Powszechna historia prawa

3 oceny

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 79,00 zł  


79,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kolejny tom z serii historycznoprawnej, tym razem przedstawiający dzieje prawa sądowego, jako wyodrębniony element z całości dziejów państwa i prawa. Takie ujęcie wspomaga rozumienie instytucji prawa współczesnego, tym bardziej, że dostosowane jest do wymagań nowoczesnej struktury studiów.


Podręcznik przeznaczony jest dla studentów na początku ich drogi akademickiej. Chronologicznie przedstawia dzieje prawa od V wieku do schyłku XX stulecia. Tematycznie podzielony jest na 5 części:


- historia źródeł,
- dzieje prawa prywatnego,
- dzieje prawa karnego,
- dzieje procesu karnego,
- dzieje procesu cywilnego.


W odpowiedni sposób do historii prawa europejskiego włączone są elementy prawa polskiego, co pozwoli studentom we właściwy sposób zrozumieć związki polskich tradycji sądowych z dziedzictwem całego kontynentu.


Rok wydania2009
Liczba stron592
KategoriaHistoria prawa i ustroju
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20663-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Do Czytelnika (Marian Kallas)    15
  Wprowadzenie. Źródła europejskiej kultury prawnej    17
    Prawo rzymskie    17
    Prawo zwyczajowe    22
    Prawo kanoniczne    26
  Dział I. Historia źródeł prawa średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych    35
    Rozdział 1. Europa barbarzyńców    35
      1.1. Zmierzch i upadek cesarstwa rzymskiego    35
        1.1.1. Rys historyczny    35
        1.1.2. Zarys ustroju    37
          1.1.2.1 Struktura państwa    37
          1.1.2.2. Społeczeństwo    38
          1.1.2.3. Chrześcijaństwo    40
        1.1.3. Źródła prawa    42
      1.2. Państwa barbarzyńskie    44
        1.2.1. Wizygoci    44
          1.2.1.1. Rys historyczny    44
          1.2.1.2. Zarys ustroju    48
          1.2.1.3. Źródła prawa    49
        1.2.2. Ostrogoci    50
          1.2.2.1. Rys historyczny    50
          1.2.2.2. Zarys ustroju    51
          1.2.2.3. Źródła prawa    52
        1.2.3. Burgundowie    52
          1.2.3.1. Rys historyczny    52
          1.2.3.2. Zarys ustroju    53
          1.2.3.3. Źródła prawa    53
        1.2.4. Longobardowie    54
          1.2.4.1. Rys historyczny    54
          1.2.4.2. Zarys ustroju    55
          1.2.4.3. Źródła prawa    56
    Rozdział 2. Bizancjum    58
      2.1. Rys historyczny    58
      2.2. Zarys ustroju    61
        2.2.1. Władza cesarska    61
        2.2.2. Kościół    61
      2.3. Źródła prawa    62
        2.3.1. Corpus Iuris Civilis    62
        2.3.2. Ustawodawstwo cesarskie    63
    Rozdział 3. Monarchia karolińska. Francja    65
      3.1. Rys historyczny    65
      3.2. Zarys ustroju    69
        3.2.1. Władza królewska    69
        3.2.2. Feudalizm. System lenny    71
      3.3. Źródła prawa    72
        3.3.1. Lex Salica Francorum    72
        3.3.2. Uchwały synodalne. Prawo azylu    74
        3.3.3. Kapitularze    76
        3.3.4. Pokoje i rozejmy boże    76
        3.3.5. Zbiory prawa zwyczajowego    77
    Rozdział 4. Rzesza Niemiecka    79
      4.1. Rys historyczny    79
      4.2. Zarys ustroju    81
        4.2.1. Organy centralne Rzeszy    81
        4.2.2. Książęta terytorialni    83
      4.3. Źródła prawa    84
        4.3.1. Zwierciadło saskie    84
        4.3.2. Pokoje ziemskie. Landfrydy    87
    Rozdział 5. Państwa słowiańskie    89
      5.1. Polska    89
        5.1.1. Rys historyczny    89
        5.1.2. Zarys ustroju    91
          5.1.2.1. Społeczeństwo    91
          5.1.2.2. Początki demokracji szlacheckiej    92
        5.1.3. Źródła prawa    93
          5.1.3.1. Księga elbląska    93
          5.1.3.2. Statuty Kazimierza Wielkiego    95
          5.1.3.3. Statut Jana Łaskiego. Próby unifikacji prawa    96
          5.1.3.4. Źródła prawa niemieckiego w Polsce    97
      5.2. Królestwo Czech    97
        5.2.1. Rys historyczny    97
        5.2.2. Zarys ustroju    98
          5.2.2.1. Społeczeństwo    98
          5.2.2.2. Forma państwa    99
        5.2.3. Źródła prawa    99
          5.2.3.1. Maiestas Carolina    99
          5.2.3.2. Prawo za panowania Jagiellonów i Habsburgów    100
      5.3. Królestwo Węgier    100
        5.3.1. Rys historyczny    100
        5.3.2. Zarys ustroju    102
          5.3.2.1. Władza królewska    102
        5.3.3. Źródła prawa    103
          5.3.3.1. Kodeks Werböczego    103
          5.3.3.2. Prawo za panowania Habsburgów    103
      5.4. Ruś Kijowska. Rosja    103
        5.4.1. Rys historyczny    103
        5.4.2. Zarys ustroju    105
          5.4.2.1. Organy centralne    105
          5.4.2.2. Stosunki społeczne    106
        5.4.3. Źródła prawa    107
          5.4.3.1. Prawo ruskie a bizantyjska kultura prawna    107
          5.4.3.2. Ruska Prawda    108
          5.4.3.3. Sudiebniki    110
    Rozdział 6. Renesans prawa rzymskiego w Europie Zachodniej    112
      6.1. Odkrycie kodyfikacji justyniańskiej    112
        6.1.1. Szkoła bolońska    112
          6.1.1.1. Glosatorzy    113
          6.1.1.2. Komentatorzy    114
        6.1.2. Humanizm prawniczy    116
      6.2. Ekspansja prawa rzymskiego w Europie    116
        6.2.1. Przyczyny recepcji prawa rzymskiego    116
        6.2.2. Drogi przenikania prawa rzymskiego w Niemczech    117
        6.2.3. Zasięg terytorialny recepcji prawa rzymskiego    119
  Dział II. Historia źródeł prawa czasów nowożytnych (do XVIII w.)    123
    Rozdział 7. Reformy prawa od odrodzenia do oświecenia    123
      7.1. Kodyfikacje prawa doby absolutyzmu    123
        7.1.1. Rzesza Niemiecka    123
          7.1.1.1. Stosunki polityczne    123
          7.1.1.2. Constitutio Criminalis Carolina (1532)    125
          7.1.1.3. Constitutio Criminalis Theresiana (1768)    131
        7.1.2. Francja    133
          7.1.2.1. Stosunki polityczne. Absolutyzm    133
          7.1.2.2. Ustawodawstwo królewskie. Ordonanse Ludwika XIV    137
          7.1.2.3. Sądownictwo królewskie    141
      7.2. Reformy prawa w okresie oświecenia    142
        7.2.1. Przemiany ustrojowe w XVIII w    142
          7.2.1.1. Założenia ideowe oświecenia    142
          7.2.1.2. Absolutyzm oświecony    145
          7.2.1.3. Rewolucja francuska    146
        7.2.2. Doktryna prawa natury    148
        7.2.3. Szkoła humanitarna    150
        7.2.4. Kodyfikacje karne    152
          7.2.4.1. Ustawa karna dla Toskanii. Leopoldina (1786)    152
          7.2.4.2. Constitutio Criminalis Josephina (1787)    153
          7.2.4.3. Karnoprocesowa ordynacja kryminalna (1788)    154
          7.2.4.4. Ustawa karna zachodniogalicyjska (1796). Franciscana (1803)    155
        7.2.5. Kodyfikacje cywilne    156
          7.2.5.1. Bawarski kodeks cywilny (1756)    156
          7.2.5.2. Patent o małżeństwie Józefa II (1783). Kodeks cywilny (1786)    156
          7.2.5.3. Kodeks cywilny zachodniogalicyjski (1797)    157
        7.2.6. Landrecht pruski (1794)    158
        7.2.7. Francuskie ustawodawstwo czasów rewolucji    159
          7.2.7.1. Prawo cywilne    159
          7.2.7.2. Prawo karne    159
  Dział III. Historia źródeł prawa w systemie anglosaskim    165
    Rozdział 8. Anglia    165
      8.1. Stosunki polityczne i ustrój    165
        8.1.1. Państwo anglosaskie. Monarchia stanowa    165
        8.1.2. Absolutyzm    168
        8.1.3. Okres rewolucji    169
        8.1.4. Restauracja Stuartów. Chwalebna rewolucja (1688)    170
        8.1.5. Monarchia ograniczona    172
      8.2. Organizacja sądownictwa    173
        8.2.1. Sądy westminsterskie    173
        8.2.2. Sąd Kanclerski    175
        8.2.3. Sądy przysięgłych    175
        8.2.4. Cechy procesu angielskiego    176
        8.2.5. Sąd Izby Gwiaździstej    179
        8.2.6. Reformy sądownictwa w XIX w.    179
      8.3. Źródła prawa    180
        8.3.1. Common law    180
        8.3.2. Equity    181
        8.3.3. Statute law    182
        8.3.4. Zbiory orzeczeń    183
        8.3.5. Nauka prawa    183
    Rozdział 9. Stany Zjednoczone Ameryki    185
      9.1. Stosunki polityczne i ustrój    185
        9.1.1. Deklaracja Niepodległości (1776)    185
        9.1.2. Konstytucja federalna (1787)    187
      9.2. Organizacja sądownictwa    188
      9.3. Źródła prawa amerykańskiego    190
  Dział IV. Historia źródeł prawa XIX w.    195
    Rozdział 10. Ustawodawstwo napoleońskie (1804–1810)    195
      10.1. Znaczenie napoleońskich kodyfikacji prawa    195
      10.2. Kodeks cywilny (1804    197
      10.3. Kodeks procedury cywilnej (1806)    199
      10.4. Kodeks handlowy (1807)    200
      10.5. Kodeks procedury karnej (1808)    200
      10.6. Kodeks karny (1810)    201
    Rozdział 11. Europejska myśl cywilistyczna XIX w.    203
      11.1. Szkoła historyczna. Pandektystyka    203
      11.2. Pozytywizm prawniczy    205
      11.3. Naturalizm prawniczy. Socjalizacja prawa    206
        11.3.1. Jurysprudencja interesów    207
        11.3.2. Szkoła wolnego prawa    208
    Rozdział 12. Doktryny prawa karnego w Europie w XIX w.    209
      12.1. Szkoła klasyczna    209
      12.2. Szkoła antropologiczna    211
      12.3. Szkoła socjologiczna    213
    Rozdział 13. Europejskie kodyfikacje prawa (do 1918)    215
      13.1. Przemiany ustrojowe w Europie w XIX w.    215
        13.1.1. Model monarchii konstytucyjnej (do 1848)    215
        13.1.2. Koncepcje ustrojowe Wiosny Ludów (1848/1849)    217
        13.1.3. Ustroje monarchiczne w dobie porewolucyjnej    220
      13.2. Kodeksy prawa cywilnego    223
        13.2.1. ABGB. Austriacki kodeks cywilny (1811)    223
        13.2.2. Zwód praw Cesarstwa Rosyjskiego. Swod zakonow (1832)    224
        13.2.3. BGB. Niemiecki kodeks cywilny (1896)    225
        13.2.4. ZGB. Szwajcarski kodeks cywilny (1907)    226
      13.3. Ustawodawstwo cywilne w Królestwie Polskim (po 1815)    227
        13.3.1. Kodeks cywilny Napoleona. Zmiany prawa hipotecznego (1818)    227
        13.3.2. Kodeks cywilny Królestwa Polskiego (1825)    228
        13.3.3. Ustawa o małżeństwie (1836)    229
      13.4. Kodeksy karne    230
        13.4.1. Austriacki kodeks karny (1852)    230
        13.4.2. Niemiecki kodeks karny (1871)    230
        13.4.3. Rosyjskie prawo karne. Kodeks Tagancewa (1903)    231
      13.5. Kodyfikacje prawa procesowego    232
        13.5.1. Kodeksy procedury karnej    232
        13.5.2. Kodeksy procedury cywilnej    235
  Dział V. Historia źródeł prawa XX w.    239
    Rozdział 14. Prawo w państwach europejskich (1918–1939)    239
      14.1. Stosunki polityczne w Europie po I wojnie światowej    239
        14.1.1. Upadek monarchicznego systemu władzy    239
        14.1.2. Rządy parlamentarne    242
      14.2. Kryzys liberalnej demokracji    244
        14.2.1. Ustroje totalitarne    244
        14.2.2. Systemy autorytarne    247
      14.3. Prawo sądowe w Rosji bolszewickiej (po 1917)    248
        14.3.1. Ustawodawstwo cywilne    248
        14.3.2. Ustawodawstwo karne    250
      14.4. Prawo sądowe III Rzeszy Niemieckiej (1933–1945)    251
        14.4.1. Prawo cywilne. Ustawy norymberskie (1935)    251
        14.4.2. Zmiany w prawie karnym    253
      14.5. Unifikacja prawa w Polsce po I wojnie światowej    255
        14.5.1. Powołanie Komisji Kodyfikacyjnej (1919)    255
        14.5.2. Dorobek Komisji Kodyfikacyjnej    256
    Rozdział 15. Prawo w Europie (po 1945)    260
      15.1. Podzielona Europa    260
        15.1.1. Państwa komunistyczne    260
        15.1.2. Liberalne demokracje Europy Zachodniej    263
      15.2. Kierunki ewolucji prawa w krajach Europy Zachodniej    265
        15.2.1. Republika Federalna Niemiec    265
          15.2.1.1. BGB. Zmiany w prawie cywilnym    265
          15.2.1.2. Zmiany w dziedzinie prawa karnego    268
        15.2.2. Francja    270
          15.2.2.1. Kierunki zmian kodeksu cywilnego (Napoleona)    270
          15.2.2.2. Zmiany w dziedzinie prawa karnego    271
      15.3. Prawo krajów komunistycznych    272
        15.3.1. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich    272
          15.3.1.1. Prawo cywilne    272
          15.3.1.2. Prawo karne    274
        15.3.2. Polska Ludowa    274
          15.3.2.1. Unifikacja prawa cywilnego w Polsce (1945–1946)    274
          15.3.2.2. Kodyfikacje prawa cywilnego (1964)    278
          15.3.2.3. Powojenne prawo karne. Kodeksy (1969)    279
  Dział VI. Historia instytucji prawa cywilnego    285
    Rozdział 16. Prawo osobowe    285
      16.1. Zdolność prawna    285
        16.1.1. Nabycie zdolności prawnej    285
        16.1.2. Ograniczenia zdolności prawnej    286
        16.1.3. Utrata zdolności prawnej    289
      16.2. Zdolność do czynności prawnych    290
      16.3. Ograniczenia praw cywilnych (do XX w.)    291
        16.3.1. Pozycja prawna kobiet    291
        16.3.2. Dzieci nieślubne    295
        16.3.3. Status prawny Żydów    298
      16.4. Osoby prawne    302
        16.4.1. Rodzaje osób prawnych    302
        16.4.2. Powstawanie osób prawnych    303
    Rozdział 17. Prawo małżeńskie osobowe    304
      17.1. Prawo małżeńskie średniowiecza    304
        17.1.1. Świecki charakter małżeństwa    304
          17.1.1.1. Formy zawarcia małżeństwa    304
          17.1.1.2. Rozwiązanie małżeństwa    306
        17.1.2. Wyznaniowe prawo małżeńskie. Sobór Laterański IV (1215)    307
          17.1.2.1. Kanoniczna koncepcja małżeństwa    307
          17.1.2.2. Przeszkody małżeńskie    308
      17.2. Prawo małżeńskie epoki nowożytnej (XVI–XVIII w.)    310
        17.2.1. Reformacja a nowa koncepcja małżeństwa    310
        17.2.2. Konstytucja soborowa Tametsi (1563)    311
        17.2.3. Laicyzacja prawa małżeńskiego    312
          17.2.3.1. Kraje protestanckie    312
          17.2.3.2. Państwa katolickie    313
      17.3. Systemy prawa małżeńskiego w XIX i XX w.    313
        17.3.1. System wyznaniowy    313
        17.3.2. System mieszany    314
        17.3.3. System laicki    316
    Rozdział 18. Prawo małżeńskie majątkowe    317
      18.1. Prawo małżeńskie majątkowe (do XVIII w.)    317
        18.1.1. Umowy przedślubne (intercyzy)    317
        18.1.2. Majątek małżeński    318
        18.1.3. Ustroje majątkowe    319
      18.2. Prawo małżeńskie majątkowe (XIX i XX w.)    320
        18.2.1. Zasada swobody umów małżeńskich    320
        18.2.2. Ustawowe ustroje majątkowe    320
        18.2.3. Zasada równości praw małżonków    322
    Rozdział 19. Prawo rzeczowe    323
      19.1. Prawo rzeczowe. Zagadnienia ogólne    323
      19.2. Własność    325
        19.2.1. Pojęcie własności    325
        19.2.2. Własność w epoce feudalnej    326
        19.2.3. Własność w państwie liberalnym    327
        19.2.4. Doktryny prawa własności (XIX i XX w.)    328
        19.2.5. Ograniczenia prawa własności    330
        19.2.6. Nabycie własności    332
          19.2.6.1. Pierwotne nabycie własności    332
          19.2.6.2. Pochodne nabycie własności    333
      19.3. Posiadanie    333
        19.3.1. Ochrona posiadania    333
        19.3.2. Istota procesu posesoryjnego    334
      19.4. Ograniczone prawa rzeczowe    335
        19.4.1. Zastaw    335
        19.4.2. Hipoteka    335
        19.4.3. Prawo hipoteczne (XIX i XX w.)    338
      19.5. Księgi wieczyste (hipoteczne)    341
      19.6. Zasady obrotu nieruchomościami    341
    Rozdział 20. Prawo zobowiązań    345
      20.1. Zagadnienia ogólne    345
      20.2. Umowy w prawie rzymskim    346
      20.3. Prawo zobowiązań w Europie (do XVIII w.)    348
        20.3.1. Prawo zobowiązań w prawie germańskim    348
        20.3.2. Kanoniczna teoria umów    349
        20.3.3. Źródła powstania zobowiązań    350
        20.3.4. Wykonanie zobowiązań    352
      20.4. Prawo zobowiązań (XIX i XX w.)    354
        20.4.1. Ewolucja prawa obligacyjnego    354
        20.4.2. Podstawy odpowiedzialności cywilnoprawnej    358
    Rozdział 21. Prawo spadkowe    362
      21.1. Prawo spadkowe (do XVIII w.)    362
        21.1.1. Spadkobranie w prawie rzymskim a w prawach szczepowych    362
        21.1.2. Dziedziczenie beztestamentowe    363
          21.1.2.1. Dziedziczenie ruchomości i nieruchomości    363
          21.1.2.2. Porządek dziedziczenia    365
        21.1.3. Dziedziczenie testamentowe    367
          21.1.3.1. Swoboda testowania    367
          21.1.3.2. Testament i jego wykonanie    367
      21.2. Prawo spadkowe w kodeksach XIX w    369
        21.2.1. Porządek dziedziczenia    369
        21.2.2. Ograniczenia zdolności dziedziczenia    370
        21.2.3. Dziedziczenie testamentowe    371
          21.2.3.1. Ograniczenia swobody testowania    371
          21.2.3.2. Ochrona praw spadkowych dziedziców koniecznych    371
      21.3. Kierunek zmian prawa spadkowego w XX w.    373
  Dział VII. Historia instytucji prawa karnego     377
    Rozdział 22. Prawo karne średniowiecza    377
      22.1. Przestępstwo i kara    377
        22.1.1. Przestępstwa i kary prywatne    377
        22.1.2. Przestępstwa i kary publiczne    379
      22.2. Podstawy odpowiedzialności karnej    381
        22.2.1. Odpowiedzialność przedmiotowa (obiektywna)    381
        22.2.2. Odpowiedzialność podmiotowa (subiektywna)    382
      22.3. Przyczyny bezkarności    383
        22.3.1. Obrona konieczna. Stan wyższej konieczności    383
        22.3.2. Nieletniość. Niepoczytalność    384
      22.4. Formy popełnienia przestępstwa    385
        22.4.1. Usiłowanie    385
        22.4.2. Podżeganie i pomocnictwo    386
    Rozdział 23. Prawo karne czasów nowożytnych i najnowszych    387
      23.1. Przestępstwo    387
        23.1.1. Pojęcie i podział przestępstw    387
        23.1.2. Katalog przestępstw    389
          23.1.2.1. Przestępstwa przeciwko władzy i religii    389
          23.1.2.2. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu    390
          23.1.2.3. Przestępstwa przeciwko mieniu    391
          23.1.2.4. Przestępstwa przeciwko dobrym obyczajom    392
      23.2. Podstawy odpowiedzialności karnej    395
        23.2.1. Wina    395
          23.2.1.1. Wina umyślna    395
          23.2.1.2. Wina nieumyślna    397
      23.3. Przyczyny bezkarności    399
        23.3.1. Obrona konieczna    399
        23.3.2. Stan wyższej konieczności    400
        23.3.3. Niepoczytalność. Nieletniość    400
        23.3.4. Błąd    402
      23.4. Formy popełnienia przestępstwa    402
        23.4.1. Usiłowanie    402
        23.4.2. Podżeganie i pomocnictwo    403
      23.5. Kara    404
        23.5.1. Funkcja i wymiar kary    404
        23.5.2. Katalog kar    406
          23.5.2.1. Kara śmierci    406
          23.5.2.2. Kara pozbawienia wolności    409
          23.5.2.3. Kary cielesne    411
          23.5.2.4. Kary majątkowe    411
          23.5.2.5. Środki zabezpieczające    412
  Dział VIII. Historia instytucji procesu karnego     417
    Rozdział 24. Średniowieczny proces skargowy    417
      24.1. Wszczęcie i przebieg procesu    417
      24.2. Zasady i środki dowodowe    420
        24.2.1. Legalna teoria dowodowa    420
        24.2.2. Przysięga    421
        24.2.3. Ordalia    422
      24.3. Środki odwoławcze    423
    Rozdział 25. Proces inkwizycyjny    425
      25.1. Geneza    425
      25.2. Wszczęcie i przebieg procesu    427
      25.3. Zasady i środki dowodowe    430
        25.3.1. Legalna teoria dowodowa    430
        25.3.2. Przyznanie się do winy    431
        25.3.3. Tortury    432
        25.3.4. Świadkowie    434
        25.3.5. Kara za nieposłuszeństwo    435
      25.4. Pozycja oskarżonego    435
      25.5. Proces o czary    436
    Rozdział 26. Nowoczesny proces mieszany    439
      26.1. Geneza    439
      26.2. Przebieg procesu    440
        26.2.1. Postępowanie przygotowawcze    440
        26.2.2. Rozprawa. Zasady procesowe    441
          26.2.2.1. Zasada jawności i ustności    441
          26.2.2.2. Zasada kontradyktoryjności    441
          26.2.2.3. Zasada prawdy materialnej    441
          26.2.2.4. Zasada bezpośredniości    442
          26.2.2.5. Swobodna ocena dowodów    442
        26.3. Gwarancje procesowe    443
        26.4. Środki odwoławcze    443
  Dział IX. Historia instytucji procesu cywilnego     449
    Rozdział 27. Proces rzymsko-kanoniczny i nowożytny    449
      27.1. Geneza    449
      27.2. Cechy procesu rzymsko-kanonicznego    450
        27.2.1. Zasada skargowości    450
        27.2.2. Zasada pisemności    451
        27.2.3. Zasada dyspozycyjności    452
        27.2.4. Legalna teoria dowodowa    452
      27.3. Apelacja    452
      27.4. Nowożytne procedury cywilne    452
        27.4.1. Powszechny niemiecki proces cywilny    452
        27.4.2. Procedura austriacka    453
        27.4.3. Procedura pruska    454
    Rozdział 28. Nowoczesna procedura cywilna (XIX i XX w.)    455
      28.1. Wszczęcie procesu. Pozew    455
      28.2. Rozprawa. Zasady procesowe    455
        28.2.1. Zasada jawności i ustności    455
        28.2.2. Zasada kontradyktoryjności    456
        28.2.3. Zasada dyspozycyjności    456
        28.2.4. Zasada instrukcyjności    456
        28.2.5. Zasada prawdy formalnej    457
        28.2.6. Zasada koncentracji materiału procesowego    457
      28.3. Zasady orzekania    459
        28.3.1. Zasada bezpośredniości    459
        28.3.2. Swobodna ocena dowodów    459
      28.4. Środki odwoławcze    460
  Wskazówki bibliograficzne (wybór prac ogólnych, podręczników i skryptów)    461
  Indeks nazwisk    463
  Spis map    470
  Spis ilustracji    471
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia