Psychologia decyzji ryzykownych

Psychologia decyzji ryzykownych

Ocena prawdopodobieństwa i modele wyboru w sytuacji ryzykownej

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

16,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

Czy warto wykupić ubezpieczenie „powodziowe”? Który fundusz emerytalny wybrać? Kupić akcje czy założyć lokatę terminową? Wziąć kredyt w złotówkach czy w euro? Poddać się operacji czy terapii zachowawczej? Te i wiele innych codziennych decyzji zawiera w sobie ryzyko. Badania nad decyzjami ryzykownymi dotyczą dwóch rodzajów pytań: (1) w jaki sposób podejmować decyzję, zgodnie z kryteriami normatywnymi oraz (2) jak naprawdę ludzie myślą i co rzeczywiście robią, kiedy muszą podejmować ryzykowne decyzje. Celem książki jest odpowiedź na drugie pytanie.


Analizą decyzji ryzykownych zajmowało się wielu wybitnych ekonomistów i psychologów, w tym kilku laureatów Nagrody Nobla (np. Allais, Markowitz, Simon, Kahneman). Wyniki tych analiz są szeroko stosowane w ekonomii, w zarządzaniu, w prawie i w medycynie. Celem książki jest pokazanie jak powstawały i rozwijały się koncepcje opisujące myślenie i wybory ludzi przy podejmowaniu decyzji ryzykownych. W przeglądzie tym najwięcej miejsca poświęcono koncepcjom psychologicznym, ograniczając się do najbardziej dojrzałych i powszechnie akceptowanych teorii.


Rok wydania2005
Liczba stron216
KategoriaPsychologia ogólna
WydawcaAcademica Wydawnictwo SWPS
ISBN-13978-83-8928-114-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
    1. Cel książki    9
    2. Zawartość książki    10
    3. Podziękowanie    14
  Część I. MYŚLENIE W SYTUACJI PROBABILISTYCZNEJ    17
    Rozdział 1. Logika ocen probabilistycznych    17
      1.1. Co to jest prawdopodobieństwo?    17
      1.2. Zasada addytywności    18
      1.3. Zasada włączania i zasada koniunkcji    18
      1.4. Prawdopodobieństwo warunkowe    20
      1.5. Trójkąt Pascala    20
      1.6. Jak przewidywać zdarzenia przy niepełnej wiedzy?    23
      1.7. Rozkład normalny i odchylenie standardowe    27
      1.8. Zmiana prawdopodobieństwa wyjściowego hipotez w świetle nowych danych    28
      1.9. Podsumowanie    30
    Dodatek nr 1    31
    Rozdział 2. Jak ludzie oceniają prawdopodobieństwo    33
      2.1. Badanie zgodności ocen z podstawowymi zasadami logicznymi teorii rachunku prawdopodobieństwa    33
        Subaddytywność ocen prawdopodobieństwa    33
        Łamanie reguły koniunkcji    37
      2.2. Intuicyjna koncepcja procesu losowego    40
        Zasada dopasowywania    40
        Złudzenie gracza    41
        Trudności w identyfikacji sekwencji losowej    42
        Deterministyczne wzory przewidywań sukcesu i porażki w sytuacji losowej i sprawnościowej    44
        Prawo małych liczb    46
      2.3. Charakter danych a przewidywania    47
        Lekceważenie danych statystycznych    47
        Lekceważenie prawdopodobieństwa wyjściowego hipotez    48
        Faworyzowanie informacji przyczynowej    49
        Asymetria wnioskowania przyczynowego i diagnostycznego    49
        Charakter danych a rewizja przekonań    50
      2.4. Podsumowanie    51
    Rozdział 3. Logika i intuicja w przewidywaniach    53
      3.1. Na czym polega niezgodność ludzkich ocen prawdopodobieństwa z rachunkiem prawdopodobieństwa    53
        Konserwatyzm poznawczy    53
        Heurystyczna interpretacja konserwatyzmu poznawczego    54
      3.2. Zasada reprezentatywności – podstawa przewidywań intuicyjnych    57
      3.3. Mechanizmy stosowania heurystyki reprezentatywności – przykłady empiryczne    58
        Podobieństwo do procesu generującego    58
        Podobieństwo do populacji    58
        Podobieństwo do stereotypu    59
        Modele przyczynowe    59
        Dopasowanie zdarzeń    60
        Spójność informacji    60
        Ekstremalność informacji    61
        Dostępność    63
      3.4. Zasada zakotwiczenia i dopasowania    63
        Złe dopasowanie ocen    64
        Aktywacja i selekcja informacji    65
      3.5. Logika i intuicja w przewidywaniach – podsumowanie    66
    Rozdział 4. Logika i intuicja w procesie kategoryzacji i przy ocenie podobieństwa    68
      4.1. Jak ludzie porządkują świat? – proces kategoryzacji    68
        Własności systemu kategorii tworzonego przez ludzi    68
        Logiczne versus pragmatyczne porządkowanie świata    70
      4.2. Ocena podobieństwa    72
        Asymertia i nieprzechodniość w sądach na temat podobieństwa    72
        Ocena podobieństwa – porównanie cech wspólnych i różnych    74
        Waga cech wspólnych i różnych przy formułowaniu sądów na temat podobieństwa    75
        Wpływ kontekstu na ocenę podobieństwa    78
      4.3. Podobieństwo i kategoryzacja    80
      4.4. Optymalizacja ewolucyjna czy psychofizyka – podsumowanie    82
    Rozdział 5. Ważenie dowodów – podstawa przewidywań intuicyjnych    84
      5.1. Nadmierna pewność siebie    84
      5.2. Ważenie siły i wiarygodności dowodów    85
      5.3. Przecenianie siły i niedocenianie wiarygodności dowodów – konsekwencje stosowania zasady reprezentatywności    87
        Podobieństwo do stereotypu a nadmierna pewność siebie    87
        Lekceważenie wielkości próby    88
        Lekceważenie prawdopodobieństw wyjściowych    90
        Moc dyskryminacyjna a oceny    92
      5.4. Deskryptywny model oceny prawdopodobieństwa – przewidywania intuicyjne jako funkcja siły dowodów    94
        Niezgodność przewidywań z warunkami logicznymi rachunku prawdopodobieństwa    94
        Przewidywania jako funkcja siły dowodów    95
        Model przewidywań – formalizacja ustaleń empirycznych (Tversky i Koehler, 1994; Tversky i Fox, 1995)    96
      5.5. Charakterystyka przewidywań intuicyjnych – podsumowanie    98
  Część II. WYBÓR JAKO MAKSYMALIZACJA OCZEKIWANEGO ZYSKU    103
    Rozdział 6. Jak należy podejmować decyzje ryzykowne? Zasada maksymalizacji wartości oczekiwanej    103
    Rozdział 7. Wartość i użyteczność    107
      7.1. Pierwszy psychologiczny model wyboru ryzykownego i pojęcie użyteczności    107
      7.2. Funkcja użyteczności Bernoulliego i unikanie ryzyka    111
      7.3. Funkcja użyteczności w teorii perspektywy    112
        Efekt pewności i efekt odbicia    112
        Użyteczność wyników pozytywnych i negatywnych    114
        Odrzucanie loterii symetrycznych    116
        Charakterystyka funkcji użyteczności o kształcie S w teorii perspektywy    116
      7.4. Kształt funkcji użyteczności a stosunek do ryzyka w teorii perspektywy    119
      7.5. Preferencje zależne od punktu odniesienia (framing effect)    120
      7.6. Unikanie straty (loss aversion)    122
      7.7. Konsekwencje unikania straty    124
        Efekt posiadania    124
        Kompensata i cena w transakcjach handlowych    125
        Kompensata i cena w decyzjach konsumenckich i społecznych    126
        Ocena uczciwości    128
        Unikanie zmian – preferowanie status quo    129
        Ulepszenia vs. konflikt    130
      7.8. Unikanie straty i preferencje zależne od punktu odniesienia a racjonalność preferencji    131
      7.9. Czy pojęcie użyteczności wyjaśnia wybory w sytuacji ryzykownej? – posumowanie    133
    Rozdział 8. Prawdopodobieństwo i wagi decyzyjne    134
      8.1. Paradoksy Allaisa – kolejne wyzwanie dla modelu wartości/użyteczności oczekiwanej    134
        Łamanie zasady common ratio    135
        Łamanie zasady wspólnych konsekwencji    137
      8.2. Nieliniowość prawdopodobieństw – prawdopodobieństwa i wagi decyzyjne    140
        Nieliniowość prawdopodobieństw    140
        Subiektywnie ważona użyteczność i paradoksy Allaisa    141
      8.3. Funkcja ważonego prawdopodobieństwa w teorii perspektywy    143
        Przecenianie wyników pewnych    144
        Zasada zmniejszającej się wrażliwości na zmiany i punkty odniesienia przy ważeniu prawdopodobieństwa    144
        Przecenianie małych prawdopodobieństw    146
        Subproporcjonalność wag decyzyjnych    147
        Podsumowanie – właściwości funkcji ważonego prawdopodobieństwa    148
      8.4. Funkcja ? (p) a różnice indywidualne i sytuacyjne    149
        Różnicowanie – wygięcie funkcji ? a różnice indywidualne i sytuacyjne    150
        Atrakcyjność – położenie funkcji ? a różnice indywidualne i sytuacyjne    151
        Atrakcyjność sytuacji czy optymizm?    151
      8.5. Poczwórny wzór postaw wobec ryzyka w teorii perspektywy    153
      8.6. Prawidłowości percepcyjne modyfikujące ocenę wartości i prawdopodobieństwa włączone do modelu ważonej użyteczności – podsumowanie    155
    Rozdział 9. Konfiguralne wagi decyzyjne    156
      9.1. Porównawczy charakter ocen    156
        Czy taki sam wynik może cieszyć w jednej sytuacji i martwić w innej?    156
        Zależność oceny wyniku od jego pozycji w rozkładzie wszystkich wyników    157
      9.2. Zależność wag decyzyjnych od pozycji i znaku wyniku    158
        Reguła ważonego uśredniania    158
        Idea kumulowanego prawdopodobieństwa Quiggina i konfiguralne wagi decyzyjne    159
        Konfiguralnie ważona użyteczność    161
        Konfiguralne ważenie wyników pozytywnych i negatywnych    162
        Ocena atrakcyjności sytuacji ryzykownej w teorii skumulowanej perspektywy    165
      9.3. Optymizm i pesymizm a wagi decyzyjne    166
        Ocena prawdopodobieństwa „dobrych” i „złych” wyników    166
        Znak czy wielkość konsekwencji?    167
        Optymizm i pesymizm a wagi konfiguralne    168
        Optymistyczne i pesymistyczne wagi w teorii skumulowanej perspektywy    170
    Rozdział 10. Ważenie niepewności    172
      10.1. Sytuacje niepewne    172
        Sytuacja niepewna    172
        Stopień niepewności    173
      10.2. Niepewność/niejasność a sytuacja ryzykowna    173
        Stanowisko Savage’a    173
        Generalizacja funkcji ważonego prawdopodobieństwa na sytuacje niejasne (nieokreślone)    174
      10.3. Czy ludzie myślą podobnie w sytuacji nieokreślonej i w sytuacji ryzykownej? – podsumowanie    178
  Część III. MIĘDZY ZACHŁANNOŚCIĄ A LĘKIEM    183
    Rozdział 11. Psychologiczna trafność modeli ważonej użyteczności    183
      11.1. Postawy wobec ryzyka a kształt funkcji użyteczności i wagi decyzyjne    183
        Przewidywania teorii użyteczności    183
        Nietrafne przewidywania teorii perspektywy    184
      11.2. Uniwersalne czy zróżnicowane postawy wobec ryzyka    185
        Różnice wewnątrz- i międzyosobnicze w postawach wobec ryzyka    185
        Wpływ sytuacji na preferencje    186
        Różnice indywidualne w postawach wobec niepewności    186
      11.3. Behawioralne postawy wobec ryzyka    187
        Stałość behawioralnych postaw wobec ryzyka    187
        Oceny ryzyka a wybory    188
      11.4. Kryterium wyboru ryzykownego    190
    Rozdział 12. Bezpieczeństwo, wykorzystanie okazji i aspiracje – rola mechanizmów poznawczych w wyborach ryzykownych    191
      12.1. Wpływ celu na wagi decyzyjne    191
      12.2. Wpływ punktów odniesienia na preferencje    193
        Wpływ aktualnego stanu posiadania i poziomu aspiracji na preferencje    193
        Aktualny stan posiadania, realizacja celu i walka o przetrwanie    194
      12.3. Bezpieczeństwo/okazja i aspiracje – podwójne kryterium wyboru    195
    Rozdział 13. Konflikt między lękiem a zachłannością – modele wyboru ryzyko – wartość    198
      Wybór jako konflikt między ryzykiem a oczekiwanym zyskiem    198
      Podstawowe założenia przyjmowane w podejściu ryzyko – wartość    199
      Jak ludzie oceniają ryzyko?    200
      Jak rozwiązywany jest konflikt między ryzykiem i zyskiem przy podejmowaniu decyzji?    204
      Ocena ryzyka i wybór – jeden czy dwa procesy?    205
      Zalety oparcia modelu akceptacji na bezpośrednich ocenach ryzyka    207
  Bibliografia    209
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia