    23
      1.1. Rozwój osobniczy człowieka – zagadnienia ogólne (Barbara Woynarowska)    23
        1.1.1. Sfery rozwoju i ich wzajemny związek    24
        1.1.2. Etapy w rozwoju osobniczym    26
        1.1.3. Dymorfizm płciowy    28
      1.2. Rozwój fizyczny człowieka (Barbara Woynarowska)    30
        1.2.1. Aspekty rozwoju fizycznego    30
        1.2.2. Czynniki wpływające na rozwój fizyczny    36
        1.2.3. Metody oceny rozwoju fizycznego    42
        1.2.4. Wiek rozwojowy    52
        1.2.5. Tendencje przemian w rozwoju fizycznym    53
        1.2.6. Najczęstsze zaburzenia w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży    56
      1.3. Rozwój motoryczny (Barbara Woynarowska)    62
        1.3.1. Podstawowe pojęcia    62
        1.3.2. Przebieg rozwoju motorycznego w ontogenezie    65
        1.3.3. Czynniki wpływające na rozwój motoryczny    68
        1.3.4. Metody oceny rozwoju motorycznego    69
        1.3.5. Tendencje przemian sprawności fizycznej    72
      1.4. Charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego oraz sposoby zaspokajania potrzeb biologicznych w poszczególnych okresach życia (Barbara Woynarowska)    74
        1.4.1. Okres prenatalny    74
        1.4.2. Okres noworodkowy    82
        1.4.3. Okres niemowlęcy    86
        1.4.4. Okres poniemowlęcy    90
        1.4.5. Okres przedszkolny    93
        1.4.6. Młodszy wiek szkolny    96
        1.4.7. Okres dojrzewania płciowego    98
        1.4.8. Okres młodzieńczy    107
        1.4.9. Etap stabilizacji    108
        1.4.10. Etap rozwoju regresywnego – starzenie się i starość    110
      1.5. Rozwój seksualny (Zbigniew Izdebski)    116
        1.5.1. Podstawowe pojęcia    116
        1.5.2. Przebieg rozwoju psychoseksualnego    122
        1.5.3. Biologiczne, psychiczne i społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju seksualnego    128
        1.5.4. Zachowania seksualne w dzieciństwie i w okresie dojrzewania    132
        1.5.5. Ryzykowne zachowania seksualne młodzieży i zapobieganie im    138
        1.5.6. Zaburzenia i problemy seksualne w dzieciństwie i młodości    142
    ROZDZIAŁ 2. Wybrane układy i funkcje organizmu człowieka ważne dla procesów uczenia się (Anna Kowalewska)    149
      2.1. Układ nerwowy    150
        2.1.1. Wybrane informacje o budowie i funkcji układu nerwowego    150
        2.1.2. Zmiany w układzie nerwowym w różnych okresach rozwoju ontogenetycznego    159
      2.2. Układ wzrokowy i słuchowy    164
        2.2.1. Układ wzrokowy, jego budowa, funkcja i rozwój    165
        2.2.2. Układ słuchowy, jego budowa, funkcja i rozwój    167
      2.3. Biologiczne mechanizmy procesu uczenia się    170
        2.3.1. Przejawy, rodzaje i sposoby uczenia się    171
        2.3.2. Pamięć a uczenie się    172
      2.4. Fizjologiczne podłoże emocji    175
      2.5. Fizjologiczny mechanizm reakcji stresowej i wpływ stresu na zdrowie oraz zdolność do uczenia się    178
      2.6. Biologiczne uwarunkowania dysleksji rozwojowej    185
    ROZDZIAŁ 3. Podstawowe potrzeby biologiczne człowieka i sposoby ich zaspokajania    188
      3.1. Żywienie (Anna Kowalewska)    189
        3.1.1. Regulacja pobierania pokarmu    189
        3.1.2. Zasady racjonalnego żywienia    191
        3.1.3. Związek między żywieniem, zdrowiem a dyspozycją do nauki    199
      3.2. Aktywność fizyczna (Barbara Woynarowska)    201
        3.2.1. Funkcje aktywności fizycznej w różnych okresach życia    202
        3.2.2. Zmiany aktywności fizycznej w ontogenezie i czynniki ją warunkujące    202
        3.2.3. Zalecany poziom aktywności fizycznej    204
        3.2.4. Niedostatki aktywności fizycznej u dzieci i młodzieży – przyczyny i skutki    206
      3.3. Zachowanie odpowiedniego rytmu pracy i odpoczynku (Krystyna Komosińska, Barbara Woynarowska)    209
        3.3.1. Rytmy biologiczne    209
        3.3.2. Praca, zmęczenie, odpoczynek    211
        3.3.3. Sen    217
      3.4. Ochrona przed szkodliwymi dla rozwoju i zdrowia czynnikami środowiskowymi (Barbara Woynarowska, Anna Kowalewska)    221
        3.4.1. Ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza atmosferycznego    222
        3.4.2. Ochrona przed narażeniem na środowiskowy dym tytoniowy    223
        3.4.3. Ochrona przed nadmiernym nasłonecznieniem    226
        3.4.4. Ochrona przed hałasem    228
    ROZDZIAŁ 4. Zdrowie i wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży    232
      4.1. Związki między zdrowiem a edukacją (Barbara Woynarowska)    232
      4.2. Zdrowie i czynniki je warunkujące (Barbara Woynarowska)    234
        4.2.1. Definicje zdrowia    234
        4.2.2. Holistyczne podejście do zdrowia    235
        4.2.3. Czynniki warunkujące zdrowie    238
        4.2.4. Mierniki zdrowia    241
        4.2.5. Profilaktyka chorób i promocja zdrowia    242
      4.3. Sytuacja zdrowotna dzieci i młodzieży (Barbara Woynarowska)    246
        4.3.1. Główne problemy zdrowotne dzieci i młodzieży    247
        4.3.2. Zdrowie młodzieży w jej subiektywnej ocenie    251
      4.4. Wybrane problemy zdrowotne dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i sposoby zapobiegania im    253
        4.4.1. Wypadki i urazy (Barbara Woynarowska)    253
        4.4.2. Zaburzenia zdrowia psychicznego (Krystyna Komosińska)    257
        4.4.3. Używanie substancji psychoaktywnych (Anna Kowalewska)    266
        4.4.4. Choroby przewlekłe (Barbara Woynarowska)    277
        4.4.5. Zakażenie HIV (Krystyna Komosińska)    285
      4.5. Wczesne zapobieganie wybranym chorobom przewlekłym ujawniającym się u dorosłych (Barbara Woynarowska)    288
        4.5.1. Zapobieganie przedwczesnemu rozwojowi miażdżycy    288
        4.5.2. Wczesne zapobieganie osteoporozie    291
        4.5.3. Wczesne zapobieganie rakowi szyjki macicy    295
      4.6. Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami (Barbara Woynarowska)    298
        4.6.1. Koncepcja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami    298
        4.6.2. Organizacja profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami    299
  CZĘŚĆ II. Nauczyciel/wychowawca – ochrona i promocja jego zdrowia (Barbara Woynarowska)    307
    ROZDZIAŁ 1. Charakterystyka społeczno-demograficzna nauczycieli    309
    ROZDZIAŁ 2. Obciążenia zawodowe nauczycieli i ich skutki zdrowotne    312
      2.1. Czynniki wpływające na obciążenie zawodowe nauczycieli    312
      2.2. Wpływ obciążeń zawodowych na zdrowie i samopoczucie nauczycieli    314
      2.3. Pomiar obciążeń psychospołecznych w zawodzie nauczyciela    315
    ROZDZIAŁ 3. Problemy zdrowotne nauczycieli i zapobieganie im    317
      3.1. Przewlekłe choroby narządu głosu    318
      3.2. Zespół wypalenia zawodowego    322
    ROZDZIAŁ 4. Działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia nauczycieli    327
      4.1. Ochrona zdrowia nauczycieli    327
      4.2. Promocja zdrowia pracujących    330
  CZĘŚĆ III. Środowisko i organizacja pracy szkoły (Barbara Woynarowska)    335
    ROZDZIAŁ 1. Środowisko szkoły i jego wymiary    337
      1.1. Środowisko społeczne szkoły    337
      1.2. Środowisko fizyczne szkoły    340
    ROZDZIAŁ 2. Wybrane elementy środowiska fizycznego szkoły    342
      2.1. Budynek i teren szkoły    342
      2.2. Warunki sanitarno-higieniczne    344
      2.3. Mikroklimat i oświetlenie    346
      2.4. Zapobieganie nadmiernemu hałasowi w szkole    348
      2.5. Meble szkolne    350
      2.6. Zabezpieczenie przed wypadkami i urazami oraz dostępność pierwszej pomocy    357
    ROZDZIAŁ 3. Aspekty zdrowotne organizacji pracy i życia szkoły    362
      3.1. Rozkład i organizacja lekcji    362
      3.2. Przerwy międzylekcyjne    364
      3.3. Żywienie w szkole    365
      3.4. Warunki i organizacja aktywności fizycznej w szkole    368
    ROZDZIAŁ 4. Szkoła promująca zdrowie    372
      4.1. Szkoły promujące zdrowie w Polsce    372
      4.2. Szkoły promujące zdrowie w Europie    376
  Bibliografia    379
  Indeks nazwisk    394
  Indeks rzeczowy    398
  Wykaz źródeł zdjęć    404
  O Autorach    405
RozwińZwiń