Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?

Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa?

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 2,50 zł  


2,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Oddajemy do rąk czytelników kolejne opracowanie z serii Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, poświęcone problematyce społecznej odpowiedzialności organizacji (SOO), traktując ten obszar przedmiotowy jako rozszerzenie zagadnień ujmowanych tradycyjnie w ramach społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (SOP). Zaproponowany podtytuł „Polityczna poprawność czy obywatelska postawa” ma formę pytania – dylematu obecnego w większości dyskusji dotyczących tego ważnego i aktualnego problemu politycznego, ekonomicznego i społecznego. Mamy nadzieję, że ów dylemat nie tylko był inspiracją poszczególnych autorów, ale także stanie się czynnikiem stymulującym rozważania wśród czytelników.


Rok wydania2011
Liczba stron429
KategoriaZarządzanie, organizacja, strategie
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-163-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Część 1. Współczesne wyzwania i dylematy rozwoju społecznej odpowiedzialności organizacji    13
    Halina Zboroń: Dyskurs o społecznej odpowiedzialności ekonomistów (z kryzysem w tle)    15
    Magdalena Rojek-Nowosielska: Modelowe ujęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw    30
    Tomasz Brzozowski: Ciągłe doskonalenie zintegrowanych systemów zarządzania w aspekcie społecznej odpowiedzialności    40
    Piotr Rogala: Obywatel jak metafora organizacji społecznie odpowiedzialnej    48
    Adrian Pyszka: Wykorzystanie sprzeczności w firmach do budowy dynamicznego modelu CSR    54
    Katarzyna Bachnik: Kulturowo-etyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu    66
    Kazimierz Banasiewicz: Zależność przejawów odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa od fazy cyklu życia organizacji    75
    Marcin Ratajczak, Jan Wołoszyn: Innowacyjność i ryzyko w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu    84
  Część 2. Społeczna odpowiedzialność organizacji w wybranych aspektach polityki społecznej    91
    Zdzisław Pisz: Polityka społeczna w przedsiębiorstwach i społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce w okresie przekształceń systemowych    93
    Janusz Reichel: Społeczna odpowiedzialność organizacji z różnych sektorów    104
    Mirosław Grewiński: Związki wielosektorowej polityki społecznej z koncepcją społecznie odpowiedzialnego biznesu    111
    Stanisław Kamiński: Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma relacji międzysektorowych    119
    Andrzej Sztando: Niedostatki społecznej odpowiedzialności władz gmin w planowaniu strategicznym rozwoju lokalnego    128
    Joanna Szczepaniak: O idei społecznej odpowiedzialności rodziny jako podmiotu polityki społecznej – kilka refleksji i uwag    139
  Część 3. Społeczna odpowiedzialność biznesu w opiniach i praktyce przedsiębiorstw w Polsce    157
    Ewa Stawicka: Subiektywna ocena koncepcji społecznej odpowiedzialności w opinii przyszłych przedsiębiorców    159
    Joanna Krasodomska: Społeczna odpowiedzialność w praktyce polskich przedsiębiorstw i kształceniu studentów    166
    Paweł Chlipała: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w Polsce – wyniki analizy kampanii CSR    177
    Anna Szcześniak: „Przedsiębiorstwa Fair Play” – praktyczny wymiar społecznej odpowiedzialności biznesu    185
    Janusz Kroik, Jan Skonieczny: Budowanie wspólnoty na rzecz społecznie odpowiedzialnego przedsiębiorstwa    193
  Część 4. Dobre i złe praktyki z zakresu społecznej odpowiedzialności organizacji    207
    Katarzyna Lorecka, Jacek Murawski, Marek Kosycarz: Wolontariat pracowniczy jako innowacyjny instrument polityki motywacyjnej przedsiębiorstwa na przykładzie Microsoft sp. z o.o.    209
    Magdalena Kaźmierczak: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) – czynnik rozwoju kapitału ludzkiego organizacji    225
    Ewa Beck-Krala, Katarzyna Klimkiewicz: W kierunku kształtowania świadomej polityki społecznej odpowiedzialności uczelni wyższych    234
    Anna Brdulak: Zróżnicowane poziomy zaawansowania dobrych i złych praktyk w wybranych firmach    248
    Maria Roszkowska-Śliż: Społeczna odpowiedzialność mediów. Analiza przypadków    257
    Ewa Głuszek: Skuteczność inicjatyw z zakresu CSR jako strategii zabezpieczania reputacji przedsiębiorstwa na wypadek kryzysu    271
    Paweł Żuraw: Społeczna odpowiedzialność ośrodków szkolenia kierowców w świetle norm prawnych regulujących organizację branży szkoleniowej    286
    Dorota Teneta-Skwiercz: Filantropia korporacyjna – istota, formy i motywy dobroczynności przedsiębiorstwa    297
  Część 5. Rola interesariuszy w kształtowaniu polityki społecznej odpowiedzialności organizacji    307
    Elżbieta Kolasińska: Interesariusze a społeczna odpowiedzialność organizacji    309
    Adriana Paliwoda-Matiolańska: Konsumeryzm a społeczna odpowiedzialność biznesu    314
    Małgorzata Koszewska: Rola konsumentów w rozwoju społecznej odpowiedzialności w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rynku tekstylno-odzieżowego    327
    Agata Pierścieniak: Postawy młodych pracowników wobec społecznej odpowiedzialności biznesu    335
  Część 6. Standardy, raportowanie i ocena społecznej odpowiedzialności organizacji    345
    Grażyna Aniszewska: Społeczna odpowiedzialność organizacji według 100 największych firm Europy Środkowo-Wschodniej    347
    Piotr Wójcik: Dyfuzja standardów odpowiedzialności społecznej w sieciach przedsiębiorstw w Polsce    357
    Zbigniew Antczak: CSR w perspektywie menedżerów oraz konsumentów (wyniki badań)    367
    Tomasz Brzozowski: Raportowanie odpowiedzialności przedsiębiorstw – współczesne tendencje i problemy badawcze    377
    Grzegorz Zasuwa: Stopień wykorzystania wytycznych GRI w raportach społecznych europejskich przedsiębiorstw    389
    Agata Rudnicka: Rola społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu ryzykiem    400
    Renata Koneczna, Łukasz Lelek: Ekologiczna ocena przedsiębiorstw sektora motoryzacyjnego – zastosowanie metody LCA    408
    Magdalena Stefańska: CSR a wartość przedsiębiorstwa    419
  Summaries    29
  Part 1. Today’s challenges and dilemmas of Corporate Social Responsibility development    29
    Halina Zboroń: Discussions on academic responsibility of economists    29
    Magdalena Rojek-Nowosielska: Model approach of Corporate Social Responsibility    39
    Tomasz Brzozowski: Continuous improvement of integrated management systems in the area of corporate responsibility    47
    Piotr Rogala: A citizen as a metaphor of socially responsible organization    53
    Adrian Pyszka: The use of contradiction in the companies to build a dynamic model of CSR strategy    65
    Katarzyna Bachnik: Corporate Social Responsibility from ethical and cultural perspective    74
    Kazimierz Banasiewicz: Correlation between the aspects of Corporate Social Responsibility and organizational life cycle    83
    Marcin Ratajczak, Jan Wołoszyn: Innovation and risk in the area of Corporate Social Responsibility    90
  Part 2. Corporate Social Responsibility in some aspects of social policy    103
    Zdzisław Pisz: Social policy in enterprises and corporate social responsibility in the period of system transition in Poland    103
    Janusz Reichel: Social responsibility of organisations from different sectors    110
    Mirosław Grewiński: Relations between multisectoral social policy and the concept of corporate social responsibility    118
    Stanisław Kamiński: Public-private partnership as a form of intersectoral relations    127
    Andrzej Sztando: Social responsibility deficiencies of local authorities in local development strategic planning    138
    Joanna Szczepaniak: About the idea of social responsibility of family as an entity of social policy - some reflections    156
  Part 3. Corporate Social Responsibility in opinions and practice in Poland    165
    Ewa Stawicka: Subjective assessment of Corporate Social Responsibility in future entrepreneurs’ opinion    165
    Joanna Krasodomska: Corporate Social Responsibility in the operations of Polish enterprises and in students’ education    176
    Paweł Chlipała: Corporate Social Responsibility in Poland – results of CSR campaign analysis    184
    Anna Szcześniak: “Fair play businesses” – Corporate Social Responsibility in practice    192
    Janusz Kroik, Jan Skonieczny: Building the coalition for Corporate Social Responsibility    206
  Part 4. Good and bad practice of Corporate Social Responsibility    224
    Katarzyna Lorecka, Jacek Murawski, Marek Kosycarz: Employee volunteering as an innovative instrument of corporate employee motivation policy on the example of Microsoft Ltd. company    224
    Magdalena Kaźmierczak: Corporate Social Responsibility (CSR) – the factor of human capital development in the organization    233
    Ewa Beck-Krala, Katarzyna Klimkiewicz: Towards aware policy of social responsibility in higher education    247
    Anna Brdulak: Diversified levels of advancement of good and bad practices on the example of chosen companies    256
    Maria Roszkowska-Śliż: Media and their social responsibility. Case studies analysis    270
    Ewa Głuszek: Effectiveness of CSR initiatives as a strategy of corporate reputation insurance during crisis    285
    Paweł Żuraw: Social responsibility of drivers’ education centers in the light of legal norms regulating the education trade organization    296
    Dorota Teneta-Skwiercz: Corporate philanthropy - its essence, forms and reasons of enterprises’ charity    305
  Part 5. The role of stakeholders in shaping the policy of Corporate Social Responsibility    313
    Elżbieta Kolasińska: Stakeholders and the organization’s social responsibility    313
    Adriana Paliwoda-Matiolańska: Consumerism and Corporate Social Responsibility    326
    Małgorzata Koszewska: Consumers’ role in the development of corporate social responsibility in Poland, particularly regarding the market for textiles and clothing    334
    Agata Pierścieniak: Young workers’ attitude towards Corporate Social Responsibility    344
  Part 6. Standards, reporting and assessment of Corporate Social Responsibility    356
    Grażyna Aniszewska: Corporate Social Responsibility according to 100 largest companies of Central and Eastern Europe    356
    Piotr Wójcik: Diffusion of the Corporate Social Responsibility standards in industrial networks in Poland    366
    Zbigniew Antczak: Corporate Social Responsibility in the perspective of managers and consumers (the results of a survey)    376
    Tomasz Brzozowski: Corporate Responsibility Reporting - contemporary tendency and research problems    388
    Grzegorz Zasuwa: The degree of application of the GRI guidelines in European companies` reports on Corporate Social Responsibility    399
    Agata Rudnicka: The role of Corporate Social Responsibility in risk management    407
    Renata Koneczna, Łukasz Lelek: Environmental assessment of automotive enterprises - application of LCA method    418
    Magdalena Stefańska: CSR and corporate value    429
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia