Społeczna psychologia środowiskowa

-38%

Społeczna psychologia środowiskowa

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

28,52  46,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 46,00 zł (-38%)

Najniższa cena z 30 dni: 28,52 zł  


28,52

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka koncentruje się na związku między jednostką a jej środowiskiem fizyczno-przestrzennym oraz społeczno-kulturowym. Wprowadza w problemy pojawiające się na styku oczekiwań ludzi wobec środowiska i ofert, jakie dla ich spełnienia tworzy społeczno-kulturowy kontekst życia. Ujmuje człowieka nie tylko jako podmiot reagujący na bodźce środowiska, lecz także aktywnego sprawcę zmian zachodzących w nim samym, w jego otoczeniu fizycznym, w relacjach z innymi ludźmi. Przedstawia węzłowe problemy psychologii środowiskowej z perspektywy społeczno-kulturowej na tle rozwoju teorii i badań psychologicznych. Pokazuje więzi psychologii z innymi dziedzinami wiedzy zaangażowanymi w organizację, zmianę i projektowanie fizycznego środowiska człowieka – z architekturą, geografią, socjologią, etologią, ekologią. Przedstawia oczekiwania formułowane pod adresem psychologii środowiskowej oraz jej główne teorie, kierunki badań i zastosowania m.in. w rozwiązywaniu problemów społecznych. Książka przeznaczona jest głównie dla psychologów, ale także architektów, socjologów i przedstawicieli innych nauk humanistycznych.


Rok wydania2002
Liczba stron418
KategoriaPsychologia społeczna
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7369-005-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    19
  CZĘŚĆ I TEORETYCZNE ORIENTACJE PSYCHOLOGII ŚRODOWISKOWEJ    25
    Rozdział 1. Źródła i rozwój społecznej psychologii środowiskowej    25
      1.1. Definicja psychologii środowiskowej    25
        1.1.1. Pojęcie psychologii środowiskowej    25
        1.1.2. Problem poziomu analizy zjawisk w psychologii środowiskowej    25
      1.2. Rozwój psychologii środowiskowej    28
        1.2.1. Podstawowe stadia rozwoju psychologii środowiskowej na świecie    29
        1.2.2. Rozwój psychologii środowiskowej w Polsce    31
      1.3. Zewnetrzne uwarunkowania rozwoju psychologii środowiskowej    35
        1.3.1. Psychologia środowiskowa a architektura    35
          Architektura a psychologia środowiskowa w Europie    37
          Architektura a psychologia środowiskowa w USA    39
        1.3.2. Psychologia środowiskowa a geografia behawioralna    46
        1.3.3. Ruchy naturalistyczno-ekologiczne    49
    Rozdział 2. Psychologia środowiskowa w tradycji psychologii percepcji    52
      2.1. Środowisko przestrzenno-fizyczne w tradycji psychologii percepcji    52
      2.2. Środowisko przestrzenno-fizyczne w psychologii percepcji szkoły Gestalt    56
      2.3. Środowisko przestrzenno-fizyczne w probabilistycznej psychologii percepcji    57
      2.4. Teoria percepcji Gibsona    60
      2.5. Środowisko fizyczno-przestrzenne w szkołach psychologii transakcyjnej    70
    Rozdział 3. Psychologia środowiskowa w tradycji psychologii społecznej    72
      3.1. Społeczno-kulturowy nurt psychologii transakcyjnej    72
      3.2. Teorie atrybucji    75
      3.3. Kurta Lewina teoria pola i psychologicznej ekologii    77
    Rozdział 4. Psychologia środowiskowa w tradycji psychologii ekologicznej    80
      4.1. Ekologiczny paradygmat psychiki    80
      4.2. Rogera Barkera psychologia ekologiczna    82
      4.3. Teoretyczna i praktyczna wartość teorii Barkera    87
      4.4. Modyfikacje paradygmatyczne układu zachowania    90
      4.5. Podejście ekologiczno-rozwojowe Urie Bronfenbrennera    91
    Rozdział 5. Konstrukty teoretyczne społecznej psychologii środowiskowej    95
      5.1. Specyfika społecznej psychologii środowiskowej    95
      5.2. Społeczna psychologia środowiskowa w perspektywie transakcyjnej    98
      5.3. Społeczna psychologia środowiskowa w perspektywie zmiany społecznej    100
  CZĘŚĆ II ZAGADNIENIA I KIERUNKI BADAWCZE    107
    Rozdział 6. Percepcyjna i poznawcza schematyzacja środowiska    107
      6.1. Ewolucja badań nad percepcją i poznaniem środowiskowym    107
      6.2. Percepcja i poznanie środowiskowe    109
        6.2.1. Rola zmysłu wzroku w spostrzeganiu przestrzeni    110
          Stałość spostrzegania    111
        6.2.2. Kulturowe i językowe aspekty percepcji środowiskowej    117
        6.2.3. Wpływ emocji na percepcję    118
      6.3. Mapy poznawcze    119
        6.3.1. Geneza pojęcia mapy poznawczej w psychologii    119
        6.3.2. Teoria obrazu miasta Kevina Lyncha    120
        6.3.3. Weryfikacja teorii Lyncha w badaniach psychologicznych    122
          Własności map poznawczych    123
          Ocena dystansu    124
      6.4. Wyobrażalność środowiska    125
      6.5. Rozwój umysłowych struktur poznawczych środowiska w cyklu życia    129
        6.5.1. Rola aktywności w rozwoju percepcji przestrzeni    130
        6.5.2. Percepcja własnego ciała jako początek rozwoju percepcji przestrzeni    131
        6.5.3. Percepcja przestrzeni bliskiej    132
        6.5.4. Rozwój reprezentacji przestrzennych środowiska dużej skali    136
      6.6. Indywidualna i społeczna schematyzacja środowiska jako miejsca    138
        6.6.1. Fenomenologia miejsca Norberga-Schulza    139
        6.6.2. Poczucie miejsca Yi-Fu Tuana    140
        6.6.3. Teoria miejsca Davida Cantera    142
    Rozdział 7. Przestrzeń personalna    146
      7.1. Funkcje przestrzeni personalnej    146
        7.1.1. Funkcja defensywna przestrzeni personalnej    147
        7.1.2. Funkcja aktywna przestrzeni personalnej    148
      7.2. Struktura przestrzeni personalnej    148
        7.2.1. Determinanty percepcji przestrzeni    149
        7.2.2. Typy organizacji przestrzeni    152
          Przestrzeń o stałych cechach    152
          Przestrzeń o zmiennych cechach    154
          Przestrzeń nieformalna    156
        7.2.3. Symboliczne i psychospołeczne znaczenie przestrzeni personalnej    157
    Rozdział 8. Terytorialność i zatłoczenie    160
      8.1. Terytorialność    161
        8.1.1. Przestrzenno-fizyczne wymiary zachowania    161
        8.1.2. Przestrzeń broniona    162
        8.1.3. Terytoria wewnątrzgrupowe a autokreacja przestrzeni mieszkalnej i poczucia tożsamości    164
        8.1.4. Symbolika terytorium i jego granic    166
        8.1.5. Personalizacja terytorium i psychologiczna identyfikacja z miejscem    170
        8.1.6. Struktura organizacyjna zachowań terytorialnych    172
      8.2. Zatłoczenie    174
        8.2.1. Uwarunkowania poczucia zatłoczenia    174
        8.2.2. Skutki zatłoczenia    176
          Teorie zatłoczenia    176
          Skutki zatłoczenia w badaniach nad zachowaniami terytorialnymi zwierząt    178
          Skutki zatłoczenia w badaniach nad zachowaniami terytorialnymi ludzi    179
        8.3. Prywatność    181
    Rozdział 9. Stres środowiskowy    184
      9.1. Teoretyczne podstawy stresu środowiskowego    184
        9.1.1. Model fizjologiczny stresu środowiskowego    185
        9.1.2. Model psychologiczny stresu środowiskowego    186
      9.2. Stres i stresory środowiska fizycznego    187
        9.2.1. Oświetlenie    187
        9.2.2. Hałas    189
        9.2.3. Drgania i wibracje    190
        9.2.4. Warunki klimatyczne    192
        9.2.5. Ciepło    192
        9.2.6. Substancje chemiczne    193
        9.2.7. Promieniowanie i pole elektromagnetyczne    194
      9.3. Czynniki modyfikujące reakcje na stres    196
        9.3.1. Ocena emocjonalna środowiska    196
          Reakcje emocjonalne a czynniki środowiska fizycznego    196
          Reakcje emocjonalne jako mediatory reakcji stresowych    198
        9.3.2. Ocena poznawcza środowiska    204
          Ocena zawartości informacyjnej środowiska    206
          Zawartość informacyjna środowiska a rytmy zachowania    209
        9.3.3. Osobowość a stres środowiskowy    211
          Temperament    212
          Wzory zachowań: "twardość" i zachowania typu A    214
      9.4. Kataklizmy i katastrofy    216
        9.4.1. Kataklizmy    216
        9.4.2. Katastrofy    219
      9.5. Stres miejski    222
    Rozdział 10. Wartości i postawy wobec środowiska    225
      10.1. Wartości i przekonania jako regulatory postaw środowiskowych    225
      10.2. Postawy środowiskowe a poczucie bezpieczeństwa    226
      10.3. Postawy akceptacji zagrożen środowiskowych    228
      10.4. Postawy wobec otoczenia fizycznego: etyka środowiskowa    230
      10.5. Postawy wobec środowiska naturalnego: etyka ekologiczna    233
      10.6. Oddziaływanie na postawy wobec zagrożeń środowiskowych    236
  CZĘŚĆ III OBSZARY ZASTOSOWAŃ PSYCHOLOGII ŚRODOWISKOWEJ    243
    Rozdział 11. Środowisko architektoniczne i urbanistyczne    243
      11.1. Historia opozycji natura-miasto-dom    244
        11.1.1. Miasto z perspektywy historycznej    244
        11.1.2. Dom a psychiczne potrzeby człowieka    246
      11.2. Negatywne skutki życia miejskiego    249
        11.2.1. Bezdomność i poczucie bezdomności    249
        11.2.2. Patologie psychiczne    252
        11.2.3. Patologia społeczna    253
      11.3. Psychologiczne funkcje krajobrazu miasta    255
        11.3.1. Krajobraz miasta tradycyjnego    256
        11.3.2. Krajobrazy miasta postmodernistycznego    258
        11.3.3. Miasto przyszłości i krajobraz nowych emocji    260
      11.4. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej    262
        11.4.1. Rewitalizacja zespołów śródmiejskich i historycznych    262
        11.4.2. Rewitalizacja osiedli i dzielnic mieszkaniowych    265
      11.5. Psychologiczne problemy projektowania miast jako struktury miejsc    267
        11.5.1. Psychologia w projektowaniu środowiska miejskiego    268
        11.5.2. Model projektowania psychologicznej przestrzeni urbanistycznej    269
    Rozdział 12. Środowisko pracy    274
      12.1. Środowisko i organizacja pracy    274
        12.1.1. Środowisko pracy w klasycznych teoriach organizacji    274
        12.1.2. Środowisko pracy jako czynnik kultury organizacyjnej    277
      12.2. Środowisko pracy fabryczne i przemysłowe    279
      12.3. Środowisko pracy biurowej    281
      12.4. Środowisko pracy w warunkach ekstremalnych i niezwykłych    284
      12.5. Środowisko pracy a potrzeba zmienności    287
        12.5.1. Różnorodność przestrzenna środowiska    287
        12.5.2. Muzyka w środowisku pracy    288
      12.6. Środowisko pracy a różnice indywidualne    291
      12.7. Środowisko pracy w erze informacyjnej    292
        12.7.1. Technologie informacyjne a zmiany w środowisku pracy    293
        12.7.2. Interakcja człowiek-komputer w środowisku pracy    294
        12.7.3. Systemy informacyjne jako nowe czynniki stresu środowiskowego    296
      12.8. Telepraca i środowisko wirtualne    297
        12.8.1. Kryteria jakości środowiska telepracy    300
        12.8.2. Mieszkanie jako środowisko pracy i życia    301
    Rozdział 13. Środowisko rekreacji i czasu wolnego    303
      13.1. Definicja rekreacji i czasu wolnego    303
      13.2. Historia rekreacji i czasu wolnego    305
      13.3. Rekreacja i czas wolny a alienacja z pracy    307
      13.4. Zachowania rekreacyjne w czasie wolnym    309
      13.5. Tendencje rozwojowe w rekreacji i konsumpcji czasu wolnego    312
    Rozdział 14. Środowisko w ochronie zdrowia i korygowaniu zaburzeń zachowania    315
      14.1. Środowisko terapeutyczne i promujące zdrowie    316
        14.1.1. Środowisko a cele terapii    318
        14.1.2. Model techniczny interwencji i prewencji środowiskowej    321
        14.1.3. Model psychoekologiczny interwencji i prewencji środowiskowej    322
        14.1.4. Cechy i wymagania ergonomiczne środowiska terapeutycznego    324
      14.2. Środowisko dla osób w starszym wieku    327
        14.2.1. Starzenie sie a jakość życia    329
        14.2.2. Środowiskowe wspomaganie jakości życia osób starszych    330
      14.3. Środowisko uwiezienia    332
        14.3.1. Człowiek w warunkach uwiezienia    332
        14.3.2. Przestrzenno-fizyczne wyznaczniki interakcji w sytuacji uwiezienia    333
      14.4. Środowisko szpitalne    334
    Rozdział 15. Środowisko w edukacji i wychowaniu    338
      15.1. Środowisko uczenia się, zabaw i rozwoju .    338
        15.1.1. Środowisko dziecięce w przestrzeni ogólnofunkcjonalnej    339
        15.1.2. Place zabaw    340
        15.1.3. Ośrodki opieki nad dziećmi: żłobki i przedszkola    342
      15.2. Środowisko szkolne    345
        15.2.1. Fizyczne milieu szkoły z przestrzenią otwartą    345
          Reakcje pośrednie na potencjalności przestrzeni otwartej    346
          Reakcje bezpośrednie na przestrzeń otwartą szkoły    347
          Strefy odosobnienia w sytuacji szkolnej    348
        15.2.2. Układ zachowania wewnątrz klasy szkolnej    349
          Wybór miejsca a aktywność i postawy uczniów    349
          Przydział miejsca a postawy i reakcje uczniów    350
      15.3. Znaczenie psychologiczne wielkości szkół    351
        15.3.1. Wielkość szkół podstawowych    351
        15.3.2. Wielkość szkół ponadpodstawowych    352
    Rozdział 16. Programowanie, projektowanie i ewaluacja środowiska    355
      16.1. Tradycyjny i nowoczesny paradygmat projektowania architektonicznego    355
      16.2. Programowanie zasobów architektonicznych    356
      16.3. Uczestnictwo w procesie projektowania    356
      16.4. Partycypacja czynnika ludzkiego w domenach projektowania środowiska    358
      16.5. Ewaluacja procesu i efektów projektowania    359
      16.6. POE - ocena obiektów oddanych do eksploatacji    360
    Uwagi końcowe    363
    Literatura    367
    Indeks nazwisk    402
    Indeks haseł    414
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia