Psychologia kliniczna, t. 1

Psychologia kliniczna, t. 1

5 ocen

Redakcja:

Helena Sęk

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowoczesny, polski podręcznik do psychologii klinicznej!

Pierwszy tom
podręcznika zawiera podstawową wiedzę na temat definicji, orientacji, modeli i kierunków rozwoju psychologii klinicznej, charakterystykę koncepcji teoretycznych i sposobów ujmowania zdrowia. Przedstawia zależności między psychopatologią, klasyfikacjami zaburzeń a psychologią kliniczną.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów psychologii i pedagogiki.

2 października 2006 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał nagrodę zespołową autorom tego podręcznika.


Rok wydania2008
Liczba stron364
KategoriaPsychologia kliniczna i psychoterapia
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14423-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Helena Sęk)    13
  Rozdział 1: Psychologia kliniczna jako dziedzina badań i praktyki (Helena Sęk)    19
    1.1. Źródła i drogi rozwoju psychologii klinicznej    20
      1.1.1. Początki psychologii klinicznej    20
      1.1.2. Psychologia kliniczna wśród innych dziedzin    22
      1.1.3. Drogi rozwoju psychologii klinicznej    24
      1.1.4. Psychologia kliniczna w Polsce    25
    1.2. Psychologia kliniczna - obszar, przedmiot i zadania    27
    1.3. Podsumowanie    30
  Rozdział 2: Orientacje, modele i teorie oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej (Helena Sęk)    31
    2.1. Znaczenie ogólnoteoretycznych i metodologicznych ram w psychologii klinicznej    32
    2.2. Teorie, modele i orientacje w psychologii klinicznej    33
    2.3. Podsumowanie    37
  Rozdział 3: Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej (Helena Sęk)    39
    3.1. Charakterystyka podejścia patogenetycznego    40
    3.2. Charakterystyka podejścia salutogenetycznego    44
      3.2.1. Uogólnione zasoby odpornościowe    46
      3.2.2. Stresory    47
      3.2.3. Poczucie koherencji jako zmienna kluczowa dla zdrowia    48
      3.2.4. Zachowania zdrowotne - styl życia    50
    3.3. Czy modele patogenetyczny i salutogenetyczny można uznać za komplementarne?    51
    3.4. Podsumowanie    54
  Rozdział 4: Pojęcia normy, normalności i zdrowia (Helena Sęk)    55
    4.1. Norma i normalność w psychologii klinicznej    56
      4.1.1. Norma ilościowa jako wynik pomiaru    56
      4.1.2. Norma i normalność społeczno-kulturowa    57
      4.1.3. Norma teoretyczna w psychologii klinicznej jako podstawa orzekania o normalności    58
    4.2. Sposoby konstruowania pojęć zdrowia    59
      4.2.1. Koncepcje zdrowia zawarte w teoriach psychologicznych    60
      4.2.2. Metateoretyczne refleksje nad zdrowiem i modele zdrowia    61
    4.3. Podsumowanie    63
  Rozdział 5: Psychologia kliniczna i psychopatologia - wzajemne zależności (Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk)    65
    5.1. Psychologia zaburzeń psychicznych a psychopatologia    66
      5.1.1. Psychologia kliniczna w perspektywie dwóch tradycji badawczych a zagadnienia zaburzeń psychicznych    66
      5.1.2. Psychopatologia jako nauka z pogranicza psychologii i psychiatrii    69
    5.2. Pojęcia: zaburzenie zachowania, dysfunkcja psychiczna i nienormalność    69
      5.2.1. Zakres zmienności terminów stosowanych w definiowaniu zaburzeń psychicznych    69
      5.2.2. Kategorialne, dymensjonalne i prototypowe podejście w definiowaniu zaburzeń psychicznych    70
      5.2.3. Opisowe, wyjaśniające i etiopatogenetyczne podejście do zaburzeń psychicznych    71
    5.3. Psychopatologia procesów psychicznych i mechanizmów przystosowawczych    71
      5.3.1. Psychopatologia procesów psychicznych    72
      5.3.2. Psychopatologia mechanizmów przystosowawczych i regulacyjnych    72
    5.4. Kontrowersje wokół pojęć nienormalny i patologiczny    74
    5.5. Psychologia kliniczna a współczesne klasyfikacje zaburzeń psychicznych    74
      5.5.1. Podręcznik diagnostyczny i statystyczny zaburzeń psychicznych - DSM-IV    75
      5.5.2. Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych - ICD-10    77
    5.6. Wybrane podstawowe kategorie zaburzeń psychicznych    78
    5.7. Podsumowanie    80
  Rozdział 6: Współczesna psychoanaliza i jej znaczenie dla psychologii klinicznej (Lidia Cierpiałkowska)    82
    6.1. Perspektywy współczesnej psychoanalizy    83
    6.2. Psychoanaliza jako teoria rozwoju i zaburzeń okresu edypalnego    83
      6.2.1. Model dynamiczny i rozwojowy    84
      6.2.2. Model topograficzny i strukturalny osobowości    86
      6.2.3. Koncepcja nerwic i perwersji seksualnych    90
    6.3. Teoria relacji z obiektem jako koncepcja zaburzeń psychicznych okresu preedypalnego    91
      6.3.1. Podstawowe założenia w kontekście psychoanalizy    914
      6.3.2. Koncepcje rozwoju - od symbiozy do dojrzałej zależności    94
      6.3.3. Od modeli strukturalnych do adaptacyjnych    98
    6.4. Psychologia self jako koncepcja zaburzeń narcystycznych    99
      6.4.1. Założenia koncepcji dwóch linii rozwoju    100
      6.4.2. Model rozwoju struktury self    100
      6.4.3. Patologia struktury self    101
    6.5. Podsumowanie    102
  Rozdział 7: Kierunki behawioralne i podejście poznawcze w psychologii klinicznej (Helena Sęk)    105
    7.1. Podstawowe założenia podejścia behawioralnego i podejścia poznawczego    106
    7.2. Kierunki behawioralne w psychologii klinicznej    107
      7.2.1. Warunkowanie klasyczne    107
      7.2.2. Warunkowanie instrumentalne    107
      7.2.3. Neobehawioralne koncepcje modelowania i społecznego uczenia się oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej    109
    7.3. Przekonania o sprawstwie, kontroli i własnej skuteczności a zdrowie i zaburzenia    110
    7.4. Całościowe poznawcze koncepcje zaburzeń    112
      7.4.1. Poznawcze koncepcje Ja    116
    7.5. Podsumowanie    117
  Rozdział 8: Kierunki egzystencjalno-humanistyczne w psychologii klinicznej (Helena Sęk)    119
    8.1. Podstawowe założenia orientacji fenomenologicznej i egzystencjalnohumanistycznej.    120
    8.2. Psychologia egzystencjalna, logoteoria i logoterapia    120
    8.3. Psychologia humanistyczna a psychologia kliniczna    122
      8.3.1. Koncepcja zdrowia i samorealizacji Abrahama H. Maslowa    123
      8.3.2. Carla Rogersa pojęcie zdrowia, zaburzeń oraz pojęcie terapii skoncentrowanej na kliencie    124
      8.3.3. Terapia Gestalt Fredericka i Laury Perls    128
      8.3.4. Inne przykłady podejścia nastawionego na osobę i fenomenologiczną metodę analizy    130
    8.4. Podsumowanie    130
  Rozdział 9: Koncepcje interakcyjne i systemowe oraz ich znaczenie dla psychologii klinicznej (Lidia Cierpiałkowska)    132
    9.1. Koncepcje rodziny: od podejścia funkcjonalnego do systemowego    133
      9.1.1. Dwa modele wyjaśniania w psychologii kliniczne    133
      9.1.2. Źródła teorii systemów w psychologii rodziny    135
      9.1.3. Sposoby rozumienia terapii rodzin i małżeństw    136
      9.1.4. Klasyfikacje terapii rodzin i małżeństw    137
    9.2. Terapia kontekstualna i teoria rodzinnych systemów transgeneracyjnych    139
      9.2.1. Rodzina w kontekście wielopokoleniowego dziedzictwa    140
      9.2.2. Wielopokoleniowe związki a zdrowie i patologia    141
    9.3. Interakcyjna i komunikacyjna teoria systemów rodzinnych    143
      9.3.1. Rodzina jako struktura interakcyjno-komunikacyjna    144
      9.3.2. Pojawienie się symptomów a struktura i przebieg komunikowania się    146
    9.4. Od klasycznej, systemowej terapii rodzin do współczesnej terapii narracyjnej    147
      9.4.1. Rodzina jako system cybernetyczny i lingwistyczny    147
      9.4.2. Sposoby rozumienia objawów i ich diagnozowania    148
    9.5. Teoria terapii rodzin i jej wkład do psychologii klinicznej    150
    9.6. Podsumowanie    151
  Rozdział 10: Psychologiczna diagnoza zdrowia i zaburzeń z perspektywy metodologii badań psychologicznych (Jerzy Brzeziński)    153
    10.1. Podstawowa triada: teoria - metoda - praktyka    154
      10.1.1. Zgodność teorii psychologicznych    156
      10.1.2. Zgodność teorii psychometrycznych    157
      10.1.3. Wartość psychometryczna zastosowanych testów oraz adekwatność zastosowanych analiz statystycznych przeprowadzonych na wynikach testowych    158
      10.1.4. Mentalna dostępność testów dla osoby uczestniczącej w badaniu    170
    10.2. Diagnoza psychologiczna w kontekście interakcji psycholog (klinicysta) - OUB    174
    10.3. Podsumowanie    178
  Rozdział 11: Modele diagnozy psychologicznej (Stanisław Kowalik)    181
    11.1. Wprowadzenie    182
    11.2. Psychologiczna diagnoza różnicowa    182
    11.3. Psychologiczna diagnoza funkcjonalna    182
    11.4. Diagnoza psychospołeczna    188
    11.5. Podsumowanie    191
  Rozdział 12: Psychologiczna diagnoza kliniczna - etapy postępowania diagnostycznego a wynik diagnozy (Tomasz Pasikowski, Helena Sęk)    193
    12.1. Ogólna charakterystyka diagnozy klinicznej    194
    12.2. Rodzaje celów i ich znaczenie dla postępowania diagnostycznego    197
    12.3. Charakterystyka postępowania diagnostycznego    199
      12.3.1. Formułowanie problemów    199
      12.3.2. Stawianie i weryfikacja hipotez - badanie diagnostyczne    201
      12.3.3. Opracowanie wyniku diagnozy i przygotowywanie orzeczenia    203
      12.3.4. Komunikowanie diagnozy    205
      12.3.5. Znaczenie modeli psychologicznej diagnozy klinicznej dla postępowania diagnostycznego    207
    12.4. Psychologiczna diagnoza kliniczna problemów społecznych    210
      12.4.1. Diagnoza kliniczna grupy    210
      12.4.2. Ekspertyza psychologiczna    211
    12.5. Podsumowanie    212
  Rozdział 13: Metody stosowane w psychologicznej diagnozie klinicznej (Tomasz Pasikowski)    213
    13.1. Pośrednie metody zbierania danych i pomocnicze techniki diagnostyczne    214
    13.2. Rozmowa i obserwacja    215
    13.3. Metody kwestionariuszowe    218
    13.4. Metody projekcyjne    222
    13.5. Psychometryczne testy właściwości poznawczych    227
    13.6. Inne metody diagnostyczne    228
    13.7. Podsumowanie    229
  Rozdział 14: Badania ewaluacyjne w psychologii klinicznej (Anna Brzezińska)    231
    14.1. Pojęcie ewaluacji i jej miejsce w procesie pomagania    232
    14.2. Modele ewaluacji    233
    14.3. Związek między koncepcją pomagania a celami i przebiegiem ewaluacji    234
    14.4. Przygotowanie i realizacja programu pomagania a ewaluacja    235
    14.5. Strategia pomagania a miejsce ewaluacji w procesie pomagania    238
    14.6. Strategia pomagania a strategia ewaluacji    241
    14.7. Zadania ewaluacji na kolejnych etapach procesu pomagania    241
    14.8. Kiedy ewaluacja nie przynosi spodziewanych efektów?    244
    14.9. Podsumowanie    244
  Rozdział 15: Pomoc psychologiczna w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych (Helena Sęk)    246
    15.1. Pomoc psychologiczna a badania i praktyka psychologa klinicznego    247
      15.1.1. Pomoc psychologiczna jako zachowanie prospołeczne i jego uwarunkowania    247
      15.1.2. Relacja pomocy psychologicznej    249
    15.2. Pomoc profesjonalna a wsparcie społeczne i samopomoc    252
      15.2.1. Wybrane zagadnienia wsparcia społecznego    252
      15.2.2. Wybrane zagadnienia samopomocy    254
    15.3. Podsumowanie    255
  Rozdział 16: Promocja zdrowia i prewencja zaburzeń z perspektywy psychologii (Helena Sęk)    256
    16.1. Promocja zdrowia    257
      16.1.1. Udział psychologii w promocji zdrowia    258
    16.2. Prewencja psychologiczna    262
      16.2.1. Pojęcie i rodzaje ryzyka    263
      16.2.2. Rodzaje działań prewencyjnych    265
    16.3. Podsumowanie    267
  Rozdział 17: Psychoterapia indywidualna i grupowa (Lidia Cierpiałkowska, Czesław Czabała)    269
    17.1. Modele psychoterapii    270
      17.1.1. Psychoterapia a inne formy pomocy psychologicznej    271
      17.1.2. Systemy terapeutyczne    272
      17.1.3. Diagnoza psychologiczna a psychoterapia    274
    17.2. Psychoanaliza a terapia psychoanalityczna    275
      17.2.1. Warunki konieczne i proces zmiany    275
      17.2.2. Cele psychoanalizy    278
      17.2.3. Psychoanaliza a psychoterapia psychoanalityczna - indywidualna i grupowa    279
      17.2.4. Czynniki leczące    280
      17.2.5. Zasady budowania relacji analityk-pacjent    280
    17.3. Psychoterapia behawioralna i poznawczo-behawioralna    281
      17.3.1. Terapia behawioralna    281
      17.3.2. Psychoterapia poznawcza    282
      17.3.3. Grupowa terapia behawioralno-poznawcza    283
    17.4. Psychoterapia humanistyczna i egzystencjalna    284
      17.4.1. Przyczyny zaburzeń i cele terapii humanistycznej    284
      17.4.2. Metody psychoterapii humanistycznej    285
      17.4.3. Rogersowskie grupy spotkaniowe    286
    17.5. Klasyczna i postmediolańska systemowa terapia rodzin    287
      17.5.1. Cele terapii strategicznej i podejścia narracyjnego    287
      17.5.2. Strategie postępowania terapeutycznego    288
      17.5.3. Zasady terapii i pozycja terapeuty    289
    17.6. Podejścia integracyjne    290
    17.7. Badania nad efektywnością psychoterapii    292
      17.7.1. Modele zdrowia psychicznego i zmiany w terapii    292
      17.7.2. Badania typu efficacy i effectiveness    293
      17.7.3. W poszukiwaniu nowych rozwiązań - badania skoncentrowane na pacjencie    295
    17.8. Podsumowanie    297
  Rozdział 18: Model zawodowy psychologa klinicznego (Jerzy Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska)    299
    18.1. Metodologiczne osobliwości psychologii klinicznej    300
      18.1.1. Badanie naukowe versus badanie nienaukowe - podstawowa dystynkcja    300
      18.1.2. Praktyka społeczna a praktyka badawcza    302
      18.1.3. Psychologia a model tzw. nauk praktycznych    303
      18.1.4. Psychologia stosowana czy stosowanie psychologii - jedna czy wiele psychologii?    305
    18.2. Kształcenie w zakresie psychologii klinicznej    308
      18.2.1. Integracyjny interakcyjny model kształcenia    308
      18.2.2. Kim powinien być psycholog kliniczny?    311
    18.3. Dlaczego tak ważne jest ustawowe uregulowanie statusu zawodowego psychologa klinicznego?    312
    18.4. Psycholog kliniczny wobec ustawowych regulacji odnoszących się do ochrony praw człowieka    314
    18.5. Etyczny kontekst działalności zawodowej psychologa klinicznego w świetle kodeksów etycznych    316
      18.5.1. Psycholog kliniczny jako badacz i diagnosta    316
      18.5.2. Psycholog kliniczny jako ekspert    318
      18.5.3. Psycholog kliniczny jako terapeuta    319
      18.5.4. Psycholog kliniczny jako nauczyciel    322
    18.6. Podsumowanie    323
  Bibliografia    325
  Indeks osób    348
  Indeks rzeczowy    354
  O Autorach    362
RozwińZwiń