X

  Przedmowa 11
  Rozdział I. Zabójstwo w dziejach ludzkości 21
    1.1. Zabójstwo w indywidualnym i społecznym doświadczeniu 21
    1.2. Zabójstwo w prawodawstwie Starego Testamentu 21
    1.3. Kobiety zabójczynie w Biblii 23
      1.3.1. Motywy polityczne i religijne biblijnych sprawczyń zabójstw 24
      1.3.2. Kobiety zabójczynie – ofiary gwałtu wojennego 24
    1.4. Kobiety zabójczynie w świecie antycznym 26
    1.5. Pozycja kobiety we wczesnym chrześcijaństwie i średniowieczu 28
      1.5.1. Koncepcja natury kobiecej 28
      1.5.2. Proceder polowania na czarownice 30
    1.6 Zabójczynie – przegląd badań wyjaśniających przestępczość kobiet w XIX i XX wieku 34
  Rozdział II. Osobowe relacje kobieta – mężczyzna jako przyczyny konfliktów i agresji 41
    2.1. Mityczna relacja kobieta – mężczyzna 41
    2.2. Biblijny opis pierwszego konfliktu między kobietą a mężczyzną 44
      2.2.1. Miejsce i rola kobiety w systemie patriarchalnym 45
      2.2.2. Sytuacje trudne, kryzysowe w małżeństwie 46
      2.2.3. Modele relacji kobieta – mężczyzna w Pieśni nad pieśniami 49
      2.2.4. Kobiety obce, cudze żony 50
      2.2.5. Negatywne cechy kobiety, utrudniające bezkonfliktową relację z mężczyzną 52
      2.2.6. Wpływ kobiety na poczucie utraty sensu życia 54
    2.3. Przemoc seksualna na kartach Biblii 56
      2.3.1. Przemoc seksualna wobec osób bliskich 58
  Rozdział III. Przestępczość przeciwko zdrowiu i życiu w rodzinach w XIX i XX wieku 61
    3.1. Kobiety sprawczynie przestępstw przeciwko życiu 61
    3.2. Zabójstwo w rodzinie 64
    3.3. Charakterystyczne cechy zabójstwa domowego 66
      3.3.1. Sytuacje, w których dochodzi do zabójstwa 67
      3.3.2. Typowość zabójstwa w rodzinie 68
    3.4. Podsumowanie 69
  Rozdział IV. Teorie przestępczości kobiet 72
    4.1. Współczesna przestępczość kobiet 72
    4.2. Rola i znaczenie płci w wyjaśnianiu przyczyn zabójstwa 73
      4.2.1. Tradycja psychologiczna w kryminologii 79
      4.2.2. Znaczenie czynników chorobowych w zabójstwie kobiet 80
    4.3. Feministyczne poglądy na przestępczość kobiet 82
    4.4. Współczesne teorie kryminologii odnoszące się do przestępczości kobiecej 86
      4.4.1. Teoria anomii Mertona w odniesieniu do kobiet 86
      4.4.2. Albert Cohen i jego poglądy na kształtowanie się przestępczości 86
      4.4.3. Teoria zróżnicowanych powiązań 87
      4.4.4. Rodzina i jej funkcje – jako źródła przestępczości 88
      4.4.5. Symboliczny interakcjonizm 88
    4.5. Podsumowanie 89
  Rozdział V. Przemoc domowa źródłem konfliktów i agresji w rodzinie 93
    5.1. Prawne pojęcie przemocy 93
      5.1.1. Przemoc rodzinna i trudności w jej wykrywaniu 96
    5.2. Przemoc w rodzinie i jej związek z zabójstwem 99
      5.2.1. Relacje i ustosunkowania partnerskie sprawcy i ofiary zabójstwa 101
      5.2.2. Stany frustracji jako przyczyny agresji domowej 106
      5.2.3. Konflikty seksualne partnerów jako przyczyny agresji 107
    5.3. Najczęściej stosowane strategie radzenia sobie z przemocą domową 108
      5.3.1. Zachowania ukierunkowane na złagodzenie bezpośredniego zagrożenia 108
      5.3.2. Strategie obronne sprawcy i ofiary ukierunkowane na zmianę sytuacji 109
      5.3.3. Psychologiczne skutki funkcjonowania sprawcy i ofiary 111
    5.4. Wiktymologiczna relacja sprawca – ofiara w przypadku zabójstw 116
      5.4.1. Wyłączność związku 116
      5.4.2. Syndrom wyuczonej bezradności kobiet 117
      5.4.3. Teoria przetrwania (survivor theory) 119
      5.4.4. Teorie przemocy rodzinnej 120
      5.4.5. Teorie wyjaśniające rodzinną przemoc w oparciu o analizę modeli rodzinnych 122
    5.5. Podsumowanie 124
  Rozdział VI. Prawne i psychologiczne kryteria oceny motywów zabójstw 126
    6.1. Pojęcie motywacji, trudności w badaniu procesów motywacyjnych 126
    6.2. Silne emocje a zachowania agresywne 130
    6.3. Podkorowe podłoże emocji nieuświadomionych 132
    6.4. Uczuciowość refleksyjna – wroga bądź przyjazna światu i ludziom 135
    6.5. System kontroli i regulacji emocjonalnej 136
    6.6. Motywy zabójstw 139
  Rozdział VII. Kryminologiczne i psychologiczne badania zabójczyń 143
    7.1. Analiza konkretnych przypadków jako metoda badania 143
    7.2. Nurt kryminologii wiktymologicznej 145
    7.3. Trudne sytuacje 147
    7.4. Ważniejsze opracowania prawnicze, kryminologiczne i psychologiczne dotyczące zabójczyń 150
    7.5. Nieprawidłowa socjalizacja i jej znaczenie w etiologii zabójstwa 153
    7.6. Znaczenie biologicznych uwarunkowań u sprawców zabójstw 156
      7.6.1. Funkcjonowanie poznawcze zabójczyń 157
      7.6.2. Psychologiczne badania osobowości sprawczyń zabójstw 159
    7.7 Próby wyodrębnienia typologii zabójczyń 164
    7.8. Dominujące motywy zabójstw – próba typologii 167
    7.9. Czynniki sytuacyjne jako tło motywacyjne zabójstwa 169
      7.9.1. Typowe zachowanie w relacji sprawca – ofiara, syndrom bitej kobiety 171
      7.9.2. Patologiczny związek jako tło motywacyjne zbrodni 172
    7.10. Zabójstwa dokonane w grupie rodzinnej 178
  Rozdział VIII. Cel i metody badań 181
    8.1. Uzasadnienie potrzeby zajęcia się problematyką 181
    8.2. Cele pracy 184
    8.3. Materiał i metoda 185
  Rozdział IX. Charakterystyka zabójczyń w kontekście uwarunkowań społecznych i rodzinnych 191
    9.1. Wstępna charakterystyka badanych osób 191
    9.2. Środowisko rodzinne, warunki wychowawcze, ujawniane formy nieprzystosowania społecznego i ich związek z agresją i nadużywaniem alkoholu 195
    9.3. Uwarunkowania organiczne 200
    9.4. Charakterystyka osobowości badanych 203
    9.5. Ocena dojrzałości emocjonalnej 207
    9.6. Sytuacyjne uwarunkowania agresywnych czynności i motywy zabójstw 210
    9.7. Przebieg czynności agresywnych podczas zabójstw 212
  Rozdział X. Motywacja a właściwości osobowościowe kobiet w świetle statystycznej analizy skupień 217
    10.1. Analiza skupień – rozkład motywów 217
    10.2. Motywy dominujące i współwystępujące w wydzielonych skupieniach 219
    10.3. Związek motywów z osobowością sprawczyń 224
  Rozdział XI. Związek motywów działania w wydzielonych grupach ze stałymi dyspozycjami osobowościowymi zabójczyń i uwarunkowaniami sytuacyjnymi 226
    11.1. Uwarunkowania środowiskowe i rodzinne 227
    11.2. Związek motywów z osobowością zabójczyń 232
    11.3. Sytuacyjne uwarunkowania motywów zabójstw w wydzielonych grupach kobiet zabójczyń 240
    11.4. Najczęstsze sytuacje i motywy bezpośrednio poprzedzające zabójstwo, zachowanie sprawczyń po czynie 244
  Rozdział XII. Lęk i zagrożenie jako motyw zabójstwa (grupa L) 248
    12.1. Motywy dominujące i współwystępujące w grupie L 248
    12.2. Uwarunkowania środowiskowe i rodzinne w procesie uspołecznienia zabójczyń w grupie L 249
    12.3. Uwarunkowania sytuacyjne zabójstwa w grupie L 251
    12.4. Zróżnicowanie osobowościowe zabójczyń w grupie L 254
    12.5. Wiktymologiczny związek sprawcy i ofiary – strategie adaptacyjno-obronne 256
    12.6. Analiza konkretnych przypadków 258
  Rozdział XIII. Zabójstwo z motywu krzywdy (grupa K) 269
    13.1. Motyw dominujący i współwystępujące w grupie K 269
    13.2. Uwarunkowania rodzinne i środowiskowe w grupie K 270
    13.3. Zróżnicowanie osobowościowe w grupie K 271
    13.4. Uwarunkowania sytuacyjne zabójstwa w grupie K 273
    13.5. Analiza przypadku 274
  Rozdział XIV. Zabójstwo pod wpływem motywu seksualno-erotycznego (grupa S) 277
    14.1. Motyw dominujący i współwystępujące 277
    14.2. Warunki środowiskowe i rodzinne zabójczyń z grupy S 278
    14.3. Wiktymologiczny związek z ofiarą w grupie S 279
    14.4. Zróżnicowanie osobowościowe sprawczyń z grupy S 279
    14.5. Uwarunkowania sytuacyjne w grupie S 281
    14.6. Analiza przypadku 281
    14.7. Podsumowanie 283
  Rozdział XV. Zabójstwo z motywacji ekonomicznej (grupa E) 285
    15.1. Motywy dominujące i współwystępujące w grupie E 285
    15.2. Warunki środowiskowe i rodzinne sprawczyń z grupy E 287
    15.3. Osobowość sprawczyń z grupy E 289
    15.4. Uwarunkowania sytuacyjne zabójstwa w grupie E 289
    15.5. Analiza przypadku 290
  Rozdział XVI. Zabójstwa z motywacji patologicznej (grupa P) 293
    16.1. Motywy dominujące i współwystępujące w grupie P 293
    16.2. Uwarunkowania rodzinne i środowiskowe w grupie P 294
    16.3. Osobowościowe i sytuacyjne uwarunkowania zabójstwa w grupie P 295
    16.4. Analiza przypadku 295
  Rozdział XVII. Podsumowanie i wnioski 298
    17.1. Weryfikacja założeń pracy 298
    17.2. Związek motywów z dyspozycjami osobowości 299
    17.3. Uwarunkowania rodzinne i środowiskowe 304
    17.4. Sytuacje trudne w obrębie relacji partnerskiej 306
    17.5. Wnioski 308
    17.6. Wartość naukowa i praktyczna wyników 312
  Rozdział XVIII. Opinia psychologiczna w sprawach o zabójstwa 313
    18.1. Kompetencje psychologa w opiniowaniu zabójców w świetle prawa 313
    18.2. Afekt jako pojęcie używane na gruncie prawa i psychologii 315
    18.3. Przedmiot opinii psychologicznej 319
    18.4. Motywacyjna rola afektu 323
    18.5. Diagnoza procesów motywacyjnych jako przedmiot badania psychologicznego w opiniowaniu sprawców zabójstw 324
    18.6. Diagnoza poziomu regulacji czynności oraz stopnia samokontroli 325
  Bibliografia 329
  Summary 359
Kiedy kobieta zabija
- 5%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

362

Kategoria

Psychologia ogólna

ISBN-13

978-83-7072-578-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 39,10 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

32,00

30,40

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Bogate studium poświęcone wiktymologicznym relacjom w związku małżeńskim. Zawiera informacje o skrajnych zachowaniach agresywnych kobiet i motywach jakimi się kierują. Praca wzbogacona imponującą bibliografią.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!