Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności

Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności

1 opinia

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

Książka jest poświęcona zagadnieniom jakości życia i jej wybranym wyznacznikom, przede wszystkim roli różnic indywidualnych w zakresie reaktywności, motywów i długości stażu pracy. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej, gdzie autorka prezentuje swoje tezy i przytacza argumenty na ich poparcie oraz empirycznej, w której przedstawia wyniki własnych badań. Czytelnik znajdzie więc omówienie takich zagadnień jak główne obszary badań nad jakością życia, jakość życia pracowników i jej uwarunkowania, system wartościowania a jakość życia w nowym miejscu pracy oraz zestawienie reaktywności i jakości życia. Część empiryczną otwiera rozdział zawierający opis stosowanych metod badawczych i próba weryfikacji postawionych hipotez za pomocą modeli statystycznych.


Rok wydania2003
Liczba stron276
KategoriaPsychologia społeczna
WydawcaAcademica Wydawnictwo SWPS
ISBN-13978-83-8928-100-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  I. CZĘŚĆ TEORETYCZNA    17
    1. Główne obszary badań nad jakością życia w psychologii    17
      1.1. Jakość życia w ujęciu psychologicznym    17
      1.2. Ogólne zadowolenie z życia    20
        1.2.1. Dwa aspekty zadowolenia z życia. Czy można być niespójnie zadowolonym?    20
        1.2.2. Emocjonalne wymiary zadowolenia z życia    22
        1.2.3. Czy „warto” jest być zadowolonym z życia. Jakie są tego konsekwencje?    25
        1.2.4. Uwarunkowania zadowolenia z życia – rożne modele    26
      1.3. Zadowolenie z pracy    28
        1.3.1. Jak jest rozumiane zadowolenie z pracy w rożnych badaniach?    28
        1.3.2. Kontrowersje wokół pomiaru zadowolenia z pracy    31
        1.3.3. Dlaczego zadowolenie z pracy jest nadal przedmiotem badań?    36
          1.3.3.1. Potencjalne konsekwencje zadowolenia z pracy dla organizacji    36
          1.3.3.2. Potencjalne konsekwencje zadowolenia z pracy dla jednostki    39
        1.3.4. Czynniki warunkujące zadowolenie z pracy – rożne modele    41
      1.4. Zamiast podsumowania nowe kierunki badań    44
    2. Jakość życia pracowników i jej uwarunkowania. Ogólne założenia    46
      2.1. Transakcyjny model jakości życia w ujęciu psychologicznym    46
      2.2. Ogólny model uwarunkowań jakości życia    49
      2.3. Jakość życia pracowników. Ważne obszary: zadowolenie z życia, z pracy, ze zdrowia fizycznego i relacje między nimi    53
      2.4. Nowe miejsce pracy a jakość życia pracowników    57
    3. System wartościowania a jakość życia pracowników w nowym miejscu pracy    60
      3.1. System wartościowania i podstawowe sfery wartościowania    60
        3.1.1. Dwa poziomy wartościowania – dwa rodzaje wartości (preferencji) i ich pomiar    60
        3.1.2. Wartości i motywy – podobieństwa i różnice    63
        3.1.3. System wartościowania. Założenia, zalety i ograniczenia    64
        3.1.4. Realizm: podstawowe sfery wartościowania    69
      3.2. Wpływ treści i cech formalnych badanych sfer wartościowania na zadowolenie z życia, pracy i zdrowia    71
      3.3. Rola cech formalnych wartościowania w determinowaniu ocen jakości życia    75
    4. Reaktywność a jakość życia    77
      4.1. Reaktywność jako podstawowy wymiar temperamentu    78
        4.1.1. Regulacyjna teoria temperamentu (RTT). Wersja klasyczna i jej modyfikacja    78
        4.1.2. Transakcyjny model temperamentu Eliasza i jego porównanie z RTT    82
        4.1.3. Fizjologiczne mechanizmy reaktywności i aktywności    86
        4.1.4. Regulacyjne funkcje reaktywności    91
      4.2. Reaktywność a jakość życia w nowym miejscu pracy    93
        4.2.1. Reaktywność a poziom ocen jakości życia    93
        4.2.2. Reaktywność jako moderator relacji pomiędzy ocenami jakości życia    100
      4.3. Reaktywność jako moderator związków badanych sfer wartościowania z jakością życia w nowym miejscu pracy    107
      4.4. Reaktywność i długość stażu na stanowisku pracy a poznawcze oceny jakości życia    109
        4.4.1. Reaktywność i długość stażu na stanowisku pracy a poziom poznawczych ocen jakości życia    109
        4.4.2. Reaktywność i długość stażu na stanowisku pracy a relacje między ocenami jakości życia    110
  II. CZĘŚĆ EMPIRYCZNA    115
    1. Metodologia badań Własnych    115
      1.1. Ogólne założenia i cele badań własnych    115
      1.2. Osoby badane    122
        1.2.1. Charakterystyka pracowników przystosowujących się do nowego miejsca pracy    122
        1.2.2. Porównanie osób o wysokiej i niskiej reaktywności    123
        1.2.3. Charakterystyka pracowników z długim stażem pracy i porównanie ich z osobami przystosowującymi się do nowego miejsca pracy    124
      1.3. Techniki badań i wskaźniki zmiennych    125
        1.3.1. Kwestionariusz Temperamentu PTS – wskaźnik reaktywności    125
        1.3.2. Dzienniczek Próbek Czasowych    125
          1.3.2.1. Wskaźniki motywów    126
          1.3.2.2. Wskaźniki emocjonalnego aspektu zadowolenia z życia i z pracy    128
          1.3.2.3. Wskaźniki emocjonalnego aspektu zadowolenia ze zdrowia fizycznego    129
        1.3.3. Orientacja na Wartości Zawodowe (OWZ). Wskaźniki wartości oraz poziomu spójności motywów i wartości w trzech sferach wartościowania    130
        1.3.4. Arkusz Opisu Pracy. Wskaźniki satysfakcji z pracy i ogólnej satysfakcji z życia    132
        1.3.5. Lista Objawów Somatycznych. Wskaźniki poznawczej oceny zdrowia    134
      1.4. Procedura badań    135
      1.5. Analizy statystyczne    135
    2. Reaktywność i podstawowe sfery wartościowania a jakość życia w nowym miejscu pracy – wyniki badań    139
      2.1. Zbiór ocen jakości życia w zależności od motywów i wartości osiągnięć, afiliacji i władzy oraz od reaktywności    140
        2.1.1. Ogólny model zależności między badanymi zmiennymi    140
          2.1.1.1. Pytania i hipotezy    140
          2.1.1.2. Analiza i dyskusja wyników wielo-wielozmiennowej analizy regresji    142
        2.1.2. Udział motywów oraz wartości w wyjaśnianiu zmienności zbioru ocen jakości życia ogółem oraz wśród osób o wysokiej i niskiej reaktywności    150
          2.1.2.1. Pytania i hipotezy    150
          2.1.2.2. Analiza i dyskusja wyników    151
        2.1.3. Podsumowanie    154
      2.2. Poszczególne oceny jakości życia zależnie od motywów, wartości i poziomu ich spójności w trzech sferach wartościowania oraz od ich interakcji z reaktywnością    155
        2.2.1. Treść i cechy formalne sfer wartościowania a poziom ocen jakości życia    157
          2.2.1.1. Poziom ocen w obrębie poszczególnych obszarów jakości życia    159
          2.2.1.2. Ogólna interpretacja wyników    163
          2.2.1.3. Wnioski    171
        2.2.2. Rola formalnych cech sfer wartościowania w determinowaniu emocjonalnych i poznawczych ocen jakości życia    172
        2.2.3. Wpływ interakcji reaktywności i sfer wartościowania na poziom poszczególnych ocen jakości życia. Czy reaktywność moderuje wpływ sfer wartościowania?    176
        2.2.4. Podsumowanie    181
      2.3. Reaktywność a relacje między ocenami jakości życia    183
        2.3.1. Reaktywność a związki między ocenami w obrębie badanych obszarów    184
          2.3.1.1. Reaktywność a związki między ocenami zadowolenia z życia    184
          2.3.1.2. Reaktywność a związki między ocenami zadowolenia z pracy    187
          2.3.1.3. Reaktywność a związki między ocenami zadowolenia ze zdrowia fizycznego    194
          2.3.1.4. Ogólna interpretacja wyników    197
        2.3.2. Reaktywność a relacje między ocenami różnych obszarów jakości życia    198
        2.3.3. Reaktywność a ogólna struktura jakości życia    206
        2.3.4. Podsumowanie    216
    3. Reaktywność i długość stażu na danym stanowisku pracy a poznawcze oceny jakości życia – wyniki badań    219
      3.1. Reaktywność i długość stażu a poziom poznawczych ocen jakości życia    220
      3.2. Relacje między poznawczymi ocenami jakości życia w grupach różniących się reaktywnością i długością stażu    224
        3.2.1. Analiza i dyskusja wyników    226
        3.2.2. Wnioski    235
      3.3. Podsumowanie    236
    4. Podsumowanie    238
      4.1. Weryfikacja transakcyjnego modelu jakości życia    238
      4.2. Uwagi końcowe    246
  Literatura cytowana    249
  Summary    266
  Spis rycin    275
RozwińZwiń