Historia ustroju Polski

Historia ustroju Polski

5 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 37,00 zł  


37,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowa seria podstawowych podręczników akademickich PWN!

Książka prezentuje:

- zwięzły wykład historii ustroju Polski od czasów najdawniejszych do współczesności;
- wykład oparty na wynikach najnowszych badań naukowych;
- charakterystykę instytucji ustrojowych w ich dynamicznym rozwoju;
- omówienie ustawy zasadniczej z 1997 roku;
- wewnętrzny układ podręcznika oparty na cezurze lat 1795 i 1918;
- liczne ilustracje, mapy poglšdowe i zestawienia tabelaryczne;


Rok wydania2006
Liczba stron464
KategoriaHistoria prawa i ustroju
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-0114-690-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Do Czytelnika    11
  Przedmowa    13
  Dział I. Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski.    17
    Część I. Dawne państwo polskie (do95).    17
      Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne od połowy X w.    17
        1.1 Monarchia piastowska    18
        1.2. Rozbicie dzielnicowe i dążenia integracyjne w XIII w.    22
      Rozdział 2. Rozwój terytorialno-administracyjny Polski (od XIV w.)    26
        2.1. Odrodzone Królestwo Polskie. Unia Polski z Węgrami    26
        2.2. Unia Polski z Litwą (od 1385)    30
      Rozdział 3. Rozbiory Polski. Upadek I Rzeczypospolitej (1795)    38
        3.1. I rozbiór (1772). Reformy podziału terytorialno-administracyjnego (1791)    38
        3.2. II rozbiór. Reformy podziału terytorialno-administracyjnego (1793)    41
        3.3. III rozbiór i likwidacja państwa polskiego (1795)    43
      Rozdział 4. Zaludnienie Polski (do 1795)    45
    Część II. Ziemie polskie pod obcym panowaniem (1772/1795-1918)    48
      Rozdział 5. Podziały terytorialno-administracyjne    48
        5.1. Zabór pruski (do 1806/1807)    48
        5.2. Zabór austriacki (do 1809)    50
        5.3. Zabór rosyjski (do 1830/1831)    50
        5.4. Księstwo Warszawskie (1807-1815)    51
        5.5. Królestwo Polskie (1815-1915)    55
        5.6. Zabór pruski (1807-1914). Wielkie Księstwo Poznańskie    60
        5.7. Zabór austriacki (1809-1914). Wolne Miasto Kraków.Autonomia Galicji (od 1861)    62
        5.8. Podziały okupacyjne w czasie I wojny światowej    64
      Rozdział 6. Stan zaludnienia    66
    Część III. Państwo polskie po odzyskaniu niepodległości (od 1918)    68
      Rozdział 7. Kształt terytorialno-administracyjny II Rzeczypospolitej (1918-1939). Podziały okupacyjne (do 1944/1945)    68
        7.1. Tymczasowy podział państwa na województwa, powiaty, gminy    68
        7.2. Projekty zmiany podziału terytorialnego kraju    74
        7.3. Podziały okupacyjne w czasie II wojny światowej (1939-1945)    78
          7.3.1. Ziemie inkorporowane do Rzeszy Niemieckiej    78
          7.3.2. Generalne Gubernatorstwo    80
          7.3.3. Ziemie polskie pod okupacją radziecką (do 1941)    81
          7.3.4. Niemiecka okupacja ziem anektowanych przez Związek Radziecki (1941-1945)    82
      Rozdział 8. Ewolucja podziałów terytorialno-administracyjnych w Polsce (od 1944)    83
        8.1. Zmiany podziału terytorialnego (do 1975)    86
        8.2. Nowy podział terytorialny (1975-1998)    90
        8.3. Kształt terytorialno-administracyjny Polski w projektach konstytucyjnych (od 1989)    92
        8.4. Współczesne podziały terytorialno-administracyjne (od 1999)    96
      Rozdział 9. Ludność Polski po odzyskaniu niepodległości (1918)    97
  Dział II. Ustrój państwa. Regulacje prawne i praktyka ustrojowa.    103
    Część I. Dawne państwo polskie (do 1795)    103
      Rozdział 10. Ewolucja pozycji ustrojowej monarchy (do 1791)    103
        10.1. Władza monarsza za pierwszych Piastów i w czasie rozbicia dzielnicowego. Następstwo tronu    103
        10.2. Powstanie i rozwój urzędów dworskich i lokalnych. Skarbowość i wojsko    105
        10.3. Władza monarsza. Następstwo tronu w monarchii stanowej. Związek Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim    108
        10.4. Rada królewska. Urzędy centralne i lokalne. Skarbowość i wojsko    112
        10.5. Monarcha w okresie I Rzeczypospolitej    117
          10.5.1. Rzeczpospolita Obojga Narodów    118
          10.5.2. Monarcha. Elekcje. Artykuły henrykowskie i pacta conventa    120
          10.5.3. Urzędy centralne i lokalne. Skarbowość i wojsko    124
          10.5.4. Reformy ustrojowe (1764-1775)    128
      Rozdział 11. Powstanie i rozwój Sejmu    135
        11.1. Geneza sejmu walnego. Sejmy prowincjonalne. Sejmiki ziemskie    135
        11.2. Sejm walny (1493)    137
          11.2.1. Stany sejmujące    140
          11.2.2. Rządy sejmikowe    142
      Rozdział 12. Sądownictwo    144
        12.1. Sądy w monarchii patrymonialnej    144
        12.2. Sąd królewski. Sądownictwo stanowe    145
        12.3. Zmiany w organizacji sądów. Trybunał Koronny i Litewski (do 1791)    148
      Rozdział 13. Ustrój państwowy (od 1791)    152
        13.1. Przygotowanie i uchwalenie Ustawy Rządowej z 3 maja 1791 r    153
        13.2. Organizacja władz państwowych    156
        13.3. Konfederacje: targowicka (1792) i grodzieńska (1793)    166
        13.4. Insurekcja Narodowa (1794)    167
      Rozdział 14. Ewolucja stosunku państwa do Kościołów. Mniejszości religijne. Żydzi    170
        14.1. Chrzest Polski. Organizacja Kościoła katolickiego. Kościół prawosławny (od XIV w.)    170
        14.2. Organizacja Kościołów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów    177
          14.2.1. Kościoły chrześcijańskie    177
          14.2.2. Reformy Protestanckie    180
          14.2.3. Reforma Katolicka    183
          14.2.4. Stosunki wyznaniowe w czasach Stanisławowskich    186
    Część II.Ustrój ziem polskich pod obcym panowaniem (1772/1795-1918)    191
      Rozdział 15. Ustrój ziem polskich pod zaborami    194
        15.1. Zabór pruski (do 1806/1807)    194
          15.1.1. Administracja    194
          15.1.2. Organizacja sądownictwa    194
        15.2. Zabór austriacki (do 1809)    195
          15.2.1. Administracja    195
          15.2.2. Organizacja sądownictwa    196
        15.3. Zabór rosyjski (do 1830/1831)    197
          15.3.1. Administracja    197
          15.3.2. Organizacja sądownictwa    197
      Rozdział 16. Ustrój centralnych ziem Polski (1807-1915)    198
        16.1. Powstanie i upadek Księstwa Warszawskiego (1807-1815)    198
        16.2. Nadanie Ustawy Konstytucyjnej z 22 lipca 1807 r.    198
          16.2.1. Monarcha    200
          16.2.2. Ministrowie. Rada Stanu i Rada Ministrów    201
          16.2.3. Sejm    202
          16.2.4. Administracja terytorialna    204
          16.2.5. Organizacja sądownictwa    206
        16.3. Powstanie i likwidacja Wolnego Miasta Gdańska (1807-1814)    207
          16.3.1. Gubernator    208
          16.3.2. Administracja    208
          16.3.3. Sądownictwo    209
        16.4. Królestwo Polskie (1815-1915)    209
        16.5. Nadanie Ustawy Konstytucyjnej z 27 listopada 1815 r. i Statutu Organicznego z 14 (26) lutego 1832 r.    211
          16.5.1. Monarcha    214
          16.5.2. Namiestnik    214
          16.5.3. Rada Stanu. Zgromadzenie Ogólne i Rada Administracyjna    215
          16.5.4. Sejm (do 1831). Koło Polskie w Dumie Państwowej    217
          16.5.5. Centralne organy zarządu krajem    221
          16.5.6. Administracja terytorialna. Samorząd gminny    222
          16.5.7. Organizacja sądownictwa    223
      Rozdział 17. Zabór pruski (1807-1914). Wielkie Księstwo Poznańskie    225
        17.1. Przywrócenie panowania pruskiego    225
        17.2. Odrębności ustrojowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego (od 1815)    226
        17.3. Administracja. Samorząd terytorialny    227
        17.4. Sądownictwo powszechne i administracyjne    229
      Rozdział 18. Zabór austriacki (1809-1914). Wolne Miasto Kraków. Autonomia Galicji (od 1861)    231
        18.1. Stanowisko Galicji w monarchii austriackiej    231
        18.2. Wolne Miasto Kraków (1815-1846)    232
          18.2.1. Utworzenie i likwidacja republiki    232
          18.2.2. Nadanie trzech konstytucji (1815, 1818, 1833)    233
          18.2.3. Ustrój polityczny    233
          18.2.4. Sądownictwo    235
        18.3. Autonomia Galicji    235
          18.3.1. Władze krajowe    236
          18.3.2. Władze rządowe    237
          18.3.3. Samorząd terytorialny    238
          18.3.4. Administracja szkolnictwa    239
          18.3.5. Sądownictwo powszechne i szczególne    239
      Rozdział 19. Okupacja wojenna Królestwa Polskiego (1915-1918)    240
        19.1. Władze okupacyjne    241
        19.2. Akt z 5 listopada 1916 r    242
        19.3. Władze naczelne Królestwa Polskiego    242
        19.4. Sądownictwo    243
      Rozdział 20. Stosunki wyznaniowe na ziemiach polskich pod zaborami (1772-1918)    244
    Część III. Państwo polskie po odzyskaniu niepodległości (od 1918)    252
      Rozdział 21. Ewolucja formy ustrojowej państwa    252
        21.1. Odrodzenie państwa polskiego (1918)    255
        21.2. II Rzeczpospolita (do 1939)    258
        21.3. Wolne Miasto Gdańsk (1920-1939)    260
        21.4. Formy państwowości w latach 1939-1945    261
          21.4.1. Okupacyjne struktury państwowe    262
          21.4.2. Władze Rzeczypospolitej na Uchodźstwie    264
          21.4.3. Polskie Państwo Podziemne    265
        21.5. Polska Ludowa (1944-1989) .    267
        21.6. III Rzeczpospolita (od 1989)    284
      Rozdział 22. Przygotowywanie i uchwalanie konstytucji (od 1919). Systematyka. Nowelizacje. Naczelne zasady ustrojowe    287
        22.1. Mała Konstytucja z 20 lutego 1919 r    287
        22.2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r.    287
        22.3. Ustawa Konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r.    289
        22.4. Konstytucja Wolnego Miasta Gdańska z 14 czerwca 1922 r.    291
        22.5. Mała Konstytucja z 19 lutego 1947 r.    291
        22.6. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca1952 r.    294
          22.6.1. Systematyka ustawy zasadniczej    297
          22.6.2. Nowelizacje konstytucji    298
          22.6.3. Naczelne zasady ustrojowe    303
        22.7. Mała Konstytucja z 17 października 1992 r.    306
        22.8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.    308
          22.8.1. Systematyka ustawy zasadniczej    315
          22.8.2. Zasady konstytucyjne    318
      Rozdział 23. Ustrój polityczny państwa    326
        23.1. Polska niepodległa (1918-1939)    326
          23.1.1. Ustrój państwa w Małej Konstytucji z 20 lutego 1919 r.    326
          23.1.2. Ustrój państwa w ustawach zasadniczych z 1921 i 1935 r.    326
            23.1.2.1. Prezydent Rzeczypospolitej    326
            23.1.2.2. Władza ustawodawcza. Sejm i Senat    329
            23.1.2.3. Władza wykonawcza    331
            23.1.2.4. Powszechne obowiązki i prawa obywatelskie    332
        23.2. Wolne Miasto Gdańsk    333
        23.3. Władze Rzeczypospolitej w czasie II wojny światowej (1939-1945)    334
          23.3.1. Emigracja    334
          23.3.2. Kraj (do 1945)    336
        23.4. Polska Ludowa (1944-1989)    338
          23.4.1. Organy państwowe w okresie przejściowym (1944-1947)    338
          23.4.2. Ustrój państwa w Małej Konstytucji z 19 lutego 1947 r.    343
          23.4.3. Ustrój państwa w ustawie zasadniczej z 22 lipca 1952 r.    346
            23.4.3.1. Organy władzy ustawodawczej. Sejm. Rada Państwa    346
            23.4.3.2. Władza wykonawcza    353
            23.4.3.3. Podstawowe prawa i obowišzki obywatelskie    355
        23.5. III Rzeczpospolita (od 1989)    359
          23.5.1. Nowe instytucje ustrojowe (1989-1992)    359
          23.5.2. Ustrój państwa w Małej Konstytucji z 17 października 1992 r.    362
          23.5.3. Ustrój państwa w ustawie zasadniczej z 2 kwietnia 1997 r.    363
            23.5.3.1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej    363
            23.5.3.2. Organy władzy ustawodawczej. Sejm i Senat. Zgromadzenie Narodowe    366
            23.5.3.3. Władza wykonawcza    371
            23.5.3.4. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela    373
      Rozdział 24. Organy kontroli państwowej (od 1919) i ochrony prawa    380
        24.1. Najwyższa Izba Kontroli (od 1921)    380
        24.2. Biuro Kontroli (1944-1949)    381
        24.3. Najwyższa Izba Kontroli (1949-1952)    381
        24.4. Ministerstwo Kontroli Państwowej (1952-1957)    382
        24.5. Najwyższa Izba Kontroli (od 1957)    382
        24.6. Rzecznik Praw Obywatelskich (od 1987). Rzecznik Praw Dziecka (od 2000)    385
        24.7. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (od 1992)    386
      Rozdział 25. Administracja terytorialna. Samorząd (od 1918)    387
        25.1. II Rzeczpospolita (do 1939)    388
          25.1.1. Administracja rządowa    388
          25.1.2. Samorząd terytorialny    390
        25.2. Administracja na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej (1939-1945)    392
        25.3. Polska Ludowa (1944-1989)    393
          25.3.1. Rady narodowe i samorząd (do 1950)    393
          25.3.2. Administracja terytorialna (od 1950)    395
        25.4. III Rzeczpospolita (od 1989)    398
          25.4.1. Administracja rządowa    398
          25.4.2. Samorząd terytorialny    398
      Rozdział 26. Organizacja wymiaru sprawiedliwości    401
        26.1. II Rzeczpospolita (1918-1939)    401
          26.1.1. Sądy powszechne    403
          26.1.2. Sądy szczególne    403
        26.2. Sądownictwo w Wolnym Mieście Gdańsku    405
        26.3. Organizacja sądownictwa na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej (1939-1945)    405
          26.3.1. Sądownictwo na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką (1939-1945)    406
          26.3.2. Sądownictwo na ziemiach polskich pod okupacją radziecką (1939-1941)    406
          26.3.3. Sądownictwo Polski Podziemnej (1939-1945)    407
        26.4. Polska Ludowa (1944-1989)    407
          26.4.1. Sąd Najwyższy    409
          26.4.2. Sądy powszechne    409
          26.4.3. Sądy szczególne    409
          26.4.4 Prokuratura    410
        26.5. III Rzeczpospolita (od 1989)    410
          26.5.1. Sąd Najwyższy    411
          26.5.2. Sądy powszechne i sądy wojskowe    412
          26.5.3. Sądy administracyjne    412
          26.5.4. Krajowa Rada Sądownictwa    413
          26.5.5. Trybunał Konstytucyjny    413
          25.5.6. Trybunał Stanu    415
      Rozdział 27. Położenie prawne Kościołów i związków wyznaniowych. Mniejszości religijne    415
        27.1. II Rzeczpospolita (1918-1939)    415
          27.1.1. Kościół katolicki    418
          27.1.2. Związki wyznaniowe mniejszości religijnych    419
        27.2. Sytuacja związków wyznaniowych podczas II wojny światowej (1939-1945)    420
          27.2.1. Kosciół katolicki    420
          27.2.2. Mniejszości religijne    423
        27.3. Położenie prawne Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce po II wojnie światowej (od 1945)    424
          27.3.1. Kościół katolicki    424
          27.3.2. Związki wyznaniowe mniejszości religijnych    435
  Tabele i zestawienia    437
  Wskazówki bibligraficzne    448
  Indeks nazwisk    451
  Spis map    456
  Spis ilustracji    458
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia