X

  Wstęp (Helena Sęk) 13
  Rozdział 1. Zakres zastosowań psychologii klinicznej. Obszary tradycyjne i współczesne (Helena Sęk) 17
    1.1. Zmiany w zakresie zastosowań psychologii klinicznej 18
      1.1.1. Społeczno-cywilizacyjne czynniki przemian zakresu psychologii klinicznej 18
      1.1.2. Wewnętrzne czynniki przemian w psychologii i psychologii klinicznej 19
    1.2. Utrwalanie się tradycyjnych dziedzin a rozwój nowych subdyscyplin w psychologii klinicznej 20
      1.2.1. Powody utrwalania się dziedzin tradycyjnych 20
      1.2.2. Powstawanie nowych subdyscyplin a rozwój psychologii klinicznej 21
    1.3. Podsumowanie 23
  Rozdział 2. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży - wybrane zagadnienia (Irena Obuchowska) 25
    2.1. Ujęcia teoretyczne 26
    2.2. Rozumienie dziecka jako osoby 29
    2.3. Uwarunkowania problemów klinicznych 32
    2.4. Wybrane problemy kliniczne z uwzględnieniem okresów rozwoju 34
      2.4.1. Okres wczesnego dzieciństwa (okres niemowlęcy i poniemowlęcy) 35
      2.4.2. Okres średniego dzieciństwa (wiek przedszkolny) 37
      2.4.3. Okres późnego dzieciństwa (wiek szkolny) 38
      2.4.4. Okres adolescencji (wiek młodzieńczy) 40
    2.5. Kierunki i rodzaje pomocy psychologicznej 42
    2.6. Zmiany w rozumieniu problemów klinicznych dzieci i młodzieży 44
    2.7. Podsumowanie 45
  Rozdział 3. Psychologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych (Lidia Cierpiałkowska) 47
    3.1. Psychopatologia zaburzeń osobowości i zaburzeń lękowych 48
      3.1.1. Zaburzenia osobowości 48
      3.1.2. Zaburzenia lękowe 52
      3.1.3. Epidemiologia 54
    3.2. Perspektywa psychologiczna - odrębnośc objawów, wspólnota patomechanizmów 55
    3.3. Psychoanaliza a zaburzenia osobowości 56
      3.3.1. Psychoanaliza charakteru 57
      3.3.2. Dwa modele patomechanizmu zaburzeń osobowości 58
    3.4. Poznawcze koncepcje zaburzeń osobowości i zaburzeń na tle lękowym 64
      3.4.1. Poznawczo-interpersonalny cykl zachowania a psychopatologia 64
    3.5. Zaburzenia osobowości w teorii społecznego uczenia się 69
      3.5.1. Ewolucyjno-biospołeczna koncepcja zaburzeń osobowości 69
      3.5.2. Zaburzenia osobowości typu borderline 70
    3.6. Podsumowanie 73
  Rozdział 4. Psychologia schizofrenii (Krystyna Drat-Ruszczak) 75
    4.1. Schizofrenia. Obraz kliniczny 76
      4.1.1. Objawy i ich klasyfikacje 76
      4.1.2. Perspektywa „pierwszej osoby”: choroba w relacjach pacjentów 77
    4.2. Psychologiczne mechanizmy schizofrenii 82
      4.2.1. Procesy poznawcze: specyfika oddolnego i odgórnego przetwarzania informacji 82
      4.2.2. Dynamika emocji 85
      4.2.3. Indywiduacja i tożsamość 89
      4.2.4. Relacja poznanie-afekt-indywiduacja 95
    4.3. Niektóre aspekty terapii i rehabilitacji chorych 96
    4.4. Podsumowanie 98
  Rozdział 5. Psychologia zaburzeń afektywnych (Helena Sęk) 100
    5.1. Dane opisowe dotyczące zaburzeń nastroju 101
      5.1.1. Zaburzenia afektywne w świetle psychopatologii opisowej 101
      5.1.2. Zaburzenia afektywne w świetle klasyfikacji zaburzeń 104
    5.2. Koncepcje wyjaśniajace mechanizm i patogenezę zaburzeń afektywnych 107
      5.2.1. Biologiczne modele zaburzeń afektywnych 108
      5.2.2. Psychoanalityczne koncepcje zaburzeń nastroju 108
      5.2.3. Poznawczo-behawioralne podejście do zaburzeń nastroju 110
      5.2.4. Stresowe wydarzenia a depresja - modele podatność-stres 112
      5.2.5. Podejście interpersonalne do zaburzeń depresyjnych 113
    5.3. Wybrane zagadnienia terapii zaburzeń afektywnych metodami psychologicznymi 114
      5.3.1. Leczenie depresji zorientowane psychoanalitycznie 114
      5.3.2. Poznawczo-behawioralna terapia depresji 115
      5.3.3. Podejście interpersonalne w terapii depresji 117
      5.4. Podsumowanie 118
  Rozdział 6. Psychologiczne następstwa stresu traumatycznego (Maja Lis-Turlejska) 120
    6.1. Zaburzenie po stresie traumatycznym 121
    6.2. Historia odkrywania psychologicznych następstw skrajnego stresu 122
    6.3. Kryteria diagnostyczne PTSD 124
      6.3.1. Zdarzenie traumatyczne - zmiany sposobu definiowania 125
    6.4. Diagnozowanie PTSD 126
      6.4.1. Pomiar ekspozycji na zdarzenia traumatyczne 127
      6.4.2. Pomiar PTSD w badaniach epidemiologicznych 127
    6.5. Rozpowszechnienie traumatycznych zdarzeń i zaburzenia po stresie traumatycznym 128
      6.5.1. Rozpowszechnienie traumatycznych zdarzeń w populacji ogólnej 128
      6.5.2. Rozpowszechnienie PTSD 130
    6.6. Czynniki ryzyka PTSD 131
      6.6.1. Warunkowe ryzyko PTSD 131
    6.7. Terapia potraumatyczna 132
    6.8. Podsumowanie 133
  Rozdział 7. Psychologia niepełnosprawności umysłowej (Stanisław Kowalik) 135
    7.1. Krótka historia rozwoju poglądów na niepełnosprawność umysłową 136
      7.1.1. Oligofrenia 136
      7.1.2. Niedorozwój umysłowy i upośledzenie umysłowe 137
      7.1.3. Niepełnosprawność umysłowa 140
    7.2. Trzy nurty współczesnych badań nad niepełnosprawnością umysłową 142
      7.2.1. Psychobiologiczne ujęcie niepełnosprawności umysłowej 142
      7.2.2. Psychorozwojowe ujęcie niepełnosprawności umysłowej 147
      7.2.3. Psychospołeczne ujęcie niepełnosprawności umysłowej 152
    7.3. Podsumowanie 155
  Rozdział 8. Psychologia uzależnień (Lidia Cierpiałkowska) 157
    8.1. Nadużywanie i uzależnienie od substancji psychoaktywnych 158
      8.1.1. Rodzaje substancji psychoaktywnych i ich rozpowszechnienie 158
      8.1.2. Obraz kliniczny nadużywania i uzależnienia od środków psychoaktywnych 158
      8.1.3. Neurobiologiczne działanie substancji psychoaktywnych 164
    8.2. Koncepcje i modele uzależnienia 165
      8.2.1. Genetyczno-behawioralne modele uzależnienia 166
      8.2.2. Psychologiczne koncepcje i modele uzależnienia 170
      8.2.3. Społeczne czynniki ryzyka narkomanii 175
    8.3. Programy leczenia uzależnienia 176
      8.3.1. Modele i programy leczenia alkoholików 177
      8.3.2. Modele leczenia narkomanów 179
    8.4. Podsumowanie 181
  Rozdział 9. Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna (Anna Herzyk) 183
    9.1. Kształtowanie się przedmiotu badań w neuropsychologii klinicznej 184
      9.1.1. Ujęcia statyczne, neuroanatomiczne, skoncentrowane na pytanie „gdzie” 185
      9.1.2. W kierunku wyjaśnień dynamicznych - ujęcia strukturalno-funkcjonalne 186
      9.1.3. Współczesne modele wyjaśniające 187
      9.1.4. Mechanizmy adaptacyjne i dezadaptacyjne w uszkodzeniach i dysfunkcjach mózgu 188
    9.2. Charakterystyka wybranych zaburzeń neuropsychologicznych 190
      9.2.1. Objawy globalnej reakcji mózgu na działanie czynników patogennych 192
      9.2.2. Specyficzne zespoły zaburzeń neuropsychologicznych i ich mózgowe podłoże 192
      9.2.3. Neuropsychologiczna analiza demencji (otępienia) 193
      9.2.4. Neuronalne podłoże zaburzeń osobowości i emocji 194
      9.2.5. Dysocjacja wiedzy jawnej i ukrytej w zaburzeniach neuropsychologicznych 196
    9.3. Obszary zastosowań neuropsychologii klinicznej 198
      9.3.1. Cele i przebieg diagnozy neuropsychologicznej 198
      9.3.2. Terapia neuropsychologiczna - założenia, cele, przebieg 199
    9.4. Podsumowanie 200
  Rozdział 10. Psychologia zaburzeń seksualnych (Maria Beisert) 202
    10.1. Klasyfikacja zaburzeń seksualnych 203
    10.2. Zaburzenia tożsamości płciowej 203
      10.2.1. Geneza zaburzeń tożsamości 203
      10.2.2. Niektóre rodzaje zaburzeń tożsamości 204
      10.2.3. Interwencja 205
    10.3. Kształtowanie się orientacji seksualnej 205
      10.3.1. Definicja orientacji homoseksualnej 205
      10.3.2. Geneza orientacji seksualnej 206
      10.3.3. Społeczne konsekwencje orientacji homoseksualnej 210
      10.3.4. Interwencja wobec osób zorientowanych homoseksualnie 211
    10.4. Zaburzenia preferencji seksualnych 212
      10.4.1.Pojęcie i charakterystyka preferencji seksualnych 212
      10.4.2. Klasyfikacje i kryteria diagnostyczne parafilii 214
      10.4.3. Interwencja 216
    10.5. Realizacja roli płciowej 217
    10.6. Dysfunkcje seksualne 217
      10.6.1. Pojęcie dysfunkcji seksualnej 217
      10.6.2. Przyczyny dysfunkcji seksualnych 218
      10.6.3. Typy dysfunkcji seksualnych 218
      10.6.4. Terapia dysfunkcji seksualnych 219
    10.7. Podsumowanie 219
  Rozdział 11. Kliniczna psychologia zdrowia (Irena Heszen) 222
    11.1. Choroba w paradygmacie stresu psychologicznego 223
      11.1.1. Współczesne ujęcia stresu psychologicznego 223
      11.1.2. Wielowymiarowa analiza zjawiska stresu a podejście do problemów zdrowotnych we współczesnej psychologii zdrowia 225
      11.1.3. Dwustronne zależności pomiędzy stresem a chorobą: stres jako przyczyna i jako następstwo problemów zdrowotnych 225
      11.1.4. Radzenie sobie jako specyficzna forma aktywności w obliczu stresu i jej znaczenie dla następstw stresu 225
    11.2. Psychologiczne uwarunkowania choroby ze szczególnym uwzględnieniem stresu 227
      11.2.1. Rodzaje stresorów - podział ze względu na siłę i zakres oddziaływania 227
      11.2.2. Skutki zdrowotne utrapień życiowych 228
      11.2.3. Wydarzenia życiowe a choroby 228
      11.2.4. Polietiologiczny model chorób somatycznych 228
    11.3. Psychologiczne następstwa choroby jako źródła stresu 230
      11.3.1. Charakterystyka psychologiczna zmian w sytuacji człowieka w następstwie choroby 230
      11.3.2. Emocjonalne ustosunkowanie się do choroby i związanej z nią sytuacji 231
      11.3.3. Poznawcze ustosunkowanie się do choroby - obraz własnej choroby i jego komponenty 232
    11.4. Zachowanie wobec własnej choroby i jego organizacja 232
      11.4.1. Specyficzne dla sytuacji choroby formy radzenia sobie z emocjami 233
      11.4.2. Choroba jako zadanie i zachowania chorego ukierunkowane 234
      11.4.3. Zależności między dwoma nurtami radzenia sobie z chorobą 235
    11.5. Psychologiczna problematyka relacji lekarz-pacjent 235
      11.5.1. Relacja lekarz-pacjent jako zagadnienie interdyscyplinarne. Znaczenie aspektów wychowawczych 236
      11.5.2. Podejmowanie decyzji o udaniu się do lekarza i lęk przed wizytš 237
      11.5.3. Komunikacja między lekarzem a pacjentem 238
      11.5.4. Wykonywanie zaleceń lekarskich przez pacjentów 239
    11.6. Człowiek w systemie opieki zdrowotnej 240
      11.6.1. Człowiek chory w przychodni 241
      11.6.2. Człowiek chory w szpitalu 242
    11.7. Podsumowanie 242
  Rozdział 12. Interwencja kryzysowa (Dorota Kubacka-Jasiecka) 244
    12.1. Kryzys emocjonalny 245
      12.1.1. Kryzys a wydarzenia krytyczne 247
      12.1.2. Klasyczne modele i charakterystyki kryzysu 247
      12.1.3. Kryzys emocjonalny jako szansa rozwoju 248
      12.1.4. Stres a kryzys 250
      12.1.5. Kryzysy w stresie chronicznym 250
      12.1.6. Kryzys w paradygmacie psychosocjokulturowym 251
    12.2. Rodowód interwencji w kryzysie 252
    12.3. Założenia i zróżnicowany kontekst interwencji kryzysowej 255
      12.3.1. Założenia interwencji kryzysowej 255
      12.3.2. Interwencja kryzysowa - kontekst i znaczenie terminu 255
    12.4. Indywidualna pomoc w kryzysie 258
      12.4.1. Cele i zadania interwencji kryzysowej 258
      12.4.2. Zasady interwencji kryzysowej 259
      12.4.3. Przebieg interwencji kryzysowej 263
      12.4.4. Strategie i techniki oddziaływania w interwencji kryzysowej 268
    12.5. Trudności i dylematy interwencji kryzysowej 270
    12.6. Podsumowanie 271
  Rozdział 13. Osoby niepełnosprawne i psychologiczne aspekty ich rehabilitacji (Stanisław Kowalik) 273
    13.1. Niepełnosprawność jako zjawisko wieloaspektowe 274
    13.2. Niepełnosprawność w świetle teorii i badań psychologicznych 276
      13.2.1. Relacja „uszkodzenie organizmu - niepełnosprawność” 277
      13.2.2. Relacja: „niepełnosprawność - upośledzenie społeczne” 278
      13.2.3. Sytuacja psychologiczna osoby niepełnosprawnej 281
    13.3. Psychologiczne aspekty procesu rehabilitacji 283
    13.4. Podsumowanie 286
  Rozdział 14. Psychologia sądowa - wybrane zagadnienia (Wojciech Poznaniak) 287
    14.1. Prawa i obowiązki biegłego psychologa w świetle Kodeksu postępowania karnego 288
    14.2. Rola psychologa w sprawach cywilnych 291
    14.3. Rola psychologa w sprawach rodzinnych i opiekuńczych 292
      14.3.1. Sądowo-psychologiczne ocenianie małżeństwa i sytuacji dziecka po ewentualnym orzeczeniu rozwodu 293
      14.3.2. Stosunki między rodzicami a dziećmi władza rodzicielska i obowiązek wzajemnego wspierania się rodziców i dzieci 294
      14.3.3. Dobro dziecka 297
    14.4. Psycholog jako biegły sądowy w sprawach karnych 299
      14.4.1. Problem poczytalności sprawcy przestępstwa 299
      14.4.2. Przestępstwo zabójstwa popełnione w stanie silnego wzburzenia 299
      14.4.3. Ocena pobudek działania sprawcy przestępstwa i jego warunków osobistych 300
      14.4.4. Ocena wiarygodności zeznań - postrzeganie, zapamiętywanie i odtwarzanie inkryminowanych zdarzeń 301
    14.5. Nowe zadania dla psychologa sądowego 303
      14.5.1. Psycholog jako mediator sądowy 303
      14.5.2. Prewencja psychologiczna (na przykładzie gwałtu seksualnego) 307
      14.5.3. Przeciwwskazania psychologiczne do ubiegania się o prawo do posiadania broni palnej 309
      14.5.4. Przeciwwskazania psychologiczne do świadczenia usług detektywistycznych 310
    14.6. Podsumowanie 311
  Bibliografia 313
  Indeks osób 343
  Indeks rzeczowy 352
  O Autorach 360
Psychologia kliniczna, t. 2

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

364

Kategoria

Psychologia kliniczna i psychoterapia

ISBN-13

978-83-01-14489-0

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Helena Sęk
5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Nowoczesny, polski podręcznik do psychologii klinicznej!

Drugi tom
podręcznika omawia obszary zastosowań psychologii klinicznej oraz jej subdyscypliny. Przedstawia wybrane zagadnienia psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychologii nerwic i zaburzeń osobowości. Prezentuje obraz kliniczny schizofrenii oraz sposoby jej leczenia, a także zaburzeń afektywnych i depresyjnych, tak często spotykanych w naszych czasach przemian. Nie pominięto też wybranych zagadnień psychologii sądowo-penitencjarnej.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów psychologii i pedagogiki.

2 października 2006 roku Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał nagrodę zespołową autorom tego podręcznika.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!