Psychologia dysleksji

Psychologia dysleksji

4 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 22,45 zł  


22,45

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca w sposób kompleksowy i rzetelny naukowo prezentuje aktualny stan wiedzy na temat dysleksji rozwojowej. Główną (i kontrowersyjną!) tezą autorki książki jest to, że dysleksja jest nie tylko zaburzeniem uczenia się, ale przede wszystkim zaburzeniem komunikacji. Dotyczy ona znacznej części populacji dzieci i staje się problemem społecznym. Profesor Kupis dokonuje przeglądu najnowszych dokonań naukowych zwłaszcza w dziedzinie wiedzy o patomechanizmach odpowiedzialnych za występowanie tego problemu. Autorka analizuje zagadnienie dysleksji z perspektywy psychologicznej i społecznej. Książkę ilustrują także studia przypadków zaczerpnięte z praktyki zawodowej autorki.


Rok wydania2008
Liczba stron384
KategoriaPsychologia kliniczna i psychoterapia
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15580-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    11
  
  CZĘŚĆ I. Pojęcie dysleksji    21
  
    ROZDZIAŁ 1. Dysleksja na tle trudności w uczeniu się    21
      1.1. Pojęcie specyficznych trudności w uczeniu się    21
        1.1.1. Kryterium rozbieżności    25
        1.1.2. Kryterium homogeniczności    26
        1.1.3. Kryterium wyłączania    26
      1.2. Typy specyficznych trudności w uczeniu się    27
        Blok rozszerzający 1.1. Typy SLD według Rourke    29
      1.3. Dysleksja jako specyficzne trudności w uczeniu się    31
        Blok rozszerzający 1.2. Badania populacji z wyspy Wight    32
      1.4. Dysleksja a dyskalkulia    36
      1.5. Dysleksja a nadpobudliwość (ADHD)    40
      1.6. Podsumowanie    44
  
    ROZDZIAŁ 2. Definicje dysleksji    46
      2.1. Wprowadzenie    46
      2.2. Definicje historyczne i/lub przełomowe    48
      2.3. Definicje dysleksji stosowane w Polsce    52
      2.4. Definicje współczesne - analiza porównawcza    54
        Blok rozszerzający 2.1. Definicje dysleksji z ostatnich 10 lat    59
      2.5. Definicja kryterialna czy opis kliniczny?    64
        Blok roszerzający 2.2. Opis dysleksji rozwojowej w ujęciu Marcina Szczerbińskiego    65
      2.6. Obraz kliniczny dysleksji - objawy    67
  
  CZĘŚĆ II. Mechanizmy i obraz kliniczny dysleksji    71
  
    ROZDZIAŁ 3. Przyczyny dysleksji    71
      3.1. Pierwotne i wtórne przyczyny dysleksji rozwojowej    71
      3.2. Najważniejsze teorie etiologiczne    73
        3.2.1. Poglądy historyczne    73
        3.2.2. Teoria genetyczna    74
          Blok rozszerzający 3.1. Colorado Family Reading Study    79
        3.2.3. Teorie neuroanatomiczne i neurofunkcjonalne    79
          3.2.3.1. Badania anatomiczne szkoły bostońskiej i ich kontynuacja    80
          3.2.3.2. Badania neurofunkcjonalne w dysleksji    84
        3.2.4. Koncepcja deficytu wielkokomórkowego    89
          3.2.4.1. System wielkokomórkowy a czytanie i pisanie    91
          3.2.4.2. System wielkokomórkowy    93
          3.2.4.5. Podsumowanie    93
        3.2.5. Teoria deficytu móżdżkowego    95
        3.2.6. Teoria hormonalna    97
        3.2.7. Podsumowanie    99
      3.3. Najważniejsze patomechanizmy dysleksji    100
        3.3.1. Dysleksja jako skutek deficytów percepcyjno-motorycznych (teoria Spionek)    100
        3.3.2. Dysleksja jako skutek deficytów integracji percepcyjno-motorycznej (koncepcja Bogdanowicz)    104
        3.3.3.Teoria deficytu werbalnego    106
        3.3.4. Teoria deficytu fonologicznego    109
          3.3.4.1. Badania przekrojowe a dyficyt fonologiczny w dysleksji    111
          3.3.4.2. Rozwojowe badania longitudinalne a deficyt fonologiczny w dysleksji    112
          3.3.4.3. Badania eksperymentalne skuteczność metod terapeutycznych a deficyt fonologiczny w dysleksji    112
          3.3.4.4. Koncepcja deficytu reprezentacji fonologicznych Snowling    113
          3.3.4.5. Podsumowanie    117
        3.3.5. Teoria podwójnego deficytu    121
        3.3.6. Teoria deficytu przetwarzania czasowego    126
      3.4. Podsumowanie    129
  
    ROZDZIAŁ 4. Oblicza dysleksji rozwojowej    130
      4.1. Różnice indywidualne w obrazie dysleksji    131
      4.2. Najważniejsze typologie dysleksji    132
        4.2.1. Dysleksja słuchowa i wzrokowa-klasyczna typologia Johnsona i Myklebusta    133
        4.2.2. Dysleksja dysfonetyczna i dysejedetyczna Boder    135
        4.2.3. Dysleksja typu P i typu L. Bakkera    136
        4.2.4. Kliniczna typologia dysleksji Mattisa i współpracowników    136
        4.2.5. Dysleksja fonologiczna i powierzchniowa Castlesa i Colthearta oraz jej współczesne ujęcie    137
      4.3. Dysleksja a płeć    142
        4.3.1. Częstość występowania dysleksji a płec    143
        4.3.2. Podłoże neurobiologiczne różnic między płciami    144
        4.3.3. Mechanizmy poznawcze i objawy dysleksji a płeć - badania własne    145
        4.3.4. Płeć a radzenie sobie ze stresem dysleksji    150
        4.3.5. Podsumowanie    150
      4.4. Dysleksja a apecyfika języka i systemu ortograficznego    151
      4.5. Dysleksja a zdolności specjane    153
        Blok rozszerzający 4.1. Dysleksja a geniusz    153
      4.6. Podsumowanie    158
  
  CZĘŚĆ III. Dysleksja w kontekście społecznym    161
  
    ROZDZIAŁ 5. Związek dysleksji z funkcjonowaniem społeczno-emocjonalnym    161
      5.1. Wprowadzenie    161
      5.2. Dysleksja jako stres    163
        5.2.1. Radzenie sobie ze stresem przez koncentrację na zadaniu    164
        5.2.2. Radzenie sobie ze stresem przez koncentrację na emocjach    165
        5.2.3. Radzenie sobie ze stresem skoncentrowanie na unikaniu    165
      5.3. Rozwój osobowości a dysleksja    167
        5.3.1. Samoocena i obraz siebie    167
        5.3.2. Cechy osobowości osób z dysleksją    169
        5.3.3. Poczucie kontroli    170
      5.4. Dysleksja a kompetencje społeczne i przystosowanie    172
      5.5. Dysleksja a zaburzenia rozwoju emocjonalnego    175
      5.6. Podsumowanie    177
        Blok rozszerzający 5.1. Przykłady wadliwych postaw na podstawie wypowiedzi młodzieży na forach internetowych    180
  
    ROZDZIAŁ 6. Dysleksja w percepcji społecznej    181
      6.1. Wiedza o dysleksji w róznych środowiskach    181
      6.2. Postawy wobec dysleksji    191
        Blok Rozserzający 6.1. Skala postaw wobec dysleksji G. Krasowicz-Kupis    192
      6.3. Podsumowanie    201
  
    ROZDZIAŁ 7. Nowe technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT) a dysleksja    203
      7.1. Dysleksja w Internecie    203
        7.1.1. Dysleksja a użytkownicy Internetu    204
        7.1.2. Zawartość stron internetowych poświęconych dysleksji    205
        7.1.3. Wymiana informacji w Internecie    207
        7.1.4. Strony internetowe Polskiego Towarzystwa Dysleksji    208
        7.1.5. Podsumowanie    209
      7.2. Nowe technologie informatyczne i komunikacyjne (ICT) a dysleksja    209
        7.2.1. ICT a dysleksja w praktyce    210
        7.2.2. Najważniejsze psychologiczne konsekwencje wykorzystanie ICT przez osoby z dysleksją    211
        7.2.3. ICT a czytanie i pisanie    212
        7.2.4. ICT a uczenie się    214
        7.2.5. ICT a terapia dysleksji    215
        7.2.6. Programy edykacyjne w polskiej praktyce terapeutycznej    216
        7.2.7. Najważniejsze zasady doboru i wykorzystania ICT w dysleksji rozwojowej    217
        7.2.8. Podsumowanie    218
  
  CZĘŚĆ IV. Problemy metodologiczne badań nad dysleksją    221
  
    ROZDZIAŁ 8. Metodologia badań naukowych nad zjawiskiem dysleksji    221
      8.1. Wprowadzenie    221
      8.2. Interdyscyplinarny charakter badań nad dysleksją    222
        8.2.1. Badania z zakresu genetyki i neuronauk    222
          8.2.1.1. Techniki neuroobrazowania    224
        8.2.2. Badania z zakresu psycholingwistyki - język i kompetencje komunikacyjne    225
        8.2.3. Badania z zakresu psychologii rozwoju    226
        8.2.4. Badania z zakresu psychologii klinicznej    227
        8.2.5. Badania z zakresu psychologii poznawczej    227
        8.2.6. Badania z zakresu psychologii osobowości i psychologii społecznej    228
        8.2.7. Podsumowanie    228
      8.3. Stosowane procedury badawcze    228
        8.3.1. Studia przypadków    230
          Blok rozszerzający 8.1. Przykładowe analizy indywidualnych przypadków w opisie podtypów dysleksji    232
        8.3.2. Badania porównawcze międzygrupowe    233
        8.3.3. Badania podłużne    237
          Blok roszerzający 8.2. Przykład organizacji badań podłużnych nad uwarunkaniami osiągnięć w czytaniu    238
      8.4. Kontrwersje związane z badaniami nad dysleksją    238
        8.4.1. Psychometryczny czy kliniczny charakter diagnozy    238
        8.4.2. Problemy z trafnością doboru grup porównawczych    239
        8.4.3. Rzetelność i trafność diagnozy    242
          Blok rozszerzający 8.3. Analiza krytyczna metodolgicznego aspektu badań Spionek (1790)    243
        8.4.4. Częstość występowania dysleksji    244
          8.4.4.1. Umiejętność czytania w grupie II-klasistów - rozważania nad częstością występowania dysleksji w Polsce (badania własne)    246
      8.5. Podsumowanie    248
        Blok rozszerzający 8.4. Problemy z weryfikacją badań naukowych na przykładzie teorii deficytu wielkokomórkowego    250
  
    ROZDZIAŁ 9. Metodologia indywidualnej diagnozy dysleksji    251
      9.1. Główne problemy związane z diagnozą dysleksji rozwojowej    251
        9.1.1. Przedmiot diagnozy - definicje dysleksji    251
        9.1.2. Wybór kryteriów diagnostycznych    254
          9.1.2.1. Kryterium kliniczne - ocena czytania i pisania    254
          9.1.2.2. Kryterium psychometryczne    255
        9.1.3. Znaczenie badania inteligencji    257
          9.1.3.1. Diagnostyczność skal Wechslera w diagnozie dysleksji rozwojowej - badania własne    259
      9.2. Podstawowe elementy i cele postępowania diagnostycznego    262
        Blok rozszerzający 9.1. Elementy diagnozy dysleksji rozwojowej    263
      9.3. Główne kierunki zaleceń postdiagnostycznych    265
  
  CZĘŚĆ V. Dysleksja rozwojowa jako zaburzenie komunikacji    269
  
    ROZDZIAŁ 10. Językowo-poznawcze korelaty dysleksji    269
      10.1. O języku i mowie w definicjach    269
      10.2. Pojęcie deficytu przetwarzania fonologicznego j jego zakres    271
        10.2.1. Percepcja mowy    274
        10.2.2. Problemy leksykalne osób z dysleksją    275
        10.2.3. Pamięć werbalna u osób z dysleksją    275
        10.2.4. Trudności w nazywaniu    278
        10.2.5. Powtarzanie słów    281
      10.3. Pojęcie świadomości językowej i jego zakresu    282
        10.3.1. Przejawy rozwoju metajęzykowego    283
      10.4. Świadomość językowa a czytanie, pisanie i dysleksja    285
      10.5. Podsumowanie    287
  
    ROZDZIAŁ 11. Dysleksja a komunikacja językowa    289
      11.1. Komunikacja za pomocą mowy i za pomocą pisma    289
      11.2. Komunikacja za pomocą pisma    290
      11.3. Ryzyko dysleksji a rozwój mowy    291
        Blok rozserzający 11.1. Najważniejsze symptomy ryzyka dysleksji w rozwoju mowy    293
      11.4. Gotowość do czytania i pisania    294
      11.5. Model prognostyczny dla czytania i świadomości fonologicznej u dzieci polskich - badania własne    297
      11.6. Objawy dysleksji jako zaburzenia komunikacji językowej    299
        Blok rozszerzający 11.2. Przejawy deficytów językowych w dysleksji    301
      11.7. Właściwości komunikowania się osób z dysleksją    302
        Blok rozszerzający 11.3. Teksty pisane przez uczniów szkoły średniej z dysleksją rozwojową    303
        11.7.1. Składnia osób z dysleksją    307
        Blok rozszerzający 11.4. Bajki opowiadane przez dzieci dyslektyczne    308
        11.7.2. Struktura semantyczna opowiadań w dysleksji    309
      11.8. Podsumowanie    314
  
  Zakończenie - dysleksja jako zaburzenie komunikacji językowej    315
  Bibliografia    318
  Wykaz skrótów    346
  Indeks rzeczowy    349
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia