Historia administracji w Polsce 1764-1989. Wybór źródeł

Historia administracji w Polsce 1764-1989. Wybór źródeł

2 oceny

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Źródłowe dopełnienie podręcznika Wojciecha Witkowskiego Historia administracji w Polsce 1764-1989. Autor syntezy oraz autorzy wyboru źródeł przyjęli wspólnie założenie, że konstytucyjne podstawy ustroju stanowią niezbędne tło dla rozważań nad organizacją i funkcjonowaniem administracji. Publikacja umożliwia poznanie źródeł polskich i porównanie ich z podobnymi aktami prawnymi, a przyjęty układ chronologiczno-rzeczowy zapewnia całościową analizę różnych elementów danego aktu normatywnego.


Książka:


- ułatwia zrozumienie procesu zmian administracyjnych, ich przyczyn i okoliczności;


- prezentuje obszerne zestawienie najważniejszych aktów prawnych od czasów stanisławowskich do końca istnienia Polski Ludowej;


- posiada czytelny podział rzeczowy i chronologiczny;


- prezentuje wybór dostosowany do najnowszych wymogów programowych.


Autorzy wyboru są znanymi i cenionymi pracownikami naukowo-dydaktycznymi na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


Książka przeznaczona dla studentów prawa i administracji oraz studentów historii, nauk politycznych, dziennikarstwa i europeistyki.


Rok wydania2006
Liczba stron532
KategoriaHistoria prawa i ustroju
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14796-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa (Marian Kallas)    11
  Wstęp (Arkadiusz Bereza, Grzegorz Smyk, Wiesław P. Tekely, Andrzej Wrzyszcz)    13
  Wykaz skrótów    16
  A. Kształtowanie się ustroju administracyjnego w Polsce w latach64–1795 (Wiesław P. Tekely, Andrzej Wrzyszcz)    17
    A.1. Podstawy ustroju państwa    19
      1. Prawa kardynalne z roku 1768    19
      2. Prawa kardynalne z roku 1775    26
      3. Konstytucja 3 maja z roku 1791    28
      4. Prawo o sejmikach z roku 1791    36
      5. Ustawa o miastach królewskich z roku 1791    47
      6. Prawa kardynalne z roku 1793    52
    A.2. Reformy administracji centralnej    57
      7. Konstytucja sejmowa z roku 1764 o utworzeniu Komisji Skarbu Koronnego    57
      8. Konstytucja sejmowa z roku 1764 o utworzeniu Komisji Wojskowej    60
      9. Konstytucja sejmowa z roku 1773 o utworzeniu Komisji Edukacji Narodowej    62
      10. Konstytucja sejmowa z roku 1775 o utworzeniu Rady Nieustającej    64
      11. Ustawa sejmowa z roku 1791 o utworzeniu Straży Praw    73
      12. Powołanie Rady Najwyższej Narodowej w roku 1794    78
    A.3. Podział kraju i administracja terytorialna    82
      13. Ustanowienie komisji porządkowych cywilno-wojskowych w roku 1789    82
      14. Podział terytorialny z roku 1793    87
      15. Powołanie dozorów w roku 1794    90
  B. Administracja na ziemiach polskich w czasie zaborów (Wiesław P. Tekely, Andrzej Wrzyszcz)    97
    B.1. Podstawy ustroju państwa    99
      16. Konstytucja Księstwa Warszawskiego z roku 1807    99
      17. Konstytucja Królestwa Polskiego z roku 1815    106
      18. Statut Organiczny Królestwa Polskiego z roku 1832    118
      19. Konstytucja Rzeczypospolitej Krakowskiej z roku 1815    125
      20. Konstytucja Rzeczypospolitej Krakowskiej z roku 1818    129
      21. Konstytucja Rzeczypospolitej Krakowskiej z roku 1833    136
      22. Statut krajowy dla Galicji z roku 1861    140
    B.2. Administracja centralna    147
      23. Ustanowienie Komisji Rządzącej w roku 1807    147
      24. Organizacja Rady Ministrów w Księstwie Warszawskim z roku 1807    148
      25. Kompetencje ministrów w Księstwie Warszawskim (dekret z roku 1808)    148
      26. Organizacja administracji resortowej w Królestwie Polskim    155
      27. Pełnomocnictwo dla namiestnika Królestwa Polskiego z roku 1818    159
      28. Powołanie III Rady Stanu Królestwa Polskiego w roku 1861    161
      29. Reorganizacja urzędu namiestnika w Królestwie Polskim z roku 1862    162
      30. Powołanie Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim w roku 1864    164
    B.3. Podziały terytorialne, administracja lokalna i samorząd    167
      31. Podział terytorialny Księstwa Warszawskiego z roku 1807    167
      32. Urząd prefekta w Księstwie Warszawskim    172
      33. Organizacja prefektur w Księstwie Warszawskim z roku 1809    179
      34. Rozszerzenie terytorium Księstwa Warszawskiego w roku 1810    182
      35. Podział terytorialny Królestwa Polskiego z roku 1816    183
      36. Wprowadzenie guberni w Królestwie Polskim w roku 1837    187
      37. Organizacja gminy wiejskiej w Królestwie Polskim w roku 1864    188
      38. Reorganizacja podziału terytorialnego oraz administracji gubernialnej i powiatowej w Królestwie Polskim z roku 1866    195
      39. Powstanie Wielkiego Księstwa Poznańskiego (patent królewski i odezwa do mieszkańców z roku 1815)    203
      40. Organizacja gminy w Wielkim Księstwie Poznańskim z roku 1833    205
      41. Organizacja Komisji Włościańskiej w Rzeczypospolitej Krakowskiej    206
      42. Administracja powiatowa w Galicji w dobie autonomicznej    207
    B.4. Sądownictwo administracyjne    215
      43. Rada Stanu w Księstwie Warszawskim (dekret z roku 1810)    215
      44. Rola Prokuratorii Generalnej w sadownictwie administracyjnym Królestwa Polskiego    220
      45. Komisje wojewódzkie jako sady administracyjne w Królestwie Polskim    221
      46. Organizacja III Rady Stanu Królestwa Polskiego z roku 1861    223
      47. Ustanowienie Trybunału Administracyjnego w Austrii    227
  C. Administracja II Rzeczypospolitej (Grzegorz Smyk)    231
    C.1. Podstawy organizacji państwa    233
      48. Orędzie Rady Regencyjnej z 14 listopada 1918 r. w przedmiocie przekazania najwyższej władzy państwowej Józefowi Piłsudskiemu    233
      49. Dekret z 22 listopada 1918 r. o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej    234
      50. Uchwała Sejmu z 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa    235
      51. Ustawa z 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej    235
      52. Ustawa z 2 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca konstytucję Rzeczypospolitej z 17 marca 1921 r.    250
      53. Ustawa z 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta RP do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy    253
      54. Ustawa Konstytucyjna z 23 kwietnia 1935 r.    254
    C.2. Administracja centralna    269
      55. Dekret Rady Regencyjnej z 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim    269
      56. Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 marca 1921 r. w przedmiocie statutów organizacyjnych ministerstw i urzędów centralnych    274
      57. Rozporządzenie Rady Ministrów z 25 sierpnia 1926 r. w sprawie zasad organizacji i urzędowania ministerstw    276
      58. Uchwała Rady Ministrów z 12 grudnia 1930 r. w sprawie statutu organizacyjnego Prezydium Rady Ministrów    282
    C.3. Podziały terytorialne, administracja lokalna i samorząd    285
      59. Dekret Naczelnika Państwa z 10 stycznia 1919 r. Statut Komisji Rządzącej dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego oraz Górnej Orawy i Spiszu    285
      60. Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 marca 1919 r. w przedmiocie administracji państwowej w Galicji    287
      61. Rozkaz Naczelnego Wodza Wojsk Polskich z 12 maja 1919 r. Dotyczący organizacji zarządu cywilnego na obszarach wschodnich zajętych przez wojska polskie    287
      62. Ustawa z 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu byłej dzielnicy pruskiej    289
      63. Ustawa tymczasowa z 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji    292
      64. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego    294
      65. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów z 13 listopada 1919 r. Określające zasady zespolenia urzędów i organów powiatowej administracji państwowej    295
      66. Rozporządzenie wykonawcze Rady Ministrów z 13 listopada 1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego    297
      67. Ustawa Konstytucyjna z 15 lipca 1920 r. Statut Organiczny województwa śląskiego    300
      68. Dekret Naczelnego Dowódcy Wojsk Litwy Środkowej nr 25 z 23 listopada 1920 r. o organizacji i kompetencjach Tymczasowej Komisji Rządzącej Litwy Środkowej i jej departamentów    307
      69. Ustawa z 3 grudnia 1920 r. o tymczasowej organizacji władz administracyjnych II instancji na obszarze byłego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim oraz na wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej obszarach Spiszu i Orawy    309
      70. Rozporządzenie Rady Ministrów z 31 października 1921 r. w przedmiocie zmiany w przepisach prawnych o organizacji władz administracyjnych I instancji, obowiązujących na obszarze województw: nowogrodzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów: grodzieńskiego, wołkowyskiego i białowieskiego województwa białostockiego    310
      71. Rozporządzenie Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej    311
      72. Ustawa z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego    334
    C.4. Sądownictwo administracyjne    350
      73. Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z 26 czerwca 1926 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyższym Trybunale Administracyjnym    350
      74. Rozporządzenie Prezydenta RP z 27 października 1932 r. o Najwyższym Trybunale Administracyjnym    358
    C.5. Państwowa służba cywilna    366
      75. Ustawa z 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej    366
  D. Administracja w Polsce Ludowej (Arkadiusz Bereza)    379
    D.1. Podstawy ustroju państwa    381
      76. Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego    381
      77. Ustawa z 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych    383
      78. Ustawa z 11 września 1944 r. o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej    391
      79. Ustawa Konstytucyjna z 4 lutego 1947 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej    391
      80. Ustawa Konstytucyjna z 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej    394
      81. Ustawa Konstytucyjna z 22 lipca 1952 r. Przepisy wprowadzające Konstytucję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej    398
      82. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r. (tekst ze zmianami z lat 1952–1975)    399
      83. Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r. (tekst ze zmianami z lat 1976–1988)    413
    D.2. Administracja centralna    421
      84. Ustawa z 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego    421
      85. Ustawa z 31 grudnia 1944 r. o powołaniu Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej    422
      86. Dekret z 24 maja 1945 r. o utworzeniu Ministerstwa Odbudowy    423
      87. Dekret z 10 listopada 1945 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Planowania przy Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów    424
      88. Dekret z 13 listopada 1945 r. o zarządzie Ziem Odzyskanych    425
      89. Ustawa z 11 stycznia 1949 r. o scaleniu zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną administracją państwową    427
      90. Ustawa z 10 lutego 1949 r. o zmianie organizacji naczelnych władz gospodarki narodowej    428
      91. Ustawa z 2 lipca 1949 r. o zakresie działania Ministra Skarbu    431
      92. Ustawa z 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów    433
      93. Dekret z 7 grudnia 1954 r. o naczelnych organach administracji państwowej w zakresie spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa publicznego    434
      94. Uchwała nr 113 Rady Ministrów z 30 czerwca 1969 r. w sprawie trybu działania Rady Ministrów i Prezydium Rządu    436
      95. Uchwała nr 137 Rady Ministrów z 18 sierpnia 1970 r. w sprawie kolegiów w naczelnych organach administracji państwowej i urzędach centralnych    440
      96. Ustawa z 28 maja 1975 r. o utworzeniu urzędu Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska    441
      97. Ustawa z 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych    442
      98. Ustawa z 14 lipca 1983 r. o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych i zakresie działania podległych mu organów    445
      99. Ustawa z 28 lipca 1983 r. o utworzeniu urzędu Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej    447
      100. Ustawa z 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej    448
    D.3. Podziały terytorialne, administracja lokalna i samorząd    454
      101. Dekret PKWN z 21 sierpnia 1944 r. o trybie powołania władz administracji ogólnej I i II instancji    454
      102. Dekret PKWN z 23 listopada 1944 r. o organizacji i zakresie działania samorządu terytorialnego    455
      103. Ustawa z 4 lutego 1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjnego Państwa    460
      104. Ustawa z 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej    462
      105. Ustawa z 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych    467
      106. Ustawa z 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (tekst z 1963 r.)    468
      107. Ustawa z 29 listopada 1972 r. o utworzeniu gmin i zmianie ustawy o radach narodowych    484
      108. Ustawa z 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (tekst po zmianach w 1972 r.)    485
      109. Ustawa z 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (tekst po zmianach w 1973 r.)    486
      110. Ustawa z 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych    488
      111. Ustawa z 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (tekst po zmianach w 1975 r.)    491
      112. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 stycznia 1978 r. w sprawie statusu wojewody    492
      113. Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 sierpnia 1978 r. w sprawie statusu naczelnika gminy    496
      114. Ustawa z 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego (tekst z 1988 r.)    499
    D.4. Sądownictwo administracyjne    523
      115. Ustawa z 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego    523
      116. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 25 lutego 1981 r. w sprawie struktury organizacyjnej Naczelnego Sadu Administracyjnego oraz ustalenia siedzib, właściwości i organizacji ośrodków zamiejscowych tego sądu    525
      117. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst z 1980 r.)    527
RozwińZwiń