Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich

-35%

Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich

4 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

22,62  34,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 34,80 zł (-35%)

Najniższa cena z 30 dni: 22,27 zł  


22,62

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

          Problematyka niedostosowania społecznego i przestępczości budzi ciągłe zainteresowanie naukowców, praktyków oraz społeczeństwa w związku z nasilającą się fala tej przestępczości i brakiem skutecznych metod zapobiegania jej. Książka wychodzi naprzeciw tym zainteresowaniom, prezentując uwarunkowania zarówno zachowań prospołecznych, jak i antyspołecznych nieletnich na tle ich rówieśników ze szkół średnich i wolontariuszy.


          Dotychczasowe badania nad zachowaniami pro i antyspołecznymi prowadzone były dwutorowo i niezależnie od siebie, na różnych grupach badanych. Stanowiło to nadmierne uproszczenie tej problematyki, wskazując, że jedni zachowują się dobrze, a inni-źle. W rzeczywistości naszych zachowań nie można tak prosto klasyfikować. Uspołecznienie stanowi bowiem kontinuum, na krańcach którego znajdują się jednostki prospołeczne i antyspołeczne, a pomiędzy nimi osoby zachowujące się zarówno prospołecznie, jak i antyspołecznie. Takie właśnie ujęcie, ujawniające zarówno deficyty, jak i zasoby badanych adolescentów proponuję w książce. Umożliwia ono nie tylko dokładną diagnozę zjawiska przestępczości nieletnich, ale także formułowanie działań profilaktycznych i resocjalizacyjnych, które powinny opierać się na wiedzy o pozytywnych cechach i zachowaniach badanych.


          Część teoretyczna pracy przybliża prawne rozumienie pojęcia nieletni, zawiera także istoty zachowań prospołecznych i antyspołecznych oraz przegląd podstawowych teorii i badań poświęconych motywacji zachowań prospołecznych i antyspołecznych adolescentów.


          Część empiryczna zawiera charakterystykę motywacji zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich na tle uczniów ze szkół średnich i wolontariuszy ze względu na podstawowe cechy procesu motywacyjnego – kierunek i natężenie motywacji, a także analizę osobowościowych, środowiskowych i sytuacyjnych czynników motywacyjnych.


Analiza prowadzona jest dwutorowo:


1) poprzez porównanie badanych grup (nieletni, uczniowie szkół średnich, wolontariusze) z uwzględnieniem płci badanych;


2) na drodze porównania grup wyodrębnionych ze względu na częstotliwość zachowań prospołecznych i antyspołecznych (antyspołeczni, prospołeczni, impulsywni, konformiści).


Rok wydania2010
Liczba stron216
KategoriaPedagogika społeczna
WydawcaOficyna Wydawnicza IMPULS
ISBN-13978-83-7587-341-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Rozdział I. Nieletni w świetle przepisów prawnych i badań kryminologicznych    13
    1. Pojęcie nieletniego. Podstawowe zasady postępowania w sprawach nieletnich    13
    2. Statystyka czynów karalnych popełnianych przez dzieci i młodzież    15
    3. Etiologia przestępczości nieletnich w teoriach i badaniach kryminologicznych    21
      3.1. Teorie przyczyn przestępczości    21
      3.2. Badania kryminologiczne nieletnich    25
  Rozdział II. Charakterystyka psychologiczna motywacji    37
    1. Pojęcie i rodzaje motywacji    37
    2. Cechy procesu motywacyjnego    39
    3. Osobowość jako system regulacji i integracji zachowania w koncepcji J. Reykowskiego    42
    4. Motywacja czynów przestępczych w ujęciu J. K. Gierowskiego    43
  Rozdział III. Zachowania antyspołeczne w ujęciu psychologicznym, pedagogicznym i prawnym    47
    1. Zachowania antyspołeczne jako element niedostosowania społecznego, zaburzeń zachowania i procesu demoralizacji    47
    2. Charakterystyka agresji i agresywności    53
      2.1. Pojęcie i rodzaje agresji    53
      2.2. Rozwój zachowań agresywnych    54
    3. Motywacja zachowań antyspołecznych u młodzieży w okresie dojrzewania    55
    4. Inhibitory i facylitatory zachowań antyspołecznych a ich ciągłość i trwałość    60
  Rozdział IV. Zachowania prospołeczne – indywidualny i społeczny kontekst pomagania innym    63
    1. Pojęcie i rodzaje zachowań prospołecznych    63
    2. Geneza zachowań prospołecznych w świetle teorii i badań    65
    3. Motywacja zachowań prospołecznych dzieci i młodzieży    68
  Rozdział V. Metodologia badań własnych    71
    1. Charakterystyka modelu badawczego    71
    2. Teren badań, grupy badawcze    78
    3. Metody badawcze    81
    4. Przebieg badań    88
    5. Kierunki analizy wyników empirycznych    88
  Rozdział VI. Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych młodzieży – cechy procesu motywacyjnego    91
    1. Kierunek i natężenie motywacji czynów karalnych i zachowań świadczących o demoralizacji u nieletnich – analiza porównawcza nieletnich dziewcząt i chłopców    91
    2. Motywacja zachowań antyspołecznych młodzieży – porównanie wolontariuszy, uczniów szkół średnich i nieletnich    98
    3. Motywacja zachowań prospołecznych w trzech badanych grupach młodzieży    120
    4. Charakterystyka młodzieży ze względu na natężenie zachowań prospołecznych i antyspołecznych    133
  Rozdział VII. Osobowościowe tło motywacyjne zachowań prospołecznych i antyspołecznych    135
    1. Prospołeczne i antyspołeczne style ustosunkowań interpersonalnych adolescentów    135
    2. Poziom empatii oraz inteligencja emocjonalna jako predykatory zachowań prospołecznych badanych    139
    3. Rola poczucia umiejscowienia kontroli w genezie zachowań prospołecznych i antyspołecznych młodzieży    142
    4. Wpływ agresywności na częstotliwość zachowań antyspołecznych    145
  Rozdział VIII. Środowiskowe tło motywacyjne – znaczenie społecznego uczenia się, dynamiki grupowej i więzi emocjonalnych w genezie zachowań prospołecznych i antyspołecznych    151
    1. Wpływ modelowania na uruchamianie zachowań społecznie pożądanych i niepożądanych w badanych grupach    151
    2. Rola nagród i kar – metody wychowawcze stosowane przez rodziców    155
    3. Zachowania prospołeczne i antyspołeczne przejawiane w grupie rówieśniczej    158
    4. Weryfikacja teorii wymiany społecznej    159
    5. Znaczenie doboru krewniaczego w genezie zachowań prospołecznych i antyspołecznych    161
    6. Wpływ norm społecznych na zachowania badanych    163
    7. Altruizm w etiologii zachowań prospołecznych    166
  Rozdział IX. Sytuacyjne tło motywacyjne zachowań prospołecznych i antyspołecznych    169
    1. Sytuacje trudne jako czynnik wzmacniający gotowość do zachowań antyspołecznych adolescentów    169
    2. Rola facylitatorów społecznych w uruchamianiu zachowań prospołecznych badanej młodzieży    174
  Rozdział X. Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich – podsumowanie wyników, kierunki dalszych badań    181
    1. Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych a częstotliwość tych zachowań – weryfikacja założeń badawczych    181
    2. Empiryczne modele zachowań prospołecznych i antyspołeczny
RozwińZwiń