Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum

Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum

3 oceny

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka odnosi się do ważnego problemu współczesnej pedagogiki i psychologii. Wnosi ona wartościowy wkład do wiedzy pedagogicznej dotyczącej roli nagród i kar w procesie wychowania w rodzinie, a także jego wpływu na sytuację szkolna dziecka we wczesnej fazie okresu dorastania. Wyniki badań do pewnego stopnia podważają stereotypy funkcjonujące w społeczeństwie polskim w tym zakresie. Okazje się bowiem, że tzw. Przeciętna rodzina polska pod względem rodzajów i częstotliwości nagród i kar stosowanych wobec dzieci nie odbiega istotnie od innych rodzin w krajach europejskich.


Rok wydania2010
Liczba stron216
KategoriaPedagogika ogólna
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-227-3171-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  ROZDZIAŁ I. WYCHOWANIE W RODZINIE     13
   1. Pojęcie i teorie rodziny     13
   2. Wychowawcza funkcja rodziny     17
   3. Wybrane czynniki warunkujące wychowawcze funkcjonowanie rodziny     22
   3.1. Struktura rodziny     23
   3.2. Atmosfera w rodzinie     29
   3.3. Styl wychowania w rodzinie     33
   3.4. Postawy rodzicielskie     36
   3.5. Metody wychowania w rodzinie     38
  
  ROZDZIAŁ II. NAGRODY I KARY W WYCHOWANIU     43
   1. Pojęcie nagrody i kary w literaturze przedmiotu     44
   2. Funkcje i rodzaje nagród     47
   3. Funkcje i rodzaje kar     50
   4. Stosowanie kar a przemoc     53
   5. Warunki skutecznego nagradzania i karania     57
   6. Nagrody i kary w rodzinie – przegląd badań     60
  
  ROZDZIAŁ III. SYTUACJA SZKOLNA UCZNIÓW I JEJ UWARUNKOWANIA Z UWZGLĘDNIENIEM NAGRÓD I KAR STOSOWANYCH W ŚRODOWISKU RODZINNYM     65
   1. Wyznaczniki sytuacji szkolnej uczniów     65
   1.1. Osiągnięcia w nauce szkolnej     66
   1.2. Zachowanie się uczniów w szkole     68
   1.3. Pozycja społeczna uczniów w klasie szkolnej     73
   2. Zależności między stosowanymi przez rodziców nagrodami i karami a wyznacznikami sytuacji szkolnej uczniów – przegląd badań     74
  
  ROZDZIAŁ IV. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH     85
   1. Problematyka badań, zmienne i ich wskaźniki oraz hipotezy     85
   2. Metoda badań, techniki i narzędzia badawcze     88
   3. Teren i organizacja badań oraz charakterystyka badanej grupy     93
   4. Metody analizy statystycznej     95
  
  ROZDZIAŁ V. NAGRODY I KARY STOSOWANE PRZEZ RODZICÓW BADANYCH UCZNIÓW     97
   1. Nagrody stosowane w rodzinach badanych uczniów gimnazjum     97
   1.1. Rodzaje stosowanych nagród     99
   1.2. Wykorzystywanie w wychowaniu nagród materialnych i niematerialnych     103
   1.3. Zakres nagród     104
   1.4. Częstotliwość stosowania nagród     105
   1.5. Okoliczności posługiwania się nagrodami     106
   1.6. Ocena słuszności stosowanych nagród     107
   1.7. Skuteczność stosowanych nagród     108
   2. Kary stosowane w rodzinach badanych uczniów     111
   2.1. Rodzaje stosowanych kar     112
   2.2. Opinie matek badanych gimnazjalistów na temat stosowania kar cielesnych     115
   2.3. Kary pedagogiczne i niepedagogiczne     117
   2.4. Zakres kar     118
   2.5. Częstotliwość stosowania kar     119
   2.6. Okoliczności stosowania kar     120
   2.7. Ocena słuszności stosowanych kar     121
   2.8. Skuteczność stosowanych kar     122
  
  ROZDZIAŁ VI. NAGRODY I KARY W RODZINACH GIMNAZJALISTÓW A ICH SYTUACJA SZKOLNA     127
   1. Charakterystyka sytuacji szkolnej badanych uczniów     128
   1.1. Osiągnięcia w nauce szkolnej badanych gimnazjalistów     128
   1.2. Zachowanie się uczniów w szkole     130
   1.3. Pozycja społeczna uczniów w szkolnym środowisku rówieśniczym     133
   2. Nagrody i kary w rodzinach badanych gimnazjalistów a ich sytuacja szkolna w zakresie osiągnięć w nauce szkolnej     134
   2.1. Nagrody w wychowaniu rodzinnym, ich zróżnicowanie i częstotliwość a osiągnięcia w nauce szkolnej gimnazjalistów     135
   2.2. Stosowanie w wychowaniu rodzinnym kar, ich zróżnicowanie i częstotliwość a osiągnięcia w nauce szkolnej badanych gimnazjalistów     140
   2.3. Stosunek nagród do kar w wychowaniu rodzinnym a osiągnięcia w nauce szkolnej uczniów     145
   3. Nagrody i kary w rodzinach badanych uczniów a ich sytuacja szkolna w zakresie zachowania się w szkole     146
   3.1. Nagrody w wychowaniu rodzinnym, ich zróżnicowanie i częstotliwość a zachowanie się w szkole gimnazjalistów     146
   3.2. Kary stosowane przez rodziców, ich zróżnicowanie i częstotliwość a zachowanie się w szkole badanych gimnazjalistów     151
   3.3. Stosunek nagród do kar w wychowaniu rodzinnym a zachowanie się w szkole uczniów     156
   4. Nagrody i kary w rodzinach badanych gimnazjalistów a ich sytuacja szkolna w zakresie pozycji socjometrycznej w szkolnym środowisku rówieśniczym     156
   4.1. Nagrody w środowisku rodzinnym, ich zróżnicowanie i częstotliwość a pozycja socjometryczna uczniów w klasie szkolnej     157
   4.2. Stosowanie w wychowaniu rodzinnym kar, ich zróżnicowanie i częstotliwość a pozycja społeczna uczniów w szkolnym środowisku rówieśniczym     161
   4.3. Stosunek nagród do kar w wychowaniu rodzinnym a pozycja socjometryczna gimnazjalistów w klasie szkolnej     166
   5. Sytuacja szkolna uczniów doświadczających w rodzinie kar fizycznych w świetle wyników analizy jakościowej     166
  
  Zakończenie     173
  Bibliografia     187
  Spis tabel     201
  Spis wykresów     207
  Aneksy     209
RozwińZwiń