Pedagogika społeczna, t. 1

Pedagogika społeczna, t. 1

Podręcznik akademicki

3 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

29,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Aktualny podręcznik przedstawiający spójny pogląd na pedagogikę społeczną jako dyscyplinę akademicką oraz orientację działania. Stanowi "pomost" między przeszłością (korzeniami) tej dyscypliny, jej teraźniejszością i przyszłością.

Prezentowany tom pierwszy podręcznika to spójny wykład autorski prezentujący najważniejsze stanowiska teoretyczne i problemy praktyczne w tej dziedzinie. Wskazuje miejsce pedagogiki społecznej w rodzinie nauk społecznych i humanistycznych. Omawia kategorie pojęciowe oraz konteksty metodologiczne dyscypliny. Porusza także zagadnienia dotyczące jej wymiaru aksjologicznego. Opisując pedagogikę społeczną jako jedną z możliwych orientacji działania, wskazuje także obszary praktycznego działania pedagoga społecznego.


Liczba stron450
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14675-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  Część I. PODSTAWY EPISTEMOLOGICZNE, ONTOLOGICZNE I AKSJOLOGICZNE DYSCYPLINY ORAZ KATEGORIE POJĘCIOWE PEDAGOGIKI SPOŁECZNEJ    18
    Rozdział 1. Wprowadzenie w problematykę – wymiary pedagogiki społecznej (humanistyczny, społeczno-kulturowy, aksjologiczny)    18
      1.1. Pedagogika społeczna w związku z innymi naukami społecznymi i humanistycznymi    20
        1.1.1. Dyskusja o pojęciu nauki    20
        1.1.2. Pytanie(a) o pedagogikę społeczną i jej związki z innymi dyscyplinami    24
      1.2. Punkt widzenia — perspektywa społeczno-pedagogiczna    31
        1.2.1. Jak można pojmować pojęcia „punkt widzenia”/„perspektywa”?    31
        1.2.2. Propozycja punktu widzenia pedagogiki społecznej    33
      1.3. Wymiar humanistyczny i społeczno-kulturowy pedagogiki społecznej: koncepcja człowieka i jego związków z rzeczywistoŚcią    36
        1.3.1. Punkt wyjścia — osobowość jako system „ustosunkowań wobec Świata”    36
        1.3.2. Relacyjna koncepcja człowieka w pedagogice społecznej    38
      1.4. Wymiar aksjologiczny pedagogiki społecznej: między teorią a ideologią    45
        1.4.1. Ideologia i jej znaczenie    45
        1.4.2. Wartości i ich obecność w refleksji społeczno-pedagogicznej (Anna Walczak)    48
      1.5. Podsumowanie    52
    Rozdział 2.Środowisko życia i jego przetwarzanie w toku pracy społecznej    54
      2.1. Środowisko życia i jego przetwarzanie    54
      2.2. Siły (indywidualne i zbiorowe), ich poszukiwanie i wspomaganie a koncepcja wsparcia społecznego    65
      2.3. Praca społeczna, jej wymiar relacyjny i animacyjny    72
      2.4. Podsumowanie    76
    Rozdział 3. Kategoria działania społecznego w pedagogice społecznej – sens i znaczenie działania społecznego    77
      3.1. Kategoria instytucji symbolicznej i jej tworzenie — zastosowanie w praktyce wychowawczej    78
      3.2. Wyobrażenia społeczne, wyobraźnia społeczna pedagoga    83
      3.3. Czas i przestrzeń – kategorie pojęciowe działania społecznego    87
      3.4. Kategoria działania społecznego    92
        3.4.1. Kategoria działania — analiza pola konceptualnego    92
        3.4.2. Społeczno-pedagogiczny wymiar działania — działanie społeczne    97
      3.5. Podsumowanie    109
    Rozdział 4. Wymiar profilaktyczny działania pedagoga społecznego    111
      4.1. Postawienie problemu    111
      4.2. Profilaktyka, kompensacja, ratownictwo, opieka, pomoc – analiza pojęć i wzajemnych powiązań między nimi (Ryszarda Czerniachowska)    112
      4.3. Wzór, wzorzec, wskaźnik ogólny środowiska – przydatność w badaniu i orientowaniu działania    121
      4.4. Wyobrażenia finalizujące działanie i ich miary – globalna analiza orientacji profilaktycznej    129
      4.5. Podsumowanie    130
    Rozdział 5. Pomoc w rozwoju, towarzyszenie społeczne, próg zagrożenia rozwoju – wymiar profilaktyczny    132
      5.1. Pomoc w rozwoju i towarzyszenie społeczne – wymiar profilaktyczny    132
        5.1.1. Pojęcie rozwoju    133
        5.1.2. Koncepcja pomocy w rozwoju    135
        5.1.3. Wielowymiarowość pomocy w rozwoju — wymiar profilaktyczny    138
      5.2. Kategoria relacji społecznej. Wymiana i jej odmiany    139
      5.3. Próg zagrożenia w rozwoju    142
        5.3.1. Odniesienia teoretyczne (analiza podejścia)    142
        5.3.2. Narzędzie progu zagrożenia w rozwoju dziecka w rodzinie – opis i zastosowanie    144
      5.4. Kształtowanie kultury praktyki pomocy w rozwoju    146
        5.4.1. Wymiar instytucjonalny pomocy w rozwoju i proces jej dezinstytucjonalizacji    146
        5.4.2. W kierunku antycypacji zagrożeń rozwoju    147
      5.5. Podsumowanie    150
    Rozdział 6. Konteksty metodologiczne    152
      6.1. Związki pedagogiki społecznej z polem działania i z innymi dyscyplinami — pola zbliżeń i oddaleń    152
        6.1.1. Praktyczność pedagogiki społecznej – zakres, przekraczanie    153
        6.1.2. Homogeniczny czy heterogeniczny paradygmat działania    159
        6.1.3. Związki z socjologią interpretatywną (Mariusz Granosik)    171
      6.2. Badania w pedagogice społecznej — cechy badania i działania    183
        6.2.1. Perspektywy badań w/dla/nad polem działania i typowe podejścia metodologiczne    183
        6.2.2. Specyfika badań „w” polu działania i odniesienia do badań przez działanie    186
        6.2.3. Warsztat badawczy pedagoga społecznego — cechy specyficzne na podstawie analizy kilku przykładów badań    194
      6.3. W kierunku dyscyplinaryzacji pedagogiki społecznej    200
    Rozdział 7. Konteksty historyczne i porównawcze    204
      7.1. Kształtowanie się pedagogiki społecznej jako dyscypliny akademickiej i orientacji działania    205
        7.1.1. Znaczenie badań z perspektywy historycznej dla rozwoju pedagogiki społecznej    205
        7.1.2. Zerwanie i nieciągłość – atrybuty procesu instytucjonalizacji i dyscyplinaryzacji    208
        7.1.3. Fazy i progi rozwoju pedagogiki społecznej w Polsce    212
        7.1.4. Przykład rozwoju: koncepcje i praktyka opieki nad dzieckiem (Ryszarda Czerniachowska)    218
      7.2. Elementy porównawcze pedagogiki społecznej    225
        7.2.1. Recepcja pedagogiki społecznej poza tradycyjnymi obszarami jej uprawiania. Przykład brytyjski (Jerzy Szmagalski)    225
        7.2.2. Kształtowanie perspektywy porównawczej    234
  CZĘŚĆ II. PODEJŚCIA TEORETYCZNE, AKSJOLOGICZNE I METODYCZNE ORIENTACJI DZIAŁANIA PEDAGOGA SPOŁECZNEGO    238
    Rozdział 8. Ramy działania społecznego pedagoga społecznego i ich tworzenie    238
      8.1. Analiza koncepcji kształtowania ram działania społecznego    238
        8.1.1. Ramy działania społecznego – próba określenia    239
        8.1.2. Człowiek w polu działania – między sferą prywatną a sferą publiczną    245
      8.2. Przykład tworzenia ram: współpraca placówki praktyki z uniwersytetem (Lucyna Telka)    247
        8.2.1. Etapy tworzenia ram działania    248
        8.2.2. Fazy formułowania życzenia placówki    250
        8.2.3. Metoda działania    251
        8.2.4. Projekt pedagogiczny — odniesienia teoretyczne ram działania    252
      8.3. Dylematy w tworzeniu ram działania: granice pomocy i ich usytuowanie (Anna Walczak)    255
        8.3.1. Po stronie osoby wspieranej    256
        8.3.2. Po stronie osoby pomagającej    259
    Rozdział 9. Podejścia (teoretyczne) do działania w polu pracy społecznej    265
      9.1. Wybrane stanowiska orientowania działania społecznego    265
      9.2. Ruchy instytucjonalne (pedagogie instytucjonalne) i ich przydatność dla pedagogiki społecznej    268
      9.3. Aplikacyjne nurty analizy instytucjonalnej i ich zastosowanie w działaniu społecznym    277
        9.3.1. Charakterystyka nurtów pedagogii instytucjonalnych i ich zastosowania w działaniu    277
        9.3.2. Przykład aplikacji analizy instytucjonalnej: zmiany w przestrzeni społecznej placówki (Lucyna Telka)    299
      9.4. Podsumowanie — w poszukiwaniu uzasadnień działania społecznego    305
    Rozdział 10. Wybrane kwestie społeczne a praktyka działania społecznego    308
      10.1. Kwestie społeczne a pedagogika społeczna – w kierunku przekształcania środowiska życia i włączania w życie społeczne    308
      10.2. Przykłady analizowania zagrożeń rozwoju i wyłączania z życia społecznego oraz praktyki działań włączających    312
        10.2.1. Zagrożenia rozwoju społeczno-kulturowego – przykład wrastania społecznego nastoletniej młodzieży w kontekŚcie sąsiedztwa (Anita Gulczyńska)    313
        10.2.2. Brak pracy – przykład zagrożenia rozwoju społeczno-kulturowego i praktyka społeczna (Hanna Kubicka)    330
        10.2.3. Bezdomność – przykład zagrożenia rozwoju społeczno-kulturowego przez stopniową utratę związków z innymi a instytucjonalne możliwości i granice włączania społecznego (Hanna Kubicka)    336
      10.3. Podsumowanie — uwagi dla praktyki    351
    Rozdział 11. Pedagogika społeczna i praca socjalna – wielość perspektyw i rozwiązań    355
      11.1. Pedagogika społeczna i praca socjalna — przykład pojmowania związków    355
        11.1.1. Praca socjalna polem działania pedagoga społecznego    356
        11.1.2. Możliwe konfiguracje związków    362
      11.2. Pola działania pedagoga społecznego — wybrane przykłady    364
        11.2.1. Organizacje społeczne i realizacja funkcji pracy socjalnej (Elżbieta Skoczylas-Namielska)    364
        11.2.2. Niepełnosprawność – pole pracy socjalnej i działania pedagoga społecznego (Dorota Wolska-Prylińska)    375
        11.2.3. Uzasadnienie wyboru    379
    Rozdział 12. Modele pracy socjalnej/społecznej i ich źródła teoretyczne oraz implikacje dla praktyki społecznej    381
      12.1. Modele pracy socjalnej/społecznej – wielość podejść teoretycznych do praktyki społecznej    381
        12.1.1. Praca socjalna i jej wymiary    381
        12.1.2. Podejścia teoretyczne do pracy socjalnej    383
      12.2. Przykłady modeli pracy socjalnej/społecznej i ich przydatność dla pedagoga społecznego    391
        12.2.1. Model relacyjny — praca socjalna jako pomoc w rozwoju i we włączaniu w relacje społeczne    393
        12.2.2. Model radykalnej pracy socjalnej — analiza na podstawie badań nad procesem wrastania społecznego nastoletniej młodzieży w wielkomiejskim środowisku życia (Anita Gulczyńska)    397
      12.3. Metody pracy socjalnej w kontekście funkcji prakseologicznej pedagogiki społecznej (Jerzy Szmagalski)    410
        12.3.1. Pojęcie prakseologicznej funkcji pedagogiki społecznej    410
        12.3.2. Praca socjalna wobec prakseologicznej funkcji pedagogiki społecznej    411
        12.3.3. Tradycyjne metody pracy socjalnej    412
        12.3.4. Procedura rozwiązywania problemów    413
        12.3.5. Idea empowerment    414
      12.4. Projektowanie socjalne (Dorota Wolska-Prylińska)    415
        12.4.1. Geneza projektowania socjalnego    415
        12.4.2. Projektowanie w metodach nauczania    417
        12.4.3. Kształcenie do profesji społecznych przez projektowanie socjalne    418
        12.4.4. Konstrukcja projektu socjalnego    420
      12.5. Podsumowanie    424
    Rozdział 13. Etyczne aspekty działania pedagoga społecznego    425
      13.1. Postawienie problemu — wymiary etyczne działania pedagoga    425
      13.2. Inny i jego postrzeganie — koncepcje przydatne w działaniu pedagoga społecznego    430
        13.2.1. Koncepcja rozumienia Innego w kategorii spotkania (Anna Walczak)    430
        13.2.2. Wykluczony Inny – fenomenologia (po)rozumienia (Mariusz Granosik)    440
      13.3. Aksjologiczne kryterium orientowania działania społecznego    445
        13.3.1. Usytuowanie wartości w polu działania    446
        13.3.2. Relacjonalna koncepcja wartósci (Anna Walczak) 41    451
      13.4. Dylematy (paradoksy) podejmowania decyzji za/wobec/wspólnie z Innym    459
        13.4.1. W nawiązaniu do kategorii dwoistości    459
        13.4.2. Osoba kluczowa – aksjologiczny wymiar modelu podejmowania decyzji    461
        13.4.3. Między dystansem a uwrażliwieniem na Innego    464
    Rozdział 14. Kultura profesjonalnego działania pedagoga społecznego    471
      14.1.W kierunku profesjonalności działania pedagoga społecznego    473
        14.1.1. Profesje społeczne/zawody społeczne – rodowód i współczesność    477
        14.1.2. Kształcenie do działania w obszarze praktyki – swoistość procesu    481
      14.2. Profesjonalizacja zawodów społecznych. Przykład pracy socjalnej (Mariusz Granosik)    490
        14.2.1. Klasyczne rozumienie profesji a interakcyjna koncepcja działania profesjonalnego    490
        14.2.2. Dylematy (paradoksy) działania profesjonalnego    490
        14.2.3. Dojrzewanie do działania profesjonalnego    493
        14.2.4. Model profesjonalnej pracy socjalnej    494
        14.2.5. Uwarunkowania działania profesjonalnego: struktura instytucji i biografia    496
      14.3. Ramy kultury działania profesjonalnego    498
        14.3.1. Kultura działania profesjonalnego – istota konstruowania ram działania społecznego    498
        14.3.2. Tworzenie ram kultury profesjonalnego działania pedagogów społecznych    500
  Słownik pojęć kluczowych    503
  Bibliografia prac cytowanych    517
  Literatura rozszerzająca (wybór Katarzyna Gajek)    539
  Indeks nazwisk (oprac. Katarzyna Gajek)    545
  Indeks rzeczowy (oprac. Katarzyna Gajek)    552
  O Współautorach    574
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia